Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta rīkojums Nr.367

Rīgā 2007.gada 13.jūnijā (prot. Nr.35 4.§)
Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Nacionālo bruņoto spēku personālam

1. Pamatojoties uz Koncesiju likuma 4.panta pirmo daļu, pēc Aizsardzības ministrijas ierosinājuma nodot koncesijā uz 10 gadiem tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumus Nacionālo bruņoto spēku personālam šādos valsts aizsardzības objektos:

1.1. Rīgas rajona Ādažu novada Kadagā (ēdināšanas bloki – kadastra apzīmējumi 8044 005 0053 008 un 8044 005 0053 017);

1.2. Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 (ēdināšanas bloks – kadastra apzīmējums 0100 091 0090 008);

1.3. Rīgā, Dzintara ielā 63 (ēdināšanas bloks – kadastra apzīmējums 0100 109 0084 018);

1.4. Ogres rajona Ķeguma novada Rembates pagastā, Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzē (ēdināšanas bloks – kadastra apzīmējums 7484 005 0031 005).

2. Apstiprināt koncesijas piešķiršanas nosacījumus par tiesībām sniegt ēdināšanas pakalpojumus Nacionālo bruņoto spēku personālam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Aizsardzības ministra vietā – īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
Apstiprināti
ar Ministru kabineta
2007.gada 13.jūnija rīkojumu Nr.367
KONCESIJAS piešķiršanas nosacījumi par tiesībām sniegt ēdināšanas pakalpojumus Nacionālo bruņoto spēku personālam un izmantot Nacionālo bruņoto spēku ēdināšanas bloku
I. Koncesijas resursi un to atrašanās vieta

1. Koncesija šo nosacījumu izpratnē ir Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) karavīru ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas tiesību nodošana.

2. Koncesijas resursi ir:

2.1. ēka Nr.12110008 (kadastra apzīmējums 8044 005 0053 008) 3300,6 m2 platībā un ēkas Nr.12110017 (kadastra apzīmējums 8044 005 0053 017) 1.stāva daļa (inventarizācijas numuri 101–120) 532,4 m2 platībā Rīgas rajona Ādažu novada Kadagā, kas reģistrēta zemesgrāmatā uz Aizsardzības ministrijas vārda. Norādītajās ēkās atrodas ēdināšanas bloki – virtuve, pārtikas noliktava un palīgtelpas ar daļēju aprīkojumu darbinieku ēdināšanas nodrošināšanai;

2.2. ēka 867 m2 platībā Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9, kas reģistrēta zemesgrāmatā (kadastra apzīmējums 0100 091 0090 008) uz Aizsardzības ministrijas vārda. Norādītajā ēkā atrodas ēdināšanas bloks – virtuve, pārtikas noliktava un palīgtelpas ar daļēju aprīkojumu darbinieku ēdināšanas nodrošināšanai;

2.3. ēka 528,8 m2 platībā Rīgā, Dzintara ielā 63, kas reģistrēta zemesgrāmatā (kadastra apzīmējums 0100 109 0084 018) uz Aizsardzības ministrijas vārda. Norādītajā ēkā atrodas ēdināšanas bloks – virtuve, pārtikas noliktava un palīgtelpas ar daļēju aprīkojumu darbinieku ēdināšanas nodrošināšanai;

2.4. ēka 852 m2 platībā Ogres rajona Ķeguma novada Rembates pagastā, NBS aviācijas bāzē, kas reģistrēta zemesgrāmatā (kadastra apzīmējums 7484 005 0031 005) uz Aizsardzības ministrijas vārda. Norādītajā ēkā atrodas ēdināšanas bloks – virtuve, pārtikas noliktava un palīgtelpas ar daļēju aprīkojumu darbinieku ēdināšanas nodrošināšanai.

3. Koncesionāram ir tiesības izmantot koncesijas piešķiršanas nosacījumu 2.punktā norādīto nekustamo īpašumu – ēdināšanas bloka telpas, ēdiena gatavošanas tehnoloģiskās iekārtas, kā arī piebraucamos ceļus un komunālo pakalpojumu piegādes sistēmu. Koncesionāra pienākums ir nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu NBS karavīriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

II. Koncesionāram piešķirto pienākumu apjoms

4. Koncesionārs pārņem no koncedenta visus ar personāla ēdināšanu saistītos pienākumus, kā arī koncesionāram nodotā īpašuma apsaimniekošanu.

5. Koncesionāram jāveic koncesijas resursiem nepieciešamie un derīgie uzlabojumi, ja nepieciešams, veicot rekonstrukciju vai renovāciju, kā arī remontus un uzturēšanas darbus, nepretendējot uz atlīdzības saņemšanu no koncedenta.

III. Koncesionāram piešķirto tiesību apjoms

6. Koncesionāram ir tiesības izmantot koncesijas resursus ēdiena gatavošanai arī citu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu nodrošināšanai.

7. Koncesionāram ir tiesības saņemt samaksu par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem no pakalpojuma saņēmējiem.

8. Koncesionārs drīkst izmantot tam nodotos koncesijas resursus tikai ar ēdināšanu saistītās komercdarbības veikšanai.

IV. Paredzētais koncesijas līguma termiņš un gadījumi, kuros pieļaujama līguma pirmstermiņa izbeigšana

9. Koncesijas līguma termiņš ir 10 gadi.

10. Koncedentam ir tiesības vienpusēji atkāpties no koncesijas līguma, septiņas dienas iepriekš rakstiski par to informējot koncesionāru, ja koncesionārs ilgāk par 60 dienām, skaitot no darbu grafikā paredzētā termiņa, neuzstāda iztrūkstošo virtuves aprīkojumu, neuzsāk ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu NBS personālam un nevienojas par termiņa pagarinājumu, kā arī ja koncesionārs pārkāpj kādu citu būtisku koncesijas līguma noteikumu (piemēram, atbildīgie dienesti ir konstatējuši, ka koncesionārs pārkāpj normatīvos aktus par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, nesniedz ēdināšanas pakalpojumu pietiekamā apjomā) un nenovērš pārkāpumu arī pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

11. Koncesionāram ir tiesības vienpusēji atkāpties no koncesijas līguma, septiņas dienas iepriekš rakstiski par to informējot koncedentu un NBS, ja koncedents ilgāk par 30 dienām nenodod koncesionāram koncesijas resursus.

V. Koncesijas piešķiršanas juridiskie un finansiālie noteikumi
(tai skaitā minimālais ieguldījumu apjoms un nosacījumi samaksas saņemšanai no pakalpojuma saņēmēja)

12. Par koncesijas ieguvēju var būt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā reģistrētas juridiskas personas, kas atbilst koncesijas konkursa nolikumā noteiktajām prasībām (tai skaitā pēdējos divos gados tās nav strādājušas ar zaudējumiem, tām ir pietiekami finanšu resursi, lai saglabātu koncesijā nododamos resursus tādā bilances vērtībā, kādā tie ir nodoti.)

13. Koncesijas piešķiršanas juridiskie un finansiālie noteikumi ietver šādus kritērijus: pretendenta kvalifikācija, piedāvātās tehnoloģijas un to kvalitāte, attiecīga kvalitātes sertifikāta esamība, atbilstošs piedāvāto investīciju apjoms un atbilstoša pakalpojuma cena.

14. Koncesionāram ir jāveic nekustamā īpašuma nodokļa samaksa par lietošanā nodoto nekustamo īpašumu.

15. Koncesionāram piektajā un desmitajā darbības gadā jāveic ēdināšanas bloka virtuves un palīgtelpu remonts un katru gadu jāatjauno tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums, lai nesamazinātos to kopējā vērtība.

16. Koncesijas līguma ietvaros finanšu norēķini starp koncedentu un koncesionāru netiek veikti.

17. NBS karavīri samaksā koncesionāram par ēdināšanu saskaņā ar koncesijas līgumā noteikto pakalpojuma cenu.

VI. Papildu nosacījumi attiecībā uz vides un kultūras pieminekļu aizsardzību un higiēnas normām

18. Koncesionārs sniedz pakalpojumu atbilstoši attiecīgajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

19. Koncedentam ir tiesības veikt kontroli pār to, vai ēdināšanas bloks tiek izmantots atbilstoši līguma noteikumiem, tiek ievēroti attiecīgie normatīvie akti, tai skaitā normatīvie akti, kas nosaka higiēnas normas.

VII. Samaksas saņemšanas kārtība par ēdināšanas pakalpojumu

20. NBS karavīri samaksā koncesionāram par ēdināšanu saskaņā ar koncesijas konkursa rezultātiem un koncesionāra noteikto cenrādi.

21. Koncesionārs papildus var saņemt samaksu no citām personām, kuras izmanto koncesionāra sniegtos sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.

22. Koncesionārs ir tiesīgs vienreiz gadā pārskatīt tā noteikto cenrādi, balstoties uz Statistikas pārvaldes noteikto inflāciju un vienojoties ar koncedentu.

VIII. Kārtība, kādā koncesijas resursi tiks nodoti atpakaļ koncedentam, ja līgums tiek izbeigts

23. Visu koncesijas darbības laiku koncesijas resursi (ēdināšanas bloka telpas) un tehnoloģiskais aprīkojums paliek valsts īpašumā.

24. Pēc līguma izbeigšanās koncesionārs nodod valstij tai piederošos koncesijas resursus, tajos veiktos neatdalāmos ieguldījumus un ēdnīcas tehnoloģisko aprīkojumu koncesijas līgumā noteiktajā kārtībā.

25. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa koncesionāra vainas dēļ, NBS ir tiesības izpirkt koncesionāram piederošo ēdnīcas tehnoloģisko aprīkojumu par atlikušo vērtību, ņemot vērā tehnoloģiskā aprīkojuma nolietojumu.

26. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa koncedenta vainas dēļ, koncendentam ir pienākums izpirkt par atlikušo vērtību koncesionāram piederošo ēdnīcas tehnoloģisko aprīkojumu, kuru koncesionārs ir iegādājies koncesijas līguma izpildei.

IX. Koncedenta garantijas koncesionāram attiecībā uz finansiālajiem un komerciālajiem riskiem

27. Koncedenta garantijas koncesionāram attiecībā uz finansiālajiem un komerciālajiem riskiem nav paredzētas.

X. Koncesijas noteikumu pārskatīšanas periodiskums, pieļaujamās robežas un kārtība

28. Koncesijas noteikumi var tikt pārskatīti pēc koncedenta vai koncesionāra ierosinājuma (attiecīgi veicot grozījumus līgumā), ja tiek mainīts Latvijas Republikā noteiktais nodokļu apmērs, kas attiecas uz ēdināšanas pakalpojumiem. Koncesijas līguma darbības laikā koncesijas noteikumi var tikt pārskatīti vienu reizi gadā, ja koncedents vai koncesionārs ir izteikuši vēlēšanos izdarīt šādus grozījumus.

XI. Termiņš, kādā pēc konkursa rezultātu noteikšanas jāpanāk galīgā vienošanās ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līgumu

29. Galīgā vienošanās ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līguma noslēgšanu ir jāpanāk viena mēneša laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas un konkursa komisijas lēmuma pārsūdzēšanas termiņa izbeigšanās.

Aizsardzības ministra vietā – īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 367Pieņemts: 13.06.2007.Stājas spēkā: 13.06.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 15.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
158857
13.06.2007
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva