Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.280

Rīgā 2007.gada 24.aprīlī (prot. Nr.25 19.§)
Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta piektās daļas 1.punktu,
10.panta pirmo un vienpadsmito daļu un 23.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pases saturu;

1.2. zemes dzīļu izmantošanas licenču (turpmāk - licence) un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju (turpmāk - atļauja) izsniegšanas kārtību;

1.3. ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgo kārtību.

2. Noteikumi attiecas arī uz virszemes ūdensobjektu tīrīšanu, padzi­ļināšanu vai ierīkošanu, ja minētie objekti atbilst kādam no šiem kritērijiem:

2.1. virszemes ūdensobjektu tīra, padziļina vai ierīko derīgo izrakteņu reģistrā iekļautas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā;

2.2. virszemes ūdensobjekta ierīkošanas projekta īstenošanas gaitā ir paredzēts iegūt vairāk par 20000 m3 derīgo izrakteņu.

3. Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz meliorāci­jas sistēmu renovāciju un rekonstrukciju.

4. Attiecībā uz ogļūdeņražiem šos noteikumus piemēro tikai jautājumos par Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai (turpmāk - aģentūra) nododamās vai tās rīcībā esošās ģeoloģiskās informācijas izmantošanu.

5. Derīgo izrakteņu krājumu izpētei, ieguvei un uzskaitei derīgo izrakteņu atradņu reģistrā un derīgo izrakteņu krājumu bilancē piemēro derīgo izrakteņu krājumu kategorijas atbilstoši ģeoloģiskās izpētes detalitātei saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka zemes dzīļu izmantošanas kārtību.

6. Licences, kurās paredzēta zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, izsniedz, ja licencējamais zemes dzīļu nogabals ir ģeoloģiski izpētīts un izpētes dati ir izvērtēti un akceptēti aģentūrā.

7. Licences, kurās paredzēta ar derīgo izrakteņu ieguvi nesaistītu pazemes būvju būvniecība un ekspluatācija, izsniedz, ja licencējamais zemes dzīļu nogabals ir ģeoloģiski izpētīts un izpētes dati ir izvērtēti un akceptēti aģentūrā, kā arī ja šāda būvniecība nav pretrunā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

8. Licences vai atļaujas adresātam ir īpašumtiesības uz iegūtajiem derīgajiem izrakteņiem, ja adresāts nav atteicies no tām līgumā par tiesībām izmantot zemes dzīles.

9. Zemes dzīļu (izņemot pazemes ūdeņus) izmantotājiem pirms derīgo izrakteņu ieguves:

9.1. izsniedz derīgo izrakteņu atradnes pasi (1.pielikums), kurā ir iekļauta ģeoloģiskajā izpētē iegūtā pamatinformācija par derīgo izrakteņu atradni, akceptētajiem krājumiem, derīgo izrakteņu krājumu kvalitāti un izmantošanas iespējām, kā arī noteiktas prasības, kas jāievēro, izsniedzot atļauju vai licenci;

9.2. piešķir derīgo izrakteņu ieguves limitu (2.pielikums), kurā noteikts maksimāli atļautais derīgo izrakteņu ieguves apjoms noteiktā zemes platībā un termiņā.

10. Derīgo izrakteņu atradnes pasi sagatavo un atļauju vai licenci izsniedz:

10.1. ja atradnes derīgo izrakteņu krājumu ģeoloģiskās izpētes detalitāte atbilst A vai N kategorijas derīgo izrakteņu krājumiem;

10.2. ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā derīgo izrakteņu ieguve attiecīgajā zemesgabalā ir noteikta par teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanas veidu.

11. Derīgo izrakteņu atradnes pases derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt 10 gadus.

12. Izsniedzot derīgo izrakteņu atradnes pasi N kategorijas derīgo izrakteņu krājumu ieguvei, aģentūra var pieprasīt pirms ieguves darbu uzsākšanas veikt papildu ģeoloģisko izpēti.

13. Derīgo izrakteņu ieguves limitu drīkst sadalīt mazākās daļās, saskaņojot ar aģentūru.

II. Atļauju un licenču izsniegšanas kārtība

14. Lai saņemtu atļauju (3.pielikums) vai licenci (4.pielikums), iesniedz:

14.1. iesniegumu atļaujas vai licences saņemšanai (5.pielikums);

14.2. tā līguma kopiju, kas noslēgts ar zemes īpašnieku par zemes dzīļu izmantošanu, ja atļauju vai licenci pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks;

14.3. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu, izņemot gadījumu, ja zemes dzīles paredzēts izmantot atpūtas un tūrisma pasākumiem;

14.4. darbu programmu, izņemot gadījumu, ja atļauja vai licence tiek izsniegta derīgo izrakteņu ieguvei;

14.5. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas karti vai plānu;

14.6. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas kultūras pieminekļu aizsargjoslā - rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;

14.7. atļaujas saņemšanai - derīgo izrakteņu atradnes pasi un dokumentu, kurā norādīts aģentūras piešķirtais derīgo izrakteņu ieguves limits;

14.8. ja zemes dzīļu izmantošanas tiesības piešķirtas konkursa vai izsoles kārtībā - komisijas lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem.

15. Ūdensapgādes urbuma izveidei aģentūra pieprasa vietas izvēles saskaņojumu ar valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" attiecīgo teritoriālo struktūrvienību.

16. Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 14.punktā minētie dokumenti, atļaujas vai licences izsniedzējs 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju un norāda, kāda informācija iesniedzama. Par iesnieguma saņemšanas dienu uzskata dienu, kad ir saņemta visa nepieciešamā informācija.

17. Ja iesnieguma iesniedzējs nesniedz papildu informāciju vai atklājas, ka viņš sniedzis nepatiesu informāciju, atļaujas vai licences izsniedzējs pieņem lēmumu neizsniegt atļauju vai licenci.

18. Komersants uz laiku līdz vienam gadam var saņemt licenci visai Latvijas teritorijai vai atsevišķa valsts reģiona teritorijai, ja zemes dzīles paredzēts izmantot šādā veidā:

18.1. inženierģeoloģiskai izpētei I kategorijas būvju vajadzībām, kā arī hidroģeoloģiskai, ģeoekoloģiskai vai ģeofizikālai izpētei;

18.2. monitoringa sistēmu izveidei un novērojumu veikšanai.

19. Aģentūra šo noteikumu 18.punktā minēto licenci pagarina uz vienu gadu, ja komersants iepriekšējās licences darbības laikā izpildījis licences nosacījumus.

20. Licences adresāts šo noteikumu 18.punktā minēto licenču darbības laikā pirms darbu uzsākšanas konkrētā objektā noslēdz līgumu ar zemes īpašnieku par tiesībām izmantot zemes dzīles un informē Valsts vides dienestu par paredzētajiem darbiem un to izpildes laiku.

21. Atļaujai vai licencei ir šādi pielikumi:

21.1. zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi;

21.2. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas izvietojums kartē vai plānā vai robežu apraksts, ja licence izsniegta derīgo izrakteņu ieguvei vai ģeoloģiskajai izpētei;

21.3. derīgo izrakteņu ieguves limits, ja licence izsniegta derīgo izrakteņu ieguvei.

22. Atļaujas vai licences zemes dzīļu izmantošanas nosacījumos iekļauj prasības, kuras jāievēro, izmantojot zemes dzīles.

23. Atļauju derīgo izrakteņu ieguvei izsniedz uz laiku, kas noteikts aģentūras izsniegtajā derīgo izrakteņu ieguves limitā.

24. Šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētajā kartē vai plānā norāda:

24.1. derīgo izrakteņu atradnes vai ģeoloģiskās izpētes laukumu;

24.2. atļaujas vai licences adresāta īpašumā vai lietojumā esošo zemesgabalu;

24.3. derīgā izrakteņa ieguvei vai ģeoloģiskajai izpētei paredzētās teritorijas robežpunktu koordinātas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92.

25. Ja atļaujas vai licences adresāts ir izpildījis vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu un atļaujas vai licences nosacījumu prasības, viņš drīkst pieprasīt, lai atļaujā vai licencē noteiktais laukums tiktu palielināts vai samazināts.

26. Šo noteikumu 25.punktā minētajos gadījumos atļaujas vai licences adresāts iesniedz atļaujas vai licences izsniedzējam iesniegumu un šādus dokumentus:

26.1. darba programmu atļaujas vai licences laukumā pēc tā paplašināšanas vai samazināšanas;

26.2. ja atļaujas vai licences adresāts vēlas paplašināt laukumu - tā līguma kopiju, kas noslēgts ar zemes īpašnieku par zemes dzīļu izmantošanu, ja atļaujas vai licences adresāts nav zemes īpašnieks.

27. Ja atļaujas vai licences adresāts pieprasa palielināt vai samazināt atļaujā vai licencē noteikto laukumu, atļaujas vai licences izsniedzējs pieprasa Valsts vides dienesta informāciju par atļaujas vai licences nosacījumu izpildi.

28. Atļauju vai licenci uz vienu zemes īpašumu diviem vai vairākiem zemes dzīļu izmantošanas veidiem izsniedz, ja atšķirīgie zemes dzīļu izmantošanas veidi saskaņā ar aģentūras atzinumu cits citam netraucē.

29. Ja saskaņā ar aģentūras atzinumu jaunais zemes dzīļu izmantošanas veids traucē esošajam atļaujas vai licences īpašniekam veikt viņam atļautās darbības, lai saņemtu atļauju vai licenci jaunajam zemes dzīļu izmantošanas veidam, nepieciešama esošās atļaujas vai licences īpašnieka piekrišana.

30. Ja atļauju vai licenci saņēmušais komersants maina firmu vai veic reorganizāciju, atļaujas vai licences izsniedzējs pārreģistrē atļauju vai licenci uz jaunā atļaujas vai licences adresāta vārda pēc tam, kad komersants iesniedzis Uzņēmumu reģistra valsts notāra attiecīgā lēmuma kopiju.

31. Atļauju vai licenci izsniedz šādā kārtībā:

31.1. atļaujas vai licences adresāts uzrāda:

31.1.1. fiziskā persona - pasi, juridiskās personas pārstāvis - dokumentu, kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots saņemt atļauju vai licenci juridiskās personas vārdā, ja personai Uzņēmumu reģistrā nav reģistrētas juridiskās personas pārstāvības tiesības;

31.1.2. dokumentu, kas apstiprina, ka samaksāta valsts nodeva par atļauju vai licenci;

31.2. atļaujas vai licences izsniedzējs atļauju vai licenci reģistrē atļauju izsniegšanas žurnālā vai licenču izsniegšanas žurnālā - papīra formā vai elektroniski;

31.3. vienu atļaujas vai licences eksemplāru izsniedz atļaujas vai licences adresātam, otru glabā atļaujas vai licences izsniedzējs.

32. Vietējā pašvaldība reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam informē Valsts vides dienestu par izsniegtajām un anulētajām atļaujām.

33. Aģentūra reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam informē Valsts vides dienestu par izsniegtajām un anulētajām licencēm, kā arī derīgo izrakteņu atradnes pasēm un piešķirtajiem ieguves limitiem.

34. Aģentūras lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

35. Pašvaldības lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

III. Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība

36. Zemes dzīļu izmantotāji iegūto ģeoloģisko informāciju (izņemot pārskatu par derīgo izrakteņu ieguves apjomu) nodod aģentūras Valsts ģeoloģijas fondā. Valsts ģeoloģijas fonds nodrošina ģeoloģiskās informācijas uzkrāšanu, glabāšanu un izmantošanu atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

37. Pārskatu par derīgo izrakteņu ieguvi (6.pielikums) līdz nākamā kalendāra gada 1.februārim zemes dzīļu izmantotājs iesniedz Valsts vides dienestā.

38. Zemes dzīļu izmantošanā iegūtos datus apkopo ģeoloģiskajā pārskatā, ja atļaujas vai licences nosacījumos nav pieprasīts iesniegt ģeoloģisko informāciju citā formā.

39. Ģeoloģisko pārskatu veido:

39.1. teksta daļa, kurā aprakstīti veiktie darbi un izmantotās metodes, apkopoti zemes dzīļu izmantošanas darbos iegūtie dati, to analīze un izdarītie secinājumi;

39.2. grafiskā daļa - kartes, griezumi, grafiki un tabulas.

40. Ja zemes dzīļu izmantotājs iesniedzis licences nosacījumu prasībām neatbilstošu ģeoloģisko informāciju, aģentūra pieprasa 30 dienu laikā (no fakta konstatēšanas dienas) izdarīt nepieciešamos labojumus.

41. Derīgo izrakteņu ieguvēji aģentūru informē:

41.1. par derīgo izrakteņu krājumu atkārtotas akceptēšanas nepie­ciešamību, ja tie ievērojami zaudējuši kvalitāti ieguves apstākļu vai citu iemeslu dēļ, kā arī ja ieguves laikā ir atklājusies jauna ģeoloģiska informācija par derīgo izrakteņu krājumu apjomu;

41.2. par licencē vai atļaujā neminētiem derīgajiem izrakteņiem, mineralizācijas pazīmēm, bīstamo vielu sakopojumiem, paleontoloģiskajiem vai arheoloģiskajiem atradumiem, kas atklājušies atļauto darbu gaitā.

42. Ir vispārpieejama un ierobežotas pieejamības ģeoloģiskā informācija:

42.1. ierobežotas pieejamības ģeoloģiskā informācija ir šāda:

42.1.1. starpvalstu, arī valsts iestāžu, komersantu un to ārvalstu partneru sarunu saturs un rezultāti valsts nozīmes derīgo izrakteņu, valsts nozīmes atradņu un zemes dzīļu nogabalu izmantošanas jomā;

42.1.2. valsts nozīmes derīgo izrakteņu, valsts nozīmes atradņu un zemes dzīļu nogabalu izmantošanas stratēģiju ģeoloģiski ekonomiskais pamatojums un koncepcijas;

42.1.3. valsts nozīmes derīgo izrakteņu, valsts nozīmes atradņu un zemes dzīļu nogabalu ģeoloģiskās vai ģeofizikālās izpētes materiāli, arī pirmmateriāli un ģeoloģiskie pārskati;

42.1.4. ziņas par jaunām ģeoloģisko darbu metodēm un tehniskajiem līdzekļiem, kas ir izstrādes vai aprobācijas stadijā un nav aizsargāti ar patentu vai autortiesībām;

42.1.5. ģeoloģiskie dati, kuru nodošana atklātībai varētu nodarīt kaitējumu to īpašnieka ekonomiskajām interesēm;

42.1.6. privātpersonām piederošā informācija, kuras izmantošanu ierobežo līguma nosacījumi par ģeoloģiskās informācijas izmantošanu. Minētā informācija ir īpaši iezīmēta, un ieinteresētās personas to saņem tikai ar informācijas īpašnieka atļauju. Ja ieinteresētā persona vēlas saņemt ģeoloģisko informāciju, kuru tās īpašnieks ir paredzējis par maksu, aģentūra ziņo par to informācijas īpašniekam. Tiek sastādīts īpašs līgums, kurā ir noteikti informācijas nodošanas noteikumi, tās cena, komisijas nauda un citi nosacījumi;

42.2. informācija, kas nav minēta šo noteikumu 42.1.apakšpunktā, ir vispārpieejama ģeoloģiskā informācija.

43. Ierobežotas pieejamības informācijas statusu Valsts ģeoloģijas fondā nodotajai informācijai nosaka:

43.1. privātpersona - par tai piederošo informāciju saskaņā ar šo noteikumu 42.1.5.apakšpunktu uz laiku līdz pieciem gadiem pēc informācijas nodošanas;

43.2. aģentūras direktors - pārējos gadījumos.

44. Šo noteikumu 42.1.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā ģeoloģiskās informācijas īpašnieks iesniedz aģentūrā pamatotu iesniegumu par ierobežotas pieejamības statusa noteikšanu viņa īpašumā esošajai ģeoloģiskajai informācijai.

45. Privātpersonas var izmantot:

45.1. valstij piederošo ierobežotās pieejamības ģeoloģisko informāciju - ar aģentūras direktora atļauju;

45.2. privātpersonām piederošo ierobežotās pieejamības ģeoloģisko informāciju - ar tās īpašnieka atļauju.

IV. Noslēguma jautājums

46. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās:

46.1. atļaujas un licences ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām;

46.2. derīgo izrakteņu atradnes pases ir derīgas līdz 2015.gada 20.jūnijam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.280
Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pase

01.JPG (61654 bytes)

02.JPG (56550 bytes)

03.JPG (21089 bytes)

04.JPG (81210 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.280
Derīgo izrakteņu ieguves limits

05.JPG (45830 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.280

06.JPG (56761 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.280

07.JPG (44939 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.280
Iesniegums atļaujas vai licences saņemšanai

08.JPG (37223 bytes)

09.JPG (32877 bytes)

10.JPG (13489 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.280
Pārskats par derīgo izrakteņu ieguvi

___________________.gadā

11.JPG (35506 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 280Pieņemts: 24.04.2007.Stājas spēkā: 09.05.2007.Zaudē spēku: 01.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 08.05.2007.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
156756
09.05.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)