Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.18

Rīgā 2007.gada 6.novembrī (prot. Nr.62 9.§)

Kārtība, kādā Ministru kabinetā iesniedzams un izskatāms politikas plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts un informatīvais ziņojums, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" 168.punktu un Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumu Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" 3.punktu

 

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā politikas plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts un informatīvais ziņojums (turpmāk - projekts), kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā.

2. Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu uzde­vumu ministra vai - pēc saskaņošanas ar attiecīgo ministru, norādot par to pavadvēstulē, - valsts ministra (turpmāk - iesniedzējs) projektu vizē attiecīgi Valsts kancelejas direktors, ministrijas valsts sekretārs vai īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, par projektu atbildīgā amatpersona, juridiskā dienesta vadītājs, kā arī iesniedzējs.

3. Sagatavoto projektu bez izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē saskaņo ar:

3.1. Finanšu ministriju;

3.2. Tieslietu ministriju;

3.3. citām ministrijām un institūcijām, kuru kompetences jomu tieši skar projekts un kurām ir tiesības strādāt ar valsts noslēpuma objektiem.

4. Informatīvais ziņojums, kuram nav pievienots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts un kas neparedz institūciju turpmāku rīcību, un neskar citu ministriju (sekretariātu) kompetencē esošus jautājumus, nav jāsaskaņo.

5. Nosūtot saskaņošanai tiesību akta grozījumu projektu, vienlaikus ar to nosūta arī tā tiesību akta kopiju, kurā izdara grozījumus.

6. Atzinumu par projektu sniedz un starpinstitūciju saskaņošanu veic, piemērojot Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumus Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis", ciktāl tas nav pretrunā ar šo instrukciju un normatīvo aktu prasībām par valsts noslēpuma aizsardzību.

7. Projektam, kuru iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, pievieno:

7.1. iesniedzēja parakstītu pavadvēstuli. Pavadvēstulē iekļauj šādu informāciju:

7.1.1. precīza atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību (Rīcības plānā dotā uzdevuma numurs), Ministru kabineta apstiprinātu politikas plānošanas dokumentu vai tiesību aktu (pieņemšanas datums un attiecīgais punkts), Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (datums, protokola numurs un paragrāfs), Ministru prezidenta rezolūciju (datums un numurs) vai rīkojumu (pieņemšanas datums un attiecīgais punkts), ja iesniegtais projekts ir sagatavots saskaņā ar minētajos dokumentos dotajiem uzdevumiem;

7.1.2. projekta autors (norāda amatpersonu vai darba grupu, kas izstrādājusi projektu);

7.1.3. uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmās personas, kurām ir speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam;

7.1.4. informācija par atļauju Valsts kancelejai izgatavot projekta un tam pievienoto dokumentu kopijas Ministru kabineta sēdes nodrošināšanai;

7.1.5. informācija par to, vai projekta nosaukums ir valsts noslēpuma objekts;

7.1.6. ziņas par pievienotajiem dokumentiem (nosaukums, datums, numurs, lappušu skaits, klasifikācijas pakāpe un datnes nosaukums) un tehniskajiem informācijas nesējiem;

7.1.7. par projektu atbildīgās amatpersonas uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs un e-pasta adrese (attiecīgo informāciju norāda pavadvēstules pēdējās lappuses apakšējā kreisajā stūrī);

7.1.8. projekta izskatīšanas steidzamības pamatojums, ja jautājumu lūdz izskatīt kā steidzamu;

7.1.9. ministrijas vai citas institūcijas (kuras ir tiesīgas strādāt ar valsts noslēpumu), kurām jānosūta pieņemtais tiesību akts;

7.2. ministriju un citu institūciju atzinumus (oriģinālus). Atzinumā ministrija vai cita institūcija norāda atļauju iesniegt atzinuma oriģinālu Valsts kancelejā un Valsts kancelejai izgatavot nepieciešamo atzinuma kopiju skaitu Ministru kabineta sēdes nodrošināšanai;

7.3. dokumentus, kas apliecina projektā regulējamo tiesisko attiecību likumību (piemēram, īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti), bez kuriem nav iespējams pieņemt lēmumu pēc būtības;

7.4. tā tiesību akta kopiju vai izrakstu (ja tiesību akta apjoms pārsniedz 10  A4 formāta lappuses), kurā paredzēts izdarīt grozījumus, kā arī tā normatīvā akta izdruku, uz kura pamata tiesību akts tiks izdots;

7.5. politikas plānošanas dokumenta projekta kopsavilkumu (uz vienas lappuses), ja projekta un tam pievienoto dokumentu apjoms pārsniedz 10  A4 formāta lappuses.

8. Katru projektam pievienoto dokumentu, kas satur valsts noslēpuma objektu, klasificē atsevišķi.

9. Projektu iesniedz kopā ar tā elektronisko versiju, izmantojot 3,5" 1,44 MB IBM formāta disketi vai ierakstāmo kompaktdisku (CD-R), kas sagatavots atbilstoši tiesību aktiem, kuri regulē dokumentu elektronisko apriti Ministru kabinetā.

10. Iesniegto projektu un tiem pievienoto dokumentu apriti organizē Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienība.

11. Ja Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienība konstatē, ka nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un elektroniskās aprites prasības, kā arī šajā instrukcijā noteiktās prasības, projektu nereģistrē un kopā ar pievienotajiem dokumentiem nosūta atpakaļ iesniedzējam, pavadvēstulē norādot pamatotu reģistrēšanas atteikumu.

12. Projektu un tam pievienotos dokumentus reģistrē Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienība valsts noslēpuma aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Ja persona ir uzaicināta piedalīties Ministru kabineta sēdē, par tās tiesībām piedalīties attiecīgā jautājuma izskatīšanā ir atbildīgs Ministru kabineta loceklis, pēc kura rakstiska priekšlikuma persona ir uzaicināta. Uzaicināto personu par jautājuma izskatīšanas laiku (darba kārtību) informē un ar attiecīgajiem materiāliem iepazīstina atbildīgā ministrija.

14. Ja projekta nosaukums ir valsts noslēpuma objekts, Ministru kabineta sēdes darba kārtībā norāda tikai jautājuma numuru un slepenības pakāpi.

15. Valsts kanceleja Ministru kabineta locekļiem nosūta izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegtā projekta un tam pievienoto dokumentu kopiju, pievienojot informāciju, kas nav valsts noslēpums, ar norādi par jautājuma izskatīšanas laiku un Ministru kabineta darba kārtības sadaļu, kurā jautājumu plānots izskatīt. Ministru kabineta sēdes darba kārtībā papildus iekļauto projektu un tam pievienotos dokumentus Valsts kanceleja Ministru kabineta locekļiem nosūta, ja projekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē novirzīts ne vēlāk kā divas darbdienas pirms attiecīgās Ministru kabineta sēdes.

16. Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienības atbildīgā amatpersona projekta un tam pievienoto dokumentu numurētu kopiju aizlīmētā numurētā aploksnē izsniedz Ministru kabineta sēdes laikā personiski Ministru kabineta locekļiem un personām, kuras saskaņā ar likumos noteiktajām pilnvarām piedalās Ministru kabineta sēdē. Minētās personas projektu pēc izskatīšanas personiski atdod Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošinā­šanas struktūrvienības atbildīgajai amatpersonai.

17. Ministru kabinetā akceptēto politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu (izņemot protokollēmumu) vai informatīvo ziņojumu (turpmāk - tiesību akts) pēc tā juridiskās un redakcionālās noformēšanas vizē Valsts kancelejas direktora noteiktās amatpersonas un attiecīgās ministrijas atbildīgā amatpersona.

18. Tiesību aktu (izņemot protokollēmumu) klasificē ministrijas amatpersona, norādot klasifikācijas pamatojumu, institūcijas nosaukumu, savu amatu, vārdu un uzvārdu. Norādītos datus amatpersona apliecina ar parakstu.

19. Ministru kabineta sēdes protokollēmumu un tiesību aktu, kuram slepenības pakāpe piešķirta Ministru kabineta sēdē, klasificē Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienības darbinieks.

20. Ja Ministru kabineta sēdē lemj par slepenības pakāpes piešķiršanu izskatāmajam jautājumam, lēmumu ieraksta protokolā un Valsts kancelejas slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienības darbinieks protokollēmumu klasificē.

21. Parakstītajam tiesību aktam piešķir attiecīgā tiesību akta veida reģistrācijas numuru Ministru kabineta tiesību aktu reģistrācijas žurnālā un, ja nosaukums ir valsts noslēpuma objekts, nosaukuma vietā izdara atzīmi par dokumenta slepenības pakāpi.

22. Valsts kanceleja tiesību akta vai protokollēmuma kopiju nosūta projekta iesniedzējam un šīs instrukcijas 7.1.9.apakšpunktā minētajām institūcijām.

23. Atļauju tiesību akta noraksta, izraksta vai kopijas izgatavošanai sniedz institūcija, kura attiecīgo tiesību aktu ir klasificējusi. Ja tiesību aktam slepenības pakāpe ir piešķirta Ministru kabineta sēdē, atļauju pavairot šo tiesību aktu vai protokollēmumu sniedz Valsts kanceleja.

24. Valsts kanceleja kontrolē Ministru kabineta tiesību aktos, Ministru prezidenta rīkojumos un rezolūcijās, kas ir valsts noslēpuma objekti, dotos uzdevumus, par kuru izpildi rakstiski jāinformē Ministru kabinets vai Ministru prezidents vai kuros noteikta dokumentu sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā.

25. Ministru kabineta tiesību aktos un Ministru prezidenta rīkojumos, kas ir valsts noslēpuma objekti, dotie uzdevumi izpildāmi divu mēnešu laikā, ja tajos nav noteikts cits izpildes termiņš. Ministru prezidenta rezolūcijas, kas ir valsts noslēpuma objekti, izpildāmas 10 dienu laikā, ja tajās nav noteikts cits izpildes termiņš.

26. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2003.gada 28.janvāra instrukciju Nr.1 "Kārtība, kādā Ministru kabinetā iesniedzams dokumenta projekts, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" satur klasificētu informāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 18.nr.; 2004, 94.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spēkā ar 2007.gada 14.novembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Ministru kabinetā iesniedzams un izskatāms politikas plānošanas dokumenta projekts, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 18Pieņemts: 06.11.2007.Stājas spēkā: 14.11.2007.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 13.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
166119
14.11.2007
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)