Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.298

Rīgā 2007.gada 8.maijā (prot. Nr.28 4.§)
Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
Izdoti saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 10.panta otrās daļas 8.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek apdrošināta pasākuma organi­zatora civiltiesiskā atbildība, kā arī civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma mini­mālo summu.

2. Trešās personas ir pasākuma apmeklētāji, kuri nav atbildīgi par pasākuma organizēšanu un materiāltehnisko nodrošinājumu.

3. Trešajai personai atlīdzina zaudējumus, kas iestājušies civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (turpmāk - apdrošināšanas līgums) darbības laikā un par kuriem apdrošinātājam paziņots apdrošināšanas līguma darbības laikā vai ne mazāk kā sešus mēnešus pēc apdrošināšanas līguma darbības termiņa beigām saskaņā ar pušu vienošanos apdrošināšanas līgumā.

II. Apdrošināšanas līguma slēgšana

4. Ja publiska pasākuma rīkošanai nepieciešama atļauja, pasākuma organizators apdrošināšanas līgumu slēdz pirms minētās atļaujas saņemšanas.

5. Ja publiska pasākuma rīkošanai atļauja nav nepieciešama, pasākuma organizators apdrošināšanas līgumu slēdz pirms attiecīgā pasākuma norises.

6. Par civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas esību publiska pasākuma laikā atbild pasākuma organizators.

III. Atbildības limits

7. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu par pasākuma organizatora civil­tiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu vienam pasākumam, apdrošināšanas līguma minimālā atbildības summa par vienu apdrošināšanas gadījumu un par apdrošināšanas periodu kopā ir šāda:

7.1. ja plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits ir līdz 100 cilvēkiem - 2845 euro;

7.2. ja plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits ir no 101 līdz 1000 cilvēkiem - 10670 euro;

7.3. ja plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits ir vairāk par 1000 cilvēkiem - 14230 euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1223)

8. Ja pasākuma laikā plānots izmantot paaugstinātas bīstamības avotus vai pirotehniku, pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdro­šināšana vienam pasākumam, apdrošināšanas līguma minimālā atbildības summa par vienu apdrošināšanas gadījumu un par apdrošināšanas periodu kopā ir divas reizes lielāka nekā šo noteikumu 7.punktā minētā minimālā atbildības summa.

9. Noslēdzot ar pasākuma organizatoru apdrošināšanas līgumu par vairāku pasākumu civil­tiesis­kās atbildības obligāto apdrošināšanu, kopējā apdro­šināšanas līguma minimālā atbildības summa ir 42690 euro, minimālo atbildības summu par vienu apdrošināšanas gadījumu nosaka atbilstoši šo noteikumu 7. un 8.punktam.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1223)

IV. Apdrošināšanas līgumā paredzētie atlīdzināmie izdevumi

10. Apdrošināšanas līgumā paredz, ka apdroši­nātājs sedz šādus izde­vumus par trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu:

10.1. izdevumus, kas saistīti ar trešās personas ārstniecību (par trešās personas nogādāšanu, ievietošanu un uzturēšanos ārstniecības iestādē, par diagnos­tiku, ārstēšanu un rehabilitāciju, par personas kopšanu, par ārstniecības līdzekļu un ārstnieciskā uztura iegādi, par ārstēšanos mājas apstākļos, ieskaitot ceļa izdevumus, kas radušies, apmeklējot ārstniecības iestādi, kā arī protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai nomu);

10.2. izdevumus, kas saistīti ar trešās personas pārejošu darbnespēju (tai skaitā nesaņemtos ienākumus par ārstniecības personas apliecināto darbnespējas laiku - naudas summu, ko veido darba tiesisko attiecību regulējošajos normatī­vajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķināta trešās personas vidējā izpeļņa par ārstniecības personas apliecināto darbnespējas laiku, no kuras atskaitīti pēc veselības kaitējuma nodarīšanas trešajai personai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirtie pabalsti un kompensācijas);

10.3. izdevumus, kas saistīti ar trešās personas darbspējas zaudējumu (tai skaitā ienākumu starpība, ko nosaka saskaņā ar šo noteikumu 10.2.apakš-
punktu - no aprēķinātajiem nesaņemtajiem ienākumiem atskaitot saņemtos darba ienākumus (ja tādi ir) un no valsts sociālās apdrošināšanas budžeta piešķirtās pensijas vai no valsts un pašvaldību budžeta saņemtos pabalstus);

10.4. izdevumus, kas saistīti ar trešās personas nāvi (tai skaitā apgā­dājamajiem nodarītos zaudējumus par nesaņemto ienākumu daļu, kura pienākas katram apgādājamajam, trešajai personai dzīvai esot, un no kuras atskaita apgādājamajam piešķirtās apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru). Par apgādājamajiem uzskata:

10.4.1. trešās personas bērnus (arī adoptētos) līdz pilngadības sasnieg­šanai vai kamēr viņi mācās vidējās izglītības iestādē, vai ir augstākās izglītības iestādes pilna laika studenti (bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam), kā arī neatkarīgi no vecuma, ja viņi pirms pilngadības sasniegšanas ir kļuvuši par invalīdiem;

10.4.2. trešās personas brāļus, māsas un mazbērnus, ja viņi ir jaunāki par 18 gadiem un viņiem nav citu darbspējīgu apgādnieku vai kamēr viņi mācās vidējās izglītības iestādē, vai ir augstākās izglītības iestādes pilna laika studenti (bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam), kā arī neatkarīgi no vecuma, ja viņiem nav citu darbspējīgu apgādnieku un viņi pirms pilngadības sasniegšanas kļuvuši par invalīdiem;

10.4.3. trešās personas darbnespējīgu atraitni, darbnespējīgus vecākus vai vecvecākus līdz viņu darbspējas atjaunošanai, kā arī darbspējīgu atraitni, ja ģimenē ir bērni līdz astoņiem gadiem vai bērns invalīds;

10.4.4. citus trešās personas apgādībā bijušos ģimenes locekļus, kuri par tādiem uzskatāmi saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām";

10.5. izdevumus, kas saistīti ar trešās personas apbedīšanu. Apdro­šināšanas līgumā nosaka, ka atlīdzina faktiski iztērētos un ar dokumentiem pierādītos saprātīgos izdevumus. Tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību par trešās personas apbedīšanu ir fiziskajai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu un ir uzrādījusi miršanas apliecības oriģinālu, kā arī iesniegusi dokumentus, kas apliecina apbedīšanas faktu;

10.6. izdevumus, kas saistīti ar valsts pensiju vai pabalstu izmaksu no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta vai valsts budžeta cietušajai trešajai personai vai apgādājamajam.

11. Apdrošināšanas līgumā paredz, ka apdro­šinātājs sedz izdevumus par trešās personas mantai nodarītajiem bojājumiem vai tās bojāeju.

V. Apdrošināšanas gadījuma pieteikšanas kārtība un lēmums par apdrošināšanas atlīdzību

12. Trešā persona, kura pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, neka­vējoties, tik­līdz tas iespējams, rakstiski informē pasākuma organizatoru par tā darbības vai bezdarbības dēļ radītajiem zaudējumiem.

13. Pasākuma organizators, iestājoties apdrošināšanas gadījumam:

13.1. nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, rakstiski paziņo apdrošinātājam par jebkuru pret pasākuma organizatoru vērsto pretenziju vai tiesā iesniegto prasību par trešās personas dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu vai nodarīto bojājumu trešās personas mantai, vai trešās personas mantas bojāeju;

13.2. nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, rakstiski paziņo apdrošinātājam par notikumiem, kas varētu būt potenciāls cēlonis pretenzijas vai prasības izvir­zīšanai pret apdrošināto par zaudējumiem, kuru atlīdzināšanu paredz noslēgtais apdrošināšanas līgums;

13.3. septiņu dienu laikā rakstiski paziņo trešajai personai, kura pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, par nepieciešamību vērsties pie apdrošinātāja nodarīto zaudējumu novērtēšanai, kā arī rakstiski paziņo apdrošinātājam, ka trešā persona par to ir informēta;

13.4. septiņu dienu laikā rakstiski informē publiska pasākuma rīkošanas atļaujas izsniedzēju.

14. Pasākuma organizators iesniedz apdrošinātājam aizpildītu apdrošinā­šanas gadījuma pieteikumu - paziņojumu par zaudējumiem (turpmāk - pieteikums). Pieteikumā pēc iespējas sīkāk apraksta iespējamo vai jau notikušo apdrošināšanas gadījumu. Pieteikumam pievieno:

14.1. civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

14.2. dokumentus, kas apliecina apdrošinātā vainu zaudējumu izraisīšanā (ja tādi ir). Par šādiem dokumentiem uzskata:

14.2.1. izmeklēšanas, tiesu iestāžu vai citu kompetentu institūciju nolēmumu, ar kuru apdrošinātais ir atzīts par vainīgu zaudējumu nodarīšanā tre­šajai personai;

14.2.2. citus dokumentus, kas apliecina apdrošinātā vainu.

15. Pasākuma organizators iesniedz apdrošinātājam šo noteikumu 16.pun­ktā minētos dokumentus gadījumā, ja trešā persona tos ir iesniegusi pasākuma orga­nizatoram.

16. Trešā persona vai tās tiesību un saistību pārņēmējs (trešās personas nāves gadījumā) apdrošinātājam iesniedz iesniegumu zaudējumu atlīdzības sa­ņemšanai. Iesniegumam pievieno:

16.1. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra atzinumu vai ārstniecības iestādes atzinumu par:

16.1.1. trešās personas dzīvībai un veselībai nodarītā kaitējuma raksturu un smagumu;

16.1.2. trešās personas nāves iemeslu;

16.2. dokumentus (ja tādi ir), kas apliecina zaudējumus un to apmēru;

16.3. izmeklēšanas vai tiesu iestāžu dokumentus par negadījumu (ja tādi ir);

16.4. administratīvo aktu par publiska pasākuma rīkošanas noteikumu pārkāpumu (ja tāds ir);

16.5. tiesas nolēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu trešajai personai, ja trešā persona iesniegusi prasību par zaudējumu atlīdzināšanu un tā izskatīta tiesā.

17. Mēneša laikā no dienas, kad saņemts apdrošināšanas gadījuma iesniegums zaudējumu atlīdzības saņemšanai un šo noteikumu 14.2.apakšpunktā un 16.punktā minētie dokumenti, apdrošinātājs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. Par pieņemto lēmumu apdrošinātājs piecu darbdienu laikā informē apdrošināšanas gadījuma iesnieguma iesniedzēju un pieteikuma iesniedzēju. Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

18. Apdrošinātājs 10 darbdienu laikā pēc atlīdzības izmaksas trešajai personai par pasākuma organizatora darbības vai bezdarbības dēļ nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai vai nodarītajiem bojājumiem trešās personas mantai, vai trešās personas mantas bojāeju informē attiecīgo publiska pasākuma rīkošanas atļaujas izsniedzēju.

19. Apdrošināšanas atlīdzību par trešās personas darbspējas zaudējumu, kā arī apdrošināšanas atlīdzību par trešās personas nāvi izmaksā ne retāk kā reizi mēnesī (ja nav citas vienošanās ar apdrošinātāju), kamēr saglabājas trešās personas darbspēju zaudējums vai kamēr apgādājamam saglabājas apgādājamā statuss.

VI. Noslēguma jautājums

20. Šo noteikumu prasības neattiecas uz pasākuma organizatoru, kurš saņēmis atļauju publiska pasākuma rīkošanai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 298Pieņemts: 08.05.2007.Stājas spēkā: 12.05.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 11.05.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
157009
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2007","iso_value":"2007\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2007.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"