Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Dzelzceļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 1999, 5., 23.nr.; 2001, 1.nr.; 2003, 6., 10., 23.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 21.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 22.punktu šādā redakcijā:

"22) drošības pārvaldījuma sistēma — organizatorisko pasākumu kopums, ko ieviesis dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un pārvadātājs, lai garantētu savu darbību drošu vadību."

2. 5.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdu "kravu";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs nosaka pārvaldāmās dzelzceļa infrastruktūras lietošanas kārtību atbilstoši dzelzceļa jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un dzelzceļa infrastruktūras aprīkojumam un īpatnībām.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "lietošanas nosacījumu ziņā" ar vārdiem "lietošanas un slēgšanas nosacījumu ziņā".

3. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pakalpojumi

(1) Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sniedz dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pamatpakalpojumus, kā arī citus pakalpojumus, kas saistīti ar piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai.

(2) Dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pamatpakalpojumi ietver:

1) infrastruktūras jaudas pieprasījumu izskatīšanu;

2) tiesības izmantot piešķirto infrastruktūras jaudu;

3) ekspluatācijā esošo pārmiju un sliežu ceļu lietošanu;

4) vilcienu kustības vadību, kas ietver vilcienu kustības organizēšanu un koordināciju, signalizācijas sistēmas, sakarus, vilcienu kustības koordināciju, kā arī informēšanu par vilcienu kustību;

5) nodrošināšanu ar informāciju, kas nepieciešama, lai ieviestu vai sniegtu pakalpojumus, kam iedalīta dzelzceļa infrastruktūras jauda.

(3) Piekļuve dzelzceļa infrastruktūrai ietver tiesības piekļūt šādam dzelzceļa infrastruktūras aprīkojumam un pakalpojumiem:

1) elektroapgādes iekārtu izmantošanai vilces strāvas ieguvei, kur tā ir pieejama;

2) degvielas uzpildes aprīkojumam;

3) pasažieru stacijām, to ēkām un aprīkojumam;

4) kravas pagalmiem;

5) šķirošanas parkiem;

6) vilcienu formēšanas iekārtām;

7) speciālās nozīmes pievedceļiem;

8) apkopes un citām tehniskajām iekārtām.

(4) Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs var sniegt arī šādus papildu pakalpojumus:

1) vilces strāvas piegādi;

2) pasažieru vilcienu iesildīšanu;

3) degvielas piegādi, manevru darbu veikšanu un ar šā panta trešajā daļā minēto aprīkojumu sniegtu pakalpojumu nodrošināšanu;

4) pasūtījuma līgumu slēgšanu par bīstamo kravu pārvadājumu kontroli un par palīdzību nestandarta vilcienu vadīšanā;

5) ritošā sastāva tehniskās pārbaudes veikšanu;

6) piekļuvi telekomunikāciju tīklam;

7) papildu informācijas nodrošināšanu;

8) kā arī citus pakalpojumus."

4. Izteikt 33.panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) izmeklēt dzelzceļa satiksmes negadījumus;".

izteikt ceturtās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pārbaudīt komersanta komisijas locekļu un tādu atbildīgo personu, kas veic komersanta dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudi, atbilstību kvalifikācijas prasībām."

5. Izteikt 33.1 pantu šādā redakcijā:

"33.1 pants. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs

(1) Smagas dzelzceļa avārijas gadījumā izmeklēšanas darbības organizē, veic un kontrolē Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs — Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde.

(2) Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs organizatoriski, juridiski un savu lēmumu pieņemšanā ir neatkarīgs no dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja, pārvadātāja un dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas kontroles un uzraudzības institūcijas, kā arī no institūcijas, kas atbild par dzelzceļa infrastruktūras maksas noteikšanu un iekasēšanu, dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu vai valsts pārvaldes realizēšanu dzelzceļa transporta jomā, un no personām, kuru intereses var būt pretrunā ar Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja uzdevumiem.

(3) Veicot dzelzceļa avāriju izmeklēšanu, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētājiem ir tiesības:

1) brīvi piekļūt dzelzceļa avārijas vietai, avārijā iesaistītajam ritošajam sastāvam, attiecīgajai dzelzceļa infrastruktūrai, kustības vadības un signalizācijas iekārtām;

2) nekavējoties uzsākt tiešo pierādījumu, ritošā sastāva vraku un atlūzu, dzelzceļa infrastruktūras iekārtu vai to komponentu savākšanu pārbaudei vai analīzēm;

3) piekļūt ritošā sastāva datu reģistrēšanas ierīču, balss sakaru ierakstīšanas ierīču, signalizācijas un kustības vadības sistēmas darbības reģistrācijas iekārtu saturam un to izmantot;

4) iepazīties ar upuru mirstīgo atlieku un cietušo apskates rezultātiem;

5) iepazīties ar dzelzceļa avārijā iesaistīto dzelzceļa speciālistu, citu avārijā iesaistīto personu, kā arī liecinieku nopratināšanas un aptaujas rezultātiem un liecībām;

6) iztaujāt avārijā iesaistītos dzelzceļa speciālistus, citas avārijā iesaistītās personas, kā arī lieciniekus;

7) piekļūt Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja un avārijā iesaistītā pārvadātāja informācijai un dokumentācijai;

8) noteikt, kad ritošo sastāvu, tā detaļas vai atlūzas, vrakus, kravu un citus pierādījumus var aizvākt no notikuma vietas, kā arī iznīcināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9) savas kompetences ietvaros veikt citos normatīvajos aktos noteiktās darbības."

6. Papildināt 34.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Latvijā ir derīga arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts attiecīgo iestāžu izsniegta licence."

7. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Drošības sertifikāts

(1) Lai iegūtu tiesības piekļūt publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai un garantētu drošu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajos infrastruktūras posmos, pārvadātājam pirms pārvadājumu uzsākšanas jāsaņem drošības sertifikāts, kurš sastāv no A daļas un B daļas.

(2) Drošības sertifikāta A daļu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija vai Eiropas Savienības dalībvalsts attiecīgā iestāde izsniedz pārvadātājam, kas ir izveidojis un uztur drošības pārvaldījuma sistēmu.

(3) Drošības sertifikāta B daļu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izsniedz pārvadātājiem, kas atbilst Latvijā noteiktajām prasībām tehniskās ekspluatācijas jomā un drošības prasībām attiecībā uz personālu, ritošo sastāvu un komercsabiedrības iekšējo struktūru.

(4) Kārtību, kādā izsniedz, aptur vai anulē drošības sertifikāta A daļu un B daļu, kā arī izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kritērijus nosaka Ministru kabinets."

8. Aizstāt 40.panta 1.1 daļas otrajā teikumā vārdus "smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas institūcija uzreiz novērtējusi" ar vārdiem "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs uzreiz novērtējis".

9. 43.pantā:

papildināt otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets izdod noteikumus par katras dzelzceļa savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtību.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "pieņem lēmumu par iekļaušanos Eiropas ātrgaitas vai parasto dzelzceļu sistēmā un".

10. Pārejas noteikumos:

izslēgt 10.punktu;

aizstāt 13.punktā vārdus "Ar terminu "komercsabiedrība"" ar vārdiem "Ar terminiem "komercsabiedrība" un "komersants"";

izslēgt 18.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 19., 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"19. Šā likuma 35.panta jaunā redakcija stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim izdod šā likuma 35.panta ceturtajā daļā (jaunajā redakcijā) minētos noteikumus.

20. Drošības sertifikāti, kuri izdoti līdz šā likuma pārejas noteikumu 19.punktā minētā grozījuma spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.

21. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.novembrim izdod šā likuma 43.panta trešajā daļā minētos noteikumus par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.novembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1025 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

22. Šā likuma 33.1 panta jaunā redakcija un grozījums šā likuma 40.panta 1.1 daļā stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā."

11. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/50/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību;

10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/51/EK, kas groza Padomes direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 24.maijā.
Valsts prezidentes vietā Saeimas priekšsēdētājs I.Emsis
Rīgā 2007.gada 12.jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Dzelzceļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.05.2007.Stājas spēkā: 26.06.2007.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 93, 12.06.2007.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 12.07.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
158624
26.06.2007
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)