Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Dalība fondēto pensiju shēmā tiek pārtraukta tikai šā likuma 7. un 8.pantā minētajā gadījumā."

2. Izslēgt 6.pantu.

3. Papildināt 9.panta otrās daļas 1.punktu pēc vārdiem "shēmas darbību un" ar vārdiem "līdzekļu pārvaldītāju iesniegtos".

4. 10.panta pirmajā daļā:

izslēgt 2.punktā vārdus "pēc iepriek­šējā paziņojuma sniegšanas";

aizstāt 6.punkta otrajā teikumā vārdus "revidents, kuru" ar vārdiem "revidents un";

papildināt 7.punktu pēc vārdiem "par fondēto pensiju shēmu un tās" ar vārdu "darbības".

5. 11.pantā:

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja ieguldījumu plāna prospekta grozījumi paredz mainīt ieguldījumu plāna ieguldīšanas noteikumus vai palielināt līdzekļu pārvaldītājam, līdzekļu turētājam vai citām personām no ieguldījumu plāna līdzekļiem izmaksājamās atlīdzības maksimālo apjomu, ieguldījumu plāna prospekta grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā nākamā gada 1.janvārī.";

aizstāt sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu" ar vārdiem "līdzekļu pārvaldītāju vai ieguldījumu plānu";

papildināt sesto daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs izmanto šā panta devītajā daļā minētās tiesības.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs nodot tā pārvaldīto ieguldījumu plānu citam fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam, ja tas ne mazāk kā gadu ir pārvaldījis valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus. Līdzekļu pārvaldītāji noslēdz līgumu par ieguldījumu plāna aktīvu nodošanu un izdara attiecīgus grozījumus ar Aģentūru noslēgtajos līgumos par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu. Ja līdzekļu pārvaldītājs gada laikā pēc nodotā ieguldījumu plāna pārņemšanas izdara grozījumus ieguldījumu plāna ieguldījumu politikā vai palielina izmaksas darījumiem, kas saistīti ar ieguldījumu plānu līdzekļiem un ieguldījumu pārvaldīšanu, vai palielina atlīdzības, šādi grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgo līguma grozījumu noslēgšanas."

6. Papildināt likumu ar 11.2 pantu šādā redakcijā:

"11.2 pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldes pakalpojumu deleģēšana

(1) Ja ieguldījumu plāna prospektā ir sniegta informācija par atsevišķiem ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu saistītiem pakalpojumiem, kurus fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs plāno nodot (deleģēt) citām personām, fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ievēro Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteikto ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu nodošanas (deleģēšanas) kārtību.

(2) Piemērojot šā panta pirmo daļu, ieguldījumu plāns ir pielīdzināms ieguldījumu fondam Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē."

7. 12.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) valsts un starptautisko finanšu institūciju emitētajos vai garantētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kuri neatbilst šā panta pirmās daļas 1.punkta prasībām, bet ir iekļauti Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā regulētajā tirgū;";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) komercsabiedrību akcijās un citos kapitāla vērtspapīros (turpmāk — kapitāla vērtspapīri) vai komercsabiedrību parāda vērtspapīros, ja šie vērtspapīri:

a) ir iekļauti Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā regulētajā tirgū,

b) ir iekļauti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas fondu biržas (regulētā tirgus) oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā un minētā fondu birža ir Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle,

c) nav iekļauti "a" vai "b" apakšpunktā minētajā regulētajā tirgū, bet vērtspapīru emisijas noteikumos ir paredzēts, ka vērtspapīri tajā tiks iekļauti gada laikā no dienas, kad sākta parakstīšanās šo vērtspapīru saņemšanai. Ja minētie vērtspapīri gada laikā no dienas, kad sākta parakstīšanās to saņemšanai, netiek iekļauti "a" vai "b" apakšpunktā minētajā regulētajā tirgū, fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs rīkojas atbilstoši šā panta piektajai daļai;";

izslēgt pirmās daļas 5.punkta otro teikumu;

izteikt pirmās daļas 6.punkta "a" apakš­punktu šādā redakcijā:

"a) šie atvasinātie finanšu instrumenti ir iekļauti Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā regulētajā tirgū vai arī iekļauti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas fondu biržas (regulētā tirgus) oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā un minētā fondu birža ir Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle,";

papildināt pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) riska kapitāla tirgū — tirgū, kas piedāvā kapitālu komercsabiedrību finansēšanai to attīstības stadijā.";

papildināt otro daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) ieguldījumu kopsumma šā panta pirmās daļas 1.1 punktā minētajos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;";

aizstāt otrās daļas 8. un 8.1 punktā vārdu "koncernā" ar vārdiem "vienā grupā";

aizstāt otrās daļas 8.1 punktā skaitli "5" ar skaitli "15";

papildināt otro daļu ar 8.2 punktu šādā redakcijā:

"82) ieguldījumi paša fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos nedrīkst pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;";

aizstāt otrās daļas 9.punktā vārdus "viena koncerna" ar vārdiem "vienas grupas";

aizstāt otrās daļas 11.punktā skaitli "30" ar skaitli "50";

papildināt otro daļu ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13) ieguldījumi riska kapitāla tirgū nedrīkst pārsniegt 5 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;

14) ieguldījumu kopsumma ieguldījumu fondos, kuru pārvaldošajai sabiedrībai nav pienākuma pēc ieguldītāja pieprasījuma atpirkt ieguldījumu fonda daļas vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus, nedrīkst pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības šā panta izpratnē ir komercsabiedrības, kuru finanšu pārskati konsolidējami saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.";

papildināt ceturtās daļas 1.punktu pēc vārdiem "nekustamajā īpašumā" ar vārdiem "izņemot ieguldījumus ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā";

izteikt ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ieguldīt paša fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja emitētajos finanšu instrumentos, izņemot tā pārvaldīšanā esošos ieguldījumu fondus, par kuru apliecību pirkšanu vai pārdošanu līdzekļu pārvaldītājs nesaņem komisijas maksu no ieguldījumu plāna līdzekļiem.";

izslēgt piektajā daļā vārdus "un Aģentūru".

8. 13.pantā:

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ja līdzekļu pārvaldītājs vai līdzekļu turētājs pārkāpj šā likuma, saskaņā ar šo likumu izdoto normatīvo aktu prasības vai fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna prospekta noteikumus, Komisijai ir tiesības uzlikt ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai un turētājbankai soda naudu līdz 400 minimālajām mēnešalgām.";

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdus "citam fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam" ar vārdiem "citiem fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem".

9. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību persona var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas."

10. Izslēgt pārejas noteikumu 8.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 26.aprīlī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs I.Emsis
Rīgā 2007.gada 16.maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.04.2007.Stājas spēkā: 30.05.2007.Tēma: Covid-19; Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 16.05.2007.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 28.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
157194
30.05.2007
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)