Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. janvārī.
Ministru kabineta noteikumi Nr.536

Rīgā 2007.gada 7.augustā (prot. Nr.44 23.§)
Grāmatvedības un finanšu koledžas nolikums
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 10.1 panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības un finanšu koledža" (turpmāk - koledža) ir juridiskas personas dibināta komercsabiedrība, kas personām pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

2. Koledžas dibinātāja ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību komercinformācijas firma "Biznesa komplekss" (turpmāk - dibinātājs), kas re­ģistrēta Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 2.decembrī un komercreģistrā 2004.gada 11.novembrī ar vienoto reģistrācijas numuru 40003045337. Dibinātāja juridiskā adrese ir Gogoļa iela 13-2, Rīga, LV-1050, Latvija.

3. Koledžas nosaukums:

3.1. latviešu valodā - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības un finanšu koledža" (nosaukuma saīsinājums - GFK);

3.2. angļu valodā - College of Accountancy and Finance;

3.3. krievu valodā - Бухгалтерско-финансовый колледж.

4. Koledžas un tās filiāļu juridiskā adrese:

4.1. koledžas adrese - Gogoļa iela 13-5, Rīga, LV-1050, Latvija;

4.2. koledžas Aizkraukles filiāles adrese - Jaunceltnes iela 21-14, Aizkraukle, LV-5101, Latvija;

4.3. koledžas Daugavpils filiāles adrese - Saules iela 38, Daugavpils,
LV-5403, Latvija;

4.4. koledžas Jelgavas filiāles adrese - Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, Latvija;

4.5. koledžas Gulbenes filiāles adrese - Ābeļu iela 8, Gulbene, LV-4401, Latvija;

4.6. koledžas Kuldīgas filiāles adrese - Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
LV-3301, Latvija;

4.7. koledžas Limbažu filiāles adrese - Cēsu iela 29, Limbaži, LV-4001, Latvija;

4.8. koledžas Saldus filiāles adrese - Striķu iela 1, Saldus, LV-3801, Latvija;

4.9. koledžas Valmieras filiāles adrese - Zvaigžņu iela 4, Valmiera,
LV-4201, Latvija;

4.10. koledžas Ventspils filiāles adrese - Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils, LV-3601, Latvija.

5. Koledžas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir sabiedrības valde (turpmāk - valde). Valdei ir visas sabiedrības statūtos un šajā nolikumā noteiktās tiesības un pienākumi.

6. Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas studiju un pētniecības jautājumos ir koledžas padome (turpmāk - padome) un koledžas vadītājs (turpmāk - direktors). Padome ir koledžas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona, kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo un saimniecisko vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv koledžu.

7. Koledžai var būt savs karogs, ģerbonis, emblēma, devīze un himna.

8. Koledža var atvērt filiāles un dibināt biedrības.

II. Koledžas darbības pamatvirzieni un uzdevumi

9. Koledžas darbības pamatvirzieni ir šādi:

9.1. izstrādāt un īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību jomā;

9.2. īstenot izglītības procesu, veicināt studējošo personības attīstību un nodrošināt iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

9.3. nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

10. Koledžas uzdevumi ir šādi:

10.1. izstrādāt profesionālās studiju programmas atbilstoši profesiju standartiem un valsts profesionālās izglītības standartiem un organizēt to īstenošanu;

10.2. sadarbībā ar darba devējiem organizēt mācību praksi, izstrādāt eksaminācijas saturu un metodes, kā arī organizēt kvalifikācijas eksāmenus;

10.3. nodrošināt studiju procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai koledžā iegūto profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu Latvijā un ārvalstīs;

10.4. teorētiski un praktiski sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus, ievērojot Latvijā esošo darba pieprasījumu un piedāvājumu;

10.5. veikt pētījumus atbilstoši studiju profilam un veicināt studentu zinātniskās pētniecības darbu;

10.6. paaugstināt koledžas speciālistu profesionālo kvalifikāciju;

10.7. organizēt koledžas darbības pamatvirzieniem atbilstošus pasākumus (piemēram, publiskus kursus, lekcijas, konferences);

10.8. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un darba devējiem profesionālās izglītības jomā;

10.9. informēt sabiedrību par koledžas darbību un profesionālās izglītības ieguves iespējām koledžā;

10.10. veikt citus uzdevumus atbilstoši koledžas darbības pamatvirzieniem.

III. Padome

11. Padomes vēlēšanas organizē valde. Padomi ievēlē koledžas personāls, aizklāti balsojot.

12. Padomes sastāvā ir 13 padomes locekļi:

12.1. direktors;

12.2. direktora vietnieks studiju darbā;

12.3. direktora vietnieks attīstības jautājumos;

12.4. viens valdes loceklis;

12.5. trīs akadēmiskā personāla pārstāvji (akadēmiskajos amatos ievēlētās personas);

12.6. divi studējošo pašpārvaldes pārstāvji;

12.7. divi vispārējā personāla pārstāvji;

12.8. divi nevalstisko organizāciju pārstāvji atbilstoši studiju programmu specifikai.

13. Padome ievēlē priekšsēdētāju un sekretāru, aizklāti balsojot. Padomes darbu protokolē un lietvedību kārto sekretārs. Direktors nevar būt padomes priekšsēdētājs.

14. Padomes sastāvu apstiprina valde. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi.

15. Pārstāvju un padomes priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtību nosaka padomes darbības nolikums. Nolikumu apstiprina valde. Valdes locekļus padomē iekļauj ar valdes lēmumu, nevalstisko organizāciju pārstāvjus padomē pēc valdes ierosinājuma iekļauj ar attiecīgās organizācijas lēmumu.

16. Padome:

16.1. apstiprina studiju programmas un apakšprogrammas, kā arī izmaiņas tajās;

16.2. apstiprina koledžas galvenos zinātnisko pētījumu virzienus un attiecīgā gada zinātniski praktisko konferenču tematiku;

16.3. sagatavo priekšlikumus par studējošo uzņemšanu un jaunu studiju programmu īstenošanu;

16.4. akceptē priekšlikumus par koledžas struktūrvienību un filiāļu dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu un pēc saskaņošanas ar valdi apstiprina to nolikumus;

16.5. pēc saskaņošanas ar valdi apstiprina nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā un ievēlēšanas kārtību šajos amatos;

16.6. pēc saskaņošanas ar valdi apstiprina nolikumu par studiju kārtību koledžā un nolikumu par pārbaudījumu kārtību koledžā;

16.7. izstrādā koledžas iekšējās kārtības noteikumus;

16.8. izskata un pieņem koledžas darbības gada pārskatu;

16.9. atbalsta un sekmē studējošo pašpārvaldes darbību, apstiprina studējošo pašpārvaldes nolikumu;

16.10. apstiprina koledžas karogu, ģerboni, emblēmu, devīzi un himnu;

16.11. izstrādā koledžas nolikumu un grozījumus tajā;

16.12. lemj par citiem jautājumiem, kuri saskaņā ar padomes darbības nolikumu ir tās kompetencē.

17. Padomi sasauc pēc tās priekšsēdētāja, direktora, valdes vai vismaz piecu padomes locekļu ierosinājuma. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos.

18. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz deviņi padomes locekļi. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Aizklāti balso, ja to pieprasa vismaz trešdaļa no klātesošajiem padomes locekļiem. Ja padomes locekļu balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

19. Direktoram ir atliekošā veto tiesības attiecībā uz padomes lēmumiem. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija. Saskaņošanas komisiju izveido padome. Tās sastāvā ir direktors, padomes priekšsēdētājs, valdes loceklis un pa vienam pārstāvim no akadēmiskā personāla, vispārējā personāla un studējošajiem. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina nākamajā padomes sēdē. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to balso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem padomes locekļiem.

20. Padomes pieņemtie lēmumi stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos stājas spēkā pēc to apstiprināšanas valdē.

21. Atsevišķu jautājumu risināšanai padome var izveidot konsultatīvās padomes un apstiprināt to nolikumus.

22. Padomes locekli var atsaukt tā personāla grupas sapulce, kura padomes locekli ievēlējusi. Padomes locekļu atsaukšanas kārtību nosaka padomes darbības nolikumā. Valdes locekli atsauc ar valdes lēmumu. Nevalstiskās organizācijas pārstāvi pēc padomes vai organizācijas priekšlikuma atsauc ar attiecīgās organizācijas lēmumu.

IV. Direktors

23. Direktoru uz pieciem gadiem ievēlē padome, aizklāti balsojot. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba valde. Direktoram ir nepieciešama augstākā izglītība un vismaz piecu gadu pedagoģiskā vai zinātniskā darba pieredze, kā arī vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā.

24. Direktors:

24.1. izdod koledžas personālam saistošus rīkojumus;

24.2. atbilstoši pilnvarām lemj par koledžas resursu racionālu izlietošanu;

24.3. pēc saskaņošanas ar valdi nosaka amata vienību skaitu koledžā;

24.4. organizē akadēmiskā personāla un administratīvā personāla vēlēšanas;

24.5. iesniedz padomē un Izglītības un zinātnes ministrijā koledžas darbības gada pārskatu un nodrošina iespēju personālam iepazīties ar gada pārskatu;

24.6. pilda citus šajos noteikumos noteiktos uzdevumus.

25. Direktoru atceļ no amata pēc padomes vai valdes ierosinājuma, ja direktora darbā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi koledžas darbības nodrošināšanā. Kārtību, kādā koledžā ierosināma direktora atcelšana, nosaka nolikums par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem koledžā.

V. Koledžas struktūrvienības un filiāles

26. Izglītības procesa, pētniecības, organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai koledža var veidot struktūrvienības un filiāles.

27. Struktūrvienību uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūr­vienību nolikumi. Struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par struktūrvienības darbu.

28. Koledžas pamatstruktūrvienība izglītības un pētniecības darba veikšanai ir nodaļa. Organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veik­šanai koledža var veidot arī citas struktūrvienības.

29. Nodaļa ir struktūrvienība, kas īsteno radniecīga profila pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas.

30. Nodaļas uzdevums ir īstenot studiju programmas, organizēt un veikt pētījumus, sadarboties ar citām koledžas struktūrvienībām, izglītības iestādēm, darba devējiem un nevalstiskajām organizācijām.

31. Koledžas struktūrvienības un filiāles izveido, reorganizē un likvidē valde.

VI. Koledžas personāls

32. Koledžas personālu (turpmāk - personāls) veido:

32.1. akadēmiskais personāls;

32.2. vispārējais personāls;

32.3. studējošie.

33. Personālam ir tiesības izmantot koledžas telpas, iekārtas, inventāru, bibliotēku un citus objektus koledžas iekšējās kārtības noteikumos noteiktajā kārtībā.

34. Personāla pienākums ir sekmēt koledžas darbību un atbalstīt atklātumu tās pārvaldē. Personālam ir tiesības padomes noteiktā kārtībā piedalīties vadības un pašpārvaldes lēmumu un iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses, piedalīties koledžas koleģiālo vadības institūciju sēdēs un tikt uzklausītam, kā arī iesniegt priekšlikumus par koledžas darbību.

35. Akadēmisko personālu veido:

35.1. docenti;

35.2. lektori;

35.3. asistenti.

36. Personas akadēmiskajos amatos ievēlē atklātā konkursā saskaņā ar nolikumu par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem. Prasības akadēmiskā personāla izglītībai un kvalifikācijai ir noteiktas saskaņā ar augstākās izglītības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Konkursu izsludina vismaz mēnesi pirms vēlēšanām, publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un koledžas mājas lapā internetā.

37. Akadēmiskajos amatos var ievēlēt personu ar doktora vai maģistra grādu.

38. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Prasības, kas izvirzāmas šādu docentu amatu pretendentiem, apstiprina padome. Profesionālo studiju programmu profila priekšmetos lektora vai asistenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajam priekšmetam atbilstošs vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs.

39. Vēlēšanas akadēmiskajos un vēlētajos administratīvajos amatos ir aizklātas. Ar ievēlēto personu valde slēdz darba līgumu uz ievēlēšanas laiku - sešiem gadiem.

40. Akadēmiskajam personālam ir šādi pienākumi:

40.1. radoši un atbildīgi piedalīties studiju programmu īstenošanā;

40.2. pastāvīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklēt metodiskos seminārus, iesaistīties zinātniskās pētniecības darbā;

40.3. ievērot profesionālās ētikas normas;

40.4. atbildēt par savu darbību un tās rezultātiem;

40.5. nodrošināt studējošajiem iespējas īstenot koledžā viņu tiesības.

41. Akadēmiskajam personālam ir šādas tiesības:

41.1. īstenojamo studiju programmu ietvaros atbilstoši nolikumam par studiju kārtību un nolikumam par pārbaudījumu kārtību brīvi noteikt studiju kursu un pārbaudījumu saturu, formas un metodes, saskaņojot to ar programmas vadītāju;

41.2. veicot pētniecības darbu, brīvi izvēlēties pētniecības metodes, izvērtēt un publicēt pētījumu rezultātus;

41.3. iesniegt priekšlikumus par koledžas darbības mērķim atbilstošu pasākumu organizēšanu;

41.4. piedāvāt jaunas studiju programmas;

41.5. izteikt priekšlikumus par koledžas attīstību un iekšējās kārtības nodrošināšanu;

41.6. tikt ievēlētam koledžas pārstāvības, vadības institūcijās un lēmēj­institūcijās.

42. Studējošā pienākums ir ievērot koledžas nolikumu, padomes apstip­rinātos nolikumus un iekšējās kārtības noteikumus.

43. Studējošie koledžā izveido studējošo pašpārvaldi. Pašpārvalde darbojas saskaņā ar tās izstrādāto un padomes apstiprināto nolikumu.

44. Studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt no koledžas pārstāvības, vadības institūcijām, lēmējinstitūcijām un struktūrvienību vadītājiem informāciju un paskaidrojumus par jautājumiem, kas skar studējošo intereses.

45. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties koledžas lēmējinstitūcijās. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem padomē ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas skar studējošo intereses. Padome, ja nepieciešams, izveido saskaņošanas komisiju un jautājumu atkārtoti izskata nākamajā padomes sēdē. Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina padome. Padomes lēmums stājas spēkā, ja, aizklāti balsojot, par to balso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem padomes locekļiem.

46. Studējošo pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas padomē ir saistoši visiem studējošajiem.

VII. Studiju programmu izstrāde un apstiprināšana

47. Studiju procesu reglamentē padomes apstiprināti nolikumi.

48. Studiju programmu izstrādā, veic tās neatkarīgo ekspertīzi un apstip­rina padomes noteiktā kārtībā.

49. Studiju programmu un izmaiņas tajā apstiprina padome. Padome katru gadu pieņem lēmumu par programmas pašnovērtējumu.

50. Lēmumu par jaunu studiju programmu īstenošanas uzsākšanu un esošo izbeigšanu pieņem valde.

VIII. Iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšana

51. Koledžas iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus izdod direktors.

52. Koledžas struktūrvienības iekšējo kārtību reglamentējošu dokumentu izdod struktūrvienības vadītājs, un tas stājas spēkā, kad to ir apstiprinājis direktors.

53. Lēmumus jautājumos, kuru regulēšana nav direktora kompetencē, apstiprina padome, ņemot vērā direktora ieteikumu.

IX. Koledžas starptautiskie sakari

54. Koledža ir tiesīga piedalīties starptautiskajā sadarbībā, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrija, citas valsts, pašvaldību un nevalstiskās organizācijas, kā arī veidot divpusējus (daudzpusējus) starptautiskos sakarus.

55. Koledža ir tiesīga uzaicināt citu valstu augstskolu mācībspēkus un speciālistus par viesdocētājiem vai vieslektoriem atsevišķu lekciju kursu nolasīšanai.

56. Koledža ir tiesīga organizēt personāla pieredzes apmaiņas braucienus uz ārvalstīm un Latvijā.

X. Koledžas finansējuma avoti

57. Koledžu finansē tās dibinātājs, ievērojot Ministru kabineta noteikto izglītības programmas īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo.

58. Studijas koledžā notiek par maksu. Studiju maksu un citu maksas pakalpojumu apmēru nosaka valde. Pēc saskaņošanas ar valdi studējošais koledžas noteiktajā kārtībā var tikt pilnīgi vai daļēji atbrīvots no studiju maksas.

59. Koledžas finanšu resursus veido:

59.1. studiju maksa;

59.2. pašu ieņēmumi;

59.3. ārvalstu finanšu līdzekļi;

59.4. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

59.5. banku un citu kredītiestāžu kredītlīdzekļi.

XI. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

60. Koledžas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.

61. Direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

62. Koledžas amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu direktoram. Direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

XII. Koledžas nolikuma un tā grozījumu ierosināšana un izstrāde

63. Koledžas nolikumu un grozījumus koledžas nolikumā izstrādā padome. Nolikuma un nolikuma grozījumu projektu saskaņo ar valdi.

64. Koledžas nolikumu un grozījumus koledžas nolikumā koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā.

XIII. Koledžas reorganizācija un likvidācija

65. Lēmumu par koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pēc valdes ierosinājuma pieņem dibinātājs.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grāmatvedības un finanšu koledžas nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 536Pieņemts: 07.08.2007.Stājas spēkā: 11.08.2007.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 10.08.2007.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
161648
11.08.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)