Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumus Nr. 317 "Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.602

Rīgā 2007.gada 4.septembrī (prot. Nr.49 23.§)
Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību
Izdoti saskaņā ar Patentu likuma 26.panta trešo daļu un ceturtās daļas 4.punktu

1. Noteikumi nosaka profesionālo patentpilnvaroto reģistrā (turpmāk - reģistrs) izdarāmo ierakstu saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvaroto (turpmāk - patentpilnvarotais) kvalifikācijas eksāmena (turpmāk - eksāmens) kārtību.

2. Reģistrā iekļauj patentpilnvarotā datus, ja viņš ir nokārtojis eksāmenu. Reģistrā ieraksta:

2.1. patentpilnvarotā vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja tāda nav, - dzimšanas datumu);

2.2. patentpilnvarotā reģistrācijas numuru;

2.3. pilsonību;

2.4. eksāmena kārtošanas datumu un attiecīgo specializāciju;

2.5. adresi sarakstei;

2.6. ziņas par patentpilnvarotā izslēgšanu no reģistra Patentu likuma 26.panta 6.daļā paredzētajos gadījumos.

3. Reģistra uzturēšanu nodrošina Patentu valde. Reģistru kārto elektroniski.

4. Eksāmens notiek divas reizes gadā - maijā un novembrī. Informāciju par eksā­mena norises datumu Patentu valde publisko mājas lapā internetā ne vēlāk kā četras nedēļas pirms eksāmena. Pretendents, kurš vēlas kārtot eksāmenu, iesniedz Patentu valdē iesniegumu ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms noteiktā eksāmena norises datuma.

5. Katru gadu, ne vēlāk kā līdz 15.janvārim, Patentu valdes direktors ar rīkojumu apstiprina eksāmena komisijas (turpmāk - komisija) sastāvu. Komisijas sastāvā iekļauj trīs Patentu valdes pārstāvjus un trīs patentpilnvarotos. Komisija no komisijas locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju. Komisijas sekretāra pienākumus pilda Patentu valdes direktora norīkota persona. Komisijas sekretārs iesniedz Tieslietu ministrijā apliecinātu rīkojuma kopiju.

6. Komisija izskata patentpilnvarotā pretendenta (turpmāk - pretendents) iesniegumu un dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, sagatavo un apstiprina eksāmena programmu un biļetes un pieņem eksāmenu.

7. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

8. Pretendents, kurš vēlas kārtot eksāmenu, iesniedz Patentu valdē iesniegumu (1.pielikums) kopā ar dokumentiem, kas apliecina personas tiesības pretendēt uz iekļaušanu reģistrā saskaņā ar Patentu likuma 26.pantu. Iesniegumā pretendents norāda vienu vai vairākas specializācijas, kurās viņš vēlas kārtot eksāmenu:

8.1. patenti;

8.2. preču zīmes;

8.3. dizainparaugi.

9. Komisija divu nedēļu laikā pēc pretendenta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas pārliecinās, vai iesniegumā un pievienotajos dokumentos esošā informācija apstiprina attiecīgās personas tiesības pretendēt uz iekļaušanu reģistrā saskaņā ar Patentu likuma 26.pantu.

10. Ja pretendenta iesniegumā un pievienotajos dokumentos esošā informācija apstiprina pretendenta tiesības pretendēt uz viņa iekļaušanu reģistrā, komisija pieņem lēmumu par pretendenta pielaišanu eksāmena kārtošanai. Komisijas sekretārs minēto lēmumu pretendentam paziņo mutiski vai elektroniski ne vēlāk kā nākamajā darbdienā un triju darbdienu laikā nosūta paziņojumu uz pretendenta norādīto adresi.

11. Ja pretendenta iesniegumā un pievienotajos dokumentos esošā informācija neapstiprina pretendenta tiesības pretendēt uz viņa iekļaušanu reģistrā, komisija pieņem lēmumu par nepieciešamo papildu informāciju vai dokumentiem. Komisijas sekretārs triju darbdienu laikā nosūta paziņojumu uz pretendenta norādīto adresi un informē par pretendenta tiesībām mēneša laikā iesniegt papildu informāciju vai nepieciešamos dokumentus.

12. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz papildu informāciju vai nepieciešamos dokumentus, komisija pieņem lēmumu par atteikumu kārtot eksāmenu. Komisijas sekretārs triju darbdienu laikā nosūta pamatotu atteikumu uz pretendenta norādīto adresi.

13. Pretendents atteikumu kārtot eksāmenu var apstrīdēt mēneša laikā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Patentu valdes direktoram.

14. Komisijas sekretārs par eksāmena vietu un laiku informē pretendentu vismaz desmit darbdienas pirms eksāmena.

15. Patentu valde ir atbildīga par eksāmena organizāciju un tā tehnisko nodrošinājumu.

16. Pretendents ar eksāmena programmu var iepazīties Patentu valdē vismaz trīsdesmit darbdienas pirms eksāmena. Eksāmena biļetes pretendentam pirms eksāmena nav pieejamas.

17. Eksāmenā tiek vērtētas pretendenta zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas patentpilnvarotā profesionālajai darbībai.

18. Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu informācija, kas saistīta ar eksāmena darbu novērtēšanas procesu, uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, un ar to var iepazīties tikai ar komisijas priekšsēdētāja rakstisku atļauju.

19. Pretendenta eksaminēšanā piedalās ne mazāk par divām trešdaļām komisijas locekļu, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju.

20. Pretendents, ierodoties uz eksāmenu, uzrāda komisijai personu apliecinošu dokumentu.

21. Eksāmena norises telpā drīkst atrasties pretendenti, komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi un komisijas sekretārs.

22. Komisijas priekšsēdētājs vada eksāmenu un atbild par tā norisi. Sākot eksāmenu, komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu.

23. Komisijas sekretārs protokolē eksāmena gaitu. Protokolā norāda eksāmena norises vietu, laiku, komisijas sastāvu, komisijas apspriežu laiku un pieņemtos lēmumus, pretendentu vārdu, uzvārdu un eksāmena biļetes numuru, uzdotos jautājumus un vērtējumu.

24. Ja pretendents nokavē eksāmena sākumu, viņš ar komisijas priekš­sēdētāja atļauju drīkst pildīt eksāmena darbu, bet darba izpildes laiks netiek pagarināts. Šis fakts tiek ierakstīts protokolā.

25. Eksāmenam ir divas daļas:

25.1. eksāmena pirmajā daļā rakstiski pārbauda pretendenta praktiskās zināšanas - pretendentam jāatrisina prakses jautājums (kāzuss) katrā specializācijā, kuru pretendents norādījis šo noteikumu 8.punktā minētajā iesniegumā;

25.2. eksāmena otrajā daļā mutiski pārbauda pretendenta teorētiskās zināšanas - pretendentam jāatbild vismaz uz diviem teorijas jautājumiem katrā specializācijā, kuru pretendents norādījis šo noteikumu 8.punktā minētajā iesniegumā.

26. Kārtojot eksāmena pirmo daļu, pretendentam ir tiesības izmantot līdzpaņemtos vai komisijas izsniegtos normatīvos aktus (papīra formā), kuriem nav pievienoti komentāri. Kārtojot eksāmena otro daļu, pretendentam nav tiesību izmantot palīglīdzekļus.

27. Ja pretendents eksāmena laikā izmanto neatļautus palīglīdzekļus (piemēram, mobilo tālruni, datoru, elektronisko piezīmju grāmatiņu), kā arī traucē citus pretendentus, komisijas priekšsēdētājs izraida pretendentu no eksāmena norises telpas. Šādā gadījumā uzskata, ka pretendents ir ieguvis nesekmīgu novērtējumu.

28. Komisijas priekšsēdētājs izņēmuma gadījumā var atļaut eksāmena norises laikā iziet no telpas vienlaikus ne vairāk kā vienam pretendentam. Šajā gadījumā pretendents darbu nodod komisijas priekšsēdētājam. Komisijas priekšsēdētājs uz pretendenta darba atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Pretendentam eksāmena darba izpildes laiks netiek pagarināts.

29. Eksāmena pirmās daļas atbilžu sagatavošanai paredzētas četras stundas. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina, ka eksaminācijas telpā atrodas visiem pretendentiem skaidri redzams pulkstenis.

30. Pēc eksāmena pirmās daļas pabeigšanas pretendents paraksta darbu, iesniedz to komisijas priekšsēdētājam un atstāj eksāmena telpu. Pēc eksāmena pir­mās daļas beigām komisijas priekšsēdētājs pasludina pārtraukumu. Pārtraukumu var noteikt arī līdz nākamajai dienai.

31. Eksāmena otrajā daļā pretendentus alfabēta secībā (pēc uzvārdiem) aicina eksāmena norises telpā. Pretendents izvelk eksāmena biļeti katrā specializācijā, kuru pretendents norādījis šo noteikumu 8.punktā minētajā iesniegumā. Biļetes numuru (numurus) pretendents uzrāda komisijas priekš­sēdētājam, komisijas sekretārs to ieraksta protokolā.

32. Eksāmena otrās daļas kārtošanas laikā telpā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā pieci eksaminējamie pretendenti.

33. Atbildes plāna izstrādāšanai paredzētas 15 minūtes katram jautāju­mam. Mutiskai atbildei paredzētas 10 minūtes katram jautājumam.

34. Komisija noklausās pretendenta atbildi. Pēc atbildes noklausīšanās komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus, lai precizētu atbildes kvalitāti. Pretendents, kas pabeidzis eksāmena otro daļu, atstāj eksāmena telpu.

35. Katrs komisijas loceklis novērtē katra pretendenta eksāmena pirmās un otrās daļas darbu ar pozitīvu vai negatīvu vērtējumu un ieraksta vērtējuma lapā (2.pielikums). Attiecīgais komisijas loceklis paraksta vērtējuma lapu un, ja nepieciešams, sniedz īsu vērtējuma pamatojumu.

36. Komisijas loceklis nepiedalās pretendenta darba vērtēšanā, ja pretendents ir komisijas locekļa laulātais, komisijas locekļa vai viņa laulātā radinieks taisnā līnijā visās pakāpēs, sānu līnijā līdz ceturtajai pakāpei vai svainībā līdz trešajai pakāpei, kā arī ir komisijas locekļa vai viņa laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā. Komisijas loceklis nepiedalās pretendenta darba vērtēšanā, ja ir personīgi tieši vai netieši ieinteresēts vērtējumā, vai arī ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.

37. Pēc visu rakstisko darbu un mutisko atbilžu novērtēšanas komisijas sekretārs apkopo eksāmena pirmās un otrās daļas vērtējuma lapās ierakstītos rezultātus un aprēķina pretendenta pozitīvo un negatīvo vērtējumu skaitu katrā specializācijā.

38. Ja pretendenta pozitīvo un negatīvo vērtējumu skaits specializācijā sadalās līdzīgi, izšķirošais ir komisijas priekšsēdētāja vērtējums. Pēc eksāmena beigām, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā, komisijas sekretārs apkopo vērtējumus un ieraksta protokolā.

39. Eksāmens ir nokārtots specializācijā, kuru pretendents norādījis šo noteikumu 8.punktā minētajā iesniegumā, ja pretendents eksāmena pirmajā un otrajā daļā saņēmis pozitīvu vērtējumu, tas ir, komisija uzskata, ka pretendenta zināšanas ir pietiekamas patentpilnvarotā pienākumu pildīšanai šajā specializācijā.

40. Komisijas locekļiem ir tiesības lūgt ierakstīt protokolā viņu atsevišķo viedokli par vērtējumu vai eksāmena norisi. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs.

41. Komisijas locekļu aizpildītās eksāmena vērtējuma lapas un pretendentu eksāmena pirmās daļas atbilžu tīrraksti ir protokola neatņemami pielikumi.

42. Protokola oriģināleksemplārs glabājas Patentu valdē. Komisijas sekretārs iesniedz Tieslietu ministrijā komisijas priekšsēdētāja apliecinātu protokola kopiju.

43. Eksāmena vērtējumu komisija paziņo pretendentam personīgi nākamajā darbdienā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas, kā arī trīs darbdienu laikā nosūta pa pastu rakstisku paziņojumu uz pretendenta norādīto adresi.

44. Ja eksāmena laikā pieļauti eksāmena kārtības pārkāpumi, kas varēja tieši ietekmēt eksāmena daļas vērtējumu vai vērtējumu kopumā, pretendents mēneša laikā pēc eksāmena rezultātu paziņošanas var apstrīdēt eksāmena rezultātu, iesniedzot pamatotu iesniegumu Tieslietu minis­trijā. Pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

45. Līdz reģistra informācijas sistēmas izstrādei un ieviešanai reģistrs tiek kārtots manuāli, kā arī izmantojot esošās tehnoloģijas iespējas.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.602
Iesnieguma paraugs profesionālo patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtošanai
01.JPG (84378 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 4.septembra noteikumiem Nr.602
Patentpilnvaroto pretendentu vērtējuma lapa
02.JPG (46678 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 602Pieņemts: 04.09.2007.Stājas spēkā: 08.09.2007.Zaudē spēku: 30.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 145, 07.09.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
162842
08.09.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)