Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.655

Rīgā 2007.gada 2.oktobrī (prot. Nr.55 11.§)
Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 20.punktu

1. Noteikumi nosaka Latvijas izglītības klasifikācijā iekļauto profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu (turpmāk - izglītības programma) īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā) (turpmāk - izmaksas).

1.1 Noteikumi neattiecas uz Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžām.

(MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

2. Izglītības programmas izmaksas veido:

2.1. normējamās izmaksas - komandējumu un darba braucienu izdevumi, samaksa par pakalpojumiem, energoresursiem un ūdeni, kā arī mācību līdzekļu, materiālu, inventāra un iekārtu iegādes un iekārtu modernizēšanas izdevumi;

2.2. nenormējamās izmaksas – stipendijas, dienesta viesnīcas uzturēšanas izmaksas, rehabilitācijas pasākumi un ēdināšanas pakalpojumi personām ar invaliditāti, kvalifikācijas prakses organizēšanas izmaksas, izmaksas par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem kvalifikācijas prakses laikā, izdevumi kultūrizglītībai un sportam, kā arī darbinieku darba samaksa (alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 02.12.2008. noteikumiem Nr.991; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.787; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.760)

3. Attiecīgās izglītības programmas normējamās izmaksas aprēķina, reizinot izglītības programmu grupas "Vadība un administrēšana" normējamās izmaksas (2.pielikums) ar attiecīgo koeficientu (3.pielikums).

4. Izglītības programmu grupas "Vadība un administrēšana" programmas normējamās izmaksas uz vienu izglītojamo ir 425,15 euro gadā.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.760; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

5. Izglītības programmas nenormējamās izmaksas ir šādas:

5.1. (svītrots ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.760);

5.2. dienesta viesnīcas uzturēšanas izmaksas:

5.2.1. uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo - 282,23 euro gadā;

5.2.2. uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo ar invaliditāti, kuram nepieciešami rehabilitācijas pasākumi atbilstoši viņa funkcionālajiem traucējumiem, - 495,66 euro gadā;

5.3. izdevumi kultūrizglītībai un sportam uz vienu izglītojamo - 22,77 euro gadā;

5.4. (svītrots ar MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.787).

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.760; grozījumi 5.2.1., 5.2.2. un 5.3.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

5.1 Šo noteikumu 5.2.2.apakšpunktā noteiktās izmaksas un minētajiem izglītojamajiem papildus sniegto ēdināšanas pakalpojumu izmaksas – 694,36 euro gadā – tiek piemērotas tikai Smiltenes tehnikumā.

(MK 02.12.2008. noteikumu Nr.991 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.760; MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 660)

5.2 Viena praktikanta kvalifikācijas prakses organizēšanas izmaksas – 7,11 euro dienā – aprēķina, ja praktikants veic kvalifikācijas praksi ārpus izglītības iestādes.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.787 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.760; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

5.3 Viena praktikanta izmaksas par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem kvalifikācijas prakses laikā – 4,98 euro – aprēķina, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtību izglītojamie obligāti apdrošināmi pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā.

(MK 20.11.2012. noteikumu Nr.787 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.760; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

6. Darbinieku darba samaksu izglītības programmas īstenošanā uz vienu izglītojamo nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksu vai par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem.

6.1 (Svītrots ar MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 660)

7. Stipendiju nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par stipendijas minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendiju saņem izglītojamais no valsts budžeta līdzekļiem. Papildus noteiktajai stipendijai izglītojamais var saņemt mērķstipendiju, ja to paredz citi normatīvie akti.

8. Ministrijas, kuru padotībā ir profesionālās izglītības iestādes, piemēro izglītības programmu izmaksas attiecīgajam gadam paredzēto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumus Nr.850 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 164.nr.).

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.655
Izglītības programmu nenormējamās izmaksas

(Pielikums grozīts ar MK 17.08.2012. noteikumiem Nr. 563; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 760; MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 479; MK 30.10.2018. noteikumiem Nr. 660; pielikuma 6.3. un 6.7. apakšpunkts piemērojams ar 01.09.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

I. Stipendija

1. Stipendija uz vienu izglītojamo (gadā) = (vidējais stipendijas apmērs mēnesī atbilstoši normatīvajiem aktiem par stipendijām) x 12.

II. Dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo uzturēšanas izmaksas

2. Pakalpojumu izmaksas uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglī­tojamo (gadā) = (nekustamā īpašuma nodoklis) + (remonta izmaksas) + (tehniskās apkopes izmaksas):

2.1. nekustamā īpašuma nodoklis = [(nekustamā īpašuma nodokļa vidējā vērtība par vienu kvadrātmetru atbilstoši normatīvajiem aktiem par nekustamā īpašuma nodokli) x (10,0 kvadrātmetru - vienam dienesta viesnīcā dzīvojošam izglītojamam nepieciešamā platība) : (3 - vidējais ēkas stāvu skaits)] x 2;

2.2. remonta izmaksas = [(3,70 euro – viena kvadrātmetra kārtējā remonta izmaksas) + (1,85 euro – viena kvadrātmetra avārijas remonta izmaksas) + (3,70 euro – viena kvadrātmetra kapitālā remonta izmaksas)] x (10,0 kvadrātmetru – vienam dienesta viesnīcā dzīvojošam izglītojamam nepieciešamā platība);

2.3. tehniskās apkopes izmaksas = (0,33 euro - viena kvadrātmetra tehniskās apkopes izmaksas mēnesī) x (10,0 kvadrātmetru - vienam dienesta viesnīcā dzīvojošam izglītojamam nepieciešamā platība) x 12 mēnešu.

3. Energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo (gadā) = (patērētās elektroenerģijas izmaksas) + (apkures izmaksas) + (ūdensapgādes izmaksas) + (kanalizācijas izmaksas) + (inventāra iegādes izmaksas):

3.1. patērētās elektroenerģijas izmaksas = [(3,5 stundas - vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus gadā 20 dienu mēnesī) x 0,01 kWh x (10 kva­drātmetru - vienam dienesta viesnīcā dzīvojošam izglītojamam nepieciešamā platība) x (vienas kilovatstundas cena saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā)] + [(4 stundas - vidējais elektroiekārtu lietošanas laiks dienā 10 mēnešu gadā 20 dienu mēnesī) x 0,2 kWh x (vienas kilovatstundas cena saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā)];

3.2. apkures izmaksas = (apkures izmaksas par vienu kvadrātmetru mēnesī saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā) x (10 kvadrātmetru - vienam dienesta viesnīcā dzīvojošam izglītojamam nepieciešamā platība) x 7;

3.3. ūdensapgādes izmaksas = (12 m3, tajā skaitā karstais ūdens 3 m3 - ūdens daudzums uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo (gadā)) x (viena kubikmetra ūdens cena saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā);

3.4. kanalizācijas izmaksas = (12 m3 - kanalizācijas notekūdeņu daudzums uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo (gadā)) x (viena kubikmetra kanalizācijas notekūdeņu cena saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā);

3.5. inventāra iegādes izmaksas - 21,34 euro.

4. Rehabilitācijas nodrošināšana, ņemot vērā invaliditātes atšķirīgos veidus un izpausmes izglītojamajam ar invaliditāti atbilstoši viņa funkcionālajiem traucējumiem, - vidēji 213,43 euro gadā.

III. Darbinieku darba samaksa

5. Pedagogu darba samaksu uz vienu izglītojamo (gadā) aprēķina, ievērojot zemāko pedagoga mēneša algas likmi un izglītojamo vidējā skaita attiecību pret vienu skolotāja mēneša darba likmi:

5.1. izglītojamo skaits vidēji gadā:

V = S + 1/3U – 1/12 [6B1 + (12 – n) x B2] – 0,6A, kur

V – izglītojamo skaits vidēji gadā;

S – izglītojamo skaits uz budžeta gada sākumu (1. janvāri);

U – budžeta gadā uzņemto izglītojamo skaits, kuri sāk mācīties 1. septembrī (nosaka izglītības iestādes dibinātājs – ministrija, kuras padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde, vai pašvaldība saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam);

B1 – absolventu skaits jūnijā;

B2 – absolventu skaits citā mēnesī;

n – mācību ilgums (mēnešu skaits) budžeta gadā;

A – atskaitīto izglītojamo skaits budžeta gadā;

5.2. izglītojamo skaits vidēji uz vienu skolotāja likmi:

5.2.1.  10,8 – profesionālās izglītības programmās (mācību grupā ir 25 līdz 30 izglītojamo);

5.2.2.  8,5 – mākslas profesionālās izglītības programmās (izņemot Kultūras ministrijas mākslas un mūzikas vidusskolu profesionālās vidējās izglītības programmas) un zobārstniecības programmās;

5.2.3.  5 – profesionālās izglītības programmās izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (mācību grupā ir 8 līdz 12 izglītojamo);

5.2.4.  4,5 – Kultūras ministrijas mākslas vidusskolu mākslas profesionālās vidējās izglītības programmās (mācību grupā ir 5 līdz 16 izglītojamo);

5.2.5.  2,1 – Kultūras ministrijas mūzikas vidusskolu mūzikas profesionālās izglītības programmās (mācību grupā ir 1 līdz 33 izglītojamie, mācības gan individuāli, gan grupās);

5.2.6.  7,3 – pedagoģiskās korekcijas programmās (mācību grupā ir 16 līdz 18 izglītojamo);

5.2.7.  6,7 – profesionālās izglītības programmās ieslodzījuma vietās (mācību grupā ir 16 līdz 18 izglītojamo).

5.1 (Svītrots ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 479)

6. Pedagogu darba samaksu profesionālās izglītības programmu īstenošanai veido:

6.1. mācību stundu plāna īstenošanai saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu aprēķinātā skolotāju darba samaksa;

6.2.  10 procenti no šā pielikuma 6.1. apakšpunktā noteiktās mācību stundu plāna īstenošanai paredzētās skolotāju darba algas, lai nodrošinātu piemaksu profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem saskaņā ar pedagogu darba samaksas noteikumiem;

6.3. ne mazāk kā 14,5 procenti no šā pielikuma 6.1. apakšpunktā noteiktā finansējuma – samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, pedagogu mēneša darba algas likmes palielināšanai, kā arī profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi pēc 2017. gada 9. augusta;

6.4.  18 procenti no šā pielikuma 6.1., 6.2., 6.3. un 6.5. apakšpunktā noteiktā finansējuma – izglītības iestādes vadītāju, viņu vietnieku un pārējo pedagogu darba samaksai;

6.5. dienesta viesnīcas pedagogu darba samaksa atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 8.1. apakšpunktam;

6.6.  10 procenti piemaksām profesionālās izglītības kompetences centru pedagogiem saskaņā ar pedagogu darba samaksas noteikumiem;

6.7. profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamais finansējums pedagogiem, kuriem profesionālās darbības 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam. Līdz šāda kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta derīguma termiņa beigām nozares ministrija nepieciešamo finansējumu aprēķina un izglītības iestādēm sadala, ņemot vērā:

6.7.1. pedagogu darba likmju skaitu attiecīgā gada 1. septembrī, pamatojoties uz informāciju par darba likmju skaitu, ko izglītības iestādes ir iesniegušas nozares ministrijai;

6.7.2. piemaksas apmēru atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 59. punktam.

7. (Svītrots ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 479)

8. Darba alga uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo (gadā) = (pedagoga vidējā darba alga uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo (gadā)) + (dienesta viesnīcas vadītāja darba alga uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo (gadā)) + (dienesta viesnīcas dežuranta alga uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo (gadā)) + (veļas pārziņa darba alga uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo (gadā)), ņemot vērā, ka:

8.1. uz 75 dienesta viesnīcā dzīvojošiem izglītojamiem ir viens pedagogs;

8.2. uz 250 dienesta viesnīcā dzīvojošiem izglītojamiem ir viens dienesta viesnīcas vadītājs;

8.3. uz vienu ēku ir četri dienesta viesnīcas dežuranti;

8.4. uz 200 dienesta viesnīcā dzīvojošiem izglītojamiem ir viens veļas pārzinis.

9. Dienesta viesnīcas darbinieku darba alga - saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu izglītojamo (gadā) = (darba alga gadā uz vienu izglītojamo) x (valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa - normatīvajos aktos par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem kārtējam gadam noteiktajā apmērā).

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.655
Izglītības programmu grupas "Vadība un administrēšana" normējamās izmaksas

(Pielikums grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.760; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

1. Komandējumu un darba braucienu izmaksas uz vienu izglītojamo - 4,27 euro gadā.

2. Pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo (gadā) = (sakaru pakalpojumu izmaksas) + (nekustamā īpašuma nodoklis) + (remonta izmaksas) + (tehniskās apkopes izmaksas) + (administratīvā darba nodrošināšanas izmaksas) + (samaksa par citiem pakalpojumiem):

2.1. sakaru pakalpojumu izmaksas = (tālruņa pakalpojumu izmaksas) + (interneta pieslēguma izmaksas) + (pasta un citu pakalpojumu izmaksas):

2.1.1. tālruņa pakalpojumu izmaksas = [(abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā) x 12 + (sarunu ilgums dienā - 20 minūšu) x (tālruņa izmantošanas dienu skaits gadā - 240 dienu) x (vienas sarunu minūtes cena saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā)] : (izglītojamo skaits uz vienu tālruni - 20);

2.1.2. interneta pieslēguma izmaksas gadā uz vienu izglītojamo - 3,09 euro;

2.1.3. pasta un citu sakaru pakalpojumu izmaksas - 10,17 euro;

2.2. nekustamā īpašuma nodoklis = [(nekustamā īpašuma nodokļa vidējā vērtība par vienu kvadrātmetru atbilstoši normatīvajiem aktiem par nekustamā īpašuma nodokli) x (9,51 kvadrātmetrs - vienam izglītojamam nepieciešamā platība) : (3 - vidējais ēkas stāvu skaits)] x 2;

2.3. remonta izmaksas = [(3,70 euro – viena kvadrātmetra kārtējā remonta izmaksas) + (1,85 euro – viena kvadrātmetra avārijas remonta izmaksas) + (3,70 euro – viena kvadrātmetra kapitālā remonta izmaksas)] x (9,51 kvadrātmetrs – vienam izglītojamam nepieciešamā platība);

2.4. tehniskās apkopes izmaksas = 12 x (0,33 euro - viena kvadrātmetra tehniskās apkopes izmaksas mēnesī) x (9,51 kvadrātmetrs - vienam izglītojamam nepieciešamā platība);

2.5. administratīvā darba nodrošināšanas izmaksas = [(sakaru pakalpojumu izmaksas) + (nekustamā īpašuma nodoklis) + (remonta izmaksas) + (tehniskās apkopes izmaksas)] x (2 % no kopējās izmaksu summas administratīvā darba nodrošināšanai);

2.6. citu pakalpojumu izmaksas = [(sakaru pakalpojumu izmaksas) + (nekustamā īpašuma nodoklis) + (remonta izmaksas) + (tehniskās apkopes izmaksas)] x (2 % no kopējās izmaksu summas par citiem pakalpojumiem).

3. Energoresursu, ūdens, inventāra, mācību līdzekļu, materiālu un kancelejas preču izmaksas uz vienu izglītojamo (gadā) = (patērētās elektroenerģijas izmaksas) + (apkures izmaksas) + (ūdensapgādes izmaksas) + (kanalizācijas izmaksas) + (inventāra, mācību līdzekļu, materiālu un kancelejas preču iegādes izmaksas):

3.1. patērētās elektroenerģijas izmaksas = [(3,5 stundas - vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus gadā 20 dienu mēnesī) x 0,01 kWh x (9,51 kvadrātmetrs - vienam izglītojamam nepieciešamā platība) x (vienas kilovatstundas cena saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā)] + [(4 stundas - vidējais datoru izmantošanas laiks dienā 10 mēnešu gadā 20 dienu mēnesī) x 0,1 kWh x (vienas kilovatstundas cena saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā)] + [(4 stundas - vidējais elektroiekārtu lietošanas laiks dienā 10 mēnešu gadā 20 dienu mēnesī) x 0,2 kWh x (vienas kilovatstundas cena saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā)];

3.2. apkures izmaksas = (apkures izmaksas par vienu kvadrātmetru mēnesī saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā) x (9,51 kvadrātmetrs - vienam izglītojamam nepieciešamā platība) x 7 mēneši;

3.3. ūdensapgādes izmaksas = (12 m3, tajā skaitā karstais ūdens 3 m3 - vienam izglītojamam gadā nepieciešamais ūdens daudzums) x (viena kubikmetra ūdens cena saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā);

3.4. kanalizācijas izmaksas = (12 m3 - kanalizācijas notekūdeņu daudzums uz vienu izglītojamo gadā) x (viena kubikmetra kanalizācijas notekūdeņu izmaksas saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā);

3.5. inventāra, mācību līdzekļu, materiālu, grāmatu, žurnālu un kancelejas preču izmaksas - 44,39 euro.

4. Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz vienu izglītojamo (gadā) = (72,82 euro – iekārtu iegādes izmaksas) + (14,57 euro jeb 20 % no iekārtu iegādes izmaksām – iekārtu modernizēšanas izmaksas).

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.655
Izglītības tematiskās jomas, izglītības programmu grupas un izglītības programmu izmaksu minimālie koeficienti

(Pielikums grozīts ar MK 02.12.2008. noteikumiem Nr.991)

Nr.
p.k.

Izglītības tematiskās jomas

Izglītības programmu grupas

Koeficients

1.

Mākslas

1.1.

Vizuāli plastiskā māksla, mūzika un skatuves māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains

2,34

1.2.

Amatniecība, lietišķā māksla

1,45

2.

Informācijas un komunikācijas zinātnes

Bibliotēku, informācijas, komunikācijas un arhīvu zinības

1,00

3.

Komerczinības un administrēšana

3.1.

Vadība un administrēšana

1,00

3.2.

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, tirgzinības un reklāma

1,00

3.3.

Finanses, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi

1,00

3.4.

Sekretariāta un biroja darbs

1,00

4.

Datorika

Datorzinātnes, datoru lietošana

1,28

5.

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

5.1.

Mehānika, mašīnzinības un metālapstrāde

1,35

5.2.

Enerģētika, elektronika un automātika

1,21

5.3.

Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija

1,73

6.

Ražošana un pārstrāde

6.1.

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

1,19

6.2.

Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

1,43

6.3.

Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

1,04

6.4.

Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

1,28

6.5.

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

1,04

6.6.

Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

1,73

7.

Arhitektūra un būvniecība

7.1.

Arhitektūra un pilsētu plānošana

1,49

7.2.

Būvniecība un civilā celtniecība

1,27

8.

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

8.1.

Lauksaimniecība, dārzkopība

1,33

8.2.

Mežsaimniecība

1,33

8.3.

Zivsaimniecība

1,22

9.

Veterinārija

Veterinārija

1,33

10.

Veselības aprūpe

10.1.

Ārstniecība, māszinības, zobārstniecība

3,20

10.2.

Farmācija

2,00

11.

Sociālā labklājība

Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi, sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība

1,65

12.

Individuālie pakalpojumi

12.1.

Viesnīcu un restorānu serviss, mājsaimniecības pakalpojumi, audio, video un foto pakalpojumi, floristikas pakalpojumi

1,19

12.2.

Tūrisma un atpūtas organizācija

1,00

12.3.

Skaistumkopšanas pakalpojumi

2,00

13.

Transporta pakalpojumi

Transporta pakalpojumi

1,06

14.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzība

1,12

Piezīme. Mehānikas, mašīnzinību un metālapstrādes izglītības programmu grupas izglītības programmu, kurās sagatavo metināšanas speciālistus, izmaksu minimālais koeficients 2,9.

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 655Pieņemts: 02.10.2007.Stājas spēkā: 01.01.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161, 05.10.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
164266
{"selected":{"value":"02.11.2018","content":"<font class='s-1'>02.11.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.11.2018","iso_value":"2018\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2017","iso_value":"2017\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2017.-01.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2016","iso_value":"2016\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2016.-05.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-31.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2013","iso_value":"2013\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-10.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.11.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"