Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.153

Rīgā 2007.gada 9.novembrī (prot. Nr. 46, 2. p.)

Normatīvie noteikumi par informāciju, ko ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas gaitā sniedz klientam par ieguldījumu pakalpojumu, finanšu instrumentiem, pakalpojuma izmaksām un veiktajiem darījumiem

Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 128. panta astoto un vienpadsmito daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un bankām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, un Latvijas Republikā reģistrētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras veic ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu un sniedz konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos (turpmāk - iestāde).

2. Noteikumi nosaka:

2.1. prasības, kuras ir jāievēro, lai rakstveida informācija, ko iestāde sniedz klientam, būtu uzskatāma par patiesu, skaidru un tā nebūtu maldinoša;

2.2. kādu informāciju iestādei ir pienākums sniegt klientam par:

2.2.1. līguma nosacījumiem;

2.2.2. ieguldījumu pakalpojumiem;

2.2.3. finanšu instrumentiem;

2.2.4. klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu turēšanas;

2.2.5. izmaksām, kas saistītas ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu;

2.3. klientam sniedzamo pārskatu par veiktajiem darījumiem saturu.

3. Noteikumu II, III, IV, V, VI un VII nodaļas prasības iestāde piemēro privātiem klientiem. Noteikumu 23.4., 23.5., 28. un 34. punkta prasības iestāde piemēro arī profesionāliem klientiem. Noteikumu VIII nodaļas prasības piemēro privātiem un profesionāliem klientiem.

4. Iestāde sniedz klientam šajos noteikumos noteikto informāciju, ievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 126.1 pantā noteiktās prasības attiecībā uz informācijas apmaiņas veidiem (papīra formā vai elektroniski) starp iestādi un klientu.

II. Prasības, kas nodrošina, ka klientam sniegtā informācija uzskatāma par patiesu, skaidru un tā nav maldinoša

5. Iestāde nodrošina, ka visa informācija, kas adresēta vai izplatīta tādā veidā, ka to varētu saņemt klients vai iespējamais klients, tajā skaitā mārketinga paziņojumi, satur iestādes nosaukumu un atbilst šādiem nosacījumiem:

5.1. informācija ir precīza un objektīvi un godīgi atspoguļo no ieguldījumu pakalpojuma vai finanšu instrumenta gūstamo labumu un ar to saistītos riskus;

5.2. informācija tiek atspoguļota tādā apmērā un veidā, kas ir saprotams vidusmēra indivīdam tajā klientu grupā (piemēram, klienti bez iepriekšējas pieredzes attiecībā uz piedāvātajiem pakalpojumiem, klienti ar noteiktu pieredzi u.tml.), kurai tā ir adresēta vai kura to varētu saņemt;

5.3. būtiska informācija, t.i., informācija, kas var ietekmēt klienta lēmumu par ieguldījumiem finanšu instrumentos, paziņojumi vai brīdinājumi netiek slēpti, padarīti nenozīmīgi vai sagrozīti;

5.4. ja informācija satur ieguldījumu pakalpojumu, ieguldījumu blakuspakalpojumu, finanšu instrumentu vai personu, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus un blakuspakalpojumus, salīdzinājumu, iestāde nodrošina, ka salīdzinājums ir pamatots, tas ir atspoguļots godīgi un izsvērti un tiek norādīti salīdzinājumam izmantotie informācijas avoti, svarīgākie fakti un pieņēmumi;

5.5. ja informācija satur finanšu instrumenta, finanšu indeksa vai ieguldījumu pakalpojuma iepriekšējā perioda rādītājus, iestāde ievēro šādus nosacījumus:

5.5.1. šie rādītāji atspoguļo pēdējo piecu gadu periodu vai visu periodu, kādā finanšu instrumentu piedāvā vai ieguldījumu pakalpojumu sniedz vai uz kādu finanšu indekss ir noteikts, ja periods ir īsāks par pieciem gadiem, vai citu periodu, kurš pārsniedz piecus gadus, pēc iestādes izvēles. Jebkurā no minētajiem gadījumiem rādītāji atspoguļo pilnu 12 mēnešu periodu. Šajā apakšpunktā noteiktā prasība neattiecas uz gadījumu, kad finanšu instrumentu piedāvā vai finanšu indekss ir noteikts uz periodu, kurš ir īsāks nekā 12 mēneši;

5.5.2. ir skaidri norādīts pārskata periods un izmantoto rādītāju informācijas avots;

5.5.3. informācija satur nepārprotamu brīdinājumu, ka iepriekšējā perioda rādītāji negarantē atbilstošus rezultātus nākotnē, ja šie rādītāji attiecas uz tirgum piesaistītā ienesīguma ieguldījumu produktiem;

5.5.4. ja iepriekšējā perioda rādītāji ir izteikti ārvalsts valūtā, skaidri norāda valūtu un iekļauj brīdinājumu, ka, ņemot vērā rādītāju izteiksmi ārvalsts valūtā, ienākumi var palielināties vai samazināties valūtas kursa svārstību dēļ;

5.5.5. ja iepriekšējā perioda rādītāji ir izteikti bruto skaitļos, tad norāda klientam piemērojamās komisijas maksas, nodevas vai citas maksas;

5.5.6. iepriekšējā perioda rādītājus neatspoguļo kā klientam sniegtās informācijas galveno tēmu;

5.6. ja informācija satur modelētus iepriekšējā perioda rādītājus vai atsaucas uz šādiem rādītājiem, iestāde ievēro šādus nosacījumus:

5.6.1. modelētie iepriekšējā perioda rādītāji balstās uz viena vai vairāku finanšu instrumentu vai finanšu indeksu, kuri ir pielīdzināmi attiecīgajam finanšu instrumentam, finanšu indeksam vai ir tā bāzes aktīvs, faktiskajiem iepriekšējā perioda rādītājiem;

5.6.2. faktiskajiem iepriekšējā perioda rādītājiem, uz kuriem tiek balstīti modelētie rādītāji, tiek piemērotas šo noteikumu 5.5. punktā minētās prasības;

5.6.3. informācija satur nepārprotamu brīdinājumu, ka skaitļi attiecas uz modelētiem iepriekšējā perioda rādītājiem un ka iepriekšējā perioda rādītāji negarantē atbilstošus rezultātus nākotnē;

5.7. ja informācija satur prognozes par finanšu instrumenta, finanšu indeksa vai ieguldījumu pakalpojuma rādītājiem nākotnē, iestāde ievēro šādus nosacījumus:

5.7.1. prognozes ir pamatotas ar pieņēmumiem, kas balstās uz objektīviem datiem;

5.7.2. prognozes nav balstītas uz modelētiem iepriekšējā perioda rādītājiem un nesatur atsauces uz šāda veida rādītājiem;

5.7.3. ja prognozes par rādītājiem nākotnē ir izteiktas bruto skaitļos, tad norāda klientam piemērojamās komisijas maksas, nodevas vai citas maksas;

5.7.4. prognozes satur nepārprotamu brīdinājumu, ka tās nav drošs rādītājs rezultātiem nākotnē;

5.8. ja informācija attiecas uz īpašu piemērojamo nodokļu režīmu, nepārprotami norāda, ka nodokļu režīms var būt atkarīgs no klienta individuālajiem apstākļiem un nākotnē tas var mainīties;

5.9. informācija nesatur institūcijas, kas iestādei izsniegusi licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, nosaukumu tādā veidā, lai tiktu norādīts vai būtu secināms, ka šī institūcija ir atbalstījusi vai atzinīgi novērtējusi iestādes produktus vai pakalpojumus.

III. Informācijas par ieguldījumu pakalpojumu līgumu un finanšu instrumentiem sniegšanas kārtība

6. Iestāde savlaicīgi pirms līguma par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas vai pirms ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas sākšanas nodrošina klientu vai iespējamo klientu ar informāciju par līguma nosacījumiem, tajā skaitā ar šo noteikumu IV nodaļā minēto uz līgumu attiecināmo informāciju.

7. Klientam savlaicīgi pirms ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas iestāde sniedz šo noteikumu IV, V, VI un VII nodaļā minēto informāciju.

8. Iestāde, lai nodrošinātu noteikumu prasību par savlaicīgu informācijas sniegšanu, ņem vērā situācijas steidzamību un laiku, kas ir nepieciešams klientam, lai uztvertu un reaģētu uz sniegto specifisko informāciju. Uzskatāms, ka klientam ir nepieciešams mazāk laika, lai izvērtētu informāciju par vienkāršu vai standartizētu produktu vai pakalpojumu vai par produktu vai pakalpojumu, ko klients ir iegādājies vai saņēmis agrāk, savukārt vairāk laika ir nepieciešams, lai izvērtētu informāciju par produktu vai pakalpojumu, kurš ir sarežģītāks vai kuru iepriekš klients nav iegādājies vai saņēmis.

9. Atkāpjoties no šo noteikumu 6. un 7. punktā noteiktajām prasībām, iestāde ir tiesīga klientam sniegt 6. punktā minēto informāciju nekavējoties pēc līguma par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas un 7. punktā minēto informāciju nekavējoties pēc ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas sākšanas šādā gadījumā:

9.1. ja iestāde nav varējusi savlaicīgi klientu nodrošināt ar šajos punktos minēto informāciju, jo līgumu ar klientu ir noslēgusi no attāluma, piemērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu;

9.2. ja iestāde izpilda normatīvo aktu prasības, kas nosaka, kādu informāciju attiecībā uz distances līguma par finanšu pakalpojumu sniegšanu nosacījumiem pakalpojuma sniedzējam ir pienākums sniegt patērētājam.

10. Iestāde savlaicīgi informē klientu par būtiskām izmaiņām informācijā, kuru tā saskaņā ar 6. un 7. punkta nosacījumiem sniegusi. Informāciju par izmaiņām sniedz, izmantojot to pašu informācijas apmaiņas veidu, kādu iestāde izmantoja, izplatot pamatinformāciju.

11. Iestāde nodrošina, ka mārketinga paziņojumā ietvertā informācija nav pretrunā ar jebkuru citu informāciju, kuru iestāde sniedz klientam ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas gaitā.

12. Ja mārketinga paziņojumā ir ietverts piedāvājums noslēgt līgumu attiecībā uz finanšu instrumentu vai ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu ar jebkuru personu, kas atsaucas uz šo paziņojumu, vai ir ietverts uzaicinājums jebkurai personai, kas atsaucas uz šo paziņojumu, izteikt piedāvājumu par līguma noslēgšanu attiecībā uz finanšu instrumentu vai ieguldījumu pakalpojumu vai blakuspakalpojumu un mārketinga paziņojumā ir norādīts piedāvājuma pieņemšanas veids vai forma, ar kuras palīdzību iespējams pieņemt piedāvājumu, iestāde nodrošina, ka noteikumu IV, V, VI un VII nodaļā minētā informācija ir ietverta mārketinga paziņojumā, ciktāl tā attiecas uz minēto piedāvājumu vai uzaicinājumu.

13. Šo noteikumu 12. punkta prasības nepiemēro tikai tādā gadījumā, ja, lai atsauktos uz mārketinga paziņojumā izteikto piedāvājumu vai uzaicinājumu, iespējamajam klientam ir jāizmanto cits dokuments vai citu dokumentu kopums, kurā ir norādīta 12. punktā minētā informācija.

14. Iestāde šajā noteikumu nodaļā minēto informāciju ir tiesīga klientam sniegt pa daļām, ja iestāde nodrošina vispārējo prasību, ka klients saņem informāciju savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas vai pirms ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas sākšanas.

IV. Klientam sniedzamā informācija par iestādi un tās sniegtajiem pakalpojumiem

15. Iestāde klientam vai iespējamajam klientam sniedz šādu informāciju par iestādi un tās sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem:

15.1. iestādes nosaukumu un adresi;

15.2. informāciju par valodu, kurā iestāde plāno sazināties ar klientu un kurā klientam nosūtīs dokumentus un citu informāciju;

15.3. ziņas par informācijas apmaiņas veidiem, kas tiks izmantoti saziņai starp iestādi un klientu (tajā skaitā rīkojumu saņemšanai un nosūtīšanai);

15.4. apliecinājumu, ka iestāde ir saņēmusi licenci, un institūcijas, kas izsniegusi licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai, nosaukumu un adresi;

15.5 atklāj informāciju, ja iestāde sniedz pakalpojumus ar piesaistītā aģenta starpniecību, un informāciju par dalībvalsti, kurā piesaistītais aģents ir reģistrēts;

15.6. informāciju par pārskatiem, ko iestāde plāno sniegt klientam, to veidu, sniegšanas biežumu un termiņu;

15.7. ja iestāde piedāvā klienta finanšu instrumentu vai naudas līdzekļu turēšanu, kopsavilkumu par pasākumiem, ko tā ir veikusi, lai nodrošinātu klienta finanšu instrumentu vai naudas līdzekļu aizsardzību (tajā skaitā informāciju par ieguldītāju aizsardzības un noguldījumu garantiju sistēmu, kas attiecas uz iestādi, ņemot vērā tās darbību attiecīgajā dalībvalstī);

15.8. interešu konflikta novēršanas politikas aprakstu. Interešu konflikta novēršanas politikas apraksts var tikt sniegts kopsavilkuma veidā, bet, ja klients to pieprasa, iestāde nodrošina klientam iespēju pilnībā iepazīties ar politikas aprakstu.

16. Iestādei, kas veic klienta finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar klienta pilnvarojumu, ir pienākums noteikt metodi klienta portfeļa rezultātu novērtēšanai, piemēram, portfeļa ienesīguma standartu (benchmark), kas ļauj klientam novērtēt iestādes sniegtā pakalpojuma rādītājus, ņemot vērā klienta ieguldījumu mērķus un portfelī iekļauto finanšu instrumentu veidus.

17. Ja iestāde piedāvā veikt klienta finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar klienta pilnvarojumu, tā klientam vai iespējamajam klientam papildus 15. punktā minētajam sniedz šādu informāciju:

17.1. informāciju par klienta finanšu instrumentu portfelī iekļauto finanšu instrumentu novērtēšanas (valuation) metodi un biežumu;

17.2. detalizētu informāciju par klienta portfelī iekļauto finanšu instrumentu vai līdzekļu vai to daļas pārvaldīšanas deleģēšanu;

17.3. informāciju par metodi klienta portfeļa rezultātu novērtēšanai;

17.4. informāciju par finanšu instrumentu veidiem, kurus var iekļaut klienta finanšu instrumentu portfelī, un darījumu veidiem, kurus var veikt ar šiem finanšu instrumentiem, tajā skaitā par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz darījumu veikšanu;

17.5. informāciju par portfeļa pārvaldīšanas mērķiem, riska pakāpi, kas saistīta ar pārvaldītāja rīcības brīvības īstenošanu, un noteiktiem ierobežojumiem šādai rīcības brīvībai.

V. Klientam sniedzamā informācija par finanšu instrumentiem

18. Iestāde, kas piedāvā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, ņemot vērā klienta pieredzi un zināšanas, sniedz klientam vai iespējamajam klientam informāciju par finanšu instrumenta veida īpašībām un ar attiecīgā finanšu instrumenta veidu saistītajiem riskiem.

19. Risku aprakstā, ja tas ir būtiski attiecīgā finanšu instrumenta veidam un klienta pieredzei un zināšanu līmenim, iekļauj šādus elementus:

19.1. informāciju par riskiem, kas saistīti ar šāda veida finanšu instrumentiem, ja piemērojams, ietverot izskaidrojumu par finanšu struktūru (leverage) un tās ietekmi, un risku zaudēt visu ieguldījumu;

19.2. informāciju par šādu instrumentu cenas svārstīgumu un jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz pieejamo tirgu šādiem instrumentiem;

19.3. norādi, ka klientam darījumi ar šādiem instrumentiem papildus instrumentu iegādes izmaksām var uzlikt citas finanšu saistības un papildu pienākumus, tajā skaitā iespējamās saistības (contingent liabilities);

19.4. informāciju par garantijas iemaksām (margin requirements) vai līdzīgām saistībām, kas piemērojamas šāda veida instrumentiem.

20. Ja iestāde sniedz klientam vai iespējamajam klientam informāciju par finanšu instrumentu, par kuru ir izteikts publiskais piedāvājums un par kuru ir publicēts prospekts normatīvajos aktos, kas pārņem Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/71/EK prasības, noteiktajā kārtībā, tā norāda vietu, kur Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vai citas dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprināts prospekts ir publiski pieejams.

21. Ja ar finanšu instrumentu saistītie riski ir atkarīgi no vairākiem finanšu instrumentiem vai pakalpojumiem, kas veido finanšu instrumentu, un ar finanšu instrumentu kopumā saistītie riski ir lielāki nekā riski, kas saistīti ar katru atsevišķo finanšu instrumenta sastāvdaļu, iestāde sniedz atbilstošu informāciju par katru atsevišķo finanšu instrumenta sastāvdaļu un skaidrojumu par to, kā šo sastāvdaļu mijiedarbība paaugstina ar finanšu instrumentu saistīto risku.

22. Ja finanšu instrumentā ir ietverts trešās puses galvojums, iestāde sniedz klientam vai iespējamajam klientam visu nepieciešamo informāciju par šo galvojumu un galvotāju, lai klients varētu galvojumu izvērtēt.

VI. Klientam sniedzamā informācija par klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu drošu turēšanu

23. Ja iestāde nodrošina klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu turēšanu, tā klientam sniedz šādu informāciju:

23.1. informē klientu vai iespējamo klientu, ja šā klienta finanšu instrumentus vai naudas līdzekļus iestāde tur pie trešās personas, kā arī informē par tiesību aktos paredzēto iestādes atbildību par trešās personas darbību vai bezdarbību un sekām, ko klientam rada trešās personas maksātnespēja;

23.2. ja klienta vai iespējamā klienta finanšu instrumentus iestāde tur pie trešās personas nominālajā kontā, kurā kopā tiek uzskaitīti vairāku klientu finanšu instrumenti, iestāde informē klientu par šo faktu un sniedz nepārprotamu brīdinājumu par riskiem, kas izriet no šādas turēšanas;

23.3. ja nav iespējams nodrošināt, ka klienta finanšu instrumenti, kurus iestāde tur pie trešās personas, ir identificējami atsevišķi no trešajai personai vai iestādei piederošajiem finanšu instrumentiem, iestāde par to informē klientu vai iespējamo klientu un sniedz nepārprotamu brīdinājumu par riskiem, kas izriet no šādas situācijas;

23.4. iestāde informē klientu vai iespējamo klientu, ja klientam vai iespējamajam klientam piederošo finanšu instrumentu vai naudas līdzekļu turēšanai tiks piemēroti citas valsts tiesību akti, un norāda, ka klienta vai iespējamā klienta tiesības attiecībā uz šiem finanšu instrumentiem vai naudas līdzekļiem var atšķirties no Latvijas tiesību aktos noteiktajām tiesībām;

23.5. iestāde informē klientu par šādu apstākļu esamību un nosacījumiem:

23.5.1. ja attiecībā uz šiem finanšu instrumentiem vai naudas līdzekļiem ir noteikti apgrūtinājumi vai iestādei ir tiesības šādus apgrūtinājumus noteikt;

23.5.2. ja iestādei ir savstarpējā ieskaita tiesības attiecībā uz klientam piederošajiem finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem;

23.6. iestāde attiecīgi informē klientu arī gadījumā, ja trešajai personai, pie kuras iestāde veic klienta finanšu instrumentu vai naudas līdzekļu turēšanu, ir vai varētu būt šo noteikumu 23.5. punktā minētās tiesības;

23.7. iestāde, pirms tā noslēdz vērtspapīru finansēšanas darījumus ar finanšu instrumentiem, ko tā tur klienta vārdā, vai pirms tā citādi izmanto šādus finanšu instrumentus uz sava rēķina vai uz cita klienta rēķina, savlaicīgi pirms šo instrumentu izmantošanas sniedz klientam skaidru, pilnīgu un precīzu informāciju par iestādes pienākumiem un atbildību attiecībā uz šo finanšu instrumentu izmantošanu, ieskaitot to atpakaļnodošanas noteikumus, un par riskiem, kas saistīti ar šādu klienta finanšu instrumentu izmantošanu.

24. Šajā nodaļā minēto informāciju iestāde sniedz par tām trešajām personām, ar kurām iestāde ir noslēgusi līgumu par finanšu instrumentu turēšanu.

VII. Klientam sniedzamā informācija par ieguldījumu pakalpojumu izmaksām

25. Iestāde sniedz klientam vai iespējamajam klientam šādu informāciju par izmaksām, kas saistītas ar piedāvātā ieguldījumu pakalpojuma un ieguldījumu blakuspakalpojuma sniegšanu:

25.1. izmaksu kopsummu, ko sedz klients saistībā ar finanšu instrumentu vai ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu, ieskaitot saistītās nodevas, komisijas maksas, nodokļus, kas jāmaksā ar iestādes starpniecību, vai, ja precīzu cenu nav iespējams norādīt, kopējo izmaksu aprēķināšanas metodi tā, lai klients aprēķināto izmaksu summu varētu pārbaudīt. Iestādei maksājamo komisijas naudu norāda atsevišķi;

25.2. ja daļa no 25.1. punktā minētās summas ir maksājama ārvalsts valūtā, norāda ārvalsts valūtu, summu, konvertācijas kursu un ar konvertāciju saistītās izmaksas;

25.3. norādi, ja saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu var rasties citas papildu izmaksas;

25.4. informāciju par norēķinu kārtību.

26. Atvērtā ieguldījumu fonda saīsinātais prospekts, kas izstrādāts saskaņā ar normatīvo aktu, kuri pārņem Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 85/611/EEK prasības, nosacījumiem, var būt atbilstošs informācijas avots, lai attiecībā uz šo fondu iestāde nodrošinātu šo noteikumu 25. punktā minēto prasību izpildi.

VIII. Pārskati par sniegto pakalpojumu

27. Šo noteikumu 28.-33. punkta prasības attiecas uz klienta rīkojumiem, kas nav saistīti ar klienta finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar klienta pilnvarojumu. Noteikumu 34.-41. punkta prasības attiecas uz klienta finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar klienta pilnvarojumu.

28. Iestāde, kas izpilda klienta rīkojumu, sniedz klientam būtisku informāciju par rīkojuma izpildi. Klients ir tiesīgs pieprasīt un iestādei ir pienākums sniegt informāciju par klienta rīkojuma izpildes gaitu.

29. Iestāde nosūta klientam paziņojumu, kas apstiprina rīkojuma izpildi, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc rīkojuma izpildes vai, ja iestāde šo apstiprinājumu saņem no trešās personas, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc apstiprinājuma saņemšanas no trešās personas. Šo punktu nepiemēro gadījumā, ja apstiprinājums satur to pašu informāciju, kas ietverta apstiprinājumā, ko klientam nekavējoties nosūta trešā persona.

30. Šo noteikumu 28. un 29. punktu nepiemēro gadījumā, ja klienta labā izpildīts rīkojums ir saistīts ar obligācijām, kuras finansē hipotekārā aizdevuma līgumu, kas noslēgts ar minēto klientu. Šādā gadījumā paziņojums par darījumu tiek sniegts tajā pašā brīdī, kad klients tiek informēts par hipotekārā aizdevuma līguma nosacījumiem, bet ne vēlāk kā mēnesi no brīža, kad darījums ir veikts.

31. Paziņojumā, ko sniedz privātam klientam, atbilstoši izpildītajam darījumam norāda šādu informāciju saskaņā Eiropas Komisijas 2006. gada 10. augusta regulas Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem, I pielikuma 1. tabulā sniegto skaidrojumu:

31.1. pārskata sniedzēju identificējošus datus;

31.2. klientu identificējošus datus;

31.3. tirdzniecības dienu;

31.4. tirdzniecības laiku;

31.5. rīkojuma veidu (ierobežojošs rīkojums, rīkojums darījumam par tirgus cenu);

31.6. izpildes vietas apzīmējumu;

31.7. finanšu instrumenta identifikācijas datus;

31.8. norādi, vai rīkojums ir pirkšanas vai pārdošanas rīkojums;

31.9. rīkojuma kategoriju, ja rīkojums nav pirkt vai pārdot finanšu instrumentu;

31.10. finanšu instrumentu daudzumu;

31.11. vienības cenu (ja rīkojums ir izpildīts pa daļām, iestāde var sniegt klientam informāciju par katras atsevišķas daļas cenu vai par vidējo cenu; ja tiek norādīta vidējā cena, iestāde pēc klienta pieprasījuma sniedz tam informāciju par katras atsevišķās daļas cenu);

31.12. darījuma kopējo summu;

31.13. ar darījumu saistīto komisijas maksu un citu iekasēto maksu kopējo summu un, ja klients to pieprasa, detalizētu iekasēto maksu uzskaitījumu;

31.14. klienta pienākumus attiecībā uz norēķiniem par darījumu, ieskaitot maksājuma termiņu vai piegādes termiņu, kā arī atbilstošu informāciju par kontu, ja šāda informācija un pienākumu apraksts nav iepriekš nosūtīts klientam;

31.15. attiecīgu apstiprinājumu, ja klienta darījuma partneris bija pati iestāde vai jebkura cita komercsabiedrība, kas ietilpst iestādes grupā, vai cits iestādes klients. Šī prasība neattiecas uz gadījumu, kad rīkojums tiek izpildīts, izmantojot tirdzniecības sistēmu, kas nodrošina anonīmu tirdzniecību.

32. Iestāde ir tiesīga sniegt klientam 31. punktā minēto informāciju, izmantojot standartizētus kodus, ja tiek nodrošināts šo kodu skaidrojums.

33. Ja klienta rīkojumi attiecas uz ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām vai daļām kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā un šos rīkojumus izpilda periodiski, iestāde vai nu veic 29. punktā norādītās darbības, vai vismaz reizi sešos mēnešos sniedz privātam klientam 31. punktā noteikto informāciju attiecībā uz šiem darījumiem.

34. Iestāde, kas veic ieguldītāja finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu, nodrošina katram klientam periodiskus pārskatus par darbībām, ko klienta labā veikusi iestāde.

35. Periodiskajā ziņojumā norāda:

35.1. iestādes nosaukumu;

35.2. klienta konta numuru;

35.3. paziņojumu par portfelī iekļautajiem finanšu instrumentiem un to novērtējumu, tajā skaitā detalizētu informāciju par katru tās iekļauto finanšu instrumentu, tā tirgus vērtību vai patieso vērtību (fair value), ja tirgus vērtība nav pieejama, un naudas līdzekļu atlikumu perioda sākumā un beigās, kā arī portfeļa ienesīgumu (performance of the portfolio) pārskata periodā;

35.4. informāciju par kopējo maksu pārskata periodā, izceļot vismaz portfeļa pārvaldīšanas komisijas maksu un ar darījumu izpildi saistītās izmaksas. Iestāde norāda, ka detalizēts uzskaitījums tiks izsniegts pēc klienta pieprasījuma;

35.5. ja iestāde ir vienojusies ar klientu par kādu portfeļa ienesīguma standartu (investment performance benchmark), sniedz minētā standarta un portfeļa ienesīguma pārskata perioda laikā salīdzinājumu;

35.6. citu maksājumu, kas saņemti pārskata periodā (dividenžu, procentu u.tml.), kopējo summu;

35.7. informāciju par finanšu instrumentu notikumu, kas var ietekmēt tiesības uz portfelī iekļautajiem finanšu instrumentiem;

35.8. informāciju, kas minēta attiecīgi šo noteikumu 31.3.-31.12. punktā. Ja klients ir vēlējies saņemt informāciju par katru veikto darījumu atsevišķi, piemēro šo noteikumu 40. un 41. punkta prasības.

36. Klientam 34. punktā minēto periodisko pārskatu sniedz reizi sešos mēnešos, izņemot šādus gadījumus:

36.1. ja klients pieprasa, periodisko ziņojumu sniedz reizi trijos mēnešos;

36.2. ja klients pieprasa sniegt atsevišķu pārskatu par katru darījumu un tiek piemērots šo noteikumu 40. un 41. punkts, periodisko ziņojumu sniedz vismaz reizi 12 mēnešos;

36.3. ja iestādes un klienta līgumā par portfeļa pārvaldību ir paredzēti darījumi, izmantojot aizņemtus līdzekļus (leveraged portfolio), tad iestāde periodisko pārskatu sniedz vismaz reizi mēnesī.

37. Iestāde informē klientu par šo noteikumu 36.1. punktā minētajām tiesībām pieprasīt periodiskā pārskata sniegšanu reizi trijos mēnešos.

38. Ja darījumi tiek veikti ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta 32. punkta "c" apakšpunktā un 3. panta otrās daļas 4. punktā minētajiem finanšu instrumentiem, klientam šo noteikumu 34. punktā minēto periodisko pārskatu sniedz reizi sešos mēnešos.

39. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai iestāde sniedz pārskatu par katru darījumu, ko tā, pārvaldot klienta finanšu instrumentu portfeli, ir veikusi.

40. Iestāde nosūta klientam paziņojumu, kas apstiprina darījuma izpildi un satur šo noteikumu 31. punktā minēto informāciju, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc darījuma izpildes vai, ja iestāde šo apstiprinājumu saņem no trešās personas, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc apstiprinājuma saņemšanas no trešās personas. Šā punkta prasību nepiemēro gadījumā, ja apstiprinājums satur to pašu informāciju, kas ietverta apstiprinājumā, ko klientam nekavējoties nosūta trešā persona.

41. Ja iestāde piedāvā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu vai rīkojas ar klienta kontiem, kas ietver nenodrošinātu atklāto pozīciju attiecībā uz darījumu, kas paredz iespējamas saistības (contingent liability transaction), iestāde informē klientu par zaudējumiem, kas pārsniedz iepriekš starp iestādi un klientu saskaņoto slieksni, ne vēlāk kā līdz darbdienas beigām, kad slieksnis ir pārsniegts, vai gadījumos, kad slieksnis ir pārsniegts brīvdienā, nākamās darbdienas sākumā.

Informatīva atsauce uz ES direktīvu

Noteikumos ir iekļautas normas, kas izriet no Eiropas Komisijas 2006. gada 10. augusta Direktīvas 2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Normatīvie noteikumi par informāciju, ko ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas gaitā sniedz klientam .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 153Pieņemts: 09.11.2007.Stājas spēkā: 14.11.2007.Zaudē spēku: 12.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 13.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
166131
14.11.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)