Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumus Nr. 81 "Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.510

Rīgā 2007.gada 24.jūlijā (prot. Nr.42 25.§)
Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma "Stiklu purvi" (turpmāk - liegums) aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. lieguma funkcionālo zonējumu;

1.3. lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību;

1.4. liegumā esošo dabas pieminekļu - aizsargājamo koku - aizsardzības un izmantošanas kārtību.

2. Lieguma teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Lieguma platība ir 6598 hektāri. Lieguma funkcionālo zonu shēmas noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs - šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Liegumā ir šādas funkcionālās zonas:

5.1. regulējamā režīma zona;

5.2. dabas lieguma zona;

5.3. dabas parka zona;

5.4. neitrālā zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā lieguma teritorijā

6. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, ūdenstecēm, ūdenstilpēm, kā arī takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas lieguma apskatei.

7. Informāciju par liegumā esošajām īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

8. Visā liegumā aizliegts:

8.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam neparedzētās vietās;

8.2. bez Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - reģionālā vides pārvalde) rakstiskas atļaujas:

8.2.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

8.2.2. izvietot dabā jebkāda veida reklāmu ārpus apdzīvotām vietām;

8.3. bojāt bebru dambjus un to mītnes. Minētās darbības drīkst veikt ar reģionālās vides pārvaldes rakstisku atļauju, ja:

8.3.1. bebru aizsprosti ietekmē gruntsūdens līmeni vai virszemes ūdens noteci vai līmeni liegumam piegulošajās teritorijās;

8.3.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabāšanu;

8.3.3. bebru darbības dēļ bojāti vai appludināti ceļi;

8.3.4. bebru darbības dēļ appludinātas agrāk bebru darbības neskartas teritorijas.

9. Būvniecība liegumā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

III. Regulējamā režīma zona

10. Regulējamā režīma zona ir izveidota, lai nodrošinātu aizsardzību purvainajiem un boreālajiem mežu kompleksiem ar augstu bioloģisko vērtību.

11. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:

11.1. teritorijas apmeklēšana;

11.2. meža ugunsdrošības pasākumu īstenošana, cilvēku glābšana un meklēšana;

11.3. ceļu uzturēšana;

11.4. medības saskaņā ar medības regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

11.5. makšķerēšana saskaņā ar makšķerēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

11.6. savvaļas sēņu, augu un to produktu ievākšana un iegūšana personiskām vajadzībām, neizmantojot speciālas vākšanas palīgierīces;

11.7. vides monitorings, meža monitorings un meža inventarizācija;

11.8. ar reģionālās vides pārvaldes rakstisku atļauju:

11.8.1. zinātnisko pētījumu veikšana;

11.8.2. ceļu renovācija;

11.8.3. pameža izciršana saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, lai uzturētu medņu riestus;

11.8.4. kvartālstigu uzturēšana.

IV. Dabas lieguma zona

12. Dabas lieguma zona ir izveidota, lai saglabātu Ziemeļkurzemei raksturīgo purvu un ezeru kompleksu un tur sastopamās īpaši aizsargājamās sugas, kā arī īpaši aizsargājamos biotopus.

13. Dabas lieguma zonā aizliegts:

13.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

13.2. medīt putnus Vasenieku purvā;

13.3. pļaut pļavas virzienā no lauka malām uz centru;

13.4. veikt zemes transformāciju. Izņēmumi ir zemes transformācija pļavu atjaunošanai un tūrisma un atpūtas infrastruktūras objektu būvniecībai saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, kā arī zemes transformācija šo noteikumu 13.30.1.apakš­punktā minēto darbu veikšanai;

13.5. būvēt jaunus ceļus;

13.6. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

13.7. nosusināt purvus un slapjos meža biotopus;

13.8. dedzināt sauso zāli un niedres;

13.9. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

13.10. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 13.30.9.apakšpunktu un citiem normatīvajiem aktiem), ja valdaudzes vecums pārsniedz:

13.10.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadu;

13.10.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadu. Izņēmums ir otrā stāva egļu ciršana medņu riestu uzturēšanai un ozolu atbrīvošanai no apauguma saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

13.10.3. apšu audzēm - 30 gadu;

13.11. no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

13.12. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrolīniju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

13.13. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 centimetriem, izņemot bīstamos kokus un svaigos vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un to atstāšana mežaudzē var veicināt kaitēkļu masveida savairošanos;

13.14. mežaudzēs ar slapjām minerālaugsnēm un mežaudzēs ar slapjām kūdras augsnēm izvākt kritušus kokus (neatkarīgi no to diametra), izņemot bīstamos kokus un svaigos vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un to atstāšana mežaudzē var veicināt kaitēkļu masveida savairošanos;

13.15. pārvietoties pa ūdenstilpēm un ūdenstecēm ar motorizētiem kuģošanas līdzekļiem. Izņēmums ir valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanās, pildot dienesta pienākumus;

13.16. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, pajūgiem un zirgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

13.17. ierīkot nometnes, atpūtas vietas un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

13.18. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu ciršanas atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanas darbos;

13.19. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

13.20. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

13.21. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanai;

13.22. uzstādīt vēja ģeneratorus;

13.23. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību;

13.24. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

13.25. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

13.26. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem;

13.27. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

13.28. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

13.29. celt un ierīkot jaunas hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas. Izņēmums ir minēto darbību veikšana ar reģionālās vides pārvaldes rakstisku atļauju, ja tas nepieciešams biotopu aizsardzības pasākumu veikšanai Vasenieku purvā un ezeros;

13.30. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

13.30.1. restaurēt, renovēt vai rekonstruēt ceļus, inženierkomunikācijas un citas inženierbūves. Izņēmums ir Puzes mežniecības 146., 147., 148., 149., 164., 165., 186., 187., 190., 191. un 192.kvartāls, Usmas mežniecības 295., 353. un 354.kvartāls un Ūķenes mežniecības 361., 367., 368., 374., 375., 376. un 393.kvartāls, kuros minētās darbības nav pieļaujamas (izņēmums neattiecas uz 187.kvartāla austrumu robežstigu un 393.kvartāla ziemeļu robežstigu);

13.30.2. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

13.30.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, izņemot tos, kas paredzēti šo noteikumu 1.pielikumā;

13.30.4. atjaunot mežu stādot vai sējot un ieaudzēt mežu;

13.30.5. vākt dabas materiālus kolekcijām;

13.30.6. veikt zinātniskos pētījumus;

13.30.7. ierīkot ūdens transportlīdzekļu bāzes;

13.30.8. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, kopšanas cirtē un sanitārajā cirtē.

V. Dabas parka zona

14. Dabas parka zona ir izveidota, lai veicinātu kompleksu dabas vērtību saglabāšanu un mazinātu saimnieciskās darbības ietekmi uz dabas lieguma zonu un regulējamā režīma zonu.

15. Dabas parka zonā aizliegts:

15.1. pļaut pļavas virzienā no lauka malām uz centru;

15.2. nosusināt purvus un slapjos meža biotopus;

15.3. dedzināt sauso zāli un niedres;

15.4. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

15.5. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem un pajūgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;

15.6. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu ciršanas atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus pļavu atjaunošanas darbos;

15.7. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanai;

15.8. uzstādīt vēja ģeneratorus;

15.9. pieļaut suņu atrašanos brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, izņemot medības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus un kārtību;

15.10. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem;

15.11. celt un ierīkot jaunas hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot ar reģionālās vides pārvaldes rakstisku atļauju, ja tas nepieciešams biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai;

15.12. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

15.13. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

15.13.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadu;

15.13.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadu;

15.13.3. apšu audzēm - 30 gadu;

15.14. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

15.14.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

15.14.2. veikt zemes transformāciju;

15.14.3. restaurēt, renovēt vai rekonstruēt ceļus, inženierkomunikācijas un citas inženierbūves;

15.14.4. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus. Izņēmums ir objekti, kas minēti šo noteikumu 1.pielikumā;

15.14.5. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

15.14.6. cirst kokus galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma un sanitārajā cirtē. Izņēmums ir medņu riestu kopšana, lai uzturētu medņu riestus.

VI. Neitrālā zona

16. Neitrālā zona ir izveidota, lai nodrošinātu apdzīvotas teritorijas attīstību.

VII. Dabas pieminekļi

17. Liegumā esošie dabas pieminekļi - aizsargājamie koki - ir vietējo un svešzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem).

18. 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

18.1. veikt jebkādu darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dabas pieminekli vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi;

18.2. veikt jebkādas darbības, kas var ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

18.3. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

18.4. ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

18.5. apkraut aizsargājamos kokus;

18.6. mainīt vides apstākļus - ūdens un koku barošanās režīmu;

18.7. veikt zemes transformāciju;

18.8. iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

18.9. bez reģionālās vides pārvaldes rakstiskas atļaujas:

18.9.1. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

18.9.2. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākajai aizsardzībai un saglabāšanai;

18.9.3. celt un ekspluatēt tādas pazemes būves, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi;

18.9.4. cirst kokus.

19. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un ir saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.510
Dabas lieguma "Stiklu purvi" funkcionālo zonu shēma
02.JPG (144774 bytes)

03.JPG (139734 bytes)

04.JPG (33548 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.510
Dabas lieguma "Stiklu purvi" funkcionālo zonu sastāvs

I. Regulējamā režīma zona

1. Regulējamā režīma zonā ietilpstošo meža kvartālu un nogabalu saraksts:

Nr.p.k.

Kvartāls

Nogabals

1.1.

336

Viss

1.2.

337

Viss

1.3.

346

Viss

1.4.

347

Viss

1.5.

348

Viss

1.6.

349

Viss

1.7.

350

Viss

1.8.

351

Viss

1.9.

352

Viss

1.10.

353

Viss

1.11.

354

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

1.12.

355

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

1.13.

361

3, 8, 13

1.14.

362

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 27

1.15.

363

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 31, 32

1.16.

364

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 31

1.17.

365

1, 2, 3, 4, 6, 9, 35

1.18.

366

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 51, 52

1.19.

367

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32

1.20.

368

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 31

1.21.

390

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

II. Dabas parka zona

2. Dabas parka zonā ietilpstošo meža zemes kvartālu, nogabalu un īpašumu kadastra numuru saraksts:

Nr.p.k.

Kvartāls

Nogabals

Īpašuma kadastra numurs

2.1.

112

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 42

2.2.

135

Viss

2.3.

136

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16

2.4.

137

1, 2

2.5.

139

11, 25, 27

2.6.

140

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

2.7.

142

1, 2, 3, 4, 5

2.8.

143

1, 2, 3

2.9.

144

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

2.10.

145

1, 2, 3, 5, 6

2.11.

148

27

2.12.

149

1, 2, 3, 4

2.13.

157

Viss

2.14.

158

10, 11, 12, 13, 14

2.15.

159

3, 4, 5, 8, 9, 14

2.16.

161

Viss

2.17.

162

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2.18.

163

1, 2, 3, 9, 10, 12, 29

2.19.

188

1, 2, 3, 4, 10, 12

2.20.

211

9, 10, 11, 15, 16

2.21.

257

14, 15, 16, 26

2.22.

258

12, 16

2.23.

269

1

2.24.

270

1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

2.25.

361

53, 54, 56, 61

2.26.

362

22, 23

2.27.

363

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

2.28.

364

23

2.29.

365

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35

2.30.

366

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28

2.31.

367

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32

2.32.

368

13, 14, 19, 20, 25, 26

2.33.

370

10, 11, 12

2.34.

371

3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

2.35.

374

4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19

2.36.

375

5, 6, 12, 13, 15

2.37.

376

20, 21, 22, 25, 26

2.38.

386

3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

2.39.

390

1, 2, 3, 5, 6, 7, 29, 30

2.40.

391

1, 2, 6, 7, 9

2.41.

392

9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 40, 41

2.42.

393

11, 17, 22, 23, 25

2.43.

396

2, 15, 16, 17

2.44.

409

Viss

2.45.

410

Viss

2.46.

88920070001

2.47.

88920070003 - daļa

2.48.

88920070009

2.49.

88920070015

2.50.

98600060019

2.51.

98600060020

2.52.

98600060021

2.53.

98600060027

2.54.

98600060028

2.55.

98600060046

2.56.

98600060058

2.57.

98600060059

2.58.

98600060076

2.59.

98600100035

2.60.

98600110006

2.61.

98600110019

2.62.

98600110020

2.63.

98600110021

2.64.

98600070011

2.65.

98600070031

2.66.

98600070141

2.67.

98600070142

2.68.

98600070144

2.69.

98740010003 - daļa

2.70.

98740010051

2.71.

98740010078 - daļa

2.72.

98740010084

2.73.

98600110004

2.74.

98600110010 - daļa

2.75.

98600110013

2.76.

98600110016

2.77.

98600110017

2.78.

98740010043

2.79.

98740010044

2.80.

98740010066

2.81.

98740010069

III. Neitrālā zona

3. Neitrālajā zonā ietilpstošo īpašumu kadastra numuru saraksts:

Nr.p.k.

Īpašuma kadastra numurs

3.1.

88920070003 - daļa

3.2.

98600110007

3.3.

98600110008

3.4.

98600110010 - daļa

3.5.

98600110023

3.6.

98600110024

3.7.

98600110025

3.8.

98600110026

3.9.

98600110027

3.10.

98600110028

3.11.

98600110029

3.12.

98600110030

3.13.

98600110033

3.14.

98600110035

3.15.

98600110036

3.16.

98600110037

3.17.

98600110038

IV. Dabas lieguma zona

4. Dabas lieguma "Stiklu purvi" teritorija, kas neietilpst regulējamā režīma zonā, dabas parka zonā un neitrālajā zonā, ir dabas lieguma zona.

Piezīme.

Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" un privāto meža kvartālu un nogabalu numerācija atbilst Meža valsts reģistra datiem uz 01.01.2006.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.510
Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

05.JPG (7604 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.510
Aizsargājamie koki - vietējo un svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Suga

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I.Vietējāssugas

1.

Apse (Populus tremula L.)

3,5

35

2.

Baltalksnis (Alnus incana (L.) Moench)

1,6

25

3.

Āra bērzs (Betula pendula Roth)

3,0

33

4.

Purva bērzs (Betula pubescens Ehrh.)

3,0

32

5.

Pūpolvītols (Salix caprea L.)

1,9

22

6.

Egle (Picea abies (L.) Karst.)

3,0

37

7.

Hibrīdais alksnis (Alnus x pubescens Tausch)

1,5

32

8.

Parastā goba (Ulmus glabra Huds.)

4,0

28

9.

Parastā ieva (Padus avium Mill.)

1,7

22

10.

Parastā kļava (Acer platanoides L.)

3,5

27

11.

Parastā liepa (Tilia cordata Mill.)

4,0

33

12.

Parastā vīksna (Ulmus laevis Pall.)

4,0

30

13.

Melnalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

3,0

30

14.

Parastais osis (Fraxinus excelsior L.)

4,0

34

15.

Parastais ozols (Quercus robur L.)

5,0

32

16.

Parastais skābardis (Carpinus betulus L.)

1,9

20

17.

Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia L.)

1,7

21

18.

Parastā priede (Pinus sylvestris L.)

3,0

38

19.

Šķetra (Salix pentandra L.)

1,6

22

20.

Zviedrijas kadiķis (Juniperus communis L. var. suecica Ait.)

0,8

11

II.Svešzemju sugas

21.

Skujkoki

21.1.

Balzama baltegle (Abies balsamea (L.) Mill.)

1,5

24

21.2.

Eiropas baltegle (Abies alba Mill.)

2,7

32

21.3.

Eiropas ciedrupriede (Pinus cembra L.)

1,6

22

21.4.

Eiropas lapegle (Larix decidua Mill.)

3,2

39

21.5.

Kanādas tsuga (hemlokegle) (Tsuga canadensis (L.) Carr.)

1,3

15

21.6.

Krievijas lapegle (Larix ledebourii (Rupr.) Cin.)

3,0

34

21.7.

Melnā priede (Pinus nigra Arnold)

1,9

23

21.8.

Menzīsa duglāzija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)

2,4

-

21.9.

Rietumu tūja (Thuja occidentalis L.)

1,4

16

21.10.

Sibīrijas baltegle (Abies sibirica Ledeb.)

1,8

30

21.11.

Sibīrijas ciedrupriede (Pinus sibirica Du Tour)

1,9

22

21.12.

Veimutpriede (Pinus strobus L.)

2,7

36

21.13.

Vienkrāsas baltegle (Abies concolor (Gord. & Glend) Lindl. ex Hildebr.)

1,7

32

22.

Lapu koki

22.1.

Ailantlapu riekstkoks (Juglans ailanthifolia Carr.)

1,4

20

22.2.

Āra bērzs, šķeltlapu (Betula pendula 'Crispa')

1,6

25

22.3.

Baltā robīnija (Robinia pseudoacacia L.)

1,9

20

22.4.

Baltais vītols (Salix alba L.)

4,5

20

22.5.

Britānijas goba (Ulmus glabra var. montana Lindquist)

3,2

30

22.6.

Duglasa krustābele (Crataegus douglasii Lindl.)

0,8

10

22.7.

Dzeltenais bērzs (Betula aleghaniensis Britt.)

1,2

15

22.8.

Hibrīdpīlādzis (Sorbus hybrida (L.) L.)

1,0

10

22.9.

Holandes liepa (Tilia x europaea L.)

2,8

26

22.10.

Kalnu kļava (Acer pseudoplatanus L.)

2,2

20

22.11.

Krimas liepa (Tilia x euchlora K. Koch)

1,9

20

22.12.

Lauku kļava (Acer campestre L.)

1,5

18

22.13.

Mandžūrijas riekstkoks (Juglans mandshurica Maxim.)

1,6

18

22.14.

Papeles un to hibrīdi (Populus ģints)

5,0

35

22.15.

Papīra bērzs (Betula papyrifera Marsh.)

1,6

20

22.16.

Parastais dižskābardis (Fagus sylvatica L.)

3,8

-

22.17.

Parastais dižskābardis, purpurlapu (Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia')

3,1

30

22.18.

Parastais ozols, piramidālais (Quercus robur 'Fastigiata')

2,4

24

22.19.

Parastā goba, lietussargveida (Ulmus glabra 'Camperdown')

1,9

-

22.20.

Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum L.)

3,0

23

22.21.

Pelēkais riekstkoks (Juglans cinerea L.)

2,8

20

22.22.

Pensilvānijas osis (Fraxinus pennsylvanica Marsh.)

2,0

23

22.23.

Platlapu liepa (Tilia platyphyllos Scop.)

3,1

27

22.24.

Punktainā krustābele (Crataegus punctata Jacq.)

1,0

8

22.25.

Saldķirsis (Cerasus avium (L.) Moench)

1,6

12

22.26.

Sarkanais ozols (Quercus rubra L.)

1,9

27

22.27.

Sarkstošais vītols (Salix x rubens Schrank)

3,1

25

22.28.

Stepju goba (Ulmus minor L.)

2,2

20

22.29.

Sudraba kļava (Acer saccharinum L.)

3,2

26

22.30.

Sudrabvītols (Salix alba 'Sericea')

4,5

20

22.31.

Vācijas krustābele (Crataegus alemanniensis Cin.)

0,7

10

22.32.

Zaļais osis (Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima (Vahl) Fern.)

2,0

23

22.33.

Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.)

1,9

12

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 510Pieņemts: 24.07.2007.Stājas spēkā: 28.07.2007.Zaudē spēku: 11.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 27.07.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
160966
28.07.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva