Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 28. decembra noteikumus Nr. 1665 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus".
Ministru kabineta noteikumi Nr.747

Rīgā 2007.gada 6.novembrī (prot. Nr.62 26.§)
Kārtība, kādā izsniedz stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus
Izdoti saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma
5.panta divpadsmito daļu, 6.pantu un 7.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka stratēģiskas nozīmes preču licenču un citu ar stra­tēģiskas nozīmes preču apriti saistīto dokumentu izsniegšanas kārtību, kā arī stratēģiskas nozīmes preču sarakstos neminētu preču licencēšanas un lietošanas kārtību.

2. Ar stratēģiskas nozīmes preču apriti sais­tītie dokumenti šo noteikumu izpratnē ir:

2.1. eksporta licence;

2.2. vispārējā eksporta licence;

2.3. importa licence;

2.4. tranzīta licence;

2.5. pārvietošanas licence;

2.6. Latvijas Republikas starptautiskais importa sertifikāts (turpmāk - importa sertifikāts);

2.7. galīgā izlietojuma apliecinājums;

2.8. piegādes kontroles sertifikāts;

2.9. ekspertu izziņa.

3. Šo noteikumu 2.punktā minēto licenču forma atbilst Padomes 2000.ga­da 22.jūnija Regulas (EK) Nr. 1334/2000, ar ko nosaka Kopienas re­žīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei (turpmāk - regula 1334/2000), III a pielikumam.

II. Importa sertifikāta un galīgā izlietojuma apliecinājuma izsniegšana

4. Lai saņemtu importa sertifikātu (1.pielikums) vai galīgā izlietojuma ap­liecinājumu stratēģiskas nozīmes preču importam no valstīm, kas nav Ei­ropas Savienības dalībvalstis, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts Stra­tēģiskas nozīmes preču kontroles komitejā (turpmāk - komiteja) iesniedz:

4.1. iesniegumu, kurā iekļauj šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. un 6.10.apakšpunktā minētās ziņas;

4.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

4.3. speciālās atļaujas (licences) kopiju atsevišķiem komercdarbības vei­diem (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu pra­sībām);

4.4. darījuma līgumu vai eksportētāja vēstuli, kas apliecina eksportētāja gata­vību veikt darījumu.

5. Šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus iesniedzējs var nosūtīt ko­mitejai, izmantojot faksu vai elektronisko pastu. Pirms importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma saņemšanas iesniedzējs komitejai uzrāda dokumentu oriģinālus, un dokumentu pieņēmējs apstiprina to kopijas. Doku­mentu kopijas tiek saglabātas komitejas lietvedībā un arhīvā.

6. Galīgā izlietojuma apliecinājumā iekļauj šādas ziņas:

6.1. importētāja firma, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs;

6.2. eksportētāja firmas nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa un faksa nu­murs;

6.3. preces gala lietotāja firmas nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa un fak­sa numurs;

6.4. galīgā izlietojuma valsts nosaukums;

6.5. preču apraksts (veids, modelis, tehniskie parametri vai klasifikācija);

6.6. preču galīgais izlietojums;

6.7. atsauce uz līgumu starp preču eksportētāju un to galīgo lietotāju;

6.8. eksportējamo vai tranzītā pārvietojamo preču daudzums un vērtība;

6.9. uzņēmuma - preču gala lietotāja - atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts vai fiziskās personas vārds, uzvārds un paraksts;

6.10. uzņēmumu - darījuma starpnieku - nosaukumi;

6.11. izsniegšanas datums;

6.12. noteikumi par preču atpakaļizvešanu vai tās aizliegumu;

6.13. apliecinājums, ka preces tiks lietotas tikai deklarētajiem mērķiem un netiks izmantotas jebkādā saistībā ar masu iznīcināšanas ieročiem vai to no­gādes līdzekļiem.

7. Ja šo noteikumu 6.punktā minētā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, komiteja ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju.

8. Importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma saņemšanai iesniegtos dokumentus komiteja izskata ne ilgāk kā 15 darbdienu laikā un iz­sniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam importa sertifikātu vai ga­līgā izlietojuma apliecinājumu vai arī paziņojumu par atteikumu izsniegt im­porta sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu, ja nav ievērotas šajos no­teikumos noteiktās prasības.

9. Ja importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma izsniegšanas atteikuma pamats ir konfidenciāla informācija, komiteja aizsargā šo informāciju saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu".

10. Importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu sagatavo tri­jos eksemplāros uz speciālas krāsaina rastra veidlapas. Importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma vienu eksemplāru saglabā komitejas lietvedībā, otru eksemplāru saglabā stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā, bet trešo eksemplāru stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts nosūta eksportējošās valsts eksporta kontroles iestādēm.

11. Importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu izsniedz piln­varotai personai, un minētos dokumentus drīkst izmantot tikai sertifikātā vai galīgā izlietojuma apliecinājumā minētais stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts.

12. Ārvalstu stratēģiskas nozīmes preču galīgā izlietojuma apliecinājums ir derīgs, ja tajā iekļautas šo noteikumu 6.punktā minētās ziņas. Ja komitejai ir pamatotas šaubas par gala lietotāja identitāti, komiteja pieprasa attiecīgās valsts eksporta kontroles iestādes apliecinājumu.

III. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējo eksporta licenču izsniegšana

13. Lai saņemtu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējo eksporta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts komitejā iesniedz:

13.1. stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējās eksporta licences pieprasījuma deklarāciju (2.pielikums), kurā iekļautas šā­das ziņas:

13.1.1. infor­mācija par darījuma partneriem (preču pārvadātājs, saņēmējs un gala lietotājs);

13.1.2. apliecinājums, ka preces tiks lietotas tikai deklarētajiem mērķiem un netiks izmantotas jebkādā saistībā ar ķīmisko ieroču, bioloģisko ieroču, ko­dol­ieroču vai to nogādes līdzekļu pilnveidošanu, ražošanu vai lietošanu;

13.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

13.3. speciālās atļaujas (licences) kopiju atsevišķiem komercdarbības vei­diem (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām);

13.4. ārvalstu importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu, vai tiem pielīdzināmu dokumentu - tikai stratēģiskas nozīmes preču eksportam, pārvietošanai no Latvijas un tranzīta darījumiem;

13.5. līguma kopiju vai rēķina faktūru, uz kura pamata tiek veikts darī­jums ar stratēģiskas nozīmes precēm.

14. Ja šo noteikumu 13.punktā minētajos dokumentos minētā informācija ir nepilnīga vai apšaubāma, komiteja ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju.

15. Šo noteikumu 13.punktā minētos dokumentus iesniedzējs var nosūtīt komitejai, izmantojot faksu vai elektronisko pastu. Pirms stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējās eksporta licences saņemšanas iesniedzējs komitejai uzrāda dokumentu oriģinālus, un dokumentu pieņēmējs apstiprina to kopijas. Dokumentu kopijas tiek saglabātas komitejas lietvedībā un arhīvā.

16. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējās eksporta licences saņemšanai iesniegtos dokumentus komiteja izskata mēneša laikā no to iesniegšanas dienas un izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējo eksporta licenci vai arī paziņojumu par atteikumu izsniegt licenci, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības.

17. Ja nepieciešama stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta sniegto ziņu papildu pārbaude, komiteja pagarina stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējās eksporta licences izsniegšanas termiņu un par to rakstiski paziņo iesniedzējam. Šādā gadījumā komiteja attiecīgu lēmumu pieņem mēneša laikā.

18. Ja stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējās eksporta licences izsniegšanas atteikuma pamats ir konfidenciāla informācija, komiteja aizsargā šo informāciju saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu".

19. Komiteja ir tiesīga neizsniegt eksporta licenci vai vispārējo eksporta licenci vai apturēt minēto licenču darbību, ja valstī, uz kuru tiek eksportētas Eiropas Savienības Kopējā militārajā sarakstā minētās preces, ir radušies ārkārtas apstākļi (piemēram, bruņotas sadursmes un konflikti vai karadarbība).

20. Ja, pārbaudot stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta sniegtās ziņas, ir nepieciešams veikt preču ekspertīzi vai pieprasīt informāciju no Latvijas vai ārvalstu institūcijām un atbilde nav saņemta iesnieguma izskatīšanas pagarinātajā termiņā, komiteja atliek lēmuma pieņemšanu līdz attiecīgās informācijas saņemšanai un par to rakstiski paziņo stratē­ģiskas nozīmes preču aprites subjektam.

21. Komiteja par lēmumu atteikt licences izsniegšanu informē Drošības policiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Eiropas Savienības Komisiju, Eiropas Savienības Padomi, Eiropas Savienības dalībvalstis un attiecīgās starptautiskās eksporta kontroles institūcijas.

22. Stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas licenci sagatavo uz spe­ciālas krāsaina rastra veidlapas trijos eksemplāros, eksporta, importa un vis­pārējo eksporta licenci - uz krāsaina rastra veidlapas čet­ros eksemplāros, bet tran­zīta licenci - uz krāsaina rastra veidlapas piecos eksemplāros. Ar stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējām eksporta licencēm veic šādas darbības:

22.1. vienu licences eksemplāru stratēģiskas nozīmes preču aprites sub­jekta pārstāvis vai pārvadātājs iesniedz robežkontroles punktā (tranzītam ie­sniedz divus eksemplārus - izvešanas un ievešanas robežkontroles punktā). Uz attiecīgā eksem­plāra atbildīgā robežkontroles punkta amatpersona norāda da­tumu, faktisko izvesto vai ievesto preču daudzumu un apstiprina to ar zīmogu. Licences kopiju saglabā muitas iestādes lietvedībā. Licences oriģinālu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā atdod komitejai, lai veiktu uzskaiti;

22.2. vienu eksemplāru ar robežkontroles punkta atzīmēm nosūta ko­pā ar preci līdz gala lietotājam;

22.3. vienu eksemplāru no izsniegšanas dienas saglabā komitejas liet­vedībā;

22.4. vienu eksemplāru ar robežkontroles punkta atzīmēm saglabā stratē­ģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā un arhīvā;

22.5. licences kopiju saglabā iekšzemes muitas iestādes lietvedībā;

22.6. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izsniegtās eksporta licen­ces robežkontroles punktā nokopē un saglabā muitas iestādes lietvedībā;

22.7. eksportējot preces ar vispārējo eksporta licenci, stratēģiskas nozīmes preču subjekts iesniedz muitas iestādē licences kopiju un informē komiteju par katru eksporta sūtījumu.

23. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, pārvietošanas, tranzīta vai vispārējo eksporta licenci izsniedz pilnvarotai personai, un minētās licences drīkst izmantot tikai minētais stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts.

24. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, pārvietošanas un tranzīta licences derīguma termiņš ir seši mēneši. Vispārējās eksporta licences derīguma termiņš ir gads.

25. Ja nepieciešams stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējās eksporta licences derīguma termiņa pagarinājums, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz komitejā rakstisku iesniegumu. Iesnie­gumu par stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējās eksporta licences derīguma termiņa pagarināšanu iesniedz piecas darb­dienas pirms licences iepriekšējā derīguma termiņa beigām. Iesniegumā atkārtoti norāda pārvietoto un pārvietojamo preču daudzumu.

26. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējās eksporta licences derīguma termiņu pagarina komiteja, izdarot attiecīgu atzīmi uz licences. Neizmantotās eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas vai vispārējās eksporta licences vai importa sertifikātus atdod komitejai ne vēlāk kā līdz to derīguma termiņa beigām.

27. Stratēģiskas nozīmes preču paredzamo robežas šķērsošanas vietu un iekšzemes muitas iestādi komiteja norāda attiecīgajā licencē.

IV. Stratēģiskas nozīmes preces un to licencēšana

28. Papildus regulā 1334/2000 noteiktajām prasībām licencēšanai ir pakļautas stratē­ģiskas nozīmes preces, kas minētas:

28.1. Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā 2005/C127/01 (turpmāk - Eiropas Savienības Kopējais militārais saraksts);

28.2. Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču sa­rakstā.

29. Papildus regulā 1334/2000 noteiktajām prasībām stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta vai vispārējās eksporta licence ir nepieciešama arī Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā un Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču sarakstā minēto preču:

29.1. importam no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, uz Latvijas Republiku, izņemot datortehnikas importu;

29.2. eksportam uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;

29.3. tranzītam caur Latvijas Republiku no valstīm, kas nav Eiropas Sa­vienības dalībvalstis, uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

30. Papildus regulā 1334/2000 noteiktajām prasībām pārvietošanas li­cence ir nepieciešama, Eiropas Savienības teritorijā pārvietojot Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā un Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču sarakstā minētās preces.

31. Lai saņemtu šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanas licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts komitejā iesniedz iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalīb­valstīm vai iepriekšējās piekrišanas dokumentu sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Minētos iepriekšējās piekrišanas dokumentus izsniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumiem Nr.736 "Kārtība, kādā Valsts policija izsniedz iepriekšējās piekrišanas dokumentus šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm".

32. Stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts izveido iekšējo kontroles dienestu, lai atbilstoši šo noteikumu 28.punktam novērtētu eksporta, importa, pārvietojamo vai tranzīta preču stratēģisko nozīmi, vai norīko atbildīgo personu šī uzdevuma veikšanai un par to informē komiteju.

V. Piegādes kontroles sertifikāta un ekspertu izziņas izsniegšana

33. Lai saņemtu piegādes kontroles sertifikātu, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz komitejā rakstisku pieprasījumu, un tajā norāda šādas ziņas:

33.1. informāciju par preci;

33.2. muitas dokumentus, kas apliecina preču ievešanu Latvijas Repub­likā.

34. Piegādes kontroles sertifikātu sagatavo trijos eksemplāros uz spe­ciālas krāsaina rastra veidlapas. Vienu piegādes kontroles sertifikāta eksemplāru saglabā komitejas lietvedībā, otru eksemplāru saglabā stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā, bet trešo eksemplāru stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts nosūta eks­portējošās valsts eksporta kontroles iestādēm.

35. Stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts komitejā var saņemt ekspertu izziņu par attiecīgo stratēģiskas nozīmes preci. Lai saņemtu minēto izziņu, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz komitejā rakstisku pieprasījumu un informāciju par preci vai preces paraugu.

36. Ekspertu izziņa lidaparātu (gaisa kuģu) komponentiem, ierīcēm un rezerves daļām ir derīga mēnesi no izdošanas dienas. Pārējām precēm ekspertu izziņas derīguma laiks nav ierobežots, un tā ir derīga jebkuram darījumam ar preci, kas pēc nosaukuma, tehniskajiem datiem, kombinētās nomenklatūras preču kodiem vai citiem preču kodiem atbilst izziņā minētajai precei, ja vien pēc izziņas izsniegšanas attiecīgā prece netiek iekļauta stratēģiskas nozīmes preču sarakstos.

37. Ekspertu izziņu sagatavo divos eksemplāros uz speciālas krāsainas rastra veidlapas. Vienu izziņas eksemplāru saglabā komitejas lietvedībā, otru eksemplāru saglabā stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā.

38. Veicot kārtējo stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, pārvietošanas vai tranzīta darījumu, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz muitas iestādē ekspertu izziņas kopiju (uzrāda oriģinālu).

VI. Stratēģiskas nozīmes preču sarakstos neminētu preču licencēšana

39. Muitas iestādes atbilstoši regulas 1334/2000 4.panta piektās daļas prasībām par minētās regulas 1.pielikumā neuzskaitīto preču kontroli aiztur attiecīgās preces un, izmantojot faksu vai elektronisko pastu, nosūta preču pavaddokumentus un muitas dokumentus komitejai lēmuma pieņemšanai par licences nepieciešamību.

40. Ja komiteja nolemj, ka sarakstos neuzskaitītajām precēm ir nepie­ciešama eksporta vai tranzīta licence, komiteja rakstiski par to paziņo stratēģiskas nozīmes preču subjektam un Valsts ieņēmuma dienesta Galvenajai muitas pārvaldei.

41. Stratēģiskas nozīmes preču subjekta darbības ar stratēģiskas nozīmes preču sarakstos neuzskaitītajām precēm pirms šo noteikumu 40.punktā minētā paziņojuma saņemšanas netiek uzskatītas par šo noteikumu pārkāpumu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Savienības 1993.gada 5.aprīļa Direktīvas 93/15/EEK par noteikumu par sprāgstvielu tirdzniecību un to izmantošanu civiliem mērķiem harmonizāciju;

2) Eiropas Savienības 1991.gada 18.jūnija Direktīvas 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ārlietu ministra pienākumu izpildītāja - kultūras ministre H.Demakova
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.novembra noteikumiem Nr.747

01.JPG (134485 bytes)

02.JPG (68730 bytes)

Ārlietu ministra pienākumu izpildītāja - kultūras ministre H.Demakova
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.novembra noteikumiem Nr.747

03.JPG (75609 bytes)

04.JPG (99804 bytes)

05.JPG (92527 bytes)

Ārlietu ministra pienākumu izpildītāja - kultūras ministre H.Demakova
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedz stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 747Pieņemts: 06.11.2007.Stājas spēkā: 14.11.2007.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 13.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
166118
14.11.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"