Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.482

Rīgā 2007.gada 10.jūlijā (prot. Nr.40 12.§)
Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 6.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ceļu drošības auditoru (turpmāk - auditors) sertificēšanas kārtību.

2. Ceļu drošības auditu ir tiesības veikt personai, kurai ir piešķirts auditora sertifikāts.

3. Auditora sertifikātu var iegūt persona, kas ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu atbilstoši auditoru apmācības programmai (pielikums).

II. Sertifikācijas komisija

4. Personu, kas vēlas iegūt auditora sertifikātu (turpmāk - pretendents), vērtē un sertifikāciju veic satiksmes ministra izveidota Ceļu drošības auditoru sertifikācijas komisija (turpmāk - komisija).

5. Komisijas sastāvā ir divi valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - CSDD) pārstāvji - personas, kurām ir vismaz divu gadu praktiskā darba pieredze ceļu drošības audita jomā, un pa vienam pārstāvim no Satiksmes ministrijas, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" un Rīgas Tehniskās universitātes. Komisijai ir sekretārs. Komisijas personālsastāvu, komisijas priekšsēdētāju un sekretāru apstiprina satiksmes ministrs.

6. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi un vienam no tiem ir praktiskā darba pieredze ceļu drošības audita jomā.

7. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

8. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs.

9. Komisijas sekretārs:

9.1. informē pretendentu par sertifikācijas eksāmena prasībām un kārtību;

9.2. informē pretendentu par sertifikācijas eksāmena norises laiku un vietu;

9.3. organizē auditora sertifikātu izgatavošanu un izsniegšanu;

9.4. uztur sertificēto auditoru reģistru, kurā norāda informāciju par izsniegtajiem auditoru sertifikātiem.

10. Sertificēto auditoru reģistra pārzinis ir CSDD.

III. Auditoru apmācība

11. Lai pretendents iegūtu vai padziļinātu zināšanas ceļu drošības audita jomā, institūcijas organizē ceļu drošības auditoru apmācības kursus (turpmāk - apmācības kurss) atbilstoši auditoru apmācības programmai.

12. Apmācības kursa noklausīšanās ir obligāts priekšnoteikums, lai pretendents varētu kārtot sertifikācijas eksāmenu.

13. Pēc pilna apmācības kursa noklausīšanās pretendentam izsniedz apliecību par apmācības kursa beigšanu. Apliecībā iekļauj šādu informāciju:

13.1. kursu organizētāja nosaukums;

13.2. apliecības numurs;

13.3. apliecības saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;

13.4. apliecības izsniegšanas datums;

13.5. apliecības derīguma termiņš;

13.6. kursa nosaukums un stundu skaits.

14. Apliecība par apmācības kursa beigšanu ir derīga 18 mēnešus. Apliecība nedod pretendentam tiesības veikt ceļu drošības auditu.

IV. Auditora sertifikāta iegūšanai nepieciešamie dokumenti un to izvērtēšana

15. Lai kārtotu sertifikācijas eksāmenu, pretendents komisijas sekretāram iesniedz iesniegumu un šādus dokumentus:

15.1. izglītības dokumenta kopiju par iegūto augstāko izglītību ceļu nozarē vai satiksmes vadīšanas (menedžmenta) nozarē (uzrāda oriģinālu);

15.2. apliecību par apmācības kursa beigšanu;

15.3. citus kvalifikāciju vai zināšanas apliecinošus dokumentus (kopijas), ja tādi ir;

15.4. profesionālās darbības aprakstu par pēdējiem pieciem gadiem.

16. Šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus pretendents komisijas sekretāram iesniedz personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Latvijā izsniegtu transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

17. Iesniegumu un dokumentus komisija izskata mēneša laikā pēc to saņemšanas.

18. Komisija pieņem lēmumu nepielaist pretendentu pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas, ja:

18.1. pretendenta kvalifikācija neatbilst normatīvajos aktos par ceļu drošības auditoriem noteiktajām prasībām;

18.2. pretendents nav iesniedzis šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus sertifikācijas eksāmena kārtošanai;

18.3. persona sniegusi nepatiesas ziņas.

19. Piecu darbdienu laikā pēc dokumentu izskatīšanas komisijas sekretārs paziņo pretendentam sertifikācijas eksāmena norises laiku, vietu un kārtību vai paziņo par atteikumu pielaist pretendentu pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

V. Sertifikācijas eksāmena kārtošana un auditora sertifikāta izsniegšana

20. Pretendenta zināšanas un praktiskās iemaņas sertifikācijas eksāmenā vērtē komisija.

21. Sertifikācijas eksāmena jautājumus atbilstoši auditoru apmācības programmai sagatavo komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās nozares speciālistus. Sertifikācijas eksāmena jautājumus komisija saskaņo ar Satiksmes ministriju.

22. Pretendents sertifikācijas eksāmenu var kārtot apliecības par apmācības kursa beigšanu derīguma termiņa laikā.

23. Sertifikācijas eksāmens notiek divās daļās:

23.1. teorētiskā daļa, kurā pretendents atbild uz sertifikācijas eksāmena jautājumiem;

23.2. praktiskā daļa, kurā pretendents veic iepriekš sagatavota uzdevuma (projekta, būvprojekta vai esoša ceļa) auditu norādītajā audita stadijā.

24. Lēmumu par sertifikācijas eksāmena rezultātiem komisija pieņem 15 dienu laikā pēc eksāmena.

25. Komisijas sekretārs komisijas lēmumu pretendentam paziņo piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. Ja ir pieņemts lēmums par auditora sertifikāta izsniegšanu, paziņojumā norāda sertifikāta saņemšanas laiku un vietu.

26. Personām, kuras ir nokārtojušas sertifikācijas eksāmenu, Satiksmes ministrija izsniedz auditora sertifikātu.

27. Ja pretendents nav nokārtojis sertifikācijas eksāmenu, viņš to var kārtot atkārtoti ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem.

28. Auditora sertifikātā iekļauj šādu informāciju:

28.1. komisijas pilns nosaukums;

28.2. sertifikāta numurs;

28.3. sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;

28.4. apstiprinājums, ka sertificētajai personai ir tiesības veikt ceļu drošības auditu;

28.5. sertifikāta izsniegšanas datums.

29. Auditora sertifikātu apstiprina ar komisijas priekšsēdētāja parakstu, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra parakstu un Satiksmes ministrijas zīmogu.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.47 redakcijā)

VI. Auditora kvalifikācijas paaugstināšana

30. Auditoram jāpaaugstina kvalifikācija ik pēc trim gadiem.

31. Lai paaugstinātu kvalifikāciju un iegūtu tiesības arī turpmāk veikt ceļu drošības auditu, auditors noklausās ceļu drošības auditoru kvalifikācijas paaugstināšanas kursu (turpmāk - kvalifikācijas paaugstināšanas kurss) un saņem apliecību par minētā kursa noklausīšanos. Pretendents apliecību kopā ar pārskatu par profesionālo darbību iepriekšējā sertifikāta darbības laikā iesniedz komisijas sekretāram.

32. Apliecībā iekļauj šādu informāciju:

32.1. kursa organizētāja nosaukums;

32.2. apliecības numurs;

32.3. apliecības saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;

32.4. apliecības izsniegšanas datums;

32.5. kursa nosaukums un stundu skaits.

32.1 Ja auditors komisijai iesniedz informāciju un dokumentus par auditora kvalifikācijas paaugstināšanu pasākumos (semināri vai kursi par ceļu drošības auditu un infrastruktūras drošības pārvaldību) citās Eiropas Savienības valstīs, komisija var atzīt tos par pietiekamiem, izvērtējot to atbilstību ceļu drošības auditoru apmācības programmai (pielikums), un pielīdzināt šo noteikumu 31.punktā minētajiem kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.47 redakcijā)

32.2 Komisija mēneša laikā pēc šo noteikumu 31., 32. vai 32.1 punktā minētās informācijas un dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par tiesībām veikt ceļu drošības auditu un auditora sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu piešķirt tiesības veikt ceļu drošības auditu un izsniegt auditora sertifikātu.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.47 redakcijā)

VII. Auditora brīdināšana, auditora sertifikāta atņemšana un anulēšana

33. Komisija pieņem lēmumu par rakstiska brīdinājuma izteikšanu un, ja nepieciešams, uzliek par pienākumu novērst konstatēto pārkāpumu šādos gadījumos:

33.1. ir iesniegta sūdzība par auditora darbību, komisija to ir izskatījusi un atzinusi par pamatotu;

33.2. auditors nepilda ceļu drošības auditu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

34. Komisija pieņem lēmumu par auditora sertifikāta anulēšanu šādos gadījumos:

34.1. ir saņemts auditora iesniegums ar lūgumu anulēt viņa sertifikātu;

34.2. auditors ir sniedzis nepatiesas ziņas.

35. Komisija pieņem lēmumu par auditora sertifikāta atņemšanu šādos gadījumos:

35.1. auditors atkārtoti nepilda ceļu drošības auditu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, par ko jau iepriekš ir ticis brīdināts;

35.2. auditors ar tiesas nolēmumu ir atzīts par rīcībnespējīgu;

35.3. auditors noteiktajā termiņā un kārtībā nav paaugstinājis kvalifikāciju.

36. Ja izskatāms jautājums par auditora sertifikāta atņemšanu vai anulēšanu, komisija vismaz piecas darbdienas pirms paredzētās sēdes rakstiski informē par to attiecīgo auditoru. Auditora neierašanās nav pamats, lai jautājumu neizskatītu.

37. Pieņemot lēmumu par auditora sertifikāta atņemšanu vai anulēšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt no auditora lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

38. Lēmumu par auditora sertifikāta atņemšanu vai anulēšanu komisija paziņo attiecīgajai personai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

39. Ja auditora sertifikāts ir atņemts vai anulēts, atkārtotu sertifikāciju var veikt ne agrāk kā pēc diviem gadiem no auditora sertifikāta atņemšanas vai anulēšanas dienas.

VIII. Auditora sertifikāta izsniegšana, uzskaite un atzīšana par nederīgu

40. Izsniegtos auditora sertifikātus komisijas sekretārs reģistrē auditora sertifikātu reģistrācijas žurnālā.

41. Komisija atzīst auditora sertifikātu par nederīgu šādos gadījumos:

41.1. sertifikāts ir nozagts vai nozaudēts;

41.2. sertifikāts kļuvis lietošanai nederīgs.

42. Komisija atzīst auditora sertifikātu par nederīgu, pamatojoties uz auditora iesniegumu. Ja auditora sertifikāts kļuvis lietošanai nederīgs, auditors šo sertifikātu nodod Satiksmes ministrijā.

43. Ja komisija atzīst auditora sertifikātu par nederīgu, auditoram izsniedz sertifikāta dublikātu. Dublikāta derīguma termiņš ir tāds pats kā par nederīgu atzītajam auditora sertifikātam.

IX. Lēmuma apstrīdēšana

44. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā.

45. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

X. Noslēguma jautājums

46. Personām, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai veikušas ceļu drošības auditus, izsniedz auditora sertifikātu bez apmācības kursa noklausīšanās un sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 07.06.2022. noteikumu Nr. 333 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra Direktīvas (ES) 2019/1936, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.jūlija
noteikumiem Nr. 482

(Pielikums MK 07.06.2022. noteikumu Nr. 333 redakcijā)

Ceļu drošības auditoru apmācības programma

Ceļu drošības auditoru apmācības programma nodrošina zināšanu apguvi par šādām tēmām:

1. Ceļu satiksmes drošības jautājumu nozīme sabiedrības drošības jomā un aspekti, kas saistīti ar mazaizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem un viņiem paredzēto infrastruktūru.

2. Ceļu satiksmes negadījumu analīze.

3. Ceļu drošības audita nepieciešamība un principi.

4. Ceļu drošības audita stadijas:

4.1. iespējamības;

4.2. priekšdarbu;

4.3. detalizētā;

4.4. pirmsatklāšanas;

4.5. monitoringa.

5. Projektu (būvprojektu) un esošo ceļu audits.

6. Ceļu drošības audita atzinuma sagatavošana.

7. Praktiskās nodarbības (arī reālajos apstākļos).

8. Ceļu drošības audita atzinuma prezentācija.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 482Pieņemts: 10.07.2007.Stājas spēkā: 14.07.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 13.07.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
160370
{"selected":{"value":"09.06.2022","content":"<font class='s-1'>09.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.06.2022","iso_value":"2022\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2011","iso_value":"2011\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2011.-08.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2007","iso_value":"2007\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2007.-20.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.06.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)