Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr., 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "Komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "Regulators" (attiecīgā locījumā), izņemot 4.panta trešo daļu un 30.panta pirmajā daļā, 31.panta pirmajā daļā, 35.panta piektajā daļā un 45.panta otrajā daļā lietoto jēdzienu "Eiropas Komisija", un vārdus "datu bāze" (attiecīgā skaitlī un locījumā) — ar vārdu "datubāze" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. 1.pantā:

izteikt 5. un 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5) atrašanās vietas dati — dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā un norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas atrašanās vietu. Publiskajos mobilajos elektronisko sakaru tīklos, satelītu tīklos un bezvadu tīklos, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai, tā ir sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai adrese, bet publiskajos fiksētajos tīklos, kabeļtelevīzijas un kabeļradio tīklos, elektrības kabeļu sistēmās, ciktāl tās tiek izmantotas, lai pārraidītu elektronisko sakaru signālus, — pieslēguma punkta adrese;

51) atrašanās vietas informācijas datubāze — datubāze, kas satur informāciju par atrašanās vietas datiem;";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) elektronisko sakaru komersants — komersants, kas nodrošina publisko elektronisko sakaru tīklu vai sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus;";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana — elektronisko sakaru tīkla izveide, attīstīšana, ekspluatācija, kontrole un piekļuves nodrošināšana tam;";

izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25) nacionālais numerācijas plāns — saskaņā ar Eiropas Kopienas nacionālās numerācijas izmantošanas prasībām un starptautiskajām rekomendācijām izstrādāts numerācijas plāns;";

izteikt 29. un 30.punktu šādā redakcijā:

"29) noslodzes dati — jebkura informācija vai dati, kas tiek apstrādāti, lai pārraidītu informāciju pa elektronisko sakaru tīklu vai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu maksājumus, izņemot pārraidāmās informācijas saturu;

30) numerācijas nodrošināšanas pakalpojums — numerācijas datubāzes uzturēšana numerācijas pārvaldības vajadzībām, tai skaitā jebkurš pakalpojums, kas saistīts ar piekļuves nodrošināšanu šajā datubāzē esošajai informācijai, un tās apstrāde;";

izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32) numura saglabāšanas pakalpojums — pakalpojums, kas dod iespēju galalietotājam neatkarīgi no elektronisko sakaru komersanta saglabāt tam lietošanā nodoto pieslēguma punkta numuru ģeogrāfiskās numerācijas noteiktajā lietošanas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja pieslēguma punkta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju;";

izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40) pieslēguma punkts — elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas punkts, kurā lietotājam tiek nodrošināta piekļuve publiskajam elektronisko sakaru tīklam;";

papildināt pantu ar 44.1 un 44.2 punktu šādā redakcijā:

"441) reģistrēts lietotājs — lietotājs, kas ir norādījis elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējam savus identifikācijas datus;

442) saglabājamie dati — šā likuma 1. un 2.pielikumā minētie noslodzes dati, atrašanās vietas dati un ar tiem saistīti dati, kas nepieciešami, lai identificētu abonentu vai lietotāju;";

papildināt pantu ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"451) speciālie radiolīdzekļi — radioiekārtas, kuras valsts aizsardzības un drošības vajadzībām izmanto apzinātai kaitīgu radiotraucējumu radīšanai, lai apgrūtinātu vai pārtrauktu nevēlamus radiosakarus;";

papildināt pantu ar jaunu 46.1 punktu šādā redakcijā:

"461) tālāknodošana — elektronisko sakaru komersantam piešķirto lietošanas tiesību nodošana citam elektronisko sakaru komersantam;";

uzskatīt līdzšinējo 46.1 punktu par 46.2 punktu;

izteikt 47.1 punktu šādā redakcijā:

"471) valsts privātais elektronisko sakaru tīkls — elektronisko sakaru tīkls, kas tiek izveidots un izmantots valsts institūciju funkciju izpildei un kas ļauj pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju;".

3. Papildināt 2.panta 5.punktu pēc vārda "racionālu" ar vārdiem "un efektīvu".

4. 4.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei, kā arī elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības pārraudzību nodrošina Satiksmes ministrijas funkcionālajā un institucionālajā pārraudzībā esošā Elektronisko sakaru direkcija.";

izslēgt 2.1 daļu;

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Elektronisko sakaru nozari atbilstoši šajā likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kompetencei uzrauga un regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk — Regulators).

(4) Datu aizsardzību elektronisko sakaru nozarē uzrauga Datu valsts inspekcija. Lai nodrošinātu minēto uzraudzību, Datu valsts inspekcijai ir Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās tiesības."

5. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Satiksmes ministrijas kompetence

(1) Satiksmes ministrija atbilstoši savai kompetencei elektronisko sakaru nozarē nodrošina:

1) valsts privāto elektronisko sakaru tīklu un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzību;

2) vienotu datu drošības prasību ievērošanu valsts privātajam elektronisko sakaru tīklam pieslēgtajai elektronisko sakaru infrastruktūrai vai galiekārtām;

3) valsts privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšanai;

4) nacionālās datoru drošības incidentu reaģēšanas vienības izveidošanu un uzturēšanu.

(2) Satiksmes ministrija šā panta pir­majā daļā minētās funkcijas var deleģēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Satiksmes ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv turētāju, prasības augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam, kā arī uzrauga šo prasību izpildi.

(4) Satiksmes ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta vai valsts pārvaldes iestādes Satiksmes ministrijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju.

(5) Lai pildītu savas funkcijas un veiktu pārbaudes, iepriekš par to brīdinot, pilnvarotajiem Satiksmes ministrijas pārstāvjiem ir tiesības piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai.

(6) Satiksmes ministrijas izdotos administratīvos aktus elektronisko sakaru jomā var pārsūdzēt tiesā. Pieteikuma par šāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu iesniegšana tiesā neaptur Satiksmes ministrijas izdotā administratīvā akta darbību."

6. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) pārraugot elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību saskaņā ar šā likuma 16.panta pirmajā daļā noteikto kārtību:

a) izskata elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskos projektus un elektronisko sakaru tīklu būvprojektus un pieņem lēmumus par tiem,

b) akceptē vai noraida elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskos projektus un elektronisko sakaru tīklu būvprojektus, izsniedz vai atsaka izsniegt, kā arī anulē būvatļaujas elektronisko sakaru tīklu būvdarbu veikšanai,

c) uzrauga elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Elektronisko sakaru direkcija par sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem iekasē maksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

7. 7.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārdiem "vai citām personām" ar vārdiem "kā arī valsts informācijas sistēmām";

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai un būvniecībai vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, vai jebkurām iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;

3) lai novērstu kaitīgus radiotraucējumus vai to rašanās iespēju, pārtraukt tādu radioiekārtu vai jebkuru citu iekārtu lietošanu, kuras rada vai var radīt šādus kaitīgus radiotraucējumus."

8. 8.panta pirmajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nosaka strīdu izskatīšanas kārtību un saskaņā ar to izskata strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem starpsavienojumu, piekļuves, iekārtu kopīgas izmantošanas un nomāto līniju jautājumos, kā arī strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem, ja strīds saistīts ar lietotāju pretenzijām. Regulatora lēmumu publisko, ievērojot konfidencialitātes prasības, un tā pilnu tekstu nosūta strīdā iesais­tītajām pusēm;";

izslēgt 8.punktu;

papildināt daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) paziņo Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un Eiropas Komisijai par plānoto pasākumu kopumu (projektu) attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu šādam komersantam."

9. Papildināt 9.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ja tas nepieciešams, noteikt kārtību un termiņu, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu."

10. Izslēgt 11.pantu.

11. Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Satiksmes ministrija iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo standartu sarakstu. Tā iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kuri piemērojami elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpējās savietojamības nodrošināšanai."

12. Papildināt 14.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts privāto elektronisko sakaru tīklu drīkst izmantot elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai tikai tad, ja elektronisko sakaru pakalpojumu šajā likumā noteiktajā kārtībā sniedz kapitālsabiedrība, kura ir reģistrējusies par elektronisko sakaru komersantu."

13. Izslēgt 15.pantu.

14. Izteikt 16.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina iespēju elektronisko sakaru komersantam piekļūt pie attiecīgajā īpašumā, arī liegumzonā, slēgtā teritorijā vai ēkā esošajiem elektronisko sakaru tīkliem un to infrastruktūras būvēm, lai veiktu šo tīklu un attiecīgo infrastruktūras būvju rekonstrukciju, renovāciju vai ar to ekspluatāciju saistītus darbus. Par remonta vai citu darbu nepieciešamību īpašnieku vai valdītāju brīdina vismaz vienu dienu pirms šo darbu uzsākšanas. Avārijas gadījumā tās seku novēršanu pieļaujams uzsākt bez īpašnieka vai valdītāja iepriekšējas brīdināšanas, ja to nav iespējams izdarīt. Par avārijas gadījumiem tiek uzskatīti elektronisko sakaru tīkla bojājumi, kuru rezultātā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana ir pilnībā vai daļēji traucēta vai arī draud nekavējoties iestāties."

15. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas darbu laikā ir sabojājis vai kā citādi patvaļīgi pārveidojis citas personas nekustamo īpašumu, šim komersantam ir pienākums salabot sabojāto vai sakārtot pārveidoto nekustamo īpašumu."

16. 19.pantā:

papildināt pirmās daļas 9.punktu pēc vārdiem "gāzes avārijas dienestu" ar vārdiem "Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (turpmāk — Jūras meklēšanas un glābšanas dienests)";

izteikt pirmās daļas 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) šā likuma 71.1 pantā noteiktajā kārtībā nodrošināt saglabājamo datu glabāšanu 18 mēnešus, kā arī to nodošanu pirms­tiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai un tiesai, ja šīs institūcijas tos pieprasa;

12) ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus šīs daļas 9.punktā minētajos gadījumos, — elektronisko sakaru tīkla tehnisko iespēju robežās nodrošināt izsaucēja atrašanās vietas noteikšanu un šo datu nodošanu Elektronisko sakaru direkcijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;";

izteikt pirmās daļas 14.punktu šādā redakcijā:

"14) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt Elektronisko sakaru direkciju ar numerācijas un atrašanās vietas informācijas datubāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju, tai skaitā informāciju par tiem galalietotāja lietošanā nodotajiem numuriem, kurus galalietotājs ir saglabājis, saņemot numura saglabāšanas pakalpojumu;";

papildināt pirmo daļu ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"15) reizi gadā sniegt statistisku informāciju Datu valsts inspekcijai par šā likuma 71.1 panta pirmajā daļā minēto institūciju pieprasījumiem saņemt saglabājamos datus un par šo datu izsniegšanu, nenorādot institūciju, kura datus pieprasījusi;

16) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecībā uz elektronisko sakaru tīkla drošību tā lietotāju datu aizsardzībai, kā arī konkrēta elektronisko sakaru tīkla drošības apdraudējuma gadījumā informēt lietotājus par elektronisko sakaru tīkla lietošanas riskiem un pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem šo risku mazināšanai;

17) informēt lietotāju par iespēju uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, kā arī nodrošināt satura filtra uzstādīšanu, ja abonents un elektronisko sakaru komersants par to savstarpēji vienojušies.";

papildināt otro daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) nodrošināt lietotājiem bezmaksas izsaukumus uz Eiropas elektronisko sakaru pakalpojumu īsajiem kodiem "116X(XX)";

7) nodrošināt lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu, ja Regulators ir noteicis kārtību un termiņu, kādā tas nodrošināms."

17. 25.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināts un lietots valsts privātais elektronisko sakaru tīkls.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka vienotas datu drošības prasības valsts privātajam elektronisko sakaru tīklam pieslēgtajai elektronisko sakaru infrastruktūrai vai galiekārtām."

18. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku tiesības

Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašniekiem ir tiesības pieslēgt privāto elektronisko sakaru tīklu publiskajam elektronisko sakaru tīklam."

19. Izteikt 29.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Regulators var atzīt, ka elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme tirgū, ja tas individuāli vai kopā ar citiem elektronisko sakaru komersantiem šajā tirgū atrodas tādā stāvoklī, kas ir līdzvērtīgs dominējošam stāvoklim, tas ir, ekonomiskā spēka stāvoklī, kas tam līdz zināmam līmenim ļauj rīkoties neatkarīgi no citiem elektronisko sakaru komersantiem, lietotājiem vai galalietotājiem. Izvērtējot, vai viens vai vairāki elektronisko sakaru komersanti ir dominējošā stāvoklī tirgū, Regulators pēc iespējas ievēro Eiropas Komisijas izstrādātās tirgus analīzes un būtiskas ietekmes tirgū novērtēšanas vadlīnijas."

20. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru komersantiem Regulatora noteiktajā konsultāciju kārtībā un, ja nepieciešams, ar Konkurences padomi. Nosakot no Eiropas Komisijas rekomendācijā minētajiem tirgiem atšķirīgus tirgus, Regulators pirms attiecīga lēmuma pieņemšanas konsultējas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un lēmuma projektu saskaņo ar Eiropas Komisiju."

21. Aizstāt 32.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "elektronisko sakaru komersants" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

22. Izslēgt 33.panta pirmajā daļā vārdus "un elektronisko sakaru komersantu darbības apturēšanu".

23. Papildināt 34.panta otrās daļas 13.punktu pēc vārdiem "gāzes avārijas dienestiem" ar vārdiem "Jūras meklēšanas un glābšanas dienestu".

24. Izteikt 37.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Divi elektronisko sakaru komersanti slēdz publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuves vai starpsavienojuma līgumu, kurā tiek iekļauti visi tehniskie, komerciālie un citi piekļuves vai starpsavienojuma noteikumi. Starpsavienojuma līgumu noformē trijos eksemplāros. Desmit darbdienu laikā pēc starpsavienojuma līguma noslēgšanas vienu tā eksemplāru iesniedz Regulatoram."

25. Izteikt 39.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū Regulatora noteiktajā kārtībā publicē pamatpiedāvājumu piekļuves vai starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām."

26. 45.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Regulators savā interneta mājaslapā uztur un regulāri atjauno informāciju par noslēgtajiem starpsavienojuma, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumiem.";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "izmaksu aprēķināšanas" ar vārdiem "un attiecināšanas".

27. Papildināt 46.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc galiekārtas īpašnieka vai izmeklētāja pieprasījuma elektronisko sakaru komersantam ir pienākums pārtraukt vai atjaunot nolaupītas, pazaudētas vai citādi pret savu gribu no īpašnieka varas izgājušas galiekārtas (turpmāk — īpašniekam zudusi galiekārta) izmantošanas iespēju savā elektronisko sakaru tīklā. Elektronisko sakaru komersants nodod centralizētai datubāzei informāciju par tam pieteiktajām īpašniekam zudušām galiekārtām.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veidojama un uzturama šā panta ceturtajā daļā minētā centralizētā datubāze, kā arī termiņus un kārtību, kādā elektronisko sakaru komersanti sniedz iekļaušanai centralizētajā datubāzē informāciju par īpašniekiem zudušām galiekārtām un nodrošina īpašniekam zudušas galiekārtas izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu savā elektronisko sakaru tīklā."

28. 47.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Radiofrekvenču spektra un numerācijas izmantošanai komercdarbībai Regulators piešķir radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības. Regulators nosaka kārtību, kādā tiek veikta radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana, pagarināšana, anulēšana un tālāknodošana.";

izteikt septītās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosacījumus komercdarbībai piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanai;";

izslēgt astotās daļas 2. un 9.punktā vārdu "resursu";

izteikt astotās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) nosacījumus piešķirto numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanai;";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ministru kabinets nosaka prasības radiofrekvenču spektra un numerācijas racionālai un efektīvai izmantošanai."

29. 48.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"48.pants. Radiofrekvenču spektra un numerācijas datubāzes

(1) Elektronisko sakaru direkcija veido un uztur radiofrekvenču spektra, numerācijas un atrašanās vietas informācijas datubāzes.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "gāzes avārijas dienestiem" ar vārdiem "Jūras meklēšanas un glābšanas dienestam";

izslēgt trešajā daļā vārdu "resursu";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Elektronisko sakaru direkcija nodrošina elektronisko sakaru komersantam piekļuvi numerācijas datubāzei, tai skaitā informācijai par tiem galalietotāja lietošanā nodotajiem numuriem, kurus galalietotājs ir saglabājis, saņemot numura saglabāšanas pakalpojumu."

30. Izteikt 52.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja radioiekārtas lietošana vai tās radītie kaitīgie radiotraucējumi var izraisīt valsts drošības, sabiedriskās kārtības, kā arī kuģošanas un gaisa satiksmes drošības apdraudējumu, radioiekārtas lietošanas pārtraukšanu pēc Elektronisko sakaru direkcijas pieprasījuma atbilstoši savai kompetencei nekavējoties nodrošina Valsts policija vai Militārā policija, vai valsts drošības iestāde."

31. Izteikt 54.pantu šādā redakcijā:

"54.pants. Radiofrekvenču spektra lietošana valsts aizsardzībai vai drošībai, kā arī speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība

(1) Radiofrekvences joslās, kuras nacionālajā radiofrekvenču plānā iedalītas tikai valsts aizsardzībai vai drošībai paredzēto radiosakaru sistēmu darbībai atbilstoši nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajam radiosakaru veidam, lieto attiecīgais radiofrekvenču spektra lietotājs.

(2) Ministru kabinets nosaka speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību, tehniskās prasības speciālo radiolīdzekļu darbībai un elektromagnētiskā izstarojuma ierobežošanai, objektus un gadījumus, kuros valsts aizsardzības un drošības vajadzībām var pielietot speciālos radiolīdzekļus nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai."

32. 55.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"55.pants. Nacionālā numerācija";

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kārtību, kādā Elektronisko sakaru direkcija pārvalda numerāciju, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi, nosaka Ministru kabinets."

33. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

"56.pants. Nacionālais numerācijas plāns

Ministru kabinets apstiprina nacionālo numerācijas plānu, kas nosaka numura struktūru un formātu tā identifikācijai un maršrutēšanai, numura sastādīšanas procedūras, kā arī numerācijas lietošanas mērķus un veidus."

34. 57.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Mainot elektronisko sakaru komersantu, pēc galalietotāja pieprasījuma viņam tiek nodrošināta iespēja saglabāt tā lietošanā nodoto elektronisko sakaru komersantam piešķirto numuru nacionālajā numerācijas plānā ģeogrāfiskās numerācijas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja galalietotāja numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus, nodrošina galalietotājam numura saglabāšanas pakalpojumu.";

izslēgt 3.1 daļu.

35. 58.pantā:

izslēgt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu "resursu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts nodevu ieskaita valsts budžetā, un no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem tiek nodrošināts finansējums elektronisko sakaru nozares politikas īstenošanai."

36. Izteikt 62.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Regulators nosaka un regulāri pārskata universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku, paredzot, ka galalietotājiem ir tiesības piekļūt visaptverošam telefona uzziņu dienestam un visaptverošam abonentu sarakstam, kā arī publiskam elektronisko sakaru tīklam balss telefonijas izsaukumu veikšanai un faksa ziņojumu un datu ziņojumu nosūtīšanai ar datu pārraides ātrumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu piekļuvi internetam. Regulators nosaka pieņemamā tarifa noteikšanas principus."

37. 64.pantā:

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Katru no universālajā pakalpojumā ietilpstošajiem pakalpojumiem var sniegt cits elektronisko sakaru komersants.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Regulators pārrauga universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu tarifu attīstību un līmeni, ņemot vērā patēriņa cenas valstī un iedzīvotāju ienākumus."

38. Izteikt 65.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Regulators apstiprina universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku un elektronisko sakaru komersanta aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz universālo pakalpojumu, nodrošina, ka universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Tīro izmaksu aprēķins un zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojums ir pieejams publiski."

39. 66.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "var izveidot" ar vārdu "izveido";

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "no universālā pakalpojuma saistību izpildes izrietošo zaudējumu kompensēšanai" ar vārdiem "universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensēšanai";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Universālā pakalpojuma kompensācijas mehānismu pārvalda Regulators. Regulators nodrošina šā mehānisma principu un citas ar šo mehānismu saistītas informācijas publisku pieejamību."

40. Izteikt 68.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums bez lietotāju vai abonentu rakstveida piekrišanas neizpaust ziņas par lietotājiem vai abonentiem, kā arī informāciju par to saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem vai papildvērtības pakalpojumiem, izņemot gadījumus, ja šī informācija nepieciešama šā likuma 71.1 panta pirmajā daļā noteiktajām iestādēm normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

(2) Elektronisko sakaru komersantam ir aizliegts bez lietotāju vai abonentu rakstveida piekrišanas izpaust informāciju, kuru pārraida vai kura ir pārraidīta, sniedzot lietotājam vai abonentam elektronisko sakaru pakalpojumus, izņemot gadījumus, ja šī informācija nepieciešama šā likuma 71.1 panta pirmajā daļā noteiktajām iestādēm normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai."

41. Izteikt 69.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Elektronisko sakaru komersantam nav tiesību izpaust informāciju par lietotājiem, pret kuriem vērsti šajā pantā minētie pasākumi, kā arī par šo pasākumu mērķi, pamatojumu un apjomu."

42. 70.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

papildināt trešo daļu pēc skaitļa "68." ar vārdiem un skaitli "un 71.1 pantā";

izslēgt piekto daļu.

43. Izteikt 71.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Elektronisko sakaru komersants drīkst apstrādāt atrašanās vietas datus bez lietotāja vai abonenta piekrišanas, ja atrašanās vietas datu apstrāde ir nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem, Jūras meklēšanas un glābšanas dienestam vai numura "112" dienestam, kā arī Elektronisko sakaru direkcijai tās pienākumu veikšanai un šo datu nodošanai šajā panta daļā minētajiem dienestiem."

44. Papildināt likumu ar 71.1 pantu šādā redakcijā:

"71.1 pants. Saglabājamo datu izmantošana un apstrāde

(1) Saglabājamie dati tiek saglabāti un nodoti pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai un tiesai, lai aizsargātu valsts un sabiedrisko drošību vai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un krimināllietu iztiesāšanu.

(2) Elektronisko sakaru komersants nodrošina saglabājamo datu saglabāšanu tādā apjomā, kādā tie ir iegūti vai apstrādāti, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumus, kā arī nodrošina to aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, zudumu vai pārveidošanu, vai šajā likumā neparedzētu apstrādi vai izpaušanu. Elektronisko sakaru komersantam nav pienākuma veikt papildu pasākumus saglabājamo datu iegūšanai, ja, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu, komersanta tehniskās iekārtas tos neģenerē, neapstrādā un nereģistrē.

(3) Elektronisko sakaru komersants nodrošina saglabājamo datu nodošanu šā panta pirmajā daļā minētajām institūcijām pēc to pieprasījuma.

(4) Ministru kabinets nosaka saglabājamo datu pieprasīšanas un nodošanas kārtību šā panta pirmajā daļā minētajām institūcijām.

(5) Datu valsts inspekcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā reizi gadā apkopo statistisko informāciju par šā panta pirmajā daļā minēto institūciju pieprasījumiem saņemt saglabājamos datus un par šo datu izsniegšanu.

(6) Elektronisko sakaru komersantam nav tiesību izpaust informāciju par faktu, ka saglabājamie dati pieprasīti vai nodoti šā panta pirmajā daļā minētajām institūcijām, kā arī informāciju par lietotājiem vai abonentiem, attiecībā uz kuriem saglabājamie dati pieprasīti vai nodoti, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

(7) Saglabājamo datu apstrādi var veikt tikai elektronisko sakaru komersanta pilnvarota persona.

(8) Saglabājamie dati ir izdzēšami pēc šā likuma 19.panta pirmās daļas 11.punktā noteiktā termiņa beigām, izņemot tos datus, kurus šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas ir pieprasījušas līdz datu saglabāšanas termiņa beigām, bet kuri vēl nav sniegti, kā arī datus, kas turpmāk nepieciešami pakalpojumu sniegšanai, maksas uzskaitei par sniegtajiem pakalpojumiem, pretenziju izskatīšanai, maksājumu piedziņai vai starpsavienojumu nodrošināšanai."

45. 72.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izsaucamā numura abonentam ir tiesības prasīt, lai operators nodrošina to izsaukumu noraidīšanu, kuru lietotāji vai abonenti ir aizlieguši izsaucošā numura identifikāciju."

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Elektronisko sakaru komersantam nav pienākuma ievērot šajā pantā paredzētās tiesības, ja izsaucamā numura abonents ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai gāzes avārijas dienesti, Jūras meklēšanas un glābšanas dienests un numura "112" dienests."

46. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 un 2.8 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Šā likuma 56.pantā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.septembrim. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 31.augustam piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.447 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

2.2 Šā likuma 5.panta trešajā daļā, 25.panta trešajā un ceturtajā daļā, 47.panta devītajā daļā, 54.panta otrajā daļā un 71.1 panta ceturtajā un piektajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.septembrim.

2.3 Šā likuma 6.panta ceturtajā daļā un 55.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.septembrim. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 31.augustam piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumi Nr.565 "Kārtība, kādā piešķir, lieto, rezervē, pagarina vai anulē numerācijas resursus un atsakās no tiem" un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1041 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

2.4 Šā likuma 4.panta otrā daļa attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību un 6.panta pirmās daļas 10.punkts stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

2.5 Šā likuma 19.panta otrās daļas 6.punkts stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

2.6 Šā likuma 46.panta piektajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2008.gada 1.janvārim. Elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums līdz 2008.gada 1.janvārim savos elektronisko sakaru tīklos ieviest galiekārtu izmantošanas pārtraukšanas un atjaunošanas iespēju.

2.7 Šā likuma 19.panta pirmās daļas 12. un 14.punktā, 48.panta pirmajā un otrajā daļā un 71.panta septītajā daļā noteiktās funkcijas Elektronisko sakaru direkcija pilda līdz izsaukumu apstrādes centra "112" vienotas tehnoloģiskas platformas izstrādei un ieviešanai.

2.8 Elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums no 2009.gada 15.marta nodrošināt šā likuma 2.pielikumā minēto saglabājamo datu saglabāšanu.";

papildināt pārejas noteikumus ar 10.2 un 10.3 punktu šādā redakcijā:

"10.2 Šajā likumā lietotais termins "numerācija" atbilst citos tiesību aktos lietotajam terminam "numerācijas resursi", ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

10.3 Šajā likumā lietotais termins "Regulators" atbilst citos tiesību aktos lietotajam terminam "Komisija", ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu un likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".";

papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13. Augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājs savu statusu saglabā līdz Regulatora lēmumā noteiktā termiņa beigām.

14. Universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas un kompensācijas mehānismu izveido Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim. Ja līdz 2008.gada 1.janvārim universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas un kompensācijas mehānismu Ministru kabinets nav izveidojis, tad līdz tā izveidošanai universālā pakalpojuma saistību izpildes radītos zaudējumus kompensē no valsts budžeta."

47. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta direktīva 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem direktīvā 2002/58/EK."

48. Papildināt likumu ar 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:

"Elektronisko sakaru likuma 1.pielikums

Saglabājamie dati, sniedzot balss telefonijas, publisko taksofonu, publisko datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumus

1. Publiskā fiksētā telefonu tīkla operators saglabā šādus datus:

1) izsaucēja telefona numurs;

2) abonenta vai reģistrētā lietotāja — izsaukuma iniciatora — vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese;

3) izsauktā telefona numurs un telefona numurs, uz kuru izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā;

4) izsauktā telefona numura reģistrētā lietotāja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese, kā arī tā lietotāja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese, kuram izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā;

5) savienojuma sākuma un beigu datums un laiks;

6) elektronisko sakaru pakalpojuma veids.

2. Publiskā mobilā telefonu tīkla operators saglabā šādus datus:

1) izsaucēja telefona numurs;

2) abonenta vai reģistrētā lietotāja — izsaukuma iniciatora — vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese;

3) izsauktā telefona numurs un telefona numurs, uz kuru izsaukumu maršrutē pāradresācijas gadījumā;

4) izsauktā telefona numura reģistrētā lietotāja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese, kā arī tā reģistrētā lietotāja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese, kuram izsau­kumu maršrutē pāradresācijas gadījumā;

5) savienojuma sākuma un beigu datums un laiks;

6) elektronisko sakaru pakalpojuma veids;

7) izsaucēja numura starptautiskais mobilā lietotāja identitātes identifikators (IMSI);

8) izsaucēja starptautiskais mobilās galiekārtas identitātes identifikators (IMEI);

9) izsauktā numura starptautiskais mobilā lietotāja identitātes identifikators (IMSI);

10) izsauktā telefona numura lietotāja starptautiskais mobilās galiekārtas identitātes identifikators (IMEI);

11) priekšapmaksas pakalpojuma anonīma lietotāja gadījumā — sākotnējais pakalpojuma aktivizācijas datums un laiks un aktivizācijas vietas identifikators (piemēram, šūnas ID);

12) mobilo sakaru galiekārtas atrašanās vietas identifikators (piemēram, šūnas ID) savienojuma sākumā;

13) dati, kas identificē mobilo sakaru tīkla katras šūnas ģeogrāfisko atrašanās vietu atbilstoši šūnas atrašanās identifikatoram (piemēram, šūnas ID) atrašanās vietas datu saglabāšanas perioda laikā.

Elektronisko sakaru likuma 2.pielikums

Saglabājamie dati, sniedzot publiskos interneta piekļuves pakalpojumus

Publiskā elektronisko sakaru tīkla operators saglabā šādus datus:

1) piešķirtais lietotāja identifikators;

2) publiskajā telefonu tīklā ieejošam savienojumam piešķirtais lietotāja identifikators vai telefona numurs;

3) tā abonenta vai reģistrētā lietotāja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese, kuram savienojuma laikā piešķirta interneta protokola (IP) adrese, lietotāja identifikators vai telefona numurs;

4) balss telefonijas izsaukuma [izmantojot interneta protokolu (IP)] saņēmēja identifikators vai telefona numurs;

5) paredzētais izsaukuma saņēmēja — abonenta vai reģistrētā lietotāja — vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese un lietotāja identifikators;

6) publiskā interneta piekļuves pakalpojuma savienojuma sākuma un beigu datums un laiks (atbilstoši noteiktai laika zonai) kopā ar IP dinamisko vai statisko adresi, kuru piešķīris interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējs, un lietotāja identifikators;

7) elektroniskā pasta nosūtīšanas vai balss telefonijas izsaukuma [izmantojot interneta protokolu (IP)] sākuma un beigu datums un laiks (atbilstoši noteiktai laika zonai);

8) publiskā interneta piekļuves pakalpojuma veids;

9) izsaucēja telefona numurs iezvanpieejai;

10) savienojuma ierosinātāja ciparu abonenta līnijas (DSL) vai citas piekļuves līnijas identifikators."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 3.maijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 24.maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Elektronisko sakaru likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 03.05.2007.Stājas spēkā: 07.06.2007.Zaudē spēku: 29.07.2022.Tēma: Transports un sakari; Konkurences tiesības; Mediji, reklāma; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 24.05.2007.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 28.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
157642
07.06.2007
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)