Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.714

Rīgā 2007.gada 23.oktobrī (prot. Nr.59 15.§)
Noteikumi par Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas starptautisko privāttiesību jautājumos izstrādi, saskaņošanu un apstiprināšanu un Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūtos paredzēto saistību izpildi
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāta, saskaņota un apstiprināta Latvijas Republikas nacionālā pozīcija starp­tautisko privāttiesību jautājumos (turpmāk - UNIDROIT pozīcija), kā arī Latvijas Republikas pārstāvības kārtību Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta (turpmāk - UNIDROIT) Statūtos paredzēto sais­tību izpildei.

2. UNIDROIT pozīciju izstrādā:

2.1. pirms UNIDROIT tiesību akta projekta pirmreizējas izskatīšanas UNIDROIT sanāksmē vai ekspertu darba grupā;

2.2. ja nepieciešams izdarīt grozījumus vai papildinājumus apstiprinātajā UNIDROIT pozīcijā;

2.3. ja UNIDROIT sanāksmē izskatāmais jautājums skar Latvijas Republikas intereses.

3. UNIDROIT pozīciju paraksta par UNIDROIT pozīcijas izstrādi atbildīgās ministrijas vai īpašu uzdevumu ministra sekretariāta (turpmāk - atbildīgā iestāde) ministrs un apstiprina Ministru kabinets.

II. No UNIDROIT saņemtās informācijas izvērtēšana un UNIDROIT pozīcijas projekta izstrāde

4. Latvijas Republikas vēstniecība Itālijas Republikā (turpmāk - vēstniecība) pēc informācijas saņemšanas no UNIDROIT sekretariāta to nekavējoties reģistrē un nākamās darbdienas laikā nosūta elektroniski vai, ja tas nav iespējams, pa pastu Tieslietu ministrijai un Valsts kancelejai, kā arī Ārlietu ministrijai zināšanai.

5. Ņemot vērā no vēstniecības saņemtās informācijas saturu, Tieslietu ministrija un Valsts kanceleja, savstarpēji konsultējoties, divu darbdienu laikā izvērtē, vai nepieciešams sagatavot UNIDROIT pozīciju.

6. Ja UNIDROIT pozīciju sagatavot nav nepieciešams, Tieslietu ministrija un Valsts kanceleja saņemto informāciju pieņem zināšanai, un Tieslietu ministrija vienas darbdienas laikā saņemto informāciju nosūta elektroniski (uz oficiālo elektroniskā pasta adresi) vai, ja tas nav iespējams, pa pastu zināšanai iestādei, kuras kompetencē ir vēstniecības sniegtā informācija.

7. Ja, izvērtējot saņemto UNIDROIT informāciju, Tieslietu ministrija un Valsts kanceleja konstatē, ka nepieciešams izstrādāt UNIDROIT pozīciju, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju triju darbdienu laikā pēc vēstniecības sniegtās informācijas izvērtēšanas kopīgi nosaka atbildīgo iestādi un par UNIDROIT pozīcijas izstrādi līdzatbildīgo iestādi (turpmāk - līdz­atbildīgā iestāde).

8. Tieslietu ministrija divu darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes un līdzatbildīgās iestādes noteikšanas nosūta minētajām iestādēm informāciju par atbildīgās iestādes vai līdzatbildīgās iestādes noteikšanu, kā arī informāciju par termiņu, līdz kuram UNIDROIT pozīcijas projekts izstrādājams un iesniedzams apstiprināšanai Ministru kabinetā.

9. Ja iestāde iebilst pret tās noteikšanu par atbildīgo iestādi vai līdzatbildīgo iestādi, tā 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētās informācijas saņemšanas rakstiski informē par to Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju. Šādā gadījumā Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju organizē starpinstitūciju sanāksmi un triju darbdienu laikā nosūta atbildīgajai iestādei, līdzatbildīgajai iestādei un iesaistītajai iestādei uzaicinājumu uz starpinstitūciju sanāksmi. Starpinstitūciju sanāksmē pieņem lēmumu par atbildīgās iestādes un līdzatbildīgās iestādes noteikšanu.

10. Ja iestādēm starpinstitūciju sanāksmē neizdodas vienoties par atbildīgās iestādes un līdzatbildīgās iestādes noteikšanu, atbildīgo iestādi un līdzatbildīgo iestādi nosaka Ministru prezidents.

11. Ja atbildīgā iestāde vai līdzatbildīgā iestāde 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētās informācijas saņemšanas nav rakstiski informējusi Valsts kanceleju un Tieslietu ministriju par iebildumiem pret tās noteikšanu par atbildīgo iestādi vai līdzatbildīgo iestādi, uzskatāms, ka iestāde piekrīt tās noteikšanai par atbildīgo iestādi vai līdzatbildīgo iestādi.

12. Iesaistītās iestādes ir:

12.1. Tieslietu ministrija - visos gadījumos;

12.2. Valsts kanceleja - visos gadījumos;

12.3. Finanšu ministrija - ja UNIDROIT pozīcijā ietveramie jautājumi skar valsts vai pašvaldību budžetu;

12.4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija - ja UNIDROIT pozīcijā ietveramie jautājumi skar pašvaldību kompetenci vai pašvaldību budžetu.

13. Atbildīgā iestāde sadarbībā ar līdz­atbildīgo iestādi (ja tāda ir noteikta):

13.1. izstrādā UNIDROIT pozīcijas projektu atbilstoši UNIDROIT pozīcijas veidlapas paraugam (pielikums);

13.2. ja nepieciešams, UNIDROIT pozīcijas projekta sagatavošanai izveido darba grupu, kuras sastāvā iekļauj iesaistīto iestāžu pārstāvjus, un, ja nepieciešams, attiecīgās jomas ekspertus un citas personas.

III. UNIDROIT pozīcijas projekta saskaņošana un apstiprināšana

14. Lai saņemtu atzinumu, atbildīgā iestāde UNIDROIT pozīcijas projektu kopā ar UNIDROIT tiesību akta projektu un citiem izskatāmā jautājuma materiāliem, ja tādi ir, un Latvijas Republikas viedokli latviešu un angļu valodā (ja vēstniecības sniegtajā informācijā noteikts, ka Latvijas Republikas viedoklis par konkrēto jautājumu UNIDROIT iesniedzams rakstiski) nosūta:

14.1. līdzatbildīgajai iestādei, ja tāda ir noteikta;

14.2. iesaistītajām iestādēm;

14.3. citām iestādēm, ekspertiem vai personām, ja atbildīgā iestāde uzskata to par nepieciešamu.

15. Iestāde, eksperts vai persona sniedz atzinumu par UNIDROIT pozīcijas projektu divu nedēļu laikā pēc UNIDROIT pozīcijas projekta saņemšanas saskaņošanai. Ja atzinumu sniedz ministrija vai īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, to paraksta valsts sekretārs. Tieslietu ministrijā atzinumu var parakstīt arī valsts sekretāra vietnieks likumdošanas jautājumos. Atzinumu nosūta atbildīgajai iestādei pa pastu un elektroniski.

16. Atzinumā norāda iebildumus un priekšlikumus. Priekšlikumiem, kā arī ekspertu un citu personu viedoklim ir ieteikuma raksturs.

17. Ja iestādes atbalstījušas UNIDROIT pozīcijas projektu bez iebildumiem vai atzinumā par UNIDROIT pozīcijas projektu pau­dušas tikai priekšlikumus, vai nav sniegušas atzinumu divu nedēļu laikā, UNIDROIT pozīcijas projekts uzskatāms par saskaņotu un atbildīgā iestāde sagatavo UNIDROIT pozīcijas projektu kopā ar UNIDROIT tiesību akta projektu un citiem izskatāmā jautājuma materiāliem, ja tādi ir, un iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

18. Ja atzinumos ir norādīti iebildumi, atbildīgā iestāde sadarbībā ar līdzatbildīgo iestādi veic vienu no šādām darbībām:

18.1. ņem vērā iebildumus, attiecīgi precizē UNIDROIT pozīcijas projektu un iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;

18.2. sasauc starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmi, lai panāktu vienošanos par iebildumiem, kas nav ņemti vērā vai ņemti vērā daļēji, un uzaicina uz to iestāžu pārstāvjus, ekspertus un personas, kurām UNIDROIT pozīcijas projekts tika nosūtīts atzinuma sniegšanai.

19. Ja starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē neizdodas panākt vienošanos par iebildumiem, kas nav ņemti vērā vai ņemti vērā daļēji, atbildīgā iestāde iesniedz UNIDROIT pozīcijas projektu izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē, lai panāktu vienošanos par iebildumiem, kas nav ņemti vērā vai ņemti vērā daļēji.

20. Pēc UNIDROIT pozīcijas projekta izskatīšanas starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē vai Ministru kabineta komitejas sēdē atbildīgā iestāde, ja nepieciešams, precizē UNIDROIT pozīcijas projektu, un atbildīgās iestādes ministrs iesniedz UNIDROIT pozīcijas projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

IV. UNIDROIT pozīcijas pārstāvība UNIDROIT, dienesta ziņojuma sniegšana un turpmākā rīcība

21. Atbildīgās iestādes pārstāvis, kurš pārstāv UNIDROIT pozīciju UNIDROIT sanāksmē, 10 dienu laikā pēc attiecīgās UNIDROIT sanāksmes sagatavo dienesta ziņojumu par sanāksmes rezultātiem. Ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

21.1. Latvijas Republikas pārstāvji, kas piedalījušies sanāksmē;

21.2. īss izskatāmā jautājuma apraksts un sanāksmes mērķis (atsauce uz iepriekšējo sanāksmi, ja tāda ir bijusi);

21.3. sanāksmē diskutētie problēmjautājumi;

21.4. citu valstu izteiktie viedokļi;

21.5. Latvijas Republikas pārstāvja paustais viedoklis;

21.6. sanāksmē pieņemtie lēmumi;

21.7. secinājumi par sanāksmi;

21.8. turpmākā nepieciešamā rīcība, norādot konkrētus uzdevumus, uzdevumu izpildes termiņus un iestādi, kas atbildīga par turpmāko nepieciešamo rīcību.

22. Ja sanāksmē piedalās vairāki Latvijas Republikas pārstāvji, tie, savstarpēji vienojoties, sagatavo kopēju dienesta ziņojumu. Katrs pārstāvis atspoguļo jautājumus atbilstoši savai kompetencei.

23. Atbildīgā iestāde dienesta ziņojumu nosūta elektroniski (uz oficiālo elektroniskā pasta adresi) Tieslietu ministrijai, Valsts kancelejai un līdzat­bildīgajai iestādei.

24. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju piecu darbdienu laikā pēc dienesta ziņojuma saņemšanas sagatavo vēstuli, kurā sniedz šo noteikumu 21.8.apakšpunktā minēto informāciju, un nosūta to iestādei, kas atbildīga par turpmāko nepieciešamo rīcību.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.714

01.JPG (54269 bytes)

02.JPG (15270 bytes)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas starptautisko privāttiesību jautājumos izstrādi, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 714Pieņemts: 23.10.2007.Stājas spēkā: 27.10.2007.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 26.10.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
165281
27.10.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)