Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.557

Rīgā 2007.gada 14.augustā (prot. Nr.45 33.§)
Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu (turpmāk - objekts) atzīšanas un reģistrācijas kārtību saskaņā ar:

1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regulu (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (turpmāk - regula Nr. 183/2005);

1.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (turpmāk - regula Nr. 882/2004).

2. Šo noteikumu 1.punktā minētais objekts atbilst definīcijai, kas noteikta regulas Nr. 183/2005 3.panta "d" apakšpunktā.

3. Dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona reģistrē objektu valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk - datu centrs).

4. Regulā Nr. 183/2005 (izņemot regulas Nr. 183/2005 9.panta 3.punktā) un regulā Nr. 882/2004 noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests).

5. Datu centrs veic regulā Nr. 183/2005 noteiktās kompetentās iestādes funkcijas - izveido un uztur regulas Nr. 183/2005 9.panta 3.punktā minēto reģistru.

6. Reģistra pārzinis ir datu centrs.

7. Datu centrs par dzīvnieku barības apritē iesaistītajām personām un objektiem:

7.1. bez maksas sniedz reģistrā esošo informāciju valsts iestādēm;

7.2. publisko šādu reģistrā esošo informāciju:

7.2.1. objektam piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas numuru;

7.2.2. fiziskai personai - vārdu un uzvārdu, juridiskai personai - nosaukumu (firmu);

7.2.3. objekta adresi un tālruņa numuru;

7.2.4. reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

7.2.5. darbības veidu vai veidus objektā.

8. Dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar objektu atzīšanu un reģistrāciju. Uzraudzību veic dienests par valsts budžeta līdzekļiem.

9. Ja dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona veic gan ar primāro ražošanu saistītas, gan nesaistītas darbības, tā iesniedz dienestā iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno dokumentus atbilstoši šo noteikumu 2. un 3.pielikumam.

II. Atzīšana

10. Dienests atzīst objektu, kurā veic regulas Nr. 183/2005 10.panta 1.punktā minētās darbības un ar dzīvnieku ārstniecisko barību saistītās darbības.

11. Lai objekts tiktu atzīts, dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona iesniedz dienestā:

11.1. iesniegumu un dokumentus atbilstoši šo noteikumu 1. un 3.pielikumam;

11.2. dokumentāciju saskaņā ar regulas Nr. 183/2005 2.pielikumu.

12. Dienests informē datu centru par iesnieguma saņemšanu.

13. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minētā iesnieguma un dokumentu saņemšanas izskata iesniegtos dokumentus un novērtē, vai dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas darbība objektā atbilst prasībām, kas noteiktas regulā Nr. 183/2005 un dzīvnieku barības apriti un dzīvnieku veselību regulējošajos normatīvajos aktos.

14. Pēc šo noteikumu 13.punktā minētās novērtēšanas dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

14.1. par objekta atzīšanu;

14.2. par objekta nosacītu atzīšanu, norādot pamatotu iemeslu;

14.3. par atzīšanas atteikumu, norādot pamatotu iemeslu.

15. Par pieņemto lēmumu dienests informē datu centru un dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu.

16. Dienests 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 14.1. un 14.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas dzīvnieku barības apritē iesaistītajai personai izsniedz objekta atzīšanas apliecību. Apliecībā norāda:

16.1. objektam piešķirto atzīšanas numuru, objekta nosaukumu un faktisko adresi;

16.2. juridiskās personas nosaukumu (firmu) vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu;

16.3. juridiskās personas reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

16.4. darbības veidus objektā atbilstoši regulas Nr. 183/2005 10.panta 1.punktam un ar dzīvnieku ārstniecisko barību saistītās darbības.

17. Dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona 10 dienu laikā iesniedz dienestā informāciju par izmaiņām objekta darbībā (4.pielikums), norādot izmaiņu datumu, vai par darbības pārtraukšanu objektā. Dienests 30 dienu laikā izvērtē šo iesniegumu un pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu atzīšanas apliecībā.

18. Dienests 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētā lēmuma pieņemšanas izdara grozījumus atzīšanas apliecībā.

III. Primārajā ražošanā vai ar to saistītajās darbībās iesaistīto objektu reģistrācija

19. Lai tiktu reģistrēts dzīvnieku barības primārajā ražošanā vai ar to saistītajās darbībās iesaistītais objekts, dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona iesniedz datu centrā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam.

20. Datu centrs pēc šo noteikumu 19.punktā minētā iesnieguma saņemšanas reģistrē objektu un informē dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu par tā reģistrāciju.

21. Datu centrs reģistrā iekļauj šādas ziņas:

21.1. objektam piešķirto reģistrācijas numuru (Latvijas Starptautiskās standartu organizācijas (ISO) kodu un astoņzīmju skaitli), nosaukumu, faktisko adresi, tālruņa un faksa numuru un elektroniskā pasta adresi;

21.2. personas vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu), juridisko vai deklarēto adresi, tālruņa un faksa numuru un elektroniskā pasta adresi;

21.3. personas kodu vai reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā (juridiskām personām);

21.4. darbības veidu vai veidus objektā.

22. Ja pēc objekta novērtēšanas saskaņā ar regulu Nr. 882/2004 tam ir pamatots iemesls, dienests pieņem lēmumu par objekta reģistrācijas atsaukšanu.

23. Dienests informē datu centru par šo noteikumu 22.punktā minēto lēmumu.

24. Dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona 10 dienu laikā iesniedz datu centrā informāciju (rakstiski vai elektroniski) par izmaiņām objekta darbībā (4.pielikums), norādot izmaiņu datumu, vai par darbības pārtraukšanu objektā.

25. Datu centrs septiņu dienu laikā pēc šo noteikumu 24.punktā minētās informācijas saņemšanas veic izmaiņas reģistrā.

26. Datu centrs reizi ceturksnī sniedz dienestam atjaunotu informāciju par izmaiņām reģistrā.

IV. Dzīvnieku barības apritē (izņemot primāro ražošanu) iesaistīto objektu reģistrācija

27. Lai reģistrētu objektu, barības apritē iesaistītā persona iesniedz dienestā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, kā arī informāciju par dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas darbības veidiem atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

28. Dienests par iesnieguma saņemšanu informē datu centru. Datu centrs reģistrē objektu. Dienests divu nedēļu laikā izsniedz objekta reģistrācijas apliecību.

29. Datu centrs reģistrā iekļauj šādas ziņas:

29.1. objektam piešķirto reģistrācijas numuru (Latvijas Starptautiskās standartu organizācijas (ISO) kodu un astoņzīmju skaitli), nosaukumu, faktisko adresi, tālruņa un faksa numuru un e-pasta adresi;

29.2. fiziskās personas vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu), juridisko vai deklarēto adresi, tālruņa un faksa numuru un elektroniskā pasta adresi;

29.3. reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai personas kodu;

29.4. darbības veidu vai veidus objektā.

30. Ja pēc objekta novērtēšanas saskaņā ar regulu Nr. 882/2004 tam ir pamatots iemesls, dienests pieņem lēmumu par objekta reģistrācijas atsaukšanu.

31. Dienests informē datu centru par šo noteikumu 30.punktā minēto lēmumu.

32. Dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona 10 dienu laikā rakstiski vai elektroniski iesniedz dienestā informāciju par izmaiņām objekta darbībā (4.pielikums), norādot izmaiņu datumu, vai par darbības pārtraukšanu objektā.

33. Dienests septiņu dienu laikā izvērtē šo noteikumu 32.punktā minēto informāciju un informē datu centru. Datu centrs veic attiecīgas izmaiņas reģistrā, un izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību.

V. Noslēguma jautājumi

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumus Nr.102 "Dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 28.nr.).

35. Dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas līdz 2008.gada 1.janvārim nodrošina reģistrēto dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atbilstību regulas Nr. 183/2005 I, II vai III pielikumā noteiktajām prasībām un iesniedz dienestā vai datu centrā deklarāciju (5.pielikums).

36. Ja dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona līdz 2008.gada 1.janvārim nav iesniegusi šo noteikumu 35.punktā minēto deklarāciju, dienests pieņem lēmumu par objekta reģistrācijas atsaukšanu un datu centrs izslēdz no reģistra dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas pārziņā esošo objektu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
Iesniegums dzīvnieku barības apritē iesaistītā objekta reģistrācijai

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
Dzīvnieku barības primārajā ražošanā iesaistītās personas darbības veidi objektā
Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
Dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas darbības veidi objektā (neaizpilda par barības primārās ražošanas objektiem)

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
Iesniegums par izmaiņām dzīvnieku barības apritē iesaistītā objekta darbībā

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 14.augusta noteikumiem Nr.557
Deklarācija
Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 557Pieņemts: 14.08.2007.Stājas spēkā: 29.08.2007.Zaudē spēku: 30.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 28.08.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
162310
29.08.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)