Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.608

Rīgā 2007.gada 4.septembrī (prot. Nr.49 36.§)
Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka lauku apvidus zemes izpirkšanas (pirkšanas) pie­prasījumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, kārtību, kādā izpērkamo zemesgabalu iekļauj Lauku zemes izpirkšanas reģistrā (turpmāk - reģistrs), reģistrā ierakstāmās ziņas un reģistra uzturēšanas kārtību.

2. Šajos noteikumos lietotais termins "zemes vienība" atbilst Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā un zemes reformas likumos lietotajiem terminiem "zeme" un "zemesgabals".

3. Reģistru kārto un uztur elektroniski. Reģistra pārzinis un turētājs ir Valsts zemes dienests.

II. Lauku apvidus zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījuma iesniegšana

4. Zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījuma (turpmāk - pieprasījums) veidlapu (pielikums) līdz 2007.gada 30.novembrim attiecīgajā Valsts zemes dienesta reģionā­lajā nodaļā (turpmāk - nodaļa) iesniedz personīgi vai nodaļai nosūta pa pastu (ierakstītā pasta sūtījumā) persona, kurai:

4.1. zeme bija piešķirta pastāvīgā lietošanā, bet zemes pastāvīgās lieto­šanas tiesības izbeidzās 2006.gada 1.septembrī saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma (turpmāk - likums) 25.panta pirmās daļas 1.punktu, zeme atrodas šīs personas faktiskajā lietošanā, tā nav ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un līdz pieprasījuma iesniegšanai ir noslēgts zemes nomas līgums ar vietējo pašvaldību (turpmāk - bijušais zemes lietotājs);

4.2. lēmums par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā pieņemts likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta otrajā daļā minētajā gadījumā laikposmā no 2006.gada 1.jūnija līdz 2007.gada 1.septembrim un šīs personas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības nav izbeigušās saskaņā ar likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktu 2006.gada 1.septembrī (turpmāk - zemes lietotājs);

4.3. pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības un kura pārsniedz pieļaujamās nesaistes robežas (turpmāk - zemes lietotājs, kuram zemes platība pārsniedz atjaunojamo).

5. Pieprasījumu līdz 2007.gada 30.novembrim var iesniegt nodaļā arī persona, kura pretendē uz šo noteikumu 4.punktā minētās personas (turpmāk - persona) mantojumu (turpmāk - nākamais mantinieks) vai šī mantojuma masas aizgādnis.

6. Ja zemes vienībai ir vairāki zemes koplietotāji, pieprasījumu visu zemes koplietotāju vārdā iesniedz viens no viņiem un pieprasījumā norāda visus zemes koplietotājus.

7. Persona pieprasījumā var norādīt vairākas viņas lietojumā vai kop­lietojumā esošās zemes vienības, kas atrodas vienas vietējās pašvaldības teritorijā.

8. Pieprasījumā norāda šādas ziņas:

8.1. zemes lietotājs (zemes koplietotājs) vai bijušais zemes lietotājs (bi­jušie zemes koplietotāji), vai zemes lietotājs, kuram zemes platība pārsniedz atjaunojamo, un nākamais mantinieks vai mantojuma masas aizgādnis (ja tāds ir);

8.2. pieprasījuma iesniedzējs;

8.3. izpērkamā zemes vienība;

8.4. pievienotie dokumenti.

9. Ziņas par pieprasījuma iesniedzēju norāda, ja šo noteikumu 8.1.apakš­punktā minētā persona ir juridiska persona vai pieprasījumu iesniedz fiziskas personas pilnvarots pārstāvis. Pieprasījumam pievieno notariāli apliecinātu kopiju vai uzrāda dokumenta oriģinālu.

10. Par fizisko personu pieprasījumā norāda šādas ziņas:

10.1. zemes lietotāja atbilstība šo noteikumu 4.punkta prasībām;

10.2. vārds, uzvārds;

10.3. personas kods;

10.4. pilsonība;

10.5. dzīvesvietas adrese;

10.6. kontakt­informācija.

11. Par juridisko personu pieprasījumā norāda šādas ziņas:

11.1. zemes lietotāja atbilstība šo noteikumu 4.punkta prasībām;

11.2. firma (nosaukums);

11.3. reģistrācijas numurs;

11.4. juridiskā adrese;

11.5. kontaktinformācija;

11.6. apliecinājums par juridiskās personas atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta prasībām.

12. Par zemes vienību pieprasījumā norāda šādas ziņas:

12.1. administratīvā teritorija, kurā atrodas zemes vienība;

12.2. nekustamā īpašuma nosaukums;

12.3. zemes vienības kadastra apzīmējums un platība hektāros. Zemes vienības platību norāda saskaņā ar zemes robežu plānu. Ja zemes robežu plāna nav, zemes vienības platību norāda, pamatojoties uz attiecīgās institūcijas lē­mumu par zemes piešķiršanu lietošanā vai likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta sestajā daļā minēto izziņu, vai, ja zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās, - zemes nomas līgumu.

13. Ja pieprasījumu iesniedz šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētā per­sona, pieprasījumā zemes vienības platību norāda kā starpību starp lēmumā par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā noteikto un platību, uz kuru atjauno īpašuma tiesības.

14. Pieprasījuma iesniedzējs paraksta pieprasījumu, un paraksts ir aplie­cinājums sniegto ziņu patiesumam.

15. Ja pieprasījumu iesniedz bijušais zemes lietotājs, pieprasījumam saskaņā ar likuma 25.panta otro daļu pievieno noslēgtā zemes nomas līguma kopiju.

III. Pieprasījuma izskatīšana un izpērkamās zemes vienības iekļaušana reģistrā

16. Nodaļa izskata pieprasījumu un mēneša laikā pēc pieprasījuma saņem­šanas dienas vai, ja lēmuma pieņemšana ir atlikta, - divu nedēļu laikā pēc papildus pieprasītās informācijas saņemšanas dienas pieņem lēmumu par zemes vienības iekļaušanu reģistrā vai lēmumu par atteikumu iekļaut zemes vienību reģistrā.

17. Izskatot pieprasījumu, nodaļa pārbauda, vai:

17.1. zemes vienība ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - kadastra informācijas sistēma);

17.2. pieprasījuma veidlapa ir aizpildīta pilnīgi un pareizi, tai skaitā, vai pieprasījuma veidlapā sniegtās ziņas atbilst kadastra informācijas sistēmas da­tiem;

17.3. attiecībā uz personu nav noteikti ierobe­žojumi zemes iegūšanai īpašumā saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. un 29.pantu.

18. Ja pieprasījumu iesniedz bijušais zemes lietotājs, nodaļa, izskatot pieprasījumu, papildus šo noteikumu 17.punktā minētajām ziņām pārbauda, vai tās rīcībā ir:

18.1. dokumenti, kas saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta otro un sesto daļu apliecina personas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības vai zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos;

18.2. ar vietējo pašvaldību noslēgts zemes nomas līgums.

19. Ja pieprasījumu iesniedz zemes lietotājs, nodaļa, izskatot pieprasī­jumu, papildus šo noteikumu 17.punktā minētajām ziņām pārbauda, vai tās rīcībā ir dokumenti, kas saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta otro un sesto daļu apliecina personas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

20. Ja pieprasījumu iesniedz zemes lietotājs, kuram zemes vienības pla­tība pārsniedz atjaunojamo, nodaļa, izskatot pieprasījumu, papildus šo notei­kumu 17.punktā minētajām ziņām pārbauda, vai tās rīcībā ir:

20.1. dokumenti, kas saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta otro un sesto daļu apliecina personas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības;

20.2. īpašuma tiesību atjaunošanu apliecinoši dokumenti.

21. Lēmuma pieņemšanu par zemes vienības iekļaušanu reģistrā vai par atteikumu iekļaut zemes vienību reģistrā atliek līdz pieprasīto ziņu precizēšanai vai nepieciešamo dokumentu saņemšanai, ja:

21.1. zemes vienība nav reģistrēta kadastra informācijas sistēmā;

21.2. pieprasījuma veidlapa ir aizpildīta nepilnīgi un nepareizi;

21.3. nodaļas rīcībā nav šo noteikumu 18., 19. un 20.punktā minēto dokumentu;

21.4. pieprasīti šo noteikumu 24.punktā minētie dokumenti.

22. Šo noteikumu 21.punktā minētie nosacījumi neattiecas uz gadīju­miem, ja pieprasījumā:

22.1. nav norādītas ziņas par zemes koplietotājiem, bet tādi ir reģistrēti kadastra informācijas sistēmā;

22.2. nav norādīti pievienotie dokumenti vai tie ir norādīti daļēji;

22.3. norādītās ziņas par pilsonību neatbilst Iedzīvotāju reģistra datiem.

23. Šo noteikumu 21.punktā minētajos gadījumos nodaļa pieprasa per­sonai iesniegt dokumentus, lai izvērtētu personas tiesības iegūt zemi īpašumā. Pieprasītos dokumentus persona iesniedz mēneša laikā pēc nodaļas paziņojuma saņemšanas dienas. Ja persona rakstiskā lūgumā norāda objektīvu pieprasīto dokumentu neiesniegšanas iemeslu, šo termiņu var pagarināt ne ilgāk kā par diviem mēnešiem.

24. Ja pieprasījumu iesniedz persona, kura minēta likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta trešajā vai ceturtajā daļā, nodaļa pieprasa vietējai pašvaldībai mēneša laikā iesniegt apstiprinājumu par zemes vienības atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29.panta otrajai daļai.

25. Nodaļa pieņem lēmumu par zemes vienības iekļaušanu reģistrā, ja personai ir tiesības zemi izpirkt (pirkt).

26. Nodaļa pieņem lēmumu par zemes vienības iekļaušanu reģistrā saskaņā ar likuma 23.panta trešo daļu, ja pieprasījums izpirkt zemes vienību ir iesniegts līdz 2006.gada 31.augustam un pieprasījuma izskatīšana ir atlikta.

27. Nodaļa pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut zemes vienību reģistrā, ja:

27.1. pieprasījumu iesniegusi persona, kurai nav dokumentu, kas saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta otro un sesto daļu apliecina personas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības vai zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos;

27.2. pieprasījumu iesniegusi persona, kura līdz likuma pārejas noteikumu 17.punktā noteiktajam termiņam nav izmantojusi zemes nomas pirmtiesības, noslēdzot zemes nomas līgumu ar vietējo pašvaldību;

27.3. persona pieprasītos dokumentus nav iesniegusi šo noteikumu 23.punktā minētajā termiņā.

28. Dokumentus, kas apliecina īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, mantošanas tiesības un zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu, saglabā nekustamā īpašuma lietā. Pārējos dokumentus, kas nodaļā saņemti un sagatavoti saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām, sakārto Lauku zemes izpirkšanas reģistra lietā (arhīva lietā) un nodod glabāšanā Valsts zemes dienesta arhīvā.

29. Valsts un pašvaldību institūcijas pēc Valsts zemes dienesta pieprasījuma sniedz ziņas, kas nepieciešamas reģistra darbības nodrošināšanai un saņemto ziņu pārbaudei.

IV. Reģistrā ierakstāmās ziņas

30. Reģistrā ieraksta:

30.1. pieprasījuma kārtas numuru;

30.2. pieprasījuma saņemšanas datumu;

30.3. ziņas par šo noteikumu 4.punktā minēto personu:

30.3.1. norāde - fiziskā vai juridiskā persona;

30.3.2. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, pilsonība, kontaktinformācija vai juridiskās personas firma (nosaukums), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

30.4. pieprasījuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontakt­informāciju;

30.5. administratīvo teritoriju, kurā atrodas zemes vienība, nekustamā īpašuma nosaukumu, zemes vienības kadastra apzīmējumu un platību hektāros;

30.6. ziņas par šādiem pieprasījumam pievienotajiem dokumentiem:

30.6.1. lēmums par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā (iestāde, kura pieņēmusi lēmumu, lēmuma da­tums, nu­murs un piešķirtā platība hektāros);

30.6.2. lēmums, kas apliecina zemes pastāvīgās lietošanas tiesību iz­beigšanos (iestāde, kura pieņēmusi lēmumu, lēmuma datums un numurs);

30.6.3. zemes nomas līgums (pašvaldība, ar kuru noslēgts zemes nomas līgums, līguma datums un numurs);

30.6.4. izziņa, ka fiziskā persona maksā nekustamā īpašuma nodokli par tās faktiskajā lietošanā esošo zemi un ka par šo zemi nepastāv strīds (pašvaldība, kura izsniegusi izziņu, izziņas datums un numurs);

30.6.5. mantojuma tiesības apliecinošs dokuments (iestāde, kura izsniegusi mantojuma apliecību, mantojuma apliecības datums, numurs un saturs);

30.6.6. zemes robežu plāna izgatavotājs, izgatavošanas datums un kadastrāli uzmērītā platība hektāros;

30.6.7. apliecinājums par zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas ser­tifikātos pirms zemes izpirkšanas (pirkšanas) līguma slēgšanas (iestāde, kura izsniegusi apliecinājumu, apliecinājuma datums, saturs, zemes vienības kadastrālā vērtība, par kuru veikta priekš­apmaksa, un pārskaitīto privatizācijas sertifikātu skaits);

30.6.8. nodaļas lēmums (datums, numurs un saturs);

30.7. ziņas par citiem dokumentiem (iestāde, kura izsniegusi dokumentu, dokumenta datums, numurs un saturs);

30.8. atzīmi par:

30.8.1. lēmuma pieņemšanas atlikšanu;

30.8.2. zemes vienības iekļaušanu reģistrā;

30.8.3. zemes vienības neiekļaušanu reģistrā;

30.8.4. reģistrā iekļautās zemes vienības svītrošanu no reģistra;

30.9. ziņas par pieprasījumam pievienotajiem dokumentiem un to saņem­šanas datumu;

30.10. Lauku zemes izpirkšanas reģistra lietas (arhīva lietas) reģistrācijas numuru un datumu;

30.11. ziņas par personu, kura veikusi ierakstu reģistrā.

V. Reģistra uzturēšana

31. Pieprasījumā norādīto zemes vienību iekļauj reģistrā, ja pieņemts nodaļas lēmums par zemes vienības iekļaušanu reģistrā.

32. Ja šo noteikumu 27.punktā minētajos gadījumos pieņemts nodaļas lēmums par atteikumu iekļaut zemes vienību reģistrā, nodaļa reģistrā izdara attiecīgu atzīmi.

33. Reģistrā iekļauto zemes vienību svītro no reģistra, ja pieņemts nodaļas lēmums par zemes vienības svītrošanu. Lēmumu pieņem, ja:

33.1. saņemts attiecīgs personas iesniegums;

33.2. persona nav izpildījusi likuma 23.panta trešās daļas nosacījumus;

33.3. saņemts pašvaldības lēmums vai tiesas nolēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos šo noteikumu 4.2.apakš­punktā minētajai personai;

33.4. saņemta informācija par zemes nomas līguma izbeigšanu ar šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto personu.

34. Šo noteikumu 21.punktā minētajos gadījumos zemes vienībai reģistrā izdara atzīmi par lēmuma pieņemšanas atlikšanu.

35. Reģistrā izdara atzīmi par kadastra informācijas sistēmā reģistrētu zemes robežu plānu, ja:

35.1. zemes vienība iekļauta reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu un atbilstoši likuma 23.panta devītajai daļai persona iesniegusi zemes robežu plānu reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā;

35.2. reģistrā iekļauj likuma 23.panta sestajā daļā minēto zemes vienību.

36. Reģistrā izdara atzīmi, ja persona veikusi priekšapmaksu saskaņā ar likuma 32.panta otro daļu un iesniegusi Valsts zemes dienestā apliecinājumu par zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas vai minētais apliecinājums atbilstoši likuma 23.panta desmitajai daļai saņemts no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka".

37. Valsts zemes dienests, ievērojot normatīvajos aktos par informācijas atklātību un datu aizsardzību noteiktās prasības, nodrošina reģistrā iekļauto ziņu publisku pieejamību Valsts zemes dienesta mājas lapā internetā.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.608


Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 608Pieņemts: 04.09.2007.Stājas spēkā: 26.09.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 25.09.2007.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
163619
26.09.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)