Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.441

Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 42.§)
Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas un Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēji nodrošina Eiropas Savienības fondu publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.

2. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu publicitāti, vadošā iestāde:

2.1. veicina nevalstisko, reģionālo un sociālo partneru līdzdalību (piemēram, organizē sabiedrisko apspriedi, konferenci, diskusiju forumu, viedokļa paušanu ar interneta starpniecību, oficiālo dokumentu saskaņošanas kārtību) vadošās iestādes pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektu izstrādāšanā;

2.2. izplata informāciju plašsaziņas līdzekļos par Eiropas Savienības fondu apguvi, tai skaitā par uzraudzības komitejā izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem;

2.3. ievieto Eiropas Savienības fondu mājas lapā internetā (http://www.esfondi.lv):

2.3.1. vadošās iestādes izstrādātos Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektus un to apstiprinātās versijas;

2.3.2. uzraudzības komitejas sanāksmes darba kārtību;

2.3.3. uzraudzības komitejas sanāksmes protokolu;

2.3.4. informāciju par Eiropas Savienības fondu apguvi, uzraudzību un izvērtēšanu;

2.3.5. saites uz Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju mājas lapām internetā, kur ievietota informācija par Eiropas Savienības fondiem;

2.3.6. informāciju par vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un reģionālo Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru plānotajiem Eiropas Savienības fondu informatīvajiem un publicitātes pasākumiem (1.pielikums);

2.3.7. Eiropas Savienības fondu logo elektroniskā formātā un citu informāciju;

2.4. sniedz metodiskus norādījumus atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm par Eiropas Savienības fondu publicitātes pasākumu īstenošanu, kā arī nodrošina šo pasākumu koordināciju;

2.5. īsteno citus Eiropas Savienības fondu vadībai nepieciešamos infor­matīvos un publicitātes pasākumus.

3. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu publicitāti, atbildīgā iestāde:

3.1. ievieto savā mājas lapā internetā atbildīgās iestādes pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu pasākumu aktuālās versijas un finansējuma saņemšanas nosacījumus;

3.2. veicina nevalstisko, reģionālo un sociālo partneru līdzdalību (piemēram, organizē sabiedrisko apspriedi, konferenci, diskusiju forumu, viedokļa paušanu ar interneta starpniecību, oficiālo dokumentu saskaņošanas kārtību) atbildīgās iestādes pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu sadaļas projekta izstrādē;

3.3. ievieto savā mājas lapā internetā Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projektus un to apstiprinātās versijas;

3.4. veicina nevalstisko, reģionālo, sociālo partneru un potenciālo Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzēju līdzdalību (piemēram, organizē sabiedrisko apspriedi, konferenci, diskusiju forumu, viedokļa paušanu ar interneta starpniecību, oficiālo dokumentu saskaņošanas kārtību) Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšanā;

3.5. izplata informāciju, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Eiropas Savienības fondu finansējuma ietekmi uz attiecīgās nozares attīstību kopumā;

3.6. ievieto savā mājas lapā internetā saites uz sadarbības iestāžu mājas lapām;

3.7. plāno un īsteno citus Eiropas Savienības fondu vadībai nepieciešamos informatīvos un publicitātes pasākumus un reizi mēnesī līdz divdesmit piektajam datumam elektroniski nosūta vadošajai iestādei informāciju par nākamajā mēnesī plānotajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem (1.pielikums).

4. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu publicitāti, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 13.panta pirmās daļas 7.punktā noteikto:

4.1. sniedz Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem šādu informatīvo atbalstu:

4.1.1. publicē savā mājas lapā internetā informāciju par atklātu un ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, norādot atklātas vai ierobežotas Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumu atlases nosaukumu, projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma un beigu termiņu, plānotos informatīvos pasākumus, jautājumu iesniegšanas iespējas e-pastā vai pa faksu, atbildīgās amatpersonas, kontaktinformāciju, kā arī jebkuru citu Eiropas Savienības fonda projektu iesniedzējiem saistošu papildu informāciju;

4.1.2. publicē savā mājas lapā internetā projektu iesniegumu sagatavošanai un projektu īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā normatīvos aktus;

4.1.3. nodrošina informatīvus un izglītojošus pasākumus Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem un sniedz atbildes uz Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju jautājumiem, apkopo biežāk uzdotos jautājumus un sniegtās atbildes un publicē tās savā mājas lapā internetā;

4.2. vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā minētās informācijas publicēšanas nosūta vadošajai iestādei elektronisku paziņojumu, norādot saiti uz minētās informācijas publikāciju mājas lapā internetā;

4.3. nodrošina Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas procesa izsekojamību, savā mājas lapā internetā publiskojot vērtēšanā esošo Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas laika plānu;

4.4. izplata informāciju par atbalstāmajiem Eiropas Savienības fondu projektiem un atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes vadītāja pieņemtajiem lēmumiem par Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu apstiprināšanu;

4.5. Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas vietās uzrauga publicitātes pasākumu nodrošināšanu, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā Nr. 1828/2006 (EK), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu;

4.6. plāno un īsteno citus Eiropas Savienības fondu vadībai nepieciešamos informatīvos un publicitātes pasākumus un reizi mēnesī līdz divdesmit piektajam datumam elektroniski nosūta vadošajai iestādei informāciju par nākamajā mēnesī plānotajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.658)

5. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu publicitāti un veicinātu potenciālo Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzēju informētību un aktivitāti plānošanas reģionos, reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri:

5.1. sniedz potenciālajiem Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzējiem un citiem interesentiem vispārīgu informāciju un konsultācijas par Eiropas Savienības fondiem;

5.2. koordinē reģionālas nozīmes informatīvos pasākumus par Eiropas Savienības fondiem reģionā;

5.3. sniedz atbalstu un papildina Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju un to reģionālo pārstāvniecību informatīvās aktivitātes;

5.4. plāno un īsteno citus Eiropas Savienības fondu vadībai nepieciešamos informatīvos un publicitātes pasākumus, iepriekš tos saskaņojot ar atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, un reizi mēnesī līdz divdesmit piektajam datumam elektroniski nosūta vadošajai iestādei informāciju par nākamajā mēnesī plānotajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem (1.pielikums).

6. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu publicitāti, finansējuma saņēmējam ir obligātas Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas Nr. 1828/2006 (EK), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 8. un 9.pantā noteiktās informācijas un publicitātes prasības.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.658 redakcijā)

6.1 Darbības, kas tiek veiktas papildus šo noteikumu 6.punktā minētajiem obligātajiem informācijas un publicitātes pasākumiem, piemēram, plakātu, drukāto materiālu, audiovizuālo materiālu, reklāmas vai reprezentatīvo materiālu izgatavošana un izplatīšana, kā arī informācijas ievietošana interneta vietnēs, ir informatīvie pasākumi.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.658 redakcijā)

6.2 Šo noteikumu 6.1 punktā minētie nosacījumi neattiecas uz Eiropas Savienības fonda projekta tiešajām aktivitātēm, kuras ietver vienu vai vairākus šo noteikumu 6.1 punktā minētos informatīvos pasākumus, ja tos organizē Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, tie nodrošina Eiropas Savienības fonda projekta mērķu sasniegšanu un attiecīgie informatīvie pasākumi ir iekļauti kā attiecināmās izmaksas normatīvajos aktos par darbības programmas papildinājumā minētās aktivitātes īstenošanu un ir noteikts to veids.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.658 redakcijā)

6.3 Šo noteikumu 2., 3., 4. un 5.punktā minētās iestādes šo noteikumu 6.1 punktā minētos informatīvos pasākumus var veikt tām noteikto funkciju īstenošanai un attiecīgos pasākumus finansē no Eiropas Savienības tehniskās palīdzības līdzekļiem.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.658 redakcijā)

7. Struktūrfondu logo lietošanā ievēro šo noteikumu 2., 3. un 4.pielikumā noteiktos logo uzbūves nosacījumus un izmērus, kā arī šo noteikumu 5.pielikumā noteiktos logo krāsu lietošanas nosacījumus.

8. Kohēzijas fonda logo lietošanā ievēro šo noteikumu 6.pielikumā noteiktos logo uzbūves un krāsu lietošanas nosacījumus.

9. Ja kopā ar struktūrfondu logo lieto arī Kohēzijas fonda logo vai citu logo, struktūrfondu logo atrodas pirmais no kreisās puses.

10. Ja struktūrfondu logo un Kohēzijas fonda logo izmanto citos publicitātes līdzekļos, kas nav minēti šo noteikumu 6.punktā, Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas un Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēji ievēro šo noteikumu 7., 8. un 9.punktā minētos struktūrfondu un Kohēzijas fonda logo lietošanas nosacījumus.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.441
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.441
Struktūrfondu logo uzbūve un izmērs

1. Struktūrfondu logo (turpmāk - SF logo) izstrādāts kā vienots grafisks simbols. Četrstūri norāda uz četriem pamatelementiem (četri dažādi struktūrfondi), dzeltenās zvaigznes norāda uz struktūrfondu izcelsmi (piederību Eiropas Savienībai), bet burti "SF" ir pilnā nosaukuma "struktūrfondi" saīsinājums.

2. SF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot SF logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1 : 1,5). Nav pieļaujama SF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

 02.JPG (7340 bytes)

Īpašu uzdevumu ministrs

Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.441
Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo uzbūve un izmērs

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo (turpmāk - ERAF logo) izstrādāts kā atvasinājums no struktūrfondu logo un ir uztverams kā vienots grafisks simbols. Izceltais četrstūris norāda uz attiecīgo fondu, bet atlikušie trīs četrstūri norāda uz pārējiem pamatelementiem (struktūrfondiem). Burti "ERAF" ir struktūrfonda pilnā nosaukuma "Eiropas Reģionālās attīstības fonds" saīsinājums.

2. ERAF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot ERAF logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1 : 3,6). Nav pieļaujama ERAF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

03.JPG (7521 bytes)

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.441
Eiropas Sociālā fonda logo uzbūve un izmērs

1. Eiropas Sociālā fonda logo (turpmāk - ESF logo) izstrādāts kā atvasinājums no struktūrfondu logo un ir uztverams kā vienots grafisks simbols. Izceltais četrstūris norāda uz attiecīgo fondu, bet atlikušie trīs četrstūri norāda uz pārējiem pamatelementiem (struktūrfondiem). Burti "ESF" ir struktūrfonda pilnā nosaukuma "Eiropas Sociālais fonds" saīsinājums.

2. ESF logo maksimālais un minimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot ESF logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1 : 2,6). Nav pieļaujama ESF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

04.JPG (5628 bytes)

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.441
Struktūrfondu logo krāsu lietošanas nosacījumi

1. Struktūrfondu logo noteiktās krāsas dažādās krāsu sistēmās ir šādas:

00.JPG (23604 bytes)

2. Struktūrfondu logo var lietot arī melnbaltu, ja ievēro nosacījumu, ka visi struktūrfondu logo krāsainie elementi ir melni vai balti.

1.attēls

 11.JPG (7088 bytes)

3. Struktūrfondu logo var lietot arī uz krāsaina materiāla, ievērojot nosacījumu, ka logo fons ir vēlams baltā krāsā. Ja logo lietošana uz balta fona nav iespējama, pieļaujama vienkrāsaina fona izmantošana.

2.attēls

 12.JPG (5794 bytes)

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.441
Kohēzijas fonda logo uzbūve, izmērs un krāsu lietošanas nosacījumi

1. Kohēzijas fonda logo (turpmāk - KF logo) veido grafiskās zīmes un burtu "KF" kombinācija. Grafiskā zīme sastāv no diviem elementiem, kuriem ir simboliska nozīme. Zaļais krāsu laukums simbolizē vides infrastruktūru, oranžais krāsu laukums - transporta infrastruktūru. Burti "KF" ir pilnā nosaukuma "Kohēzijas fonds" saīsinājums.

1.attēls

07.JPG (5113 bytes)

2. KF logo ieteicams lietot uz balta fona.

3. Ja KF logo lietošana uz balta fona nav iespējama, pieļaujama vienkrāsaina fona izmantošana, piemēram, kā norādīts 2.attēlā.

2.attēls

08.JPG (2769 bytes)

4. Lietojot KF logo melnbaltu, izmanto 3.attēlā norādītos krāsu toņus.

3.attēls

15.JPG (4147 bytes) 

5. Lietojot KF logo uz melna vai cita tumša fona (Eiropas Savienības karoga krāsa), izmanto 4. vai 5.attēlā norādītos krāsu toņus.

4.attēls

 13.JPG (3343 bytes)

5.attēls

14.JPG (4564 bytes) 

6. KF logo noteiktās krāsas dažādās krāsu sistēmās ir šādas:

10.JPG (16572 bytes) 

7. KF logo maksimālais izmērs netiek ierobežots. Minimālais KF logo izmērs - 5 x 11 mm. Palielinot vai samazinot KF logo, saglabā tā proporcijas (augstums : platums = 1 : 2). Nav pieļaujama KF logo horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 441Pieņemts: 26.06.2007.Stājas spēkā: 30.06.2007.Zaudē spēku: 07.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 29.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
159639
{"selected":{"value":"30.07.2010","content":"<font class='s-1'>30.07.2010.-06.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.07.2010","iso_value":"2010\/07\/30","content":"<font class='s-1'>30.07.2010.-06.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2007","iso_value":"2007\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2007.-29.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.07.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)