Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.309

Rīgā 2007.gada 8.maijā (prot. Nr.28 31.§)
Speciālo aviācijas darbu gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 30.panta otro daļu un 79.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra) izsniedz gaisa kuģa ekspluatanta apliecību par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus (turpmāk - apliecība), kā arī atsevišķas civilās aviācijas personālam izvirzāmās prasības.

2. Civilās aviācijas aģentūra apliecību izsniedz Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētam komersantam, ja tas atbilst šādām prasībām:

2.1. vairāk nekā 50 procentu komersanta kapitāldaļu pieder Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu pilsoņiem;

2.2. komersanta pamatdarbības vieta ir Latvijas Republika;

2.3. komersanta pamatdarbība ir speciālie aviācijas darbi atsevišķi vai kopā ar gaisa pārvadājumiem, gaisa kuģu apkopi, remontu vai citiem komercdarbības veidiem, kuros tiek izmantoti gaisa kuģi;

2.4. komersantam ir plānotajai darbībai un darbības reģionam atbilstoši aprīkots gaisa kuģis un atbilstoši nokomplektēts kvalificēts personāls, kā arī norīkots atbildīgais vadītājs un amatpersonas, kuras ir atbildīgas par ekspluatanta darbību šādās jomās:

2.4.1. gaisa kuģa ekspluatācija lidojumā;

2.4.2. gaisa kuģa tehniskās apkopes sistēmas darbības nodrošināšana;

2.4.3. gaisa kuģa apkalpes apmācība;

2.5. komersanta gaisa kuģim, ar kuru plānots veikt speciālos aviācijas darbus, ir izsniegts lidojumderīguma sertifikāts (standarta apliecība par derīgumu lidojumiem) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gaisa kuģa atzīšanu par derīgu lidojumiem vai saskaņā ar 2003.gada 24.septembra Komisijas Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju.

3. Par šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minēto atbildīgo vadītāju un amatpersonām var būt persona, kurai ir:

3.1. pietiekamas zināšanas par starp­tautiskajiem tiesību aktiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem attiecībā uz gaisa kuģu ekspluatāciju un tehnisko apkopi;

3.2. zināšanas un pieredze aviācijas drošības standartu ievērošanā un gaisa kuģu drošā ekspluatācijā;

3.3. izpratne par gaisa kuģa ekspluatanta kvalitātes pārvaldības sistēmu;

3.4. vismaz triju gadu darba pieredze aviācijas nozarē, no kuriem vismaz viens gads nostrādāts līdzīgā vadošā amatā.

4. Personai, kuru komersants ieceļ par amatpersonu, kas atbild par gaisa kuģa ekspluatāciju lidojumā, papildus šo noteikumu 3.punktā noteiktajām prasībām ir:

4.1. Latvijas Republikā izdota vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ārvalstu civilās aviācijas lidojuma apkalpes personāla apliecību atzīšanu noteiktajā kārtībā atzīta ārvalsts komercpilota apliecība, ja komersants ekspluatē gaisa kuģi ar viena pilota apkalpi. Ja gaisa kuģis tiek ekspluatēts saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, nepieciešama komercpilota apliecība ar instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmi. Komercpilota apliecība vai komercpilota apliecība ar instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmi nav nepieciešama, ja šāda apliecība ir attiecīgās amatpersonas vietniekam;

4.2. Latvijas Republikā izdota vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ārvalstu civilās aviācijas lidojuma apkalpes personāla apliecību atzīšanu noteiktajā kārtībā atzīta ārvalsts aviolīniju transporta (lidmašīnas vai helikoptera) pilota apliecība, ja komersants ekspluatē gaisa kuģi ar divu pilotu apkalpi. Minētā apliecība nav nepieciešama, ja šāda apliecība ir attiecīgās amatpersonas vietniekam.

5. Personai, kuru komersants ieceļ par amatpersonu, kas atbild par gaisa kuģa tehniskās apkopes sistēmas darbības nodrošināšanu, papildus šo noteikumu 3.punktā noteiktajām prasībām ir:

5.1. akreditētā mācību iestādē iegūta augstākā izglītība aeronautikas, gaisa kuģu vai to aprīkojuma tehniskās apkopes jomā vai iegūta gaisa kuģu tehniskās apkopes tehniķa specialitāte un amata pienākumu veikšanai nepieciešamā papildu izglītība;

5.2. zināšanas par gaisa kuģu ekspluatanta tehniskās apkopes ekspozīciju (tehnisko procedūru rokasgrāmatu);

5.3. zināšanas par ekspluatējamā gaisa kuģa tipu;

5.4. zināšanas par gaisa kuģu tehniskās apkopes metodēm.

6. Personai, kuru komersants ieceļ par amatpersonu, kas atbild par gaisa kuģa apkalpes apmācību, papildus šo noteikumu 3.punktā noteiktajām prasībām ir:

6.1. vispusīgas zināšanas par gaisa kuģa apkalpes locekļu apmācības koncepciju;

6.2. gaisa kuģa apkalpes locekļa apliecība ar gaisa kuģa tipa instruktora kvalifikācijas atzīmi atbilstoši komersanta ekspluatējamā gaisa kuģa tipam. Minētā apliecība nav nepieciešama, ja šāda apliecība ir attiecīgās amatpersonas vietniekam.

7. Šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā atbildīgā vadītāja un amatper­sonu iecelšanu amatā komersants rakstiski saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru.

8. Izņēmuma kārtā uz laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus, Civilās aviācijas aģentūra var pieļaut personas daļēju neatbilstību šo noteikumu 3., 4., 5. un 6.punkta prasībām, ja personai ir pietiekama darba pieredze aviācijas jomā, spējas efektīvi pildīt pienākumus atbilstoši amatam un darbības apjomam, kā arī ja tas neietekmē gaisa kuģu lidojumu drošību.

9. Ja komersants normālu darba laiku nodarbina mazāk par 20 darbi­niekiem, šo noteikumu 2.4.1., 2.4.2. un 2.4.3.apakšpunktā minētajās jomās var norīkot vienu atbildīgo amatpersonu, kas vienlaikus var būt arī atbildīgais vadītājs.

10. Lai saņemtu apliecību vai pagarinātu tās derīguma termiņu, komersants aizpilda iesnieguma veidlapu (pielikums) un iesniedz to Civilās aviācijas aģentūrā.

11. Iesniegumam par apliecības saņemšanu vai tās derīguma termiņa pagarināšanu komersants pievieno šādus dokumentus:

11.1. plānotās darbības aprakstu;

11.2. komersanta pārvaldības organizācijas aprakstu;

11.3. lidojumu ekspluatācijas rokasgrāmatas kopiju;

11.4. ekspluatanta darbības rokasgrāmatas kopiju;

11.5. katra ekspluatējamā gaisa kuģa tipa tehniskā žurnāla kopiju;

11.6. gaisa kuģa tehniskās apkopes programmas kopiju ekspluatējamam gaisa kuģim, kura maksimālā pacelšanās masa pārsniedz 5700 kilogramus;

11.7. gaisa kuģa lidojumu apkalpes mācību un kvalifikācijas uzturēšanas rokasgrāmatas kopiju;

11.8. gaisa kuģa tehniskās apkopes līguma kopiju, ja komersants ekspluatējamā gaisa kuģa tehnisko apkopi neveic pats;

11.9. lai varētu novērtēt komersanta finansiālo stāvokli un finansiālo gatavību:

11.9.1. apliecības pirmreizējai saņemšanai:

11.9.1.1. audita pārskatu par iepriek­šējo darbības gadu (ja tāds ir) un operatīvo bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmu pēc stāvokļa uz iepriekšējā mēneša beigām;

11.9.1.2. plānoto bilanci, iekļaujot peļņas un zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmu un likviditātes plānu turpmākajiem diviem gadiem;

11.9.1.3. plānoto izdevumu un ieņēmumu pamatojuma aprēķinus par tādiem posteņiem kā degviela, algas, ekspluatācija, amortizācija, valūtas kursa svārstības, lidostas izmaksas, apdrošināšana, pakalpojumu izcenojumi un tarifi un citas pārvadājumu un ienākumu prognozes;

11.9.1.4. detalizētu informāciju par izmaksām, kas radušās no iesnieguma iesniegšanas līdz darbības sākšanai;

11.9.1.5. detalizētu informāciju par esošajiem un plānotajiem finanšu avotiem;

11.9.1.6. detalizētu informāciju par gaisa kuģu pirkšanas un (vai) nomas finansēšanu (ja gaisa kuģis tiek nomāts, norāda līguma noteikumus un nosacījumus);

11.9.2. apliecības derīguma termiņa pagarināšanai:

11.9.2.1. audita pārskatu par iepriekšējo darbības gadu un operatīvo bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmu pēc stāvokļa uz iepriekšējā mēneša beigām;

11.9.2.2. plānoto bilanci, iekļaujot peļņas un zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmu un likviditātes plānu nākamajam gadam;

11.9.2.3. faktisko un plānoto izdevumu un ieņēmumu aprēķinus iepriekšējā periodā par tādiem posteņiem kā degviela, algas, ekspluatācija, amortizācija, valūtas kursa svārstības, lidostas izmaksas, apdrošināšana, pakalpojumu izcenojumi un tarifi un citas pārvadājumu un ienākumu prognozes;

11.10. maksājuma uzdevuma kopiju par Civilās aviācijas aģentūras publiskā maksas pakalpojuma samaksu.

12. Ja komersants iesniedz šo noteikumu 11.punktā minēto dokumentu kopijas, tām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā vai jāuzrāda dokumenta oriģināls.

13. Lai pieņemtu lēmumu par apliecības izsniegšanu vai tās derīguma termiņa pagarināšanu, Civilās aviācijas aģentūra novērtē komersanta finansiālo stāvokli un finansiālo stabilitāti (novērtē, vai komersants spēj pildīt savas faktiskās un iespējamās saistības 24 mēnešus no darbības uzsākšanas un spēj segt fiksētās izmaksas un darbības izmaksas saskaņā ar komercdarbības plānu pirmos trīs darbības mēnešus, nerēķinoties ar ieņēmumiem no savas darbības), kā arī pieprasa un triju darbdienu laikā saņem no Uzņēmumu reģistra izziņu par kapitāldaļu īpašniekiem, kurā norādīts tiem piederošo kapitāldaļu veids un skaits.

14. Komersantam ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Civilās aviācijas aģentūrā šo noteikumu 13.punktā minētos dokumentus, ievērojot šo noteikumu 12.punktā noteiktās prasības.

15. Ja iesnieguma izskatīšanas laikā ir radušās izmaiņas iesniegumā mi­nētajā informācijā vai izdarīti grozījumi šo noteikumu 11. vai 13.punktā minēta­jos dokumentos vai informācijā, komersants nekavējoties par to informē Civilās aviācijas aģentūru un iesniedz to dokumentu kopijas, kuri apliecina šīs izmaiņas.

16. Civilās aviācijas aģentūra administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par apliecības izsniegšanu vai tās derīguma termiņa pagarināšanu, ja komersants atbilst šo noteikumu prasībām. Apliecībā norāda ekspluatācijas nosacījumus un gaisa kuģus, ar kuriem komersants drīkst veikt speciālos aviācijas darbus. Pirmo reizi apliecību izsniedz uz vienu gadu.

17. Ja komersants nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai tajos minētā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa iesniegt visus nepieciešamos dokumentus un informāciju. Ja komersants 30 dienu laikā pēc Civilās aviācijas aģentūras pieprasījuma saņemšanas neiesniedz attiecīgos dokumentus vai informāciju, Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt apliecību vai pagarināt apliecības derīguma termiņu. Minēto lēmumu rakstiski paziņo komersantam.

18. Ja apliecības izsniegšana tiek atteikta, komersants pēc tam, kad novērstas nepilnības, kas minētas lēmumā par atteikumu izsniegt apliecību, var iesniegt jaunu iesniegumu apliecības saņemšanai.

19. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par apliecības derīguma termiņa pagarināšanu vai grozījumu izdarīšanu apliecībā, ja komersants 30 dienas pirms apliecības derīguma termiņa beigām vai nepieciešamo grozījumu izdarīšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā aizpildītu iesnieguma veidlapu (pielikums) un šajos noteikumos noteiktos dokumentus. Apliecības derīguma termiņu katru reizi var pagarināt uz diviem gadiem.

20. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu par apliecības darbības apturēšanu uz laiku līdz 6 mēnešiem, ja:

20.1. komersants nenodrošina gaisa kuģa lidojumus un to drošību atbilstoši lidojumu ekspluatācijas rokasgrāmatas būtiskajām prasībām;

20.2. komersants pārkāpj Komisijas Regulu Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču pastāvīgu lidotspēju un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu;

20.3. komersants sešu mēnešu laikā no šo noteikumu 8.punktā minētās neatbilstības pieļaušanas dienas nav šo neatbilstību novērsis.

21. Lai atjaunotu apturētas apliecības darbību, komersants Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz iesniegumu par apturētās apliecības darbības atjaunošanu un dokumentus, kas apliecina, ka apstākļi, kuru dēļ apliecības darbība tika apturēta, ir novērsti.

22. Civilās aviācijas aģentūra anulē apliecību, ja:

22.1. komersants ir sniedzis nepatiesas ziņas;

22.2. komersants šo noteikumu 20.punktā minētajā termiņā nav novērsis apstākļus, kuru dēļ apliecības darbība apturēta;

22.3. komersants ir maksātnespējīgs vai tiek likvidēts;

22.4. saņemts komersanta iesniegums par apliecības anulēšanu.

23. Komersants 14 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par apliecības derīguma termiņa apturēšanu vai apliecības anulēšanu apliecību nodod Civilās aviācijas aģentūrā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 8.maija noteikumiem Nr.309
Iesnieguma veidlapas paraugs

03.JPG (64068 bytes)

04.JPG (124183 bytes)

05.JPG (105519 bytes)

06.JPG (76989 bytes)

07.JPG (89676 bytes)

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Speciālo aviācijas darbu gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 309Pieņemts: 08.05.2007.Stājas spēkā: 12.05.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 11.05.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
157019
12.05.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)