Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.732

Rīgā 2007.gada 30.oktobrī (prot. Nr.61 13.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 23.02.2010. noteikumu Nr.183 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.1.aktivitātes "Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk. nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi" 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" (turpmāk – aktivitāte) pirmo un otro kārtu;

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85; MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.183)

2. Aktivitātes mērķis ir cilvēkresursu attīstība, paaugstinot darba meklētāju un bezdarbnieku konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielinot iespēju integrēties darba tirgū.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās darbības un izpildot šādus uzraudzības rādītājus:

3.1. iznākuma rādītāju – atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits – 141 890, tai skaitā 9 260, izmantojot šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto virssaistību finansējumu;

3.2. rezultāta rādītāju – 30 procenti bezdarbnieku un darba meklētāju sešu mēnešu laikā pēc apmācībām iekārtojas darbā.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.515 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368)

4. Aktivitāti un projektus tās ietvaros īsteno, ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto kārtību par aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanu un īstenošanu, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

5. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

5.1. profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana (tai skaitā elektroniskās apmācības veidā, nodrošinot profesionālo rehabilitāciju bezdarbniekiem ar invaliditāti), kas ietver:

5.1.1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvi (pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu) un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi;

5.1.2. pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguvi (ja projektu paredz īstenot šo noteikumu 56.2.apakšpunktā plānotajā projekta īstenošanas laikā);

5.2. (svītrots ar MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.116);

5.3. apmācība pie darba devēja;

5.3.1 bezdarbnieku praktiskā apmācība šādās prioritārajās nozarēs: apstrādes rūpniecībā (klasifikācija pēc NACE 2.red.: C10 – 33) un uz eksportu orientētās pakalpojumu nozarēs – transports un loģistika (klasifikācija pēc NACE 2.red.: H49 – 52), tūrisms (klasifikācija pēc NACE 2.red.: I55, N79), informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (klasifikācija pēc NACE 2.red.: J61–62) (turpmāk – praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs);

5.4. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, neformālās izglītības programmu apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, kā arī noslēguma pārbaudījumi, tai skaitā transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni;

5.5. specifisku pakalpojumu sniegšana mērķgrupu bezdarbniekiem apmācību laikā (ergoterapeita, surdotulka un asistenta pakalpojumi, specializēta transporta nodrošināšana bezdarbniekam ar invaliditāti);

5.6. projekta vadība;

5.7. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.806 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.768; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.116; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.659; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.515)

5.1 Šo noteikumu 5.1., 5.3., 5.4. un 5.5.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs piemēro kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.806 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.116)

5.2 Šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista personas, kuras bezdarba periodā nav iesaistītas pasākumos darba prasmju attīstībai darba vadītāju uzraudzībā vai nav bijušas iesaistītas jauniešu darba praksēs atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojami kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū, vai nav bijušas iesaistītas pasākumos atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojami atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.768 redakcijā)

5.3 Šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētos asistenta pakalpojumus nav tiesību saņemt vienlaikus ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pabalstu, kā arī gadījumos, ja bezdarbnieks ar invaliditāti jau piedalās kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un tā ietvaros saņem asistenta pakalpojumu.

(MK 30.04.2013. noteikumu Nr.242 redakcijā)

5.4 Šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista bezdarbniekus, kuri vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas nav bijuši nodarbināti pie darba devēja, pēc kura pieprasījuma tiek īstenota attiecīgā bezdarbnieka apmācība. Lai novērstu esošo darbinieku aizvietošanu ar šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības dalībniekiem, bezdarbnieku apmācību neveic pie tāda darba devēja vai pēc tāda darba devēja pieprasījuma, kurš ir samazinājis darbinieku skaitu atbilstoši Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktam iepriekšējo 12 mēnešu periodā. Bezdarbniekus apmāca darba vietās, kuras izveidotas no jauna, vai darba vietās, kurās vismaz četrus mēnešus pirms bezdarbnieka mācību uzsākšanas nav tikusi nodarbināta neviena cita persona. Darba devēja pienākums ir pierādīt neaizvietošanas faktu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.659 redakcijā)

5.5 Profesijas šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētajās nozarēs, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, ne retāk kā reizi gadā nosaka labklājības ministra izveidota komisija, kas minēta normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.920 redakcijā)

5.6 Finanšu atbalstu šo noteikumu 5.3. un 5.3.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013). Sniedzot finanšu atbalstu šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, papildus ievēro Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/46) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1) (turpmāk – Parlamenta un Padomes regula Nr. 1379/2013), un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013).

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.312 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.520)

5.7 Pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 5.3. un 5.3.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros, ievēro šādus nosacījumus:

5.7 1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

5.7 2. pirms finanšu atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs pārbauda, vai darba devējam minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

5.7 3. finanšu atbalstu nepiešķir, ja, sniedzot finanšu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta;

5.7 4. darba devējs finanšu atbalstu nedrīkst apvienot ar citu komercdarbības atbalstu attiecībā uz tām pašām kompensējamām izmaksām;

5.7 5. saņemto finanšu atbalstu uzskaita saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

5.7 6. finanšu atbalstu nepiešķir, ja darba devējs nav iesniedzis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.515 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.242; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.312)

5.8 Pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, papildus šo noteikumu 5.7 punktā minētajam ievēro šādus nosacījumus:

5.8 1. darba devējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013, de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 717/2014 nosacījumus, bet darba devējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē, de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1408/2013 nosacījumus;

5.8 2. pirms finanšu atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs pārbauda, vai darba devējam minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru (darba devējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru (darba devējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē). Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, vērtē saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

5.8 3. finanšu atbalstu nepiešķir, ja, sniedzot finanšu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014 (darba devējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013 (darba devējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē), saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta.

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.520 redakcijā)

5.9 Šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā var atkārtoti iesaistīt bezdarbniekus ne ātrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas šo noteikumu 5.3. vai 5.3.1 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad dalība pasākumā ir pārtraukta no bezdarbnieka neatkarīgu iemeslu dēļ un tā ilgusi mazāk par pusi no paredzētā dalības laika.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.801 redakcijā)

5.10 Līgumu par šo noteikumu 5.1.1.apakšpunktā minēto profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu gāzmetinātāja, rokas lokmetinātāja (MMA), lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG), lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), lokmetinātāja metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG), konditora palīga, datorsistēmu tehniķa, lietveža, maiznieka, drēbnieka, šuvēja, autoatslēdznieka, galdnieka palīga un viesmīlības pakalpojumu speciālista profesijā finansējuma saņēmējs slēdz ar Rīgas 3.arodskolu, Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālo vidusskolu, Barkavas Profesionālo vidusskolu, Jelgavas Amatu vidusskolu, profesionālās izglītības kompetences centru "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums" un Saldus Profesionālo vidusskolu.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1490 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. 75. un 76.punktu)

5.11 Šo noteikumu 5.10 punktā minētajā gadījumā netiek piemērota normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem noteiktā apmācību kupona metode, un bezdarbnieku apmācību grupu komplektēšanu veic finansējuma saņēmējs sadarbībā ar izglītības iestādēm.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1490 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. 75. un 76.punktu)

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. 2007.- 2013.gada plānošanas periodā atbildīgā iestāde minēto atlasi organizē vismaz divas reizes.

7. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 74.punktu)

7.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 74.punktu)

7.2 Aktivitātes pirmajai un otrajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 107 031 152 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 98 720 549 euro un attiecināmais valsts budžeta finansējums – 8 310 603 euro:

7.2 1. šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā gadījumā – 16 377 029 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 13 920 474 euro un attiecināmais valsts budžeta finansējums – 2 456 555 euro;

7.2 2. šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā gadījumā – 90 654 123 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 84 800 075 euro un attiecināmais valsts budžeta finansējums – 5 854 048 euro. Aktivitātei pieejamais attiecināmais saistību apjoms, kas pārsniedz šajā punktā norādīto kopējo attiecināmo finansējumu, ir 11 460 768,58 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 10 583 164,01 euro un valsts budžeta finansējums – 877 604,57 euro.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1368 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

7.3 Papildus šo noteikumu 72.punktā minētajam finansējumam aktivitātes pirmajai un otrajai kārtai pieejamais neattiecināmais valsts budžeta finansējums ir ne vairāk kā 1 943 796,56 euro šo noteikumu 45.3.apakšpunktā minēto izmaksu finansēšanai, tai skaitā:

7.3 1. šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā gadījumā – ne vairāk kā 275 721,25 euro;

7.3 2. šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā gadījumā – ne vairāk kā 1 668 075,31 euro.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1368 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Labklājības ministrija:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisiju;

8.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

8.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

8.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 61.punktā minētos projekta grozījumus vai sniedz atzinumu par trūkumiem projekta grozījumos;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.2punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

(Grozīts ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368; grozījums 8.9.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Nodarbinātības valsts aģentūra:

9.1. izstrādā vienošanās projektu;

9.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju;

9.3. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību;

9.4. sniedz normatīvajos aktos noteikto informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai;

9.5. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

9.6. sniedz informāciju Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

9.7. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei vai, ja izdevumu deklarācijas sagatavo sertifikācijas iestāde, iesniedz sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

9.8. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 61.punktu;

9.9. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

9.10. uzkrāj datus par projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

9.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.768; MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.920; 9.3.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 02.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs ir iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

12. Ja projekts tiek apstiprināts, projekta iesniedzējs ir vienīgais Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs, kurš vienojas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu. Projekta iesniedzējs šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var veidot partnerību ar darba devēju organizācijām un nozaru darba devēju organizāciju apvienībām (turpmāk – sadarbības partneri), noslēdzot sadarbības līgumus, kuros nosaka sadarbības partnera veicamos pienākumus un atbildību projekta īstenošanā, kā arī citus projekta īstenošanas nosacījumus. Sadarbības partneris savus pienākumus pilda bez atlīdzības.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.515 redakcijā)

12.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 12.punktā minētos sadarbības līgumus slēdz ar sadarbības partneriem, kuri izteikuši vēlmi sadarboties šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.515 redakcijā)

13. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir:

13.1. šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā gadījumā – 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk, kā noteikts šo noteikumu 7.2 1.apakšpunktā;

13.2. šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā gadījumā – 93,41 procents no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk, kā noteikts šo noteikumu 7.2 2.apakšpunktā.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1028 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.183; MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.460; MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1086; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.659; MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.920; MK 06.03.2012. noteikumiem Nr.165; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.801; MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.262; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368; grozījumi 13.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

14. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 74.punktu)

14.1 Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā gadījumā ir 16 377 029 euro, šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā gadījumā – 102 114 891,58 euro (ieskaitot šo noteikumu 7.2 2.apakšpunktā minēto virssaistību finansējumu).

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1368 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

III. Projektu iesniegumu atlase

(Nodaļas nosaukums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.85 redakcijā)

15. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk - uzaicinājums) saskaņā ar prasībām, kuras šo noteikumu 11.punktā noteiktas projekta iesniedzējam.

16. Uzaicinājumā norāda:

16.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

16.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 kalendāra dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas, ja projekta īstenošanu plāno šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā termiņā, un 14 kalendāra dienām, ja projekta īstenošanu plāno šo noteikumu 56.2.apakš­punktā minētajā termiņā;

16.3. mājaslapu internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (noteikumi un palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai).

(Grozīts ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.806)

17. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

17.1. projekta iesniedzējs iesniedz ne vairāk kā divus projekta iesniegumus;

17.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (pielikums) un šādi pielikumi:

17.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās (nav jāpievieno projekta iesniegumam, ko plāno īstenot šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minētajā termiņā);

17.2.2. projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izmaksu aprēķinus pamatojošie dokumenti;

17.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

17.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 24.2.apakš­punktā minētajiem projektu iesniegumu atbilstības kritērijiem un 24.3.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu kvalitātes kritērijiem;

17.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību - aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, plānotajām projekta aktivitātēm, sagaidāmajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, projekta īstenošanas noteikumiem un attiecināmo izmaksu plānojumu;

17.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 45., 46., 47., 48., 49., 49.1, 49.3 un 50.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, sagaidāmajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

17.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

17.7.1. papīra formā trijos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksemplārs un divi - kopijas (ar attiecīgām norādēm "oriģināls" vai "kopija"). Projekta iesniegums noformējams atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par lietvedību;

17.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajai un trešajai daļai);

17.8. šo noteikumu 15.punktā minētajā uzaicinājumā norādītā projektu iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku ir uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot atbildīgās iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85; MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.215; MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.806; MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.183; MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.460)

18. Atbildīgā iestāde reģistrē saņemto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

19. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85.)

20. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85.)

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

(Nodaļas nosaukums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.85 redakcijā)

21. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisiju izveido šādā kārtībā:

21.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) ieceļ no Labklājības ministrijas personāla vidus, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

21.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji;

21.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits deleģēts pārstāvis. Šādu deleģējumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

22. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85)

23. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 24.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās insti­tūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē mājaslapā internetā (www.lm.gov.lv/sf).

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85)

23.1 Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakš­punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.3.apakšpunktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.85 redakcijā)

24. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

24.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

24.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

24.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

24.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

24.1.4. vai iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

24.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

24.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

24.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 17.7.1.apakšpunktā minētais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.8. vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 17.2.1. un 17.2.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

24.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

24.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts;

24.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā minēto finansējuma apmēru;

24.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 14.1 punktā minēto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

24.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 45., 46., 47., 48., 49.1 un 50.punktā minētajām izmaksām;

24.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 47., 49. un 49.3 punktā un 46.1., 46.4., 46.5., 46.6., 46.7., 48.1.1, 48.3.3., 48.3.4., 48.3.5., 48.4., 48.5., 48.6., 48.7., 48.8. un 49.1 6.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus;

24.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst vienam no šo noteikumu 56.punktā minētajiem projekta īstenošanas periodiem;

24.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

24.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

24.2.2. vai projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota;

24.2.3. vai projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas;

24.2.4. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

24.2.5. vai projekta iesniegumā plānotie iznākumu rādītāji un rezultātu rādītāji sekmē šo noteikumu 3.punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

24.2.6. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

24.2.7. vai projekta iesniegumā projekta īstenošanas personālam ir definēti veicamie darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.8. vai projekta iesniegumā projekta administrēšanas personālam ir definēti veicamie darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.9. vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu;

24.2.10. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

24.2.11. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 58. un 59.punktā noteiktajām prasībām;

24.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas atbilstības kritēriji):

24.3.1. projekts paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, īpaši teritorijās ar augstu reģistrētā bezdarba līmeni;

24.3.2. projekts nodrošina atbilstoša pakalpojuma sniegšanu personām no šādām mērķa grupām:

24.3.2.1. jauniešiem bezdarbniekiem (15-24 gadu vecumā);

24.3.2.2. pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem un darba meklētājiem (vecākiem par 55 gadiem);

24.3.2.3. personām ar invaliditāti (atbilstoši attiecīgo personu vajadzībām nodrošinot ergoterapeita pakalpojumus, surdotulku, specializēto transportu, mācību un prakses vietas pielāgojumus);

24.3.2.4. personām sešu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (bērna kopšanas perioda) beigām;

24.3.2.5. ilgstošiem bezdarbniekiem (bez darba ilgāk par vienu gadu);

24.3.2.6. imigrantiem;

24.3.2.7. citiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem atbilstoši vietējā darba tirgus situācijai;

24.3.3. projekts nodrošina sniedzamo pakalpojumu (īstenoto izglītības programmu) atbilstību aktuālajam un prognozētajam darba tirgus pieprasījumam attiecīgajā teritorijā;

24.3.4. projekta aktivitātes sekmē informācijas sabiedrības attīstību, paredzot mērķa grupas apmācību darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;

24.3.5. projekts nodrošina līdz šim veikto ieguldījumu pēctecību;

24.3.6. projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti;

24.3.7. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus samazinošie pasākumi;

24.3.8. projekta izmaksu efektivitāti pamato projekta iesniegumā iekļautais vidējo izmaksu aprēķins vienas personas iesaistei pasākumā;

24.3.9. projekta aktivitātes nodrošina pakalpojuma saņemšanas iespējas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietai.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85; MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.215; MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.806; MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.183; MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.460; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.116; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.659; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.515; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.242; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368; grozījums 24.1.15.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

25. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir deviņi punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus
apakškritērijus un punktu skaitu:

25.1. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir 7,01 procents un vairāk, – četri punkti;

25.2. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir no 5,01 līdz 7,00 procentiem, – trīs punkti;

25.3. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir no 3,01 līdz 5,00 procentiem, – divi punkti;

25.4. projekts nodrošina pakalpojumu pieejamību teritorijās, kur reģistrētā bezdarba līmenis ir līdz 3,00 procentiem, – 0 punktu.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.806 redakcijā)

26. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

26.1. projekts nodrošina atbilstoša pakalpojuma sniegšanu visām šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajām mērķa grupām - pieci punkti;

26.2. projekts nodrošina atbilstoša pakalpojuma sniegšanu vismaz piecām šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajām mērķa grupām - trīs punkti;

26.3. projekts nodrošina atbilstoša pakalpojuma sniegšanu mazāk nekā piecām šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajām mērķa grupām - divi punkti.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85)

27. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

27.1. projektā ir pamatota analīze par sniedzamo pakalpojumu (īstenoto izglītības programmu) atbilstību aktuālajam un prognozētajam darba tirgus pieprasījumam attiecīgajā teritorijā - pieci punkti;

27.2. projektā nav pamatotas analīzes par sniedzamo pakalpojumu (īstenoto izglītības programmu) atbilstību aktuālajam un prognozētajam darba tirgus pieprasījumam attiecīgajā teritorijā - 0 punktu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85)

28. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

28.1. projekts paredz mērķa grupas apmācībai darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām - pieci punkti;

28.2. projekts neparedz mērķa grupas apmācībai darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām - 0 punktu.

29. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir četri punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

29.1. projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību - četri punkti;

29.2. projekts nenodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību - 0 punktu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85)

30. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

30.1. projektam ir tieša pozitīva ietekme - pieci punkti;

30.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme - trīs punkti;

30.3. projekts neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti - 0 punktu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85)

30.1 Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.7.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir seši punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakš­kritērijus un punktu skaitu:

30.11. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi - divi punkti;

30.12. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi - divi punkti;

30.13. projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi - divi punkti.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.85 redakcijā)

30.2 Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.8.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

30.2 1. vienas personas izmaksas iesaistei pasākumā, ieskaitot mācību stipendiju, nepārsniedz 450 latu neformālās izglītības ieguves pasākumā, 1500 latu profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, 2000 latu praktiskās apmācības pasākumā pie darba devēja – pieci punkti;

30.2 2. vienas personas izmaksas ie­saistei pasākumā, ieskaitot mācību stipendiju, pārsniedz 450 latu neformālās izglītības ieguves pasākumā, 1500 latu profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, 2000 latu praktiskās apmācības pasākumā pie darba devēja – 0 punktu.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.806 redakcijā)

30.3 Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.9.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

30.3 1. projekta aktivitātes nodrošina pakalpojuma saņemšanas iespējas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietai – pieci punkti;

30.3 2. projekta aktivitātes nenodrošina pakalpojuma saņemšanas iespējas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietai – 0 punktu.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.806 redakcijā)

V. Kārtība, kādā pieņem un paziņo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu

31. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

31.1. tā atbilstība šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā minētajiem attiecināmajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar "Jā";

31.2. tas šo noteikumu 24.3.1., 24.3.2., 24.3.3., 24.3.4., 24.3.5., 24.3.6. un 24.3.7.apakš­punktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņem tādu punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 33.7., 33.8. un 33.9.apakšpunktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai lielāks par to.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.85 redakcijā)

32. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 40.punktā minētajā termiņā novērš iesniegumā esošo neatbilstību šo noteikumu 24.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

32.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.1.7., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12., 24.1.13., 24.1.14., 24.1.15., 24.1.16., 24.1.17. un 24.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 17.2.2.apakš­punktā minētais pielikums;

32.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.2.2., 24.2.3., 24.2.4., 24.2.5., 24.2.6., 24.2.7., 24.2.8., 24.2.9., 24.2.10. un 24.2.11.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85)

33. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

33.1. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 17.2.2.apakšpunktā minētais pielikums;

33.1.1 projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3., 24.1.4., 24.1.5. vai 24.1.6.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

33.2. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 24.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

33.3. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par septiņiem punktiem;

33.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

33.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

33.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

33.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

33.8. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par trim punktiem;

33.9. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.7.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85; MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.806)

34. Šo noteikumu 32.punktā minētais nosacījums var ietvert:

34.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

34.2. šo noteikumu 17.2.1.apakšpunktā minētā pielikuma pievienošanu (nav attiecināms projekta iesniegumam, ko plāno īstenot šo noteikumu 56.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā);

34.3. projekta īstenošanas uzsākšanas laika vai izmaksu plānojuma sadalījumā pa gadiem precizēšanu;

34.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 47., 49. un 49.3 punktā un 46.1., 46.4., 46.5., 46.6., 46.7., 48.1.1, 48.3.3., 48.3.4., 48.3.5., 48.4., 48.5., 48.6., 48.7., 48.8. un 49.1 6.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus;

34.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85; MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.215; MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.806; MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.460; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.515; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.242)

35. Ja šo noteikumu 32. un 34.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē cita šo noteikumu 24.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

36. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas lēmumu) piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

37. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

38. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

39. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 32. un 34.punktu.

40. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajai iestādei.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85)

41. Komisija izvērtē šo noteikumu 40.punktā minēto informāciju un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā noteiktā termiņa beigām. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.85 redakcijā)

42. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei - lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde sadarbības iestādei apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.85 redakcijā)

43. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41.punktā minētā termiņa beigām.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.85 redakcijā)

44. Ja pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 36.punktā minētajiem dokumentiem projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.85 redakcijā)

VI. Projekta īstenošanas noteikumi

45. Projekta ietvaros plāno šādas izmaksas:

45.1. attiecināmās tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

45.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

45.1.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

45.1.3. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

45.1.4. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

45.1.5. neparedzētās izmaksas;

45.1.6. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

45.2. attiecināmās netiešās izmaksas (izņemot šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minēto gadījumu, kad šīs izmaksas līdz 2009.gada 4.augustam paredz kā projekta neattiecināmās izmaksas);

45.3. neattiecināmās netiešās izmaksas – atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) uz darba līguma pamata projekta vadības personālam, kas projekta īstenošanas laikā veic tikai ar projekta administrēšanu saistītus pienākumus.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.460 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.768; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.116)

46. Šo noteikumu 45.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

46.1. stipendija atbilstoši normatīvajiem aktiem par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā (izņemot gadījumu, ja īsteno šo noteikumu 5.3. un 5.3.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību);

46.2. dzīvojamo telpu īres vai transporta izdevumu kompensācija apmācību laikā;

46.3. specializētā transporta izmaksas bezdarbniekam ar invaliditāti;

46.4. ja īsteno šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, – bezdarbnieka ikmēneša stipendija 99,60 euro apmērā, ko izmaksā proporcionāli apmācību dienu skaitam attiecīgajā mēnesī;

46.5. dotācija darba devējam šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša darba algai šādā apmērā:

46.5.1. par pirmajiem diviem apmācību mēnešiem – 142,29 euro;

46.5.2. par nākamajiem diviem apmācību mēnešiem – 113,83 euro;

46.5.3. par pēdējiem diviem apmācību mēnešiem – 85,37 euro;

46.5.1 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no šo noteikumu 46.5.apakšpunktā minētās algas dotācijas daļas, ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti, speciālais pedagogs;

46.6. dotācija bezdarbnieka algai ne vairāk kā 1 138,30 euro apmērā, ko maksā darba devējam par bezdarbnieka pieņemšanu darbā. Minēto dotāciju darba devējam izmaksā šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, ja darba devējs pēc viena mēneša praktiskās apmācības ir turpinājis darba attiecības ar bezdarbnieku nepārtraukti sešus mēnešus uz pilnu darba laiku, mēnesī izmaksājot bezdarbniekam darba algu vismaz minimālās mēnešalgas apmērā;

46.7. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas, bet ne vairāk kā 28,46 euro apmērā, ja īsteno šo noteikumu 5.3. un 5.3.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.515 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.242; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

47. Šo noteikumu 45.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver iekārtu, inventāra, aparatūras remonta un tehniskās apkalpošanas izmaksas, kā arī iekārtu, inventāra, aparatūras un telpu īres un nomas izmaksas. Šī izmaksu apakš­pozīcija nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.215 redakcijā)

48. Šo noteikumu 45.1.4.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

48.1. atlīdzības (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas pieaicinātajiem ergoterapeitiem, surdotulkiem un asistentiem. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

48.1.1 izmaksas šo noteikumu 48.1.apakšpunktā minētajiem pieaicinātajiem asistentiem nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli dienu skaitam, kad bezdarbnieks ar invaliditāti iesaistījies pasākumā;

48.2. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

48.3. šo noteikumu 5.1., 5.3., 5.3.1 un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas izmaksas:

48.3.1. atlīdzības (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu) un uzņēmuma līguma izmaksas, tai skaitā atlīdzības izmaksas projekta īstenošanas personālam;

48.3.2. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi) projekta īstenošanas personālam;

48.3.3. biroja preču un inventāra, kā arī citu preču un materiālu izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai (kancelejas preces un inventāra priekšmeti vērtībā līdz 213 euro par vienību), ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu, un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas;

48.3.4. atlīdzības (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu) un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros piesaistītajiem ekspertiem vai mācībspēkiem, kā arī mācību materiālu izmaksas, kas kopumā nepārsniedz 426,86 euro proporcionāli dalības ilgumam par darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu (apmācība ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus) un 853,72 euro proporcionāli dalības ilgumam par jaunas profesijas ieguvi (apmācība kopā ilgst ne vairāk kā sešus mēnešus);

48.3.5. šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai nepieciešamās praktiskās apmācības izmaksas, ko paredz ne vairāk kā 284,57 euro apmērā par viena bezdarbnieka apmācīšanu;

48.3.6. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas, ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs;

48.4. atlīdzības (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) izmaksas bezdarbnieka darba vadītājam – 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja īsteno šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību;

48.5. līguma par apmācību kupona izmantošanu izmaksas ne vairāk kā 1 422,87 euro apmērā par vienas izglītības programmas apguvi, ja īsteno šo noteikumu 5.1.2.apakš­punktā minēto atbalstāmo darbību;

48.6. ja šo noteikumu 5.1.1.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai izmanto normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem noteikto apmācību kupona metodi, finansējuma saņēmējs viena bezdarbnieka apmācību izmaksas sedz, nepārsniedzot apmācību kupona vērtību, kuru aprēķina, normatīvajos aktos par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo noteikto koeficientu reizinot ar šādām apmācību kupona bāzes vērtībām:

48.6.1. pirmā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas – 533,58 euro;

48.6.2. otrā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas – 533,58 euro – vai 640 mācību stundas – 711,44 euro;

48.6.3. trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu no 960 līdz 1280 mācību stundām – 1 067,15 euro;

48.6.4. profesionālās pilnveides izglītības programmām ar mācību ilgumu no 160 līdz 320 stundām – 355,72 euro;

48.6.1 šo noteikumu 5.10 punktā minēto profesionālo tālākizglītības programmu īstenošanas izmaksas, kuras viena bezdarbnieka apmācībai nepārsniedz šo noteikumu 48.6.apakšpunktā noteikto profesionālās tālākizglītības programmu izmaksu apmēru;

48.7. ja šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību (izņemot konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus) īstenošanai izmanto normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem noteikto apmācību kupona metodi:

48.7.1. izglītības programmām ar mācību ilgumu no 60 līdz 159 mācību stundām apmācību kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 4,27 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 355,72 euro;

48.7.2. organizējot:

48.7.2.1. transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 8,54 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 668,75 euro;

48.7.2.2. A un B kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 5,69 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 640,29 euro;

48.7.2.3. C, E, F un G kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz 5,69 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 1 067,15 euro;

48.8. dotācija darba devējam pasākumos iesaistīto bezdarbnieku darba vadītāja ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.

48.9. (svītrots ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.515)

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.806 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.116; MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.460; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.659; MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.920; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.515; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.242; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.821; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1490; sk. 75. un 76.punktu)

48.1 Ja šo noteikumu 5.1.1. un 5.4. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai izmanto apmācību kupona metodi, šo noteikumu 48.6. un 48.7. apakšpunktā noteikto apmācību kupona vērtību veido bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības ietvaros īstenoto izglītības programmu izmaksas (mācību vai studiju maksa), normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas un izglītības programmu kvalifikācijas eksāmenu un noslēguma pārbaudījumu izmaksas (izņemot gadījumus, kad izglītības iestāde tās ir iekļāvusi mācību vai studiju maksā).

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.520 redakcijā; sk. 77.punktu)

49. Šo noteikumu 45.1.5.apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.460 redakcijā)

49.1 Šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas, ko izmanto šo noteikumu 5.6.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai:

49.11. (svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.460);

49.12. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

49.13. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

49.14. telpu īres un nomas izmaksas;

49.15. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

49.16. biroja un kancelejas preču izmaksas (tai skaitā nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 213,00 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

49.17. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

49.18. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

49.19. (svītrots ar MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.116).

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.183 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.460; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368; grozījums 49.16.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

49.2 (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.183)

49.3 Šo noteikumu 45.1.6., 45.2. un 45.3.apakšpunktā minēto izmaksu apmērs kopā nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.460 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.116)

49.4 Šo noteikumu 45.3.apakšpunktā minētās neattiecināmās izmaksas pieprasa no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", un to maksimālais apmērs ir 1 943 796,56 euro.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.460 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.515; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

50. Attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas atkarībā no tā, vai projekta ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi paredzēti apliekamu vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav paredzēti Pievienotās vērtības nodokļa likumā.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.768 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368)

50.1 Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus (tai skaitā šo noteikumu 7.2 2.apakšpunktā minēto virssaistību finansējumu) plāno, projekta īstenošanu finansē un maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.515 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

51. (Svītrots ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.215.)

52. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.2 punktā, neattiecina izmaksas:

52.1. kas nav norādītas šo noteikumu 46., 47., 48., 49., 49.1 un 50.punktā, 45.2. un 45.1.3.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 47. un 49.punktā un 46.1., 46.4., 46.5., 46.6., 46.7., 48.1.1, 48.3.3., 48.3.4., 48.3.5., 48.4., 48.5., 48.6., 48.7., 48.8. un 49.1 6.apakšpunktā minētajiem attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumiem;

52.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 45.1.6.apakšpunktā minētās izmaksas);

52.3. šo noteikumu 45.3.apakšpunktā minētās izmaksas;

52.4. šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minētās izmaksas, ja tās veiktas šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minētajā gadījumā līdz 2009.gada 4.augustam.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.460 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.116; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.659; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.515; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.242; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

52.1 Līgumos, kurus projekta ietvaros finansējuma saņēmējs slēdz atbilstoši šo noteikumu 5.1 punktā minētajai aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtībai un pasākumu īstenotāju izvēles principiem šo noteikumu 5.1., 5.3.1 un 5.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, var piemērot avansa maksājumus ne vairāk kā 50 % apmērā no attiecīgā līguma summas.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.821 redakcijā)

53. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85.)

54. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85.)

55. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.85.)

56. Projektu īstenošanu plāno šādos laikposmos (kārtās):

56.1. no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2010.gada 30.jūnijam – pirmā kārta;

56.2. no 2009.gada 1.septembra līdz 2015.gada 30.jūnijam – otrā kārta.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.183 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.515)

57. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija, nodrošinot pakalpojumu pieejamību īpaši teritorijās ar augstu bezdarba līmeni un teritorijās ar lielu brīvo darba vietu skaitu. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība nav attiecināma, izņemot šo noteikumu 5.3.1apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.659; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.515)

58. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktos informācijas un publicitātes pasākumus.

59. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

60. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

60.1 Šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības, ko plānots finansēt no virssaistību finansējuma, finansējuma saņēmējs uzsāk vai turpina īstenot ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc šo noteikumu 7.2 2.apakšpunktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas vienošanās nosacījumos, bet izdevumus par minēto atbalstāmo darbību īstenošanu vai maksājumus valsts budžeta ieņēmumos attiecīgi finansējuma saņēmējs vai sadarbības iestāde uzsāk veikt pirmajā pusgadā pēc šo noteikumu 7.2 2.apakšpunktā minētā virssaistību finansējuma iekļaušanas vienošanās nosacījumos.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.515 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

61. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

61.1. projekta mērķi;

61.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

61.3. projekta īstenošanas termiņu;

61.4. sagaidāmiem projekta rezultātiem;

61.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

62. Nepārsniedzot šo noteikumu 47., 49. un 49.3 punktā un 46.1., 46.4., 46.5., 46.6., 46.7., 48.1.1, 48.3.3., 48.3.4., 48.3.5., 48.4., 48.5., 48.6., 48.7., 48.8. un 49.1 6.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

62.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 45.1.1., 45.1.2., 45.1.3. un 45.1.4.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām un šo noteikumu 45.2.apakšpunktā (izņemot šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minēto gadījumu, kad šīs izmaksas līdz 2009.gada 4.augustam paredz kā projekta neattiecināmās izmaksas) minēto izmaksu pozīciju, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas vai apakšpozīcijas kopējās attiecināmās izmaksu summas;

62.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 46., 47., 48. un 49.1 punktā minētajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 45.1.1., 45.1.2. un 45.1.4.apakšpunktā minēto izmaksu apakšpozīciju un šo noteikumu 45.2.apakšpunktā (izņemot šo noteikumu 56.1.apakšpunktā minēto gadījumu, kad šīs izmaksas līdz 2009.gada 4.augustam paredz kā projekta neattiecināmās izmaksas) minētās izmaksu pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

62.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 45.1.3.apakšpunktā minētās apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu summas;

62.4. šo noteikumu 49.punktā minēto izmaksu pārdali.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.460 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.659; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.515; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.242)

VI1. Praktiskās apmācības īstenošana prioritārajās nozarēs

(Nodaļa MK 24.07.2012. noteikumu Nr.515 redakcijā)

62.1 Šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā iesaista finansējuma saņēmēja reģistrētus bezdarbniekus, kuri atbilst darba devēju noteiktajām minimālajām izglītības un darba pieredzes prasībām apmācībā iesaistāmajiem bezdarbniekiem un šo noteikumu 5.4 un 5.9 punktā minētajiem kritērijiem. Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ilgst vienu mēnesi, darba devējam un bezdarbniekam nodibinot darba tiesiskās attiecības.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.801)

62.2 Ja šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros noslēgts sadarbības līgums, tad šo noteikumu 12.punktā minētie sadarbības partneri:

62.2 1. informē darba devējus par iespēju iesaistīties bezdarbnieku apmācības īstenošanā atbilstoši šo noteikumu prasībām;

62.2 2. var piedalīties bezdarbnieku atlasē (ja pārstāv darba devēju, kurš ir asociācijas biedrs).

62.3 Lai īstenotu šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, darba devējs – komersants (izņemot ārstniecības iestādi, kā arī izglītības iestādi, kuras pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbināta persona, biedrība vai nodibinājums (izņemot politisko partiju):

62.3 1. piedalās bezdarbnieku atlasē un nosaka apmācību vajadzības un minimālās izglītības un darba pieredzes prasības bezdarbniekiem;

62.3 2. apņemas apmācīt vismaz piecus bezdarbniekus, no kuriem vismaz diviem pēc apmācību pabeigšanas nodrošina darba vietu un apmācību laikā noslēgtā darba līguma pagarināšanu vismaz uz sešiem mēnešiem;

62.3 3. nodrošina finansējuma atmaksu finansējuma saņēmējam, ja sadarbības iestāde konstatē neatbilstoši veiktus izdevumus un ja šie izdevumi ir radušies darba devēju rīcības vai bezdarbības dēļ;

62.3 4. nodrošina bezdarbnieku praktisko apmācību vienu mēnesi. Praktiskajā apmācībā var piesaistīt ekspertus, kas ieguvuši atbilstošu izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu pieredzi profesijā, kurā veic bezdarbnieku praktisko apmācību;

62.3 5. ja netiek piesaistīti šo noteikumu 62.3 4.apakšpunktā minētie eksperti, apmācību laikā nodrošina darba vadītāju, kam ir vismaz vidējā profesionālā izglītība un vismaz divu gadu pieredze attiecīgajā profesijā, kurā nodrošina bezdarbnieku praktisko apmācību;

62.3 6. izmaksā bezdarbniekiem darba algu vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā visā šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības laikā, kā arī sešu mēnešu laikā pēc praktiskās apmācības pabeigšanas, ar bezdarbnieku turpinot darba tiesiskās attiecības;

62.3 7. izsniedz apliecinājumu vai izziņu par bezdarbnieka dalību apmācībās, ja bezdarbnieka apgūto profesionālo kompetenci nevērtē akreditēta izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci;

62.3 8. veic citas darbības, kas noteiktas līgumā ar finansējuma saņēmēju.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.801)

62.4 Lai īstenotu šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, finansējuma saņēmējs:

62.4 1. sadarbībā ar darba devējiem organizē bezdarbnieku atlasi un norīko bezdarbniekus dalībai šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā;

62.4 2. organizē darba devēju atlasi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi;

62.4 3. veic citas darbības, kas noteiktas līgumā ar darba devēju un sadarbības līgumā ar šo noteikumu 12.punktā minētajiem sadarbības partneriem.

62.5 Šo noteikumu 5.3.1 punktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros neorganizē apmācību nekvalificētu vai mazkvalificētu darbu veikšanai (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).

62.6 Finansējuma saņēmējs ar darba devēju noslēdz finansējuma saņēmēja izstrādātu tipveida līgumu par praktisko apmācību prioritārajās nozarēs, nosakot apmācības noteikumus, pušu pienākumus un tiesības apmācību laikā, kā arī norēķinu kārtību. Līgumam pievieno individuālu bezdarbnieka apmācību plānu.

62.7 Atkārtoti īstenot šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību darba devējs var ne agrāk kā divus gadus pēc praktiskās bezdarbnieku apmācības uzsākšanas.

62.8 Ja darba devējs nav izpildījis šo noteikumu 62.3 2.apakšpunktā minēto prasību, darba devējam nefinansē šo noteikumu 46.6. un 48.3.5.apakšpunktā minētās izmaksas. Ja maksājumi darba devējam jau veikti, darba devēja pienākums ir tos atmaksāt finansējuma saņēmējam. Izdevumi nav jāatmaksā vai arī tie tiek atlīdzināti proporcionāli bezdarbnieka un darba devēja darba tiesisko attiecību ilgumam, ja darba devējs šo noteikumu 62.3 2.apakšpunktā minēto prasību nav izpildījis šādu attaisnojošu iemeslu dēļ:

62.8 1. bezdarbnieks ir zaudējis bezdarbnieka statusu;

62.8 2. bezdarbnieks nav pabeidzis praktisko apmācību prioritārajās nozarēs šo noteikumu 5.3.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros un ar darba devēja rīkojumu ir atskaitīts no praktiskās apmācības, iestājoties vienam no šādiem nosacījumiem:

62.8 2.1. bezdarbnieks ir kavējis vairāk par 20 procentiem no praktiskās apmācības kopējā paredzētā apjoma;

62.8 2.2. bezdarbnieks nav izpildījis darba devēja noteiktās prasības praktiskās apmācības laikā un šā iemesla dēļ nav apguvis profesijai nepieciešamās prasmes un iemaņas;

62.8 2.3. bezdarbnieks objektīvu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no viņa gribas, nav apmeklējis praktisko apmācību vai nevar to turpināt un ir iesniedzis šo iemeslu apliecinošu dokumentu;

62.8 2.4. bezdarbnieks apmācības laikā atkārtoti nav ievērojis darba devēja norādījumus vai apmācības vietā noteikto kārtību;

62.8 3. bezdarbnieks ir rakstiski atteicies noslēgt darba līgumu ar darba devēju vai pēc darba devēja atkārtota rakstiska uzaicinājuma nav ieradies noslēgt darba līgumu;

62.8 4. bezdarbnieks ir uzteicis darba līgumu, izņemot gadījumus, kad darba līgums ir uzteikts, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta piekto daļu;

62.8 5. bezdarbnieks ir noslēdzis darba līgumu ar citu darba devēju;

62.8 6. darba devējs ir uzteicis darba līgumu, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7. vai 11.punktu.

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 03.03.2009. noteikumu Nr.215 redakcijā)

63. (Svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.460)

64. (Svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.460)

65. (Svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.460)

66. (Svītrots ar MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.460)

67. Šo noteikumu 46.2.apakšpunkts ir piemērojams līdz 2009.gada 28.februārim.

68. Šo noteikumu 5.2 punktu nepiemēro attiecībā uz personām, kuras līdz 2010.gada 1.martam ir tikušas iesaistītas šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.183 redakcijā)

69. Šo noteikumu 45.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir uzskatāmas par projekta neattiecināmajām izmaksām no vienošanās noslēgšanas dienas.

(MK 18.05.2010. noteikumu Nr.460 redakcijā)

70. Šo noteikumu 46.4., 48.3.4. un 48.4.apakšpunktā minētās izmaksas attiecināmas līdz brīdim, kad personas, kuras ir tikušas iesaistītas šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā līdz 2012.gada 31.jūlijam, dalību pasākumā pabeidz.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.515 redakcijā)

71. Šo noteikumu 46.5. un 48.8.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas uz personām, kuras iesaistītas šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā no 2012.gada 1.augusta.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.515 redakcijā)

72. (Svītrots ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.312)

73. Grozījumus šo noteikumu 48.7.2.1.apakšpunktā, kas paredz transportlīdzekļu vadītāju apmācības kupona vērtības noteikšanā viena bezdarbnieka apmācībai izmantot likmi līdz 8,54 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 668,75 euro, nepiemēro attiecībā uz izglītības iestādēm, kas līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai ir noslēgušas līgumus ar Nodarbinātības valsts aģentūru par bezdarbnieku apmācību.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1368 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

74. Šo noteikumu 7., 7.1 un 14.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1368 redakcijā)

75. Šo noteikumu 5.10 un 5.11 punkts un 48.6.1 apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, un bezdarbnieku iesaiste šo noteikumu 5.10 punktā minētajās profesionālās tālākizglītības programmās tiek veikta līdz dienai, kad šajās programmās kopā ir iesaistīti 200 bezdarbnieki, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 30.jūnijam.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1490 redakcijā)

76. Šo noteikumu 5.10 un 5.11 punktu un 48.6.1 apakšpunktu nepiemēro šo noteikumu 5.1.1.apakšpunktā minētajām profesionālās tālākizglītības programmām, kuru īstenošana uzsākta līdz 2014.gada 1.janvārim vai kuru īstenošanai finansējuma saņēmējs izmanto normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem noteikto apmācību kupona metodi.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1490 redakcijā)

77. Šo noteikumu 48.1 punktu nepiemēro izglītības iestādēm, kas līgumus par pasākumu īstenošanu ar aģentūru ir noslēgušas līdz 2014. gada 15. augustam.

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.520 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.732

(Pielikums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.85 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.215; MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.806; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1028; MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.183; MK 18.05.2010. noteikumiem Nr.460; MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.116; MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.659; MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.920; MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.515; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.801; MK 26.11.2013. noteikumiem Nr.1368; grozījumi 6.sadaļā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)


KN85P_PAGE_02.JPG (50894 bytes)

KN85P_PAGE_03.JPG (98351 bytes)

KN85P_PAGE_04.JPG (98302 bytes)

KN85P_PAGE_06.JPG (100004 bytes)

KN85P_PAGE_07.JPG (25267 bytes)

KN85P_PAGE_08.JPG (73204 bytes)

KN85P_PAGE_11.JPG (169734 bytes)

KN85P_PAGE_12.JPG (14153 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 732Pieņemts: 30.10.2007.Stājas spēkā: 14.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 13.11.2007.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
166116
{"selected":{"value":"05.09.2014","content":"<font class='s-1'>05.09.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.09.2014","iso_value":"2014\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-04.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2013","iso_value":"2013\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2013","iso_value":"2013\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2013.-27.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.09.2013","iso_value":"2013\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2013.-03.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2013","iso_value":"2013\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2013.-19.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2013","iso_value":"2013\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2013.-23.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2012","iso_value":"2012\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2012.-07.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2012","iso_value":"2012\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2012.-28.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2012","iso_value":"2012\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2012.-02.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2012","iso_value":"2012\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2012.-20.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2011","iso_value":"2011\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2011.-01.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2011","iso_value":"2011\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2011.-14.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2011","iso_value":"2011\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-07.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2011","iso_value":"2011\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2011.-29.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2011","iso_value":"2011\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2011.-28.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2010","iso_value":"2010\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2010.-17.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2010","iso_value":"2010\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2010.-10.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2010","iso_value":"2010\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2010.-18.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2010","iso_value":"2010\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2010.-25.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2009","iso_value":"2009\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2009.-02.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2009","iso_value":"2009\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2009.-15.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2009","iso_value":"2009\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2009.-04.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.02.2008","iso_value":"2008\/02\/29","content":"<font class='s-1'>29.02.2008.-10.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2007","iso_value":"2007\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2007.-28.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.09.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)