Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.733

Rīgā 2007.gada 30.oktobrī (prot. Nr.61 14.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" 3.1.4.2.aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana" (turpmāk - aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk - projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir izveidot modernu un uz klientiem vērstu infrastruktūru, kas nodrošina kvalitatīvus un operatīvus pakalpojumus, uzlabo informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un darba apstākļus atbilstoši veicamajām funkcijām, nodrošina klientiem ērtus apstākļus pakalpojumu un konsultāciju saņemšanai, attīsta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu pakalpojumu operatīvākai nodrošināšanai un efektīvai datu uzskaites un politikas ieviešanas monitoringa veikšanai.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 4.punktā minētās darbības un izpildot šādus uzraudzības rādītājus:

3.1. ja projekta iesniedzējs īsteno valsts politiku šo noteikumu 10.1. vai 10.2.apakš­punktā minētajā jomā:

3.1.1. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.624);

3.1.2. izveidotas piecas darba informācijas pieejas vietas sabiedriskos objektos un nodrošināta to darbība;

3.1.3. izveidotas 32 pašapkalpošanās stacijas un nodrošināta to darbība;

3.2. ja projekta iesniedzējs īsteno valsts politiku šo noteikumu 10.3.apakšpunktā minētajā jomā:

3.2.1. aprīkotas un atbilstoši darba aizsardzības prasībām iekārtotas 70 darba vietas;

3.2.2. izveidots informatīvais centrs (mācību klase un bibliotēka).

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.287)

4. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

4.1. klientu apkalpošanas infrastruktūras pilnveidošana darba tirgus institūcijās – klientu kvalitatīvai apkalpošanai nepieciešamās datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras iegāde, telpu remonti, darba informācijas vietu izveide sabiedriskos objektos, pašapkalpošanās iespēju nodrošinājums internetā un filiālēs –, ja projekta iesniedzēji īsteno valsts politiku šo noteikumu 10.1. vai 10.2.apakšpunktā minētajā jomā;

4.2. telpu remonti, darba vietu aprīkojums, biroja tehnikas iegāde, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju modernizācija, lai sniegtu klientu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, informatīvā centra izveide un iekārtošana, ja projekta iesniedzējs īsteno valsts politiku šo noteikumu 10.3.apakšpunktā minētajā jomā;

4.3. projekta vadība;

4.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.624)

5. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Aktivitātei pieejamais finansējums ir 2 439 478 lati, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2 073 556 lati un valsts budžeta finansējums – 365 922 lati.

(MK 02.05.2012. noteikumu Nr.315 redakcijā)

7. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Labklājības ministrija:

7.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisiju;

7.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

7.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

7.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

7.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

7.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās) projekta izstrādē;

7.7. saskaņo šo noteikumu 57.punktā minētos projekta grozījumus vai sniedz atzinumu par konstatētajiem trūkumiem projekta grozījumos;

7.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

7.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87)

8. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra:

8.1. izstrādā vienošanās projektu;

8.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju, kā arī ar pašvaldību, ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda attiecīgās pašvaldības īpašumā;

8.3. izskata Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

8.4. sniedz normatīvajos aktos par budžetu un finanšu vadību un Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai plānotajiem valsts budžeta līdzekļiem maksājumu veikšanai un izdevumu deklarācijas sagatavošanai noteikto informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai;

8.5. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

8.6. sniedz informāciju Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

8.7. pārbauda Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei vai, ja izdevumu deklarācijas sagatavo sertifikācijas iestāde, iesniedz sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

8.8. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 57.punktu;

8.9. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi;

8.10. uzkrāj datus par projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

8.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.287; MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.810)

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta iesniedzējs ir iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu vai Valsts darba inspekcijas likumu īsteno valsts politiku vismaz vienā no šādām jomām:

10.1. bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā;

10.2. karjeras attīstības atbalsta sistēmas jomā, sniedzot karjeras konsultāciju pakalpojumus darbaspējas vecuma iedzīvotājiem, uzturot un attīstot karjeras konsultāciju metodisko bāzi;

10.3. darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības un kontroles jomā.

10.1 Projekta iesniedzējs ir vienīgais finansējuma saņēmējs un projekta īstenošanā neveido partnerību.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.287 redakcijā)

10.2 Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda valsts īpašumā vai pašvaldības īpašumā.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.287 redakcijā)

11. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87)

12. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 353 227 lati, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 2 119 614 latu.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.624 redakcijā)

III. Projektu iesniegumu atlase

(Nodaļas nosaukums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

13. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk - uzaicinājums) saskaņā ar šo noteikumu 10.punktā noteiktajām prasībām.

14. Uzaicinājumā norāda:

14.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

14.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 kalendāra dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

14.3. mājaslapu internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (noteikumi un palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai).

15. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

15.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

15.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (pielikums) un šādi pielikumi:

15.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

15.2.2. projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izmaksu aprēķinus pamatojošie dokumenti;

15.2.3. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu vai atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu (ja tas ir attiecināms);

15.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

15.4. projekta iesniegumu projekta iesniedzējs noformē atbilstoši šo noteikumu 22.1.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 22.2.apakš­punktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 22.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

15.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sagaidāmajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

15.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 43., 44., 45., 46., 47. un 48.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, sagaidāmajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

15.6.1 veicot ieguldījumu alternatīvu izvērtēšanu, projekta iesniedzējs demonstrē, ka izvēlētā alternatīva nodrošina visaugstāko sociālo un ekonomisko ieguvumu;

15.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

15.7.1. papīra formā trijos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināl­eksemplārs un divi - kopijas (ar attiecīgām norādēm "oriģināls" vai "kopija"). Projekta iesniegums noformējams atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par lietvedību;

15.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajai un trešajai daļai un noformētam atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

15.8. šo noteikumu 13.punktā minētajā uzaicinājumā norādītā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku ir uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot atbildīgās iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87)

16. Atbildīgā iestāde reģistrē saņemto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

17. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87.)

18. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87.)

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

(Nodaļas nosaukums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

19. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumus vērtē projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisiju izveido šādā kārtībā:

19.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) ieceļ no Labklājības ministrijas personāla vidus, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

19.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji;

19.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits deleģēts pārstāvis. Šādu deleģējumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

20. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87)

21. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 22.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības, un publicētas mājaslapā internetā (www.lm.gov.lv/sf).

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

21.1 Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 22.1. un 22.2.apakš­punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 22.3.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

22. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

22.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

22.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

22.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

22.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

22.1.4. vai iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

22.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

22.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

22.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 15.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

22.1.8. vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

22.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 15.2.1., 15.2.2. un 15.2.3.apakšpunktā minētie pielikumi;

22.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

22.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

22.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

22.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts;

22.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 11.punktā minēto finansējuma apmēru;

22.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par šo noteikumu 12.punktā minēto minimālo projekta finansējuma apmēru un nepārsniedz šo noteikumu 12.punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

22.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 43., 44., 45., 47. un 48.punktā minētajām izmaksām;

22.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 45.1.apakšpunktā, 46. un 48.punktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus;

22.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 52.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

22.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

22.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

22.2.2. vai projekta iesniegumā ir pamatota plānoto izdevumu nepieciešamība;

22.2.3. vai ir veikts projekta ietekmes uz vidi novērtējums;

22.2.4. vai projekta iesniegums pamato projekta īstenošanas nepieciešamību un identificē risināmās problēmas (tai skaitā mērķa grupas);

22.2.5. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

22.2.6. vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji sekmē šo noteikumu 3.punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

22.2.7. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

22.2.8. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un kvalifikācijas prasības;

22.2.9. vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu;

22.2.10. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

22.2.11. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 54. un 55.punktā minētajām prasībām;

22.2.12. vai projekta iesniegumā ir sniegts ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējums un piedāvāts visefektīvākais risinājums;

22.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas atbilstības kritēriji):

22.3.1. projekts paredz, ka institūcijas infrastruktūras attīstība palielina tās piedāvāto pakalpojumu apjomu un kvalitāti atbilstoši attiecīgās institūcijas klientu vajadzībām;

22.3.2. projekta iesniegums ietver projekta īstenošanas gatavības novērtējumu, īstenošanas risku un to līmeņu analīzi;

22.3.3. projekts paredz sinerģiju ar Eiropas Sociālā fonda sniegto atbalstu kapacitātes stiprināšanai darba tirgus institūcijām, nodrošinot mērķtiecīgu, visaptverošu un savstarpēji papildinošu atbalstu;

22.3.4. projekts paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur pakalpojums netiek nodrošināts pietiekamā apjomā un kvalitātē;

22.3.5. projekts sekmē informācijas sabiedrības attīstību un paredz sabiedrisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanu (piemēram, darba informācijas pieejas vietu izveidi sabiedriskajos objektos, pašapkalpošanās iespēju nodrošinājumu, tai skaitā internetā un filiālēs, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju modernizāciju, lai sniegtu klientu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus);

22.3.6. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87)

23. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 22.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu un tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakš­kritērijus un punktu skaitu:

23.1. projekts paredz, ka institūcijas infrastruktūras attīstība palielina tās piedāvāto pakalpojumu apjomu atbilstoši attiecīgās institūcijas klientu vajadzībām - pieci punkti;

23.2. projekts paredz, ka institūcijas infrastruktūras attīstība palielina tās piedāvāto pakalpojumu kvalitāti atbilstoši attiecīgās institūcijas klientu vajadzībām - pieci punkti.

24. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 22.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakš­kritērijus un punktu skaitu:

24.1. projekta iesniegums ietver projekta īstenošanas gatavības novērtējumu (izstrādāta iepirkumu dokumentācija, veikti nepieciešamie būvprojekta izstrādes sagatavošanās darbi) - trīs punkti;

24.2. projekts ietver pamatotu projekta īstenošanas risku un to līmeņu analīzi - divi punkti.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87)

25. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 22.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

25.1. projekts paredz sinerģiju ar Eiropas Sociālā fonda sniegto atbalstu kapacitātes stiprināšanai darba tirgus institūcijām - pieci punkti;

25.2. projekts neparedz sinerģiju ar Eiropas Sociālā fonda sniegto atbalstu kapacitātes stiprināšanai darba tirgus institūcijām - 0 punktu.

26. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 22.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu un tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakš­kritērijus un punktu skaitu:

26.1. projekts paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus, nodrošinot pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur pakalpojums netiek nodrošināts pietiekamā apjomā, - pieci punkti;

26.2. projekts paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus, nodrošinot pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur pakalpojums netiek nodrošināts pietiekamā kvalitātē, - pieci punkti.

27. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 22.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

27.1. projekts paredz sabiedrisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanu - pieci punkti;

27.2. projekts neparedz sabiedrisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanu - 0 punktu.

28. Šo noteikumu 22.3.6.apakšpunktā noteiktā kvalitātes kritērija atbilstības gadījumā maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

28.1. projektā paredzētas trīs un vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai - pieci punkti;

28.2. projektā paredzētas divas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai - trīs punkti;

28.3. projektā paredzēta viena specifiska aktivitāte vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai - divi punkti.

V. Kārtība, kādā pieņem un paziņo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu

29. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

29.1. tā atbilstība šo noteikumu 22.1. un 22.2.apakšpunktā minētajiem attiecināmajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar "Jā";

29.2. šo noteikumu 22.3.1., 22.3.2., 22.3.3., 22.3.4., 22.3.5. un 22.3.6.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā tas saņem tādu punktu skaitu, kas ir vienāds vai augstāks par šo noteikumu 31.3., 31.4., 31.5., 31.6., 31.7. un 31.8.apakšpunktā minēto minimālo iegūstamo punktu skaitu attiecīgajam kvalitātes kritērijam.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

30. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 38.punktā minētajā termiņā novērš iesniegumā esošo neatbilstību šo noteikumu 22.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ja ir vismaz viens no šādiem iemesliem:

30.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 22.1.7., 22.1.8., 22.1.9., 22.1.10., 22.1.11., 22.1.12., 22.1.13., 22.1.14., 22.1.15., 22.1.16., 22.1.17. vai 22.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 15.2.2.apakšpunktā minētais pielikums;

30.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 22.2.2., 22.2.3., 22.2.4., 22.2.5., 22.2.6., 22.2.7., 22.2.8., 22.2.9., 22.2.10., 22.2.11. vai 22.2.12.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

31. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

31.1. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 15.2.2.apakš­punktā minētais pielikums;

31.1.1 projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 22.1.1., 22.1.2., 22.1.3., 22.1.4., 22.1.5. vai 22.1.6.apakšpunktā minētajiem administra­tīvajiem kritērijiem;

31.2. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 22.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

31.3. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 22.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

31.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 22.3.2.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem;

31.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 22.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

31.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 22.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

31.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 22.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

31.8. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 22.3.6.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par diviem punktiem.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87)

32. Šo noteikumu 30.punktā minētais nosacījums var ietvert:

32.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

32.2. šo noteikumu 15.2.1. un 15.2.3.apakš­punktā minēto pielikumu pievienošanu;

32.3. projekta īstenošanas uzsākšanas laika vai izmaksu plānojuma sadalījumā pa gadiem precizēšanu;

32.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 12., 46. un 48.punktā minētos izmaksu pozīciju, kā arī šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētās izmaksu apakš­pozīcijas apmēra ierobežojumus;

32.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 22.1.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87)

33. Ja šo noteikumu 30. un 32.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē cita šo noteikumu 22.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87)

34. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas lēmumu) piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

35. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

36. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 15.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87)

37. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 30. un 32.punktu.

38. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajai iestādei.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87)

39. Komisija izvērtē šo noteikumu 38.punktā minēto informāciju un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 38.punktā noteiktā termiņa beigām. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

40. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei - lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde sadarbības iestādei apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 15.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

41. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39.punktā minētā termiņa beigām.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

42. Ja pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 34.punktā minētajiem dokumentiem projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 15.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

43. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:

43.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

43.1.1. remontdarbu, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

43.1.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

43.2. neparedzētās izmaksas.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

44. Šo noteikumu 43.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

44.1. mēbeļu, iekārtu, datortehnikas un programmatūras iegādes izmaksas;

44.2. ēku, būvju un telpu remonta izmaksas;

44.3. mobilo sakaru līdzekļu izmaksas šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

44.4. iekārtu, inventāra un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

45. Šo noteikumu 43.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

45.1. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar sagatavošanos projekta īstenošanai. Šī izmaksu apakšpozīcija nedrīkst pārsniegt 0,1 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

45.2. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

45.3. uzņēmuma līguma izmaksas būvprojekta izstrādei (ja attiecināms);

45.4. atlīdzības (izņemot prēmiju un naudas balvu, pabalstu un kompensāciju) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas piesaistītajiem ekspertiem. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

45.5. projekta īstenošanā radīto materiālo vērtību apdrošināšanas izmaksas;

45.6. sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

46. Šo noteikumu 43.2.apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

47. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti likumā "Par pievienotās vērtības nodokli".

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

48. Šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai projekta administrēšanas izmaksas, tai skaitā uzņēmuma līguma izmaksas un atlīdzības (izņemot prēmiju un naudas balvu) izmaksas, iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi) projekta īstenošanas uzraudzībai, pasta un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas, komunālo pakalpojumu izmaksas, kā arī biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un nebūtisku inventāra priekšmetu (vērtībā līdz 150 latiem par vienību) izmaksas, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) plāno kā neattiecināmās izmaksas un finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā projekta iesniedzēja (finansējuma saņēmēja) darba ņēmējs, plāno arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas. Šīs izmaksas ir uzskatāmas par netiešajām izmaksām, un tās nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.287 redakcijā)

49. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 6.punktā, neattiecina izmaksas:

49.1. kas nav norādītas šo noteikumu 43., 44., 45. un 47.punktā vai neatbilst šo noteikumu 45.1.apakšpunktā un 46.punktā minētajiem attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumiem;

49.2. par kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs nav uzņēmies saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētās izmaksas) un par kurām maksājumi nav veikti vienošanās noteiktajā termiņā;

49.3. šo noteikumu 48.punktā minētās izmaksas;

49.4. par ieguldījumiem pašvaldības īpašumā, ja nav noslēgta šo noteikumu 52.2 punktā minētā vienošanās.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.287)

50. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87.)

51. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.87.)

52. Projekta īstenošanu plāno no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta ieviešanu, līdz 2013.gada 31.decembrim.

52.1 Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda valsts īpašumā, vienošanos slēdz starp sadarbības iestādi un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju, pievienojot dokumentus (zemesgrāmatas nostiprinājuma uzraksta vai zemesgrāmatas apliecības kopiju), kas apliecina, ka īpašums, kurā projekta ietvaros paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, ir valsts īpašumā.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.287 redakcijā)

52.2 Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda pašvaldības īpašumā, vienošanos slēdz starp sadarbības iestādi, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju un vienu vai vairākām pašvaldībām, kuru īpašumā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus. Papildus normām, kas noteiktas normatīvajā aktā par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, slēdzot vienošanos, tajā iekļauj:

52.21. dokumentus (zemesgrāmatas nostiprinājuma uzraksta vai zemesgrāmatas apliecības kopija), kas apliecina, ka īpašums, kurā projekta ietvaros paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, ir pašvaldības īpašumā;

52.22. tā īpašuma lietošanas (nomas, īres vai patapinājuma) noteikumus, kurā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus;

52.23. pašvaldības tiesības un pienākumus projekta īstenošanā;

52.24. pašvaldības piekrišanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldīšanai pašvaldības īpašumā;

52.25. pašvaldības pienākumu neatsavināt vai neapgrūtināt ar lietu vai saistību tiesībām nekustamo īpašumu, kurā paredzēts ieguldīt vai kurā ir ieguldīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi, piecus gadus pēc pēdējā maksājuma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam par attiecīgo projektu (dāvināt, aizdot, patapināt, pārdot, apmainīt, iznomāt vai izīrēt, nodot citu personu valdījumā, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt), kā arī aizliegumu pašvaldībai iznīcināt vai bojāt īpašumu, kurā paredzēts ieguldīt vai ir ieguldīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi;

52.26. ja nepieciešams, pašvaldībai noteiktos saistību tiesību pastipri­nājumus un sankcijas.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.287 redakcijā)

53. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība nav pieļaujama.

54. Īstenojot projektu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

55. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

56. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

57. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas saistītas ar:

57.1. projekta mērķi;

57.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

57.3. projekta īstenošanas termiņu;

57.4. projekta sagaidāmajiem rezultātiem;

57.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

58. Nepārsniedzot šo noteikumu 45.1.apakšpunktā, 46. un 48.punktā minētos attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

58.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 43.1.1. un 43.1.2.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējās attiecināmās izmaksu summas;

58.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 44. un 45.punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 43.1.1. un 43.1.2.apakš­punktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 pro­centus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmās izmaksu summas;

58.3. šo noteikumu 46.punktā minēto izmaksu pārdali.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

59. Lai nodrošinātu šo noteikumu prasību ievērošanu attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldīšanu pašvaldību īpašumā, līdz 2009.gada 1.jūnijam izdara attiecīgus grozījumus noslēgtajās vienošanās.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.287 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.733

(Pielikums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.87 redakcijā)

KN87P_PAGE_01.JPG (87441 bytes)

KN87P_PAGE_03.JPG (90465 bytes)

KN87P_PAGE_04.JPG (98500 bytes)

KN87P_PAGE_05.JPG (94365 bytes)

KN87P_PAGE_07.JPG (93619 bytes)

KN87P_PAGE_08.JPG (146919 bytes)

KN87P_PAGE_09.JPG (171458 bytes)

KN87P_PAGE_10.JPG (18142 bytes)

KN87P_PAGE_12.JPG (49918 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 733Pieņemts: 30.10.2007.Stājas spēkā: 14.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 13.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
166117
{"selected":{"value":"12.05.2012","content":"<font class='s-1'>12.05.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.05.2012","iso_value":"2012\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2011","iso_value":"2011\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-11.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2011","iso_value":"2011\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2011.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2010","iso_value":"2010\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2010.-18.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2009","iso_value":"2009\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2009.-26.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2009","iso_value":"2009\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2009.-29.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.02.2008","iso_value":"2008\/02\/29","content":"<font class='s-1'>29.02.2008.-03.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2007","iso_value":"2007\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2007.-28.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.05.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)