Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.532

Rīgā 2007.gada 7.augustā (prot. Nr.44 17.§)
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas izveidota vērtēšanas komisija novērtē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk - amatpersona) darbību un tās rezultātus.

2. Novērtēšana notiek reizi divos gados.

3. Amatpersonu, kas iecelta amatā vai pārcelta citā amatā, novērtē, ja tā amatā ir nodienējusi vismaz sešus mēnešus.

4. Amatpersona un amatpersonas tiešais vadītājs aizpilda amatpersonas novērtēšanas veidlapu (1.pielikums) un amatpersonas novērtēšanas protokola (2.pielikums) attiecīgās sadaļas.

5. Amatpersonas tiešais vadītājs organizē individuālu novērtēšanas inter­viju, nosaka intervijas laiku un vietu un paziņo par to amatpersonai.

6. Amatpersona un amatpersonas tiešais vadītājs novērtēšanas intervijā aizpilda tās novērtēšanas protokola sadaļas, kurās nosaka:

6.1. uzdevumus nākamajam novērtēšanas periodam;

6.2. amatpersonas novērtējumu.

7. Novērtēšanu atliek šādos gadījumos:

7.1. amatpersona ir atstādināta no amata pienākumu izpildes;

7.2. amatpersonas pārejošas darbnespējas laikā, kā arī laikā, kad amat­persona atrodas atvaļinājumā, komandējumā vai nepilda pienākumus citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

8. Pamatojoties uz amatpersonas novērtēšanas protokolā norādīto infor­māciju, vērtēšanas komisija novērtē amatpersonu.

9. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs un ne mazāk kā divi komisijas locekļi.

10. Vērtēšanas komisija var novērtēt amatpersonu, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas sastāva.

11. Ja amatpersonas tiešais vadītājs amatpersonu novērtējis ar "daļēji neatbilst noteiktajām prasībām" vai "neatbilst noteiktajām prasībām" un amatpersona nepiekrīt tiešā vadītāja novērtējumam, vērtēšanas komisijas sēdē piedalās arī novērtējamā amatpersona un amatpersonas tiešais vadītājs.

12. Ja vērtēšanas komisija amatpersonu novērtējusi ar "daļēji neatbilst noteiktajām prasībām" vai "neatbilst noteiktajām prasībām", amatpersonu novērtē atkārtoti pēc sešiem mēnešiem.

13. Vērtēšanas komisijas sēdes protokolē.

14. Vērtēšanas komisija aizpilda amatpersonas novērtēšanas protokola attiecīgo sadaļu un pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja balss.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
1. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.532

(Pielikums MK 15.04.2014. noteikumu Nr.194 redakcijā)

Amatpersonas novērtēšanas veidlapa
Vārds Uzvārds 
Struktūrvienība 
Amats 
Dienesta pakāpe 
Amatā kopš 


Novērtēšanas periodsno līdz 


Iepriekšējās novērtēšanas datums 
Iepriekšējais novērtējums
(novērtējuma pakāpe)
 


1. sadaļa

Amatpersonas pašnovērtējums

Iepriekšējā novērtēšanā noteiktie uzdevumiNoteiktie izpildes kritēriji
 

 

 

I. Amata pienākumu un uzdevumu izpilde

Amata pienākumu izpilde novērtēšanas periodā

 

 

Amata pienākumu izpildes pašnovērtējums  
(ierakstīt logā atbilstošo pakāpi)

A 1 – atbilst noteiktajām prasībām, var virzīt iecelšanai augstākā amatā
(amatpersona kvalitatīvi veic amata pienākumus, dienesta pienākumu izpilde pārsniedz izvirzītās prasības)
A 2 – atbilst noteiktajām prasībām
(amatpersona kvalitatīvi veic amata pienākumus)
B – daļēji atbilst noteiktajām prasībām
(amatpersona nepietiekami kvalitatīvi veic kādu no amata pienākumiem, konstatēti konkrēti trūkumi, kurus iespējams novērst periodā līdz nākamai novērtēšanai)
C – neatbilst noteiktajām prasībām
(amatpersona nepietiekami kvalitatīvi veic amata pienākumus, konstatēti konkrēti trūkumi)


Tiesību aktos, amata aprakstā un iepriekšējā amatpersonas darbības un tās rezultātu novērtēšanas protokolā noteiktie uzdevumi, kas novērtēšanas periodā nav izpildīti
(norādīt, kuri uzdevumi pilnībā vai daļēji nav izpildīti)

 

 

Uzdevumu izpildi kavējošie faktori

personiskie faktori

valsts vai iestādes līmeņa faktori

 

 

 

II. Amatpersonai nepieciešamo kompetenču pašnovērtējums

Novērtējuma pakāpes:

A – attiecīgā prasme ir attīstīta tādā līmenī, ka ļauj labi veikt amata pienākumus

B – attiecīgā prasme ir pietiekama, lai varētu veikt amata pienākumus minimālā līmenī, taču vajadzētu to attīstīt

C – attiecīgās prasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Sadarbība ar kolēģiem   Personīgā atbildība 
Spējas un vēlme sadarboties ar citiem grupas ietvaros, strādāt komandā. Spējas iesaistīt citus uzdevumu izpildē un lēmumu pieņemšanā. Prasme attiecas gan uz sadarbību ar pakļautajiem darbiniekiem, gan viena līmeņa darbiniekiem, gan vadītājiemSpējas atbildīgi izpildīt pienākumus. Nav nepieciešama papildu kontrole un uzraudzība. Vēlme paaugstināt savu kvalifikāciju. Spējas patstāvīgi izpildīt uzdevumu, ar pašiniciatīvu uzņemties pienākumus un uzdevumus, aktīvi iesaistīties problēmsituāciju risināšanā, izpildīt saistības, uzdotos pienākumus paveikt termiņā. Entuziasms un iniciatīva


Sadarbība ar sabiedrību   
(ja nepieciešama, pildot amata pienākumus)
Darba plānošana un kontrole 
Prasme uzturēt pastāvīgus kontaktus ar cilvēkiem, noskaidrot sabiedrības vajadzības un attiecīgi uz tām reaģēt, veidot savstarpējās attiecības, ar pozitīvu sadarbību uzlabot iestādes prestižu. Sabiedriskums, komunikabilitāteSpēja izvēlēties prioritātes, izstrādāt darba grafiku, organizēt un plānot darbu gan tuvāku, gan tālāku mērķu sasniegšanai, nodrošināt laika un resursu efektīvu izmantošanu. Prasme ietver ne tikai plānu izstrādāšanu, bet arī regulāru darba un plāna atbilstības pārbaudi un nepieciešamo labojumu veikšanu. Prasme ietver pieejamās informācijas pārbaudi, lomu un funkciju skaidru definēšanu darba procesā, informācijas glabāšanu, darba rezultātu atbilstības pārbaudi noteiktajiem kvalitātes kritērijiem


Komunikācija (saskarsme)   Problēmu risināšana 
Spējas pārliecināt citus pieņemt kādu uzskatu vai uzsākt darbību. Spējas uzklausīt un pieņemt citu viedokli. Prasme ietver apzinātu citas personas (personu grupas) ietekmēšanu, izmantojot pieejamo informāciju, argumentus, uzskates līdzekļus, psiholoģiskas ietekmēšanas veidus, lai sasniegtu noteiktu mērķiSpējas atrast un iegūt nepieciešamo informāciju. Spējas iegūt tik daudz informācijas, cik nepieciešams visiem problēmas aspektiem, nošķir noderīgo informāciju no nederīgās un svarīgo informāciju no nesvarīgās. Spējas ātri un precīzi iedziļināties pieejamā informācijā, pārbaudīt visu pieejamo informāciju, lai izprastu situāciju, un izdarīt loģiskus secinājumus. Spējas identificēt un apvienot cēloņus un ieguvumus, kā arī pieņemt pareizos lēmumus
Personāla vadība 
(ja padotībā ir darbinieki)
Ētiskums 
Prasmju un personības īpašību kopums, kas ļauj efektīvi dot uzdevumus padotajiem, nodrošināt atgriezenisko saikni, panākt padoto atbalstu izvirzītajiem uzdevumiem, motivēt viņus darbamIestādes (valsts pārvaldes) misijas, vērtību un ētikas principu pieņemšana un ievērošana, interešu konflikta nepieļaušana, disciplīnas ievērošana. Līdzdalība noziedzīgu nodarījumu atklāšanā valsts dienestā

III. Turpmākās darbības un attīstības pašnovērtējums

1. Uzdevumi, kas sasniedzami nākamajā novērtēšanas periodā, trūkumi, kurus nepieciešams novērst
(lai veiktu kvalitatīvu nākamo novērtēšanu, uzdevumiem jābūt iespējami precīzi definētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, orientētiem uz konkrētu rezultātu un ar konkrētu izpildes termiņu)
2. Nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā
(ja nepieciešams, norādīt, kādas izmaiņas būtu nepieciešamas, lai pilnveidotu konkrēto amata aprakstu)
3. Mācību vajadzības
(īpašības, prasmes, iemaņas, zināšanas, kuras jāattīsta, lai veicinātu darba efektivitāti. Mācību kursi, kurus būtu nepieciešams apmeklēt)
4. Iespējamā karjeras attīstība
(ja amatpersona vēlas mainīt savus dienesta apstākļus, norādīt, kādā dienestā, kādā amatā iespējama karjeras attīstība un kāda ir tās motivācija)


Amatpersona

____________________________
(vārds, uzvārds)

_________
(datums)

______________________
(paraksts)


2. sadaļa

Tiešā vadītāja novērtējums

Novērtējamās amatpersonas tiešais vadītājs
Vārds, uzvārds 
Struktūrvienība, amats 


Novērtējamās amatpersonas vārds, uzvārds 


Iepriekšējā novērtēšanā amatpersonai
noteiktie uzdevumi
Izpildes kritēriji
 

 

 

I. Amatpersonas amata pienākumu un uzdevumu izpilde

Amata pienākumu izpilde novērtēšanas periodā

Konkrēti apliecinājumi pienākumu izpildei

 

 

 

Amata pienākumu izpildes novērtējums  
(ierakstīt logā atbilstošo pakāpi)

A 1 – atbilst noteiktajām prasībām, var virzīt iecelšanai augstākā amatā
(amatpersona kvalitatīvi veic amata pienākumus, dienesta pienākumu izpilde pārsniedz izvirzītās prasības)
A 2 – atbilst noteiktajām prasībām
(amatpersona kvalitatīvi veic amata pienākumus)
B – daļēji atbilst noteiktajām prasībām
(amatpersona nepietiekami kvalitatīvi veic kādu no amata pienākumiem, konstatēti konkrēti trūkumi, kurus iespējams novērst periodā līdz nākamai novērtēšanai)
C – neatbilst noteiktajām prasībām
(amatpersona nepietiekami kvalitatīvi veic amata pienākumus, konstatēti konkrēti trūkumi)


Tiesību aktos, amata aprakstā un iepriekšējā amatpersonas darbības un tās rezultātu novērtēšanas protokolā noteiktie uzdevumi, kas novērtēšanas periodā nav izpildīti
(norādīt, kuri uzdevumi pilnībā vai daļēji nav izpildīti)

 

 

Uzdevumu izpildi kavējošie iemesli

no amatpersonas atkarīgi iemesli
(personiski)

no amatpersonas neatkarīgi iemesli

 

 

 

 

II. Amatpersonai nepieciešamo kompetenču novērtējums

Novērtējuma pakāpes:

A – attiecīgā prasme ir attīstīta tādā līmenī, ka ļauj labi veikt amata pienākumus

B – attiecīgā prasme ir pietiekama, lai varētu veikt amata pienākumus minimālā līmenī, taču vajadzētu to attīstīt

C – attiecīgās prasmes trūkums traucē amata pienākumu izpildi

Prasme

Prasmes apraksts

Novērtējuma pakāpe

Sadarbība ar kolēģiem  
Sadarbība ar sabiedrību
(ja nepieciešama, pildot amata pienākumus)
  
Komunikācija (saskarsme)  
Problēmu risināšana  
Darba plānošana un kontrole  
Personīgā atbildība  
Personāla vadība
(ja padotībā ir darbinieki)
  
Ētiskums  

III. Amatpersonas darbības un attīstības plāns

1. Uzdevumi, kas sasniedzami nākamajā novērtēšanas periodā, trūkumi, kurus nepieciešams novērst
(lai veiktu kvalitatīvu nākamo novērtēšanu, uzdevumiem jābūt iespējami precīzi definētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, orientētiem uz konkrētu rezultātu un ar konkrētu izpildes termiņu)
2. Nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā
3. Mācību vajadzības
(īpašības, prasmes, iemaņas, zināšanas, kuras jāattīsta, lai veicinātu darba efektivitāti. Mācību kursi, kurus nepieciešams apmeklēt)
4. Iespējamā karjeras attīstība
(amatpersonas iespējamā karjeras attīstība un tās motivācija)


Amatpersonas tiešais vadītājs

__________________
(vārds, uzvārds)

________
(datums)

_________________
(paraksts)

2. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.532
Amatpersonas novērtēšanas protokols

Amatpersonas novērtēšanas protokols

Amatpersonas vārds, uzvārds, struktūrvienība, amats

Amatpersonas tiešā vadītāja vārds, uzvārds, struktūrvienība, amats

Individuālās novērtēšanas intervijas datums


Amatpersonas pašnovērtējums

Amatpersonas tiešā vadītāja novērtējums

Vērtēšanas komisijas lēmums

1. Uzdevumi, kas sasniedzami nākamajā novērtēšanas periodā, trūkumi, kurus nepieciešams novērst
(lai veiktu kvalitatīvu nākamo novērtēšanu, uzdevumiem jābūt iespējami precīzi definētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, orientētiem uz konkrētu rezultātu un ar konkrētu izpildes termiņu)

(aizpilda amatpersona)

(aizpilda amatpersonas tiešais vadītājs)

(aizpilda vērtēšanas komisijas sekretārs)

2. Nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā
(ja nepieciešams, norādīt, kādas izmaiņas būtu nepieciešamas, lai pilnveidotu konkrētu amata aprakstu)

(aizpilda amatpersona)

(aizpilda amatpersonas tiešais vadītājs)

(aizpilda vērtēšanas komisijas sekretārs)

3. Mācību vajadzības
(īpašības, prasmes, iemaņas, zināšanas, kuras jāattīsta, lai veicinātu darba efektivitāti. Mācību kursi, kurus nepieciešams apmeklēt)

(aizpilda amatpersona)

(aizpilda amatpersonas tiešais vadītājs)

(aizpilda vērtēšanas komisijas sekretārs)


4. Iespējamā karjeras attīstība
(kādā dienestā, kādā amatā iespējama karjeras attīstība un kāda ir tās motivācija)

(aizpilda amatpersona)

(aizpilda amatpersonas tiešais vadītājs)

(aizpilda vērtēšanas komisijas sekretārs)

Novērtējuma pakāpe

Novērtējuma pakāpe

Novērtējuma pakāpe

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs

.
.

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Vērtēšanas komisijas locekļi:

.
.

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

.
.

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Amatpersona

.
.

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Amatpersonas tiešais vadītājs

.
.

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 532Pieņemts: 07.08.2007.Stājas spēkā: 11.08.2007.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 10.08.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
161644
{"selected":{"value":"18.04.2014","content":"<font class='s-1'>18.04.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.04.2014","iso_value":"2014\/04\/18","content":"<font class='s-1'>18.04.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2009","iso_value":"2009\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2009.-17.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2007","iso_value":"2007\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2007.-03.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.04.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)