Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.731

Rīgā 2007.gada 30.oktobrī (prot. Nr.61 12.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un sabiedrības veselības pasākumi" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.4.aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām" (turpmāk - aktivitāte), tai skaitā aktivitātes mērķi, iznākuma rādītājus, atbalstāmās darbības, aktivitātei pieejamo finansējumu, maksimālo pieļaujamo Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmēru, Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk - projekts) minimālo un maksimālo attiecināmo izmaksu kopsummu, projekta iesnieguma veidlapu, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kārtību, kādā pieņem un paziņo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, un projektu īstenošanas nosacījumus;

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84)

2. Aktivitātes mērķis ir izveidot modernas un uz klientiem vērstas institūcijas, kas operatīvi reaģē uz klientu (darba devēju, nodarbināto, bezdarbnieku, darba meklētāju, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju darbspējas vecumā) pieprasījumu un sniedz atbilstošas kompetentas konsultācijas, nodrošina informatīvo atbalstu, sekmē darbaspēka konkurētspēju un darba kvalitātes paaugstināšanu.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1139 redakcijā)

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 4.punktā minētās darbības un izpildot šādus iznākuma rādītājus:

3.1. apmācīto darbinieku skaits - vidēji 632 personas gadā;

3.2. ieviestas 10 jaunas metodikas kar­jeras konsultēšanas pakalpojumu sniegšanai;

3.3. īstenoti mārketinga komunikācijas pasākumi - vismaz viena sociālā kampaņa gadā;

3.4. īstenoti pasākumi sadarbības part­nerību stiprināšanai ar pašvaldībām un darba devējiem - vidēji 35 aktivitātes gadā.

(Grozīts ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.800)

4. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

4.1. darba metožu pilnveidošana, tai skaitā Eiropas Savienības dalībvalstu labās prakses un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana sadarbībā ar vietējiem un citu Eiropas Savienības dalībvalstu darba tirgus institūciju un starptautisko organizāciju ekspertiem;

4.2. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.625);

4.3. personāla attīstības plānu īstenošana;

4.4. karjeras konsultāciju metodiskās bāzes modernizācija;

4.5. karjeras konsultāciju pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un metodiskās bāzes pilnveidošana;

4.6. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.625);

4.7. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.625);

4.8. projekta vadība;

4.9. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

4.10. operatīvās klientu apkalpošanas informācijas tehnoloģiju rīku noma.

(Grozīts ar MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.175; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.179)

5. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Aktivitātei pieejamais attiecināmais finansējums ir 3 449 855 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 2 932 167 euro un valsts budžeta finansējums – 517 688 euro.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.179 redakcijā)

7. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija. Labklājības ministrija:

7.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisiju;

7.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

7.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

7.4. izvērtē projektu iesniegumus un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidī­šanu;

7.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

7.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās) projekta izstrādē;

7.7. saskaņo šo noteikumu 59.punktā minētos projekta grozījumus vai sniedz atzinumu par konstatētajiem trūkumiem projekta grozījumos;

7.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

7.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

8. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra. Nodarbinātības valsts aģentūra:

8.1. izstrādā vienošanās projektu;

8.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju;

8.3. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību;

8.4. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei vai, ja izdevumu deklarācijas sagatavo sertifikācijas iestāde, iesniedz sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

8.5. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā un vada Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

8.6. sniedz informāciju Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

8.7. veic Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu pārbaudi, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās sertifikācijas iestādei pārbaudes veikšanai;

8.8. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 59.punktu;

8.9. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

8.10. uzkrāj datus par projektiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

8.11. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.771; MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.918; 8.3.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 02.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Projekta iesniedzējs ir darba tirgus institūcija, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku:

10.1. bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā;

10.2. karjeras attīstības atbalsta sistēmas jomā, sniedzot karjeras konsultāciju pakalpojumus darbspējas vecuma iedzīvotājiem, uzturot un attīstot karjeras konsultāciju metodisko bāzi.

11. Ja projekts tiek apstiprināts, projekta iesniedzējs ir vienīgais Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs, kurš vienojas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

12. Projekta iesniedzējs:

12.1. projekta aktivitātēs paredz pašvaldību un darba devēju iesaisti izglītojošos semināros un informatīvos pasākumos;

12.2. veido partnerību ar Valsts darba inspekciju šo noteikumu 4.1. un 4.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1139 redakcijā)

13. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no aktivitātei pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma, bet ne vairāk, kā minēts šo noteikumu 6. punktā.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.179 redakcijā)

14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 3 449 855 euro.

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.918 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1303; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.179)

III. Projektu iesniegumu atlase

(Nodaļas nosaukums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā)

15. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk - uzaicinājums) saskaņā ar prasībām, kuras šo noteikumu 10.punktā noteiktas projekta iesniedzējam.

16. Uzaicinājumā norāda:

16.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

16.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 kalendāra dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

16.3. mājaslapu internetā, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavo­šanai izmantojamie dokumenti (noteikumi un palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai).

17. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

17.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu Eiropas Sociālā fonda projekta iesniegumu;

17.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (pielikums) un šādi pielikumi:

17.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

17.2.2. projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izmaksu aprēķinus pamatojošie dokumenti;

17.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

17.4. noformējot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā atbilstību šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu administratīvajiem kritērijiem. Sagatavojot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 24.2.apakš­punktā minētajiem projektu iesniegumu atbilstības kritērijiem un 24.3.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu kvalitātes kritērijiem;

17.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina sniedzamās informācijas savstarpējo atbilstību -, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, plānotajām projekta aktivitātēm, sagaidāmajiem rezultātiem, projekta īstenošanas noteikumiem un attiecināmo izmaksu plānojumu;

17.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 44., 45., 46., 47., 48., 49. un 49.1 punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, sagaidāmajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

17.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

17.7.1. papīra formā trijos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksemplārs un divi - kopijas (ar attiecīgām norādēm "oriģināls" vai "kopija"). Projekta iesniegums noformējams atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par lietvedību;

17.7.2. elektroniski (projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajai un trešajai daļai);

17.8. šo noteikumu 15.punktā minētajā uzaicinājumā norādītā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku ir uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot atbildīgās iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.771)

18. Atbildīgā iestāde reģistrē saņemto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz, nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

19. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84.)

20. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84.)

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

(Nodaļas nosaukums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā)

21. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisiju izveido šādā kārtībā:

21.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) ieceļ no Labklājības ministrijas personāla vidus, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

21.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji;

21.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits deleģēts pārstāvis. Šādu deleģējumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

22. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā)

23. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 24.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības, un publicētas mājaslapā internetā (www.lm.gov.lv/sf).

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā)

23.1 Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakš­punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.3.apakšpunktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā)

24. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

24.1. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

24.1.1. vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

24.1.2. vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

24.1.3. vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona);

24.1.4. vai iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski);

24.1.5. vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

24.1.6. vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā;

24.1.7. vai ir iesniegts šo noteikumu 17.7.1.apakšpunktā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.8. vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.9. vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 17.2.1. un 17.2.2.apakšpunktā noteiktie pielikumi;

24.1.10. vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.11. vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā);

24.1.12. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

24.1.13. vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts;

24.1.14. vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā noteikto finansējuma apmēru;

24.1.15. vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru;

24.1.16. vai projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 44., 45., 46., 48. un 49.punktā minētajām izmaksām;

24.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 45., 47., 49.1 punktā un 46.1. un 49.1.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus;

24.1.18. vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 54.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

24.2. atbilstības kritēriji (saturiskās, finanšu un īstenošanas atbilstības kritēriji):

24.2.1. vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu;

24.2.2. vai projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota;

24.2.3. vai projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas;

24.2.4. vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu;

24.2.5. vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji sekmē šo noteikumu 3.punktā minēto iznākuma rādītāju sasniegšanu;

24.2.6. vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas;

24.2.7. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.8. vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

24.2.9. vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu;

24.2.10. vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

24.2.11. vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 56. un 57.punktā noteiktajām prasībām;

24.3. kvalitātes kritēriji (specifiski politikas ieviešanas atbilstības kritēriji):

24.3.1. projekts paredz nodarbinātības partnerību stiprināšanu, veicinot valsts, pašvaldību iestāžu un privātā sektora sadarbību;

24.3.2. projekts demonstrē tiešu un pozitīvu ietekmi uz projekta iesniedzēja sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu darbinieku specifisko apmācību un darba formu pilnveidošanas rezultātā;

24.3.3. projekts nodrošina līdzšinējo ieguldījumu pēctecību;

24.3.4. projekts paredz sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda sniegto atbalstu darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveido­šanai, nodrošinot mērķtiecīgu, visaptverošu un savstarpēji papildinošu atbalstu;

24.3.5. projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti;

24.3.6. projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.771)

25. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijm, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

25.1. projekts paredz nodarbinātības partnerību stiprināšanu, veicinot vairāk kā divu sektoru sadarbību, - 10 punktu;

25.2. projekts paredz nodarbinātības partnerību stiprināšanu, veicinot divu sektoru sadarbību, - pieci punkti.

26. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

26.1. projektā ietverts pamatots tiešas un pozitīvas ietekmes izvērtējums uz projekta iesniedzēja sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu darbinieku specifisko apmācību un darba formu pilnveidošanas rezultātā - pieci punkti;

26.2. projektā nav ietverts pamatots tiešas un pozitīvas ietekmes izvērtējums uz projekta iesniedzēja sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu darbinieku specifisko apmācību un darba formu pilnveidošanas rezultātā - 0 punktu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84)

27. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir pieci punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

27.1. projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību - pieci punkti;

27.2. projekts nenodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību - 0 punktu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84)

28. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir četri punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

28.1. projekts paredz sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda sniegto atbalstu darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošanai - četri punkti;

28.2. projekts neparedz sinerģiju ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda sniegto atbalstu darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveido­šanai - 0 punktu.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84)

29. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 punktu un tā atbilstības noteikšanai piemēro vienu no šādiem apakškritērijiem un šādu punktu skaitu:

29.1. projektam ir tieša pozitīva ietekme - 10 punktu;

29.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme - pieci punkti;

29.3. projekts neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti - 0 punktu.

29.1 Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam, maksimālais iegūstamais punktu skaits ir seši punkti un tā atbilstības noteikšanai piemēro šādus apakš­kritērijus un punktu skaitu:

29.1 1. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi - divi punkti;

29.1 2. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi - divi punkti;

29.1 3. projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi - divi punkti.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā)

V. Kārtība, kādā pieņem un paziņo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu

30. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

30.1. tā atbilstība šo noteikumu 24.1. un 24.2.apakšpunktā noteiktajiem attiecināmajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem ir novērtēta ar "Jā";

30.2. tas atbilst šo noteikumu 24.3.5.apakš­punktā minētā kvalitātes kritērija apakškritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 29.1. un 29.2.apakšpunktā;

30.3. tas šo noteikumu 24.3.1., 24.3.2., 24.3.3., 24.3.4. un 24.3.6.apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņem punktu skaitu, kas ir vienāds ar šo noteikumu 32.3., 32.4., 32.5., 32.6. un 32.7.apakšpunktā attiecīgajam kvalitātes kritērijam noteikto minimāli iegūstamo punktu skaitu vai lielāks par to.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā)

31. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs šo noteikumu 39.punktā minētajā termiņā novērš iesniegumā esošo neatbilstību šo noteikumu 24.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

31.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.1.7., 24.1.8., 24.1.9., 24.1.10., 24.1.11., 24.1.12., 24.1.13., 24.1.14., 24.1.15., 24.1.16., 24.1.17. un 24.1.18.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 17.2.2.apakšpunktā noteiktais pielikums;

31.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.2.2., 24.2.3., 24.2.4., 24.2.5., 24.2.6., 24.2.7., 24.2.8., 24.2.9., 24.2.10. un 24.2.11.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

31.3. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.5.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84)

32. Atbildīgā iestāde pārtrauc un neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

32.1. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 17.2.2.apakš­punktā noteiktais pielikums;

32.1.1 projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3., 24.1.4., 24.1.5. vai 24.1.6.apakšpunktā minētajiem adminis­tratīvajiem kritērijam;

32.2. projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 24.2.1.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam;

32.3. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

32.4. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.2.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

32.5. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.3.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par pieciem punktiem;

32.6. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.4.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem;

32.7. projekta iesnieguma vērtējums atbilstoši šo noteikumu 24.3.6.apakšpunktā noteiktajam kvalitātes kritērijam ir zemāks par četriem punktiem.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84)

33. Šo noteikumu 31.punktā minētais nosacījums var ietvert:

33.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

33.2. šo noteikumu 17.2.1.apakšpunktā minētā pielikuma pievieno­šanu;

33.3. projekta īstenošanas uzsākšanas laika vai izmaksu plānojuma sadalījumā pa gadiem precizēšanu;

33.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 45., 47. un 49.1 punktā minētos izmaksu pozīciju, kā arī šo noteikumu 46.1. un 49.1.apakšpunktā minētos izmaksu apakšpozīciju apmēra ierobežojumus;

33.5. citu darbību veikšanu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem projektu iesniegumu adminis­tratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.771)

34. Ja šo noteikumu 31. un 33.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē cita šo noteikumu 24.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar atbilstošiem norādījumiem.

35. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde kopā ar pamatojošiem dokumentiem (izrakstu no komisijas sēdes protokola ar komisijas lēmumu) piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

36. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

37. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84)

38. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 31. un 33.punktu.

39. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajai iestādei.

(Grozīts ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84)

40. Komisija izvērtē šo noteikumu 39.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39.punktā noteiktā termiņa beigām. Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā)

41. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis nosacījumus, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei - lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde sadarbības iestādei apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā)

42. Ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis nosacījumu izpildi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu neizpildi atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa beigām.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā)

43. Ja pieņemts lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis nosacījumus, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 35.punktā minētajiem dokumentiem projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesniedzēja iesniegtās projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 17.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā)

VI. Projekta īstenošanas nosacījumi

(Nodaļas nosaukums MK 25.06.2009. noteikumu Nr.625 redakcijā)

44. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:

44.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu pozīcijās:

44.1.1. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

44.1.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

44.2. neparedzētās izmaksas.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā)

45. Šo noteikumu 44.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas: telpu īres un nomas izmaksas, iekārtu, inventāra un aparatūras remonta izmaksas, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šī izmaksu pozīcija nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.625 redakcijā)

46. Šo noteikumu 44.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

46.1. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Šī izmaksu apakšpozīcija nedrīkst pārsniegt 0,1 procentu no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;

46.2. atlīdzības (izņemot prēmiju un naudas balvu, pabalstu un kompensāciju) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas sniedzamo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un metodiskās bāzes pilnveidošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kancelejas preču izmaksas;

46.3. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

46.4. atlīdzības (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas personāla attīstības plānu īstenošanai un darba metožu pilnveidošanai, tai skaitā Eiropas Savienības dalībvalstu labās prakses un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanai, metodisko materiālu izstrādei un izdošanai, iegādei un uzlabošanai;

46.5. finansējuma saņēmēja personāla iekšzemes komandējumu izmaksas, šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai – arī ārvalstu komandējumu izmaksas (tai skaitā dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi), bet šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai – vietējo un citu Eiropas Savienības dalībvalstu darba tirgus institūciju un starptautisko organizāciju ekspertu komandējumu izmaksas (tai skaitā dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi);

46.6. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

46.7. Eiropas Savienības dalībvalstu labās prakses un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanai nepieciešamās ēdināšanas, kancelejas preču, telekomunikāciju un tulkošanas izmaksas šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

46.8. operatīvās klientu apkalpošanas informācijas tehnoloģiju rīku nomas izmaksas.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.625 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.771; MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1139; MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.175; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.179)

47. Šo noteikumu 44.2.apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlietojamas iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.625 redakcijā)

48. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.771 redakcijā)

49. Šo noteikumu 4.8.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai paredz šādas projekta netiešās izmaksas:

49.1. projekta administrēšanas izmaksas – iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi) projekta īstenošanas uzraudzībai, pasta un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas, komunālo pakalpojumu izmaksas, kā arī biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un nebūtisku inventāra priekšmetu (vērtībā līdz 213 euro par vienību) izmaksas, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) līdz 2010.gada 31.jūlijam kā projekta neattiecināmās izmaksas, un tās finansē no valsts budžeta līdzekļiem, no 2010.gada 1.augusta – kā projekta attiecināmās izmaksas;

49.2. atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam kā projekta neattiecināmās izmaksas, un tās finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.771 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1303)

49.1 Šo noteikumu 49.punktā minētās izmaksas nepārsniedz piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.771 redakcijā)

50. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 6.punktā, neattiecina izmaksas:

50.1. kas nav norādītas šo noteikumu 44., 45., 46., 48.punktā un 49.1.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 45., 47., 49.1 punktā un 46.1. un 49.1.apakšpunktā minētajiem attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumiem;

50.2. par kurām Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nav uzņēmies saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 46.1.apakšpunktā minētās izmaksas) un par kurām maksājumi nav veikti vienošanās noteiktajā termiņā;

50.3. šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minētās izmaksas un līdz 2010.gada 31.jūlijam – šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minētās izmaksas.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.771)

51. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84.)

52. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84.)

53. (Svītrots ar MK 05.02.2008. noteikumiem Nr.84.)

54. Projekta īstenošanu plāno no vienošanās noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decembrim.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.706 redakcijā)

54.1 Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs noslēdz sadarbības līgumu par projekta īstenošanu ar šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minēto partneri šo noteikumu 4.1. un 4.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1139 redakcijā)

54.2 Līgumos, kurus projekta ietvaros finansējuma saņēmējs slēdz par pakalpojumiem vai piegādēm šo noteikumu 4.1., 4.3. un 4.5.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, var piemērot avansa maksājumus ne vairāk kā 40 % apmērā no attiecīgā līguma summas.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.706 redakcijā)

55. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija. Projekta ietvaros ir pieļaujama starptautiskā sadarbība šo noteikumu 4.1. un 4.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.175 redakcijā)

56. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, un normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktos informācijas un publicitātes pasākumus.

57. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

58. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

59. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

59.1. projekta mērķi;

59.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

59.3. projekta īstenošanas termiņu;

59.4. projekta sagaidāmajiem rezultātiem;

59.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

60. Nepārsniedzot šo noteikumu 45., 47., 49.1 punktā un 46.1. un 49.1.apakšpunktā minētos attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

60.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 44.1.1. un 44.1.2.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējās attiecināmās izmaksu summas;

60.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 45. un 46.punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 44.1.1. un 44.1.2.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmās izmaksu summas;

60.3. šo noteikumu 47.punktā minēto izmaksu pārdali;

60.4. šo noteikumu 49.punktā minēto izmaksu pārdali, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās summas.

(MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.771)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.731

(Pielikums MK 05.02.2008. noteikumu Nr.84 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.625; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.771; MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1139; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1303)

KN84P_PAGE_01.JPG (86671 bytes)

KN84P_PAGE_02.JPG (51977 bytes)

KN84P_PAGE_03.JPG (113905 bytes)

KN84P_PAGE_04.JPG (94983 bytes)

KN84P_PAGE_06.JPG (96494 bytes)

KN84P_PAGE_07.JPG (44463 bytes)

KN84P_PAGE_08.JPG (32478 bytes)

KN84P_PAGE_09.JPG (47701 bytes)

KN84P_PAGE_10.JPG (41078 bytes)

KN84P_PAGE_11.JPG (47210 bytes)

KN84P_PAGE_12.JPG (147684 bytes)

KN84P_PAGE_13.JPG (5664 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 731Pieņemts: 30.10.2007.Stājas spēkā: 14.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 13.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
166115
{"selected":{"value":"08.04.2014","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2014","iso_value":"2014\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.2013","iso_value":"2013\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2012","iso_value":"2012\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2012.-05.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2012","iso_value":"2012\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2012.-23.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2012","iso_value":"2012\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2012.-15.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2011","iso_value":"2011\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2011.-01.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2011","iso_value":"2011\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2011.-08.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2010","iso_value":"2010\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2010.-01.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2010","iso_value":"2010\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2010.-28.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-18.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.02.2008","iso_value":"2008\/02\/29","content":"<font class='s-1'>29.02.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2007","iso_value":"2007\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2007.-28.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)