Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Pornogrāfijas ierobežošanas likums

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) pornogrāfiska rakstura materiāls — sacerējums, iespieddarbs, attēls, datorprogramma, filma, video vai skaņu ieraksts, televīzijas raidījums vai radioraidījums, cits materiāls jebkurā formā vai veidā, kuram nav sabiedrību izglītojošas vai informējošas, zinātniskas vai mākslinieciskas vērtības un kurā tieši, detalizēti un atklāti naturālistiski:

a) pilnīgi vai daļēji attēloti dzimumorgāni,

b) attēlots vai aprakstīts dzimumakts vai dzimumtieksmes apmierināšana pretdabiskā veidā, dzimumtieksmes apmierināšana ar masturbāciju vai citas seksuālas darbības, tai skaitā minēto darbību imitācija,

c) attēlota vai aprakstīta dzimumtieksmes apmierināšana vardarbīgā veidā, brutalitāte dzimumattiecībās (sadistiskas un mazohistiskas darbības), dzimumtieksmes apmierināšana ar dzīvniekiem vai nekrofilija;

11) pornogrāfisks priekšnesums — skatītājiem paredzēts izpildījums, kuram nav sabiedrību izglītojošas vai informējošas, zinātniskas vai mākslinieciskas vērtības un kurā tiek:

a) pilnīgi vai daļēji demonstrēti dzimumorgāni,

b) demonstrēts dzimumakts vai dzimumtieksmes apmierināšana pretdabiskā veidā, dzimumtieksmes apmierināšana ar masturbāciju vai citas seksuālas darbības, tai skaitā minēto darbību imitācija;

2) bērnu pornogrāfija — pornogrāfisks priekšnesums, kurā iesaistīts bērns, vai pornogrāfiska rakstura materiāls, kurā attēlots vai aprakstīts bērns. Par bērnu pornogrāfiju uzskatāms arī jebkāds cits priekšnesums vai materiāls, kurā:

a) demonstrēts, attēlots vai aprakstīts bērns, kas iesaistīts seksuālā darbībā vai ir seksuālā pozā vai neķītra rakstura tērpā, vai seksuālos nolūkos attēlots vai aprakstīts bērns pilnīgi vai daļēji bez apģērba,

b) pilnīgi vai daļēji attēloti personas bērna izskatā dzimumorgāni vai attēlota vai aprakstīta persona bērna izskatā, kas iesaistīta šā panta 1.punkta "b" un "c" apakšpunktā vai šā punkta "a" apakšpunktā minētajā darbībā vai attēlota šā punkta "a" apakšpunktā minētajā veidā,

c) ir reālistiski attēli ar reāli neeksistējoša bērna dzimumorgāniem vai neeksistējošu bērnu, kas iesaistīts šā panta 1.punkta "b" un "c" apakšpunktā vai šā punkta "a" apakšpunktā minētajā darbībā vai attēlots šā punkta "a" apakšpunktā minētajā veidā;

3) pornogrāfiska rakstura materiāla aprite — pornogrāfiska rakstura materiāla vai bērnu pornogrāfijas:

a) iegādāšanās (iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietošanā) vai piekļuve tai,

b) izgatavošana (izveidošana, ražošana, reproducēšana jebkādā veidā ar jebkuriem tehniskiem līdzekļiem),

c) ievešana (fiziska pārvietošana jebkādā veidā pāri Latvijas robežai no ārvalstīm),

d) izplatīšana (tirdzniecība, nodošana lietošanā par maksu vai bez maksas, demonstrēšana publiskā vietā vai cita veida pieejamības nodrošināšana),

e) izplatīšana elektroniskā vidē (elektroniskā veidā sagatavota pornogrāfiska rakstura materiāla tirdzniecība, paša materiāla vai par to sagatavotas informācijas pārsūtīšana, tai skaitā lejupielāde, publiskošana, arī augšupielāde, izmantojot elektronisko sakaru tīklus vai automatizētas datu apstrādes sistēmas vai padarot materiālu pieejamu citā veidā jebkurā informācijas aprites stadijā),

f) reklamēšana (ar peļņas gūšanas nolūkā veiktu saimniecisko darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura mērķis ir veicināt pornogrāfiska rakstura materiāla popularitāti vai pieprasījumu pēc tā),

g) propagandēšana, izplatot informāciju par šo materiālu (informācijas nodošana, pārraidīšana vai piedāvāšana neatkarīgi no informācijas pārraidīšanas ierīces veida vai informācijas pieejamības nodrošināšana jebkādā citādā veidā),

h) glabāšana;

4) publiska vieta — šā likuma izpratnē: jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2013.)

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir, respektējot cilvēka tiesības uz privāto dzīvi, aizsargāt cilvēkus no nevēlamas saskarsmes ar pornogrāfiska rakstura materiāliem un pornogrāfiskiem priekšnesumiem un nepieļaut bērnu iesaistīšanu pornogrāfiskos priekšnesumos un pornogrāfiska rakstura materiālu apritē.

(12.12.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.12.2013.)

3.pants. Likuma darbība

Šis likums papildus citiem normatīvajiem aktiem nosaka prasības pornogrāfiska rakstura materiāla apritei un atsevišķu izklaides vietu darbībai un pasākumu organizēšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2013.)

4.pants. Vispārīgie ierobežojumi

(1) Aizliegta bērnu pornogrāfija, kā arī tāda pornogrāfiska priekšnesuma apmeklēšana un publiska demonstrēšana un tāda pornogrāfiska rakstura materiāla aprite, kurš ietver cilvēka seksuālas darbības ar dzīvnieku, nekrofiliju vai dzimumtieksmes apmierināšanu vardarbīgā veidā.

(2) Aizliegts pornogrāfiskā priekšnesumā un pornogrāfiska rakstura materiāla apritē iesaistīt bērnu, tai skaitā nodrošināt bērna piekļuvi pornogrāfiskam priekšnesumam, pornogrāfiska rakstura materiālam un bērnu pornogrāfijai, kā arī pieļaut, ka bērnam ir pieejami minētie materiāli.

(3) Aizliegta pret personas gribu iegūta pornogrāfiska rakstura materiāla aprite un tāda pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšana, kurā persona ir iesaistīta pret savu gribu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2013.)

5.pants. Izgatavošanas ierobežojumi

Pornogrāfiska rakstura filmu izgatavošana kā peļņas nolūkā veikta saimnieciskā darbība atļauta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētam filmu producentam.

6.pants. Izplatīšanas ierobežojumi

(1) Pornogrāfiska rakstura materiāla tirdzniecība, demonstrēšana publiskā vietā vai nodošana lietošanā par maksu atļauta vietās, kuras saskaņotas ar vietējo pašvaldību. Bērnam šādās vietās ieeja ir aizliegta. Vietējās pašvaldības dome (padome) nosaka attiecīgo vietu saskaņošanas kārtību un saskaņošanai iesniedzamos dokumentus.

(2) Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, citu personu tiesību aizsardzību un rūpētos par sabiedrības tikumību, vietējā pašvaldība, lemjot par šā panta pirmajā daļā minēto darbību veikšanas vietu saskaņošanu, var atteikt saskaņošanu vai paredzēt nosacījumus šo darbību veikšanai attiecīgajās vietās.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz pornogrāfiska rakstura materiāla izplatīšanu elektroniskā vidē, kā arī šā likuma 1.panta 1.punkta "a" apakšpunktā minētā pornogrāfiska rakstura materiāla tirdzniecību vai nodošanu lietošanā par maksu grāmatnīcā vai tādā tirdzniecības vietā, kas ir paredzēta un stacionāri iekārtota preses izdevumu izplatīšanai.

(4) Tirgojot, nododot lietošanā par maksu vai citādā veidā nodrošinot šā likuma 1.panta 1.punkta "a" apakšpunktā minētā pornogrāfiska rakstura materiāla pieejamību grāmatnīcā vai tādā tirdzniecības vietā, kas ir paredzēta un stacionāri iekārtota preses izdevumu izplatīšanai:

1) izvieto vizuālu informāciju par pornogrāfiska rakstura materiāla izplatīšanu un attiecīgo pornogrāfiska rakstura materiālu izvieto stendā vismaz 165 centimetru augstumā virs attiecīgās telpas grīdas;

2) izplatāmo materiālu iepako tādējādi, lai tas nebūtu brīvi caurlūkojams;

3) izplatāmo materiālu, uz kura ārējās virsmas attēlots pornogrāfiska rakstura materiāls, ievieto necaurredzamā iepakojumā.

(5) Pornogrāfiska rakstura filmu izplatītājs, izplatīšanas vieta un attiecīgā filma par noteiktu maksu reģistrējama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2013.)

7.pants. Izplatīšanas ierobežojumi elektroniskā vidē

(1) Aizliegts elektroniskā vidē izplatīt pornogrāfiska rakstura materiālu vai informāciju par šāda materiāla pieejamību nenosakāmam saņēmēju lokam vai gadījumos, kad nav saņemta adresāta piekrišana.

(2) Izplatot elektroniskā vidē pornogrāfiska rakstura materiālu vai informāciju par šāda materiāla pieejamību, tā izplatītājs, ievērojot šā panta trešās daļas noteikumus, nodrošina iespēju atteikties no turpmākiem sūtījumiem un saņēmēja brīdināšanu par to, ka attiecīgajam materiālam ir pornogrāfisks raksturs.

(3) Gadījumos, kad tiek sniegti informācijas sabiedrības pakalpojumi, starpnieka pakalpojumu sniedzēju pienākumus un atbildību par saistību ar pornogrāfiska rakstura materiāla izplatīšanu nosaka Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2013.)

8.pants. Reklamēšanas ierobežojumi

Pornogrāfiska rakstura materiāla reklamēšana ir aizliegta. Šis ierobežojums neattiecas uz šā likuma 6.panta pirmajā daļā minētajām vietām, kā arī reklāmu elektroniskā vidē. Reklamēšanai elektroniskā vidē piemēro šā likuma 4. un 7.panta noteikumus, kā arī ievēro citu normatīvo aktu prasības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2013.)

9.pants. Speciālā izmantošana

(1) Pornogrāfiska rakstura materiāla apritei normatīvajos aktos noteiktos aizliegumus vai ierobežojumus nepiemēro, ja tos izmanto šādiem mērķiem:

1) izglītības procesā, zinātniskos, pētnieciskos vai ārstnieciskos nolūkos;

2) specializētajā nozares literatūrā, kā arī attiecīgo nozaru bibliotēkās (specializētajās bibliotēkās);

3) tiesībaizsardzības iestādes un tiesas — to uzdevumu veikšanai, kas noteikti normatīvajā aktā;

4) ciktāl valsts vai pašvaldības institūcijai tas nepieciešams, — normatīvajā aktā noteikto uzdevumu veikšanai.

(2) Bērnu pornogrāfijas apritei normatīvajos aktos noteiktos aizliegumus vai ierobežojumus nepiemēro tikai šā panta pirmās daļas 1., 3. un 4.punktā minētajos gadījumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2013.)

10.pants. Ekspertu komisija

(Izslēgts ar 08.07.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.08.2011.)

11.pants. Atsevišķu izklaides vietu darbības un pasākumu organizēšanas ierobežojumi

(1) Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, citu personu tiesību aizsardzību un rūpētos par sabiedrības tikumību, Ministru kabinets nosaka ierobežojumus, kādi ievērojami ar intīma rakstura izklaides, tai skaitā pornogrāfiska priekšnesuma, apzinātu demonstrēšanu saistītu izklaides vietu darbībā un pasākumu organizēšanā, kā arī attiecīgo vietu saskaņošanas kārtību un saskaņošanai iesniedzamos dokumentus.

(2) Izklaides vietas un pasākumu norises vietas, kurās notiek intīma rakstura izklaides, tai skaitā pornogrāfiska priekšnesuma, apzināta demonstrēšana, saskaņo ar vietējo pašvaldību. Ja tas nepieciešams sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, citu personu tiesību vai sabiedrības tikumības aizsardzībai, kā arī citos ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos vietējā pašvaldība var atteikt attiecīgās izklaides vietas vai pasākumu norises vietas saskaņošanu vai paredzēt nosacījumus minēto vietu darbībai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.12.2013.)

12. pants. Administratīvie pārkāpumi pornogrāfijas ierobežošanas jomā

Par pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas vai citu intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu vai par pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit astoņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(28.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 3. punktu)

13. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 12. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija un pašvaldības policija.

(28.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 3. punktu)

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2007.gada 1.novembrim ir atļauta tādu šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto darbību veikšana kā saimnieciskā darbība peļņas gūšanas nolūkā, kura uzsākta līdz 2007.gada 1.jūnijam, kā arī tādu šā likuma 11.panta pirmajā daļā minēto izklaides vietu darbība kā saimnieciskā darbība peļņas gūšanas nolūkā, kura uzsākta līdz 2007.gada 1.jūnijam. Lai turpinātu minētās darbības pēc 2007.gada 1.novembra, tās saskaņojamas atbilstoši šā likuma noteikumiem.

2. Ministru kabinets:

1) (izslēgts ar 08.07.2011. likumu);

2) līdz 2007.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.07.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.08.2011.)

3. Šā likuma 12. un 13. pants stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(28.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(12.12.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.12.2013.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 13.decembra direktīvas 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes pamatlēmumu 2004/68/TI.

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 3.maijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 24.maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pornogrāfijas ierobežošanas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 03.05.2007.Stājas spēkā: 01.06.2007.Tēma: Mediji, reklāma; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 24.05.2007.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 28.06.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
157638
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2019","iso_value":"2019\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2013","iso_value":"2013\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2013.-23.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2011","iso_value":"2011\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2011.-28.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2007","iso_value":"2007\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2007.-02.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"