Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.353

Rīgā 2007.gada 29.maijā (prot. Nr.31 35.§)
Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi
Izdoti saskaņā ar Pilsonības likuma 12.panta ceturto daļu, 19.pantu un 21.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka latviešu valodas prasmes (turpmāk - valodas prasme) un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu (turpmāk - zināšanas) pārbaužu kārtību.

2. Valodas prasmi un zināšanas pārbauda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izveidotas pārbaudes komisijas.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.156)

3. Pamatizglītības iestādes vai vidējās izglītības iestādes izlaiduma klases izglītojamais, kurš apgūst vai ir apguvis mazākumtautību izglītības programmu un vēlas naturalizēties vai iegūt pilsonību atzīšanas kārtībā (turpmāk - izglītojamais), apliecina valodas prasmi šo noteikumu VII nodaļā noteiktajā kārtībā.

4. Valodas prasmes pārbaudē un zināšanu pārbaudē par novērotājiem var piedalīties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonas, Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijas locekļi, kā arī citu organizāciju un iestāžu pārstāvji ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka atļauju.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.156)

II. Norīkošana uz valodas prasmes pārbaudi un zināšanu pārbaudi

5. Persona, kura kārto valodas prasmes pārbaudi un zināšanu pārbaudi (turpmāk – pretendents), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē saņem norīkojumu uz valodas prasmes pārbaudi un norīkojumu uz zināšanu pārbaudi.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.156 redakcijā)

6. Valodas prasmes pārbaudi pretendentam nosaka divu mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, bet zināšanu pārbaudi - divu mēnešu laikā pēc valodas prasmes pārbaudes nokārtošanas. Ja persona no valodas prasmes pārbaudes ir atbrīvota, divu mēnešu termiņš zināšanu pārbaudei tiek skaitīts no dokumentu iesniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.156)

7. Pretendents valodas prasmes pārbaudi un zināšanu pārbaudi kārto norīkojumā norādītajā vietā un laikā.

8. Ja pretendents attaisnojoša iemesla dēļ nevar norīkojumā norādītajā laikā ierasties uz valodas prasmes pārbaudi vai uz zināšanu pārbaudi, viņš divu mēnešu laikā no norīkojumā norādītā pārbaudes laika iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē dokumentus, kas apliecina neierašanās iemeslu. Pēc šo dokumentu iesniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona nosaka citu pārbaudes laiku.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.156)

9. Ja pretendents, kurš ieradies uz valodas prasmes pārbaudi vai uz zināšanu pārbaudi, to nenokārto vai atsakās atbildēt, viņš latviešu valodas prasmes pārbaudi atkārtoti otro un trešo reizi var kārtot ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no iepriekšējās pārbaudes reizes, bet zināšanu pārbaudi atkārtoti otro un trešo reizi var kārtot ne agrāk kā pēc trijiem mēnešiem no iepriekšējās pārbaudes reizes viena naturalizācijas iesnieguma izskatīšanas procesa ietvaros.

10. Pretendents, ierodoties uz valodas prasmes pārbaudi vai uz zināšanu pārbaudi, uzrāda pasi un iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto norīkojumu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.156)

III. Valodas prasmes pārbaudes norise

11. Pirms valodas prasmes pārbaudes komisija iepazīstina pretendentu ar pārbaudes kārtību.

12. Valodas prasmes pārbaude notiek divās daļās.

13. Pārbaudes komisija valodas prasmes pārbaudē vērtē pretendenta prasmi:

13.1. klausīties un saprast runu;

13.2. ar izpratni lasīt;

13.3. izpildīt rakstu darbu;

13.4. sarunāties par sadzīves tēmām.

14. Valodas prasmes pārbaudē pretendentam nav atļauts izmantot mācību grāmatas, vārdnīcas, citus mācību līdzekļus, elektroniskos sakaru līdzekļus un papildlīdzekļus, kā arī sarunāties ar citiem pretendentiem.

15. Valodas prasmes pārbaudes pirmajā daļā pretendentam izsniedz pārbaudes materiālus. Pārbaudes pirmajā daļā pārbauda pretendenta klausīšanās prasmi, lasītprasmi un rakstītprasmi.

16. Pirmajai daļai paredzētais laiks ir 90 minūtes.

17. Pēc pirmās daļas uzdevumu izpildes pretendents darbu nodod novērtēšanai pārbaudes komisijai.

18. Valodas prasmes pārbaudes otrajā daļā pārbaudes komisija intervē pretendentu par sadzīves tēmām. Komisija veic pretendenta atbildes audioierakstu.

19. Valodas prasmes pārbaudes otrajai daļai paredzētais laiks ir līdz 15 minūtēm.

20. Pretendents, kas sasniedzis 65 gadu vecumu, valodas prasmes pārbaudē kārto tikai valodas prasmes pārbaudes otro daļu.

IV. Zināšanu pārbaudes norise

21. Zināšanu pārbaude notiek pēc pretendenta izvēles - mutiski vai rakstiski.

22. Pretendents zināšanas apliecina valsts valodā.

23. Pretendentam nav atļauts izmantot mācību līdzekļus un citus mācību materiālus, izņemot pārbaudes telpā esošos uzskates līdzekļus.

24. Ja pretendents kārto zināšanu pārbaudi mutiski, viņa uzdevums ir apliecināt valsts himnas teksta zināšanas, kā arī atbildēt uz izvēlētajā aploksnē ievietotajiem jautājumiem.

25. Mutiskās atbildes sagatavošanai pretendentam izsniedz ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes zīmogu apzīmogotu, datētu lapu un zināšanu pārbaudes programmu. Atbildes sagatavošanai paredzētais laiks ir 30 minūtes, atbildei - līdz 15 minūtēm. Komisija veic pretendenta atbildes audioierakstu. Pēc atbildes pretendents paraksta minēto lapu un iesniedz to pārbaudes komisijai. Lapu paraksta visi komisijas locekļi.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.156)

26. Ja pretendents kārto zināšanu pārbaudi rakstiski, viņš izpilda testu. Valsts himnas teksta zināšanas pretendents apliecina pēc izvēles - rakstiski vai mutiski. Mutiski valsts himnas zināšanas pretendents individuāli apliecina pārbaudes komisijas norādītajā laikā pēc tam, kad visi pretendenti ir izpildījuši pārbaudes testu un atstājuši pārbaudes telpu.

27. Rakstiskās atbildes sagatavošanai (testa izpildei) paredzētais laiks ir 45 minūtes. Pēc testa izpildes pretendents to nodod pārbaudes komisijai. Testu paraksta visi komisijas locekļi.

V. Valodas prasmes pārbaudes un zināšanu pārbaudes kārtība personām, kurām piešķirta invaliditāte

28. No valodas prasmes pārbaudes un zināšanu pārbaudes atbrīvojamas šādas personas:

28.1. I grupas invalīdi;

28.2. II grupas invalīdi ar progresējošu psihisko saslimšanu;

28.3. II grupas un III grupas invalīdi ar abpusējo kurlumu vai kurl­mēmumu.

29. No zināšanu pārbaudes atbrīvojami II un III grupas redzes invalīdi.

30. Valodas prasmes pārbaudes otro daļu kārto:

30.1. II grupas un III grupas invalīdi, kuriem nav labās rokas vai labās rokas plaukstas (kreilim attiecīgi - kreisās rokas vai kreisās rokas plaukstas);

30.2. II grupas un III grupas redzes invalīdi.

31. II grupas un III grupas runas invalīdi kārto valodas prasmes pārbaudes pirmo daļu.

32. II grupas un III grupas dzirdes invalīdi kārto valodas prasmes pārbaudes pirmās daļas lasītprasmes un rakstītprasmes daļu.

33. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona, ņemot vērā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai tās struktūrvienības – vispārēja vai specializēta profila veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izziņu un atzinumu, ir tiesīga noteikt atvieglotu valodas prasmes pārbaudes un zināšanu pārbaudes kārtību vai atbrīvot no pārbaudes personas, kurām ir piešķirta invaliditāte.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.156 redakcijā)

VI. Pārbaudes komisijas lēmumi, valodas prasmes pārbaudes un zināšanu pārbaudes dokumentu noformēšana

34. Pārbaudes komisija par valodas prasmes pārbaudi un zināšanu pārbaudi sastāda protokolu (1.pielikums) un aizpilda pārbaudes lapas (2.pielikums).

35. Pēc pretendenta atbildes novērtēšanas ar atzīmi "nokārtota" vai "nav nokārtota" pārbaudes komisija iepazīstina pretendentu ar valodas prasmes un zināšanu pārbaudes rezultātiem, un pretendents parakstās protokolā un pārbaudes lapā. Valodas prasmes pārbaudes un zināšanu pārbaudes materiālus pievieno pretendenta naturalizācijas lietai.

36. Ja uz valodas prasmes pārbaudi vai zināšanu pārbaudi ierodas cita persona, nevis pretendents, kuram tika izsniegts norīkojums attiecīgās pārbaudes kārtošanai, pārbaudes komisija pieņem lēmumu neļaut šai personai kārtot pārbaudi.

37. Pārbaudes komisija pieņem lēmumu atzīt valodas prasmes pārbaudes vai zināšanu pārbaudes rezultātus par spēkā neesošiem, ja līdz valodas prasmes pārbaudes vai zināšanu pārbaudes beigām komisijai kļūst zināms vai komisija konstatē, ka attiecīgo pārbaudi ir kārtojusi cita persona, nevis pretendents, kuram tika izsniegts norīkojums attiecīgās pārbaudes kārtošanai.

38. Ja pretendents pārkāpj pārbaudes noteikumus, pārbaudes komisija pieņem lēmumu pārtraukt pretendenta valodas prasmes vai zināšanu pārbaudi.

39. Pretendentam ir tiesības mēneša laikā apstrīdēt pārbaudes komisijas lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniekam.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.156)

VII. Kārtība, kādā izglītojamais apliecina valodas prasmi

40. Izglītojamā valodas prasmi pārbauda izglītības iestādēs centralizētā latviešu valodas eksāmenā vai centralizētā latviešu valodas un literatūras eksāmenā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību.

41. Izglītojamā valodas prasmes atbilstību Pilsonības likumā noteiktajām prasībām apliecina šo noteikumu 40.punktā minētajā eksāmenā saņemtais sertifikāts, kurā iegūtais valodas prasmes vērtējums atbilst A, B vai C līmenim.

VIII. Noslēguma jautājumi

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumus Nr.33 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 32./33.nr.; 2000, 307./309.nr.; 2001, 99., 119.nr.; 2003, 63.nr.; 2004, 124.nr.; 2006, 128.nr.).

43. Ja persona centralizētu latviešu valodas un literatūras eksāmenu nokārtojusi līdz 2006.gada 15.augustam, valsts valodas prasmes pārbaudi uzskata par nokārtotu, ja šo noteikumu 40.punktā minētajā centralizētajā eksāmenā saņemts novērtējums A, B, C vai D.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 29.maija noteikumiem Nr.353

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.156)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 29.maija noteikumiem Nr.353

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.156)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 353Pieņemts: 29.05.2007.Stājas spēkā: 02.06.2007.Zaudē spēku: 09.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 01.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
158090
{"selected":{"value":"01.03.2010","content":"<font class='s-1'>01.03.2010.-08.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2010","iso_value":"2010\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2010.-08.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2007","iso_value":"2007\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2007.-28.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)