Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumus Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.282

Rīgā 2007.gada 2.maijā (prot. Nr.26 19.§)
Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28.1 panta piekto daļu
un Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta otro daļu
(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.483 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību;

1.2. nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietotājus;

1.3. darījumus apliecinošo dokumentu veidus un rekvizītus;

1.4. nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietotāju un apkalpojošo dienestu pienākumus;

1.5. kārtību, kādā elektroniskās ierīces un iekārtas, to lietotāji un apkalpojošie dienesti reģistrējami Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) (Valsts ieņēmumu dienesta vienotā datu bāze ir Nodokļu informācijas sistēmas sastāvdaļa, un tās pārzinis ir Valsts ieņēmumu dienests);

1.6. nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas, lietotāju un apkalpojošo dienestu uzraudzības un kontroles kārtību;

1.7. kārtību, kādā Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā patērētājam – fiziskajai personai – izsniegtajos norēķinu dokumentos, kas apliecina par darījumu saņemto samaksu, – kases čekos un numurētās un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētās kvītīs – darījuma kopsummu norāda latos un euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.483; 1.7.apakšpunktu piemēro no 01.10.2013. līdz 30.06.2014., sk. 128.punktu)

1.1 Noteikumi neattiecas uz ārvalstu fiziskām vai juridiskām personām vai ar līgumu vai norunu saistītām šādu personu grupām, vai šādu grupu pārstāvjiem, kas ir reģistrēti tikai Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, bet kuriem nav noteiktas saim­nieciskās darbības veikšanas vietas Latvijas Republikā.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.886 redakcijā)

2. Lai nodrošinātu nodokļu un citu maksājumu reģistrāciju, par darījumiem saņemto samaksu skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēķins par darījumu) nodokļu maksātāji reģistrē, izmantojot nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas - kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas.

II. Lietotāja vispārīgie pienākumi

3. Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs (turpmāk - lietotājs) ir nodokļu maksātājs, kas veic saimniecisko darbību, un tā nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai lieto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu.

4. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai lieto tikai tādus kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, kas:

4.1. atbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām;

4.2. reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā uz lietotāja vārda;

4.3. noplombētas ar numurētām un Valsts ieņēmumu dienestā iegādātām speciālām stingrās uzskaites plombām (turpmāk - plombas).

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

5. Lietotājs nodrošina saimnieciskās darbības veidam atbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas iegādi un lietošanu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai katrā pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) vai ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības).

6. Pieņemot maksājumus ārvalstu valūtā, lieto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, kura veic konvertācijas aprēķinu.

7. Kases aparātus ar kontrollentes datu nesēju lieto:

7.1. pasažieru pārvadājumu transport­līdzekļos (izņemot taksometrus), pārdodot biļetes (arī bagāžas biļetes) un abonementa braukšanas dokumentus (izņemot aviobiļetes), kā arī pārdodot preces un sniedzot pakalpojumus pasažieriem;

7.2. autostāvvietās ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības);

7.3. lidostās, sniedzot pakalpojumus, kas tieši saistīti ar pasažieru pārvadājumiem starptautiskajos maršrutos ar gaisakuģiem.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.941 redakcijā)

8. Lietotājs nodrošina, lai kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi (turpmāk – apkalpošana) veic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēts apkalpojošais dienests (turpmāk – apkalpojošais dienests).

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

10. Lietotājs nodrošina, lai persona, kas pilda kasiera pienākumus (turpmāk – kasieris), tiktu apmācīta darbam ar attiecīgo kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju), kā arī rakstiski nosaka kasiera pienākumus.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā)

10.1 Ja lietotāja – pasta komersanta, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, – kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, pamatojoties uz noslēgto līgumu, lieto starpniecības pakalpojumu sniedzējs:

10.1 1. kasiera pienākumus rakstiski nosaka starpniecības pakalpojumu sniedzējs;

10.1 2. lietotāja pienākumus un tiesības saistībā ar kases aparātu faktisko izmantošanu nodrošina starpniecības pakalpojumu sniedzējs atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp lietotāju un starpniecības pakalpojumu sniedzēju.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā)

10.2 (Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

10.3 (Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

11. Lietotājs nodrošina, lai kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā pirms tās lietošanas uzsākšanas tiktu ieprogrammēti atbilstoši rekvizīti, kas noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, bet taksometra skaitītājiem – normatīvajos aktos par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem, un norādāmi kontroles finanšu pārskatā pārbaudes brīdī (turpmāk - X pārskats), dienas (perioda) finanšu pārskatā (turpmāk - Z pārskats) un kases čekā.

(Grozīts ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.143; MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.469)

11.1 Pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļos (izņemot taksometrus) izmantojamā kases aparātā ar kontrollentes datu nesēju var neieprogrammēt norēķinoties saņemto naudas summu un norēķinoties izdoto skaidrās naudas summu (atlikumu). Pilsētas nozīmes maršruta pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļos izmantojamā kases aparātā var ieprogrammēt tikai pasažieru pārvadājumus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos biļetes rekvizītus.

(MK 17.02.2009. noteikumu Nr.143 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

12. Kases sistēmas lietotājs nodrošina, lai pirms kases sistēmas lietošanas uzsākšanas uz kases sistēmas attiecīgās ierīces vai iekārtas, kurā ievietots centrālās vadības bloks, tiktu uzlīmēta uzlīme ar Valsts ieņēmumu dienestā saņemtu neizdzēšamu identifikācijas kodu un izgatavotāja piešķirtu fiskālās atmiņas bloka identifikācijas numuru vai apkalpojošā dienesta piešķirtu numuru, ja fiskālās atmiņas bloka identifikācijas numuru nav piešķīris izgatavotājs.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

13. Lietotājam aizliegts mainīt kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukciju un programmu.

14. Lietotājs nodokļus un citus maksājumus reģistrē kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā, kurai ir izslēgts mācību režīms.

15. Lietotājam aizliegts lietot kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, ja:

15.1. tā bojājumu dēļ nenodrošina darījumu reģistrēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, bet taksometra skaitītājiem – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem, vai tai ir atvienota kontrollente;

15.2. tā nav noplombēta vai plombas ir bojātas (piemēram, plomba ir sadalīta daļās, nav saredzama plombas sērija un numurs, neprecīzs hologrāfiskais attēls), vai pastāv iespēja iejaukties kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukcijā, nebojājot plombu;

15.3. (svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265);

15.4. tai ir mainīta programma (ieprogrammējot rekvizītus atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, bet taksometra skaitītājiem – atbilstoši normatīvajiem aktiem par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem) un par to nav veikta atzīme tehniskajā pasē;

15.5. atslēgta kases aparāta un kases sistēmas elektroniskā kontrollente vai konstatēta elektroniskās kontrollentes atmiņas vai programmas elektroniskās kontrollentes atmiņas vadībai kļūda.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941; MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.469)

16. Lietotājam aizliegts apkalpot tā lietošanā esošos kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, noņemt vai bojāt apkalpojošā dienesta uzliktās plombas, kā arī pieļaut, ka minētās darbības veic citas personas, izņemot apkalpojošo dienestu.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā)

17. Lietotājs iesniedz tehnisko pasi apkalpojošajam dienestam nepieciešamo ierakstu veikšanai. Lietotājam aizliegts veikt ierakstus tehniskajā pasē, plombēšanas vietu aprakstos, apkalpojošā dienesta sastādītajos aktos, programmas izdrukās, izņemot parakstīšanos (norādot datumu, atbildīgās personas vārdu un uzvārdu) par iepazīšanos ar apkalpojošā dienesta veiktajiem ierakstiem un atzīmēm.

17.1 Lietotājs, programmējot normatīvajos aktos par nodokļiem noteiktās nodokļu likmes, var nepiemērot šo noteikumu 13., 16. un 17.punktā minētās prasības, ja nenotiek iejaukšanās kases aparāta konstrukcijā un netiek noņemtas vai bojātas apkalpojošā dienesta uzliktās plombas. Lietotājs pēc nodokļa likmju programmēšanas:

17.11. izdrukā Z pārskatu, kuru apstiprina ar lietotāja parakstu un ielīmē kases aparāta tehniskajā pasē;

17.12. nekavējoties izdara ierakstu kases aparāta tehniskajā pasē, norādot datumu un laiku un apstiprinot to ar lietotāja parakstu;

17.13. par veikto programmēšanu piecu dienu laikā rakstiski informē apkalpojošo dienestu, kurš pēdējo reizi veicis kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu un plombēšanu.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.941 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

18. Par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas bojājumiem, kā arī apkalpojošo dienestu uzlikto plombu bojājumiem vai plombu neesību lietotājs nekavējoties paziņo apkalpojošajam dienestam.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā)

19. Lietotājs nodrošina:

19.1. lai laikus tiktu nomainīti autonomie enerģijas avoti, kuri nepieciešami, lai saglabātu kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas nedzēšamo elektronisko atmiņu. Ja kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu darbina autonoms enerģijas avots, - lai tas tiktu laikus uzlādēts;

19.2. lai laikus tiktu nomainīti kases aparātu (kuri aprīkoti ar fiskālās atmiņas bloku) un kases sistēmu aizpildītie fiskālās atmiņas bloki. Aizpildītie un nomainītie fiskālās atmiņas bloki glabājami piecus gadus;

19.3. kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas naudas kastē un papildu naudas kastē (ja tāda ir) esošās naudas kopsummas atbilstību pārskatā norādītajai skaidrās naudas summai X pārskata izdrukas brīdī;

19.4. maiņas naudas reģistrēšanu kases aparātā vai kases sistēmā lietotāja noteiktajā kārtībā;

19.5. saņemto citu maksājuma apliecinājumu (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēķins par darījumu) uzskaiti un glabāšanu kases aparāta, kases sistēmas un specializēto ierīču vai iekārtu lietošanas vietā dienas (perioda) laikā lietotāja noteiktajā kārtībā;

19.6. naudas inkasēšanu - naudas izņemšanu, izņemtās naudas summas reģistrēšanu kases aparātā, kases sistēmā vai specializētās ierīces vai iekārtas skaitītāja rādījumu nolasīšanu un naudas iemaksāšanu kasē, bankā vai nodošanu inkasatoram - lietotāja noteiktajā kārtībā;

19.7. lai ārējās atmiņas ierīce, kura atrodas ārpus kases sistēmas fiskālās atmiņas bloka vai ārpus kases aparāta un kurā ir saglabāti elektroniskās kontrol­lentes dati, būtu aizsargāta pret labošanu un iznīcināšanu.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

19.1 Ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanai izmantotā kases aparāta lietotājs nodrošina kases aparāta lietošanas vietā esošajā naudas kastē un papildu naudas kastē esošās naudas kopsummas atbilstību kases aparāta žurnālā izdarītajiem ierakstiem, kā arī pēc kontrolējošās institūcijas pieprasījuma aizpilda kases aparāta žurnālu.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.941 redakcijā)

20. Papildu naudas kastes ierīkošanu lietotājs saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu, un Valsts ieņēmumu dienests izdara attiecīgā kases aparāta vai kases sistēmas tehniskajā pasē ierakstu par papildu naudas kastes ierīkošanu.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.941 redakcijā)

21. Ja kases aparāta ar kontrollentes datu nesēju konstrukcijā nav ietverta naudas kaste, lietotājs nodrošina visas kases aparātā reģistrētās naudas atrašanos atsevišķā naudas kastē, kas atrodas kases aparāta lietošanas vietā.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.941 redakcijā)

III. Lietotāja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā)

22. Pirms kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšanas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai lietotājs to reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā iekļaušanai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā).

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

23. Lai reģistrētu kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu vai atsāktu tās lietošanu, lietotājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz atbilstoši šo noteikumu 28.1., 84.3., 85.1. un 85.3.apakšpunktam noformētu kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas tehnisko pasi ierakstu veikšanai par reģistrēšanu vai lietošanas atsākšanu.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

24. Reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā taksometra skaitītāju, lietotājs papildus šo noteikumu 23.punktā minētajiem dokumentiem uzrāda Latvijas Nacionālā metroloģijas centra veikto atzīmi tehniskajā pasē par skaitītāja verificēšanu un pašvaldības izsniegtu speciālo atļauju (licenci) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem.

(MK 03.07.2012. noteikumu Nr.469 redakcijā)

25. Ja lietotājs organizē kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanu citā pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā), tas 10 dienu laikā pēc kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas pārvietošanas rakstiski paziņo jauno kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vietas adresi Valsts ieņēmumu dienestam.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

26. Pēc lēmuma pieņemšanas par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas izbeigšanu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai lietotājs:

26.1. 10 dienu laikā izsauc apkalpojošo dienestu šo noteikumu 104.punktā minēto darbību veikšanai;

26.2. 15 dienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku iesniegumu par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra) un tehnisko pasi attiecīgas atzīmes veikšanai.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

27. Pēc lēmuma pieņemšanas par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas pārtraukšanu lietotājs:

27.1. 10 dienu laikā izsauc apkalpojošo dienestu autonomā enerģijas avota uzlādēšanai, lai nodrošinātu nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā ierakstītās informācijas saglabāšanu, un šo noteikumu 100.punktā minēto ierakstu un ieraksta par lietošanas pārtraukšanu veikšanai tehniskajā pasē;

27.2. 15 dienu laikā rakstiski paziņo par to Valsts ieņēmumu dienestam.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

IV. Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas dokumentācija

28. Lietotājs nodrošina, lai kases aparāta (arī pārvietojama kases aparāta, kas nav paredzēts lietošanai pastāvīgā darbības vietā (struktūrvienībā), ja tiek pārdoti alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi), kases sistēmas un specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas vietā (attiecībā uz specializēto ierīci vai iekārtu, kas nav uzstādīta pastāvīgā darbības vietā (struktūrvienībā), kā arī pārvietojamu kases aparātu, kas nav paredzēts lietošanai pastāvīgā darbības vietā (struktūrvienībā), - juridiskajā adresē) būtu pieejami šādi dokumenti:

28.1. tehniskā pase (kopā ar noformētajiem aktiem un plombēšanas vietu aprakstiem), kurā paredzēta vieta šādu rekvizītu norādīšanai:

28.1.1. tehnisko pasi izsniegušā apkalpojošā dienesta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese;

28.1.2. dokumenta nosaukums (tehniskā pase), numurs un izsniegšanas datums;

28.1.3. attiecīgā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas marka, modelis (modifikācija), šasijas numurs (kases sistēmas identifikācijas kods);

28.1.4. kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsumma (piemēram, uzstādīšanas un lietošanas izbeigšanas brīdī, pirms remonta);

28.1.5. lietotāja nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

28.1.6. kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vietas adrese (ja kases aparātu paredzēts lietot ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), - juridiskā adrese un atzīme par to, ka kases aparāta lietošana notiks ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas);

28.1.7. informācija par fiskālās atmiņas bloka uzstādīšanu, nomaiņu, nomainītā fiskālās atmiņas bloka nedzēšamās elektroniskās atmiņas kopsumma, fiskālās atmiņas bloka numurs;

28.1.8. informācija par apkalpojošā dienesta izsaukumiem – apkalpojošā dienesta nosaukums, atbildīgās personas vārds, uzvārds un paraksts, apkalpošanas datums, apraksts, nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsumma, kā arī noformēto dokumentu nosaukums, datums un numurs (ja tādi ir noformēti);

28.1.9. kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm un iekārtām uzlikto un noņemto plombu sērijas un numuri, kases sistēmām - arī plombēšanas vietu apraksta numurs un datums;

28.1.10. kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas pārtraukšanas datums;

28.1.11. par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanu atbildīgā apkalpojošā dienesta nosaukums, atbildīgās personas vārds, uzvārds un paraksts;

28.1.12. tās lietotāja atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts (norādot parakstīšanas datumu), kura iepazinusies ar apkalpojošā dienesta atbildīgās personas veiktajiem ierakstiem tehniskajā pasē;

28.1.13. datums, kad kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta, atsākta tās lietošana un tā izslēgta no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra), Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts;

28.1.14. cita nepieciešamā papildu informācija;

28.2. kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāls ar izdrukātajiem Z pārskatiem un Z pārskatu reģistrs, ja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāls tiek sagatavots elektroniski;

28.3. (svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265).

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

29. Pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļos izmantojamo kases aparātu, specializēto ierīču vai iekārtu lietotājs nodrošina:

29.1. lai transportlīdzeklī, kurā kases aparāts, specializētā ierīce vai iekārta tiek lietota, būtu pieejama tehniskā pase vai to tehniskās pases lappušu kopijas, kurās norādīti apkalpojošā dienesta identifikācijas dati, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas atzīme par reģistrēšanu, uzlikto un noņemto plombu sērijas un numuri;

29.2. lai lietotāja juridiskajā adresē vai pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) būtu pieejams kases aparāta, kases sistēmas, tirdzniecības automāta žurnāls vai - attiecīgi - taksometra skaitītāja žurnāls;

29.3. kases aparāta, kases sistēmas, tirdzniecības automāta žurnāla vai - attiecīgi - taksometra skaitītāja žurnāla atrašanās vietas noteikšanu rakstiski.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

30. Kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu lietotājs drīkst pārdot tikai kopā ar tehnisko pasi.

31. Lietotājs nodrošina:

31.1. kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāla glabāšanu pēc tā aizpildīšanas piecus gadus;

31.2. kontrollentes glabāšanu trīs gadus.

V. Darījumu reģistrēšana kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē un iekārtā

32. Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs nodrošina darījuma un par to saņemtās samaksas skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēķins par darījumu) reģistrēšanu, kases čeka (ar rekvizītiem, kas kases čekam noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, bet taksometra skaitītājiem – normatīvajos aktos par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem) izdrukāšanu un izsniegšanu darījuma partnerim.

(Grozīts ar MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.469)

32.1 Ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanai izmantotā kases aparāta lietotājs nodrošina valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanu, kā arī kases čeka (ar rekvizītiem, kas kases čekam noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām) izdrukāšanu un izsniegšanu darījuma partnerim.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.941 redakcijā)

33. Kases čeka anulēšanas operācijas lietotājs reģistrē kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā tikai tad, ja tas lieto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, kuras konstrukcija nodrošina anulēšanas operāciju reģistrēšanu atsevišķi, anulējošā kases čeka izdrukāšanu un anulēto naudas summu norādīšanu anulējošā kases čekā, X un Z pārskatā. Anulējošo kases čeku izsniedz darījuma partnerim.

34. Lietotājs kases čeku anulē, izdrukājot anulējošo kases čeku, šādā kārtībā:

34.1. pēc darījuma partnera prasījuma saņemšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību vai pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma. Anulējošo kases čeku izsniedz darījuma partnerim;

34.2. vienlaikus ar kases čeka izdrukāšanu par faktiski izsniegto degvielas daudzumu, ja, degvielas uzpildes stacijas kases sistēmai (izņemot automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmu) strādājot iepriekšējās samaksas režīmā, pircējs nevar saņemt pasūtīto degvielas daudzumu. Sākotnēji izdrukāto kases čeku un anulējošo kases čeku kopā ar Z pārskatu ielīmē kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnālā vai Z pārskatu reģistrā, ja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnālu sagatavo elektroniski;

34.3. par darbadienas (perioda) laikā kļūdaini izdrukāto kases čeku tās pašas darbadienas (perioda) laikā pirms Z pārskata izdrukāšanas un darbadienas (perioda) beigās saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām lietotāja noteiktajā kārtībā sagatavo aktu. Aktā norāda anulēšanas pamatojumu un pielīmē anulēto kļūdaini izdrukāto čeku un anulējošo čeku. Aktu uzglabā kopā ar kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnālu vai Z pārskatu reģistru, ja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnālu sagatavo elektroniski.

35. Skaidras naudas izsniegšanas operācijas (piemēram, par taru vai klientiem, kuri izmanto maksājumu kartes skaidras naudas izņemšanai) lietotājs kases aparātā vai kases sistēmā reģistrē tikai tad, ja tas lieto kases aparātu vai kases sistēmu, kuras konstrukcija nodrošina naudas izsniegšanas operāciju reģistrēšanu un izsniegtās naudas summas norādīšanu kases čekā, X un Z pārskatā atsevišķi. Par skaidrās naudas izsniegšanu izsniedz kases čeku.

36. Dāvanu karšu, talonu pārdošanu un citas priekšapmaksas vai pēcmaksas saņemšanu vai degvielas izsniegšanu lietotāja saimnieciskās darbības vajadzībām lietotājs kases aparātā vai kases sistēmā reģistrē un norāda X un Z pārskatā atsevišķi.

37. Aizliegts izmantot degvielas uzpildes automātu, ja tas atvienots no degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas.

38. Degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas lietotājs nekavējoties pēc saņemtās degvielas iepildīšanas degvielas uzpildes stacijas degvielas tvertnē, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu, ievada kases sistēmā informāciju par degvielas krājumu papildinājumu.

39. Laikposmā, kamēr nedarbojas kases aparāts vai kases sistēma, lietotājs veiktos darījumus uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, norādot ieraksta datumu, kārtas numuru, darījuma summu (atsevišķi sadalījumā pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm), pievienotās vērtības nodokļa summu (atsevišķi sadalījumā pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm) un citu lietotājam nepieciešamo informāciju. Pēc pircēja pieprasījuma noformē šo noteikumu 61.punktā minēto reģistrēto kvīti.

40. Laikposmā, kamēr nedarbojas pasažieru un to bagāžas biļešu pārdošanai lietots kases aparāts vai kases sistēma, lietotājs atbilstoši pasažieru pārvadājumus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai noformē un izsniedz darījuma partnerim biļeti.

41. Ja degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas darbs ir traucēts, lietotājs nekavējoties pārtrauc darījumu ar degvielu vai citu darījumu reģistrēšanu, ja tie tiek reģistrēti šajā sistēmā ietvertajos termināļos.

VI. Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāls un tā aizpildīšana

42. Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnālā (turpmāk – žurnāls) un Z pārskatā norādīto informāciju izmanto ierakstiem grāmatvedības reģistros.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā)

42.1 Kases aparāta, kases sistēmas vai tirdzniecības automāta lietotājs žurnālā norāda:

42.1 1. Z pārskata datumu;

42.1 2. Z pārskata numuru;

42.1 3. nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā vai fiskālajā atmiņā saglabātās reģistrētās samaksas kopsummu;

42.1 4. reģistrēto darījumu kopsummu naudas izteiksmē;

42.1 5. darījumu reģistrēšanas nodrošināšanai reģistrēto un naudas kastē vai ieņēmumu skaitītājā (tirdzniecības automātam) ielikto maiņas naudas summu;

42.1 6. reģistrēto un no naudas kastes vai ieņēmumu skaitītāja (tirdzniecības automātam) izņemto un kasē vai bankā iemaksāto vai inkasatoram nodoto naudas summu;

42.1 7. reģistrēto un no naudas kastes vai ieņēmumu skaitītāja (tirdzniecības automātam) izņemto skaidrās naudas summu, kas Z pārskata izdrukas brīdī nav iemaksāta kasē vai bankā vai nodota inkasatoram;

42.1 8. maiņas naudu dienas (Z pārskata perioda) beigās – naudas summu saskaņā ar lietotāja noteikto kārtību, ko nākamajā dienā (Z pārskata perioda sākumā) reģistrē kā naudas kastē vai ieņēmumu skaitītājā (tirdzniecības automātam) ielikto maiņas naudu;

42.1 9. apkalpojošā dienesta izsaukšanas datumu un laiku;

42.1 10. citu lietotājam nepieciešamo informāciju;

42.1 11. atbildīgo personu, kura ar parakstu apliecina žurnālā norādītās informācijas pareizību.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā)

42.2 Taksometra skaitītāja žurnālā norāda:

42.2 1. ieraksta numuru;

42.2 2. ieraksta datumu;

42.2 3. darba uzsākšanas laiku;

42.2 4. kopējo taksometra nobraukumu (km);

42.2 5. kopējo nobraukumu režīmā "aizņemts" (km);

42.2 6. kopējo braucienu skaitu režīmā "aizņemts";

42.2 7. kopējo naudas summu, kas ir saņemta režīmā "maksa" (euro);

42.2 8. kopējo naudas summu, kas ir saņemta kā piemaksa (euro);

42.2 9. inkasēto naudas summu (euro);

42.2 10. darba beigšanas laiku;

42.2 11. odometra rādījumu darba laika beigās (km);

42.2 12. informāciju par apkalpojošā dienesta izsaukšanu (datums, laiks);

42.2 13. vadītāja vārdu, uzvārdu un parakstu.

(MK 03.07.2012. noteikumu Nr.469 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1150)

43. Kases aparāta un kases sistēmas žurnāla paraugs valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem noteikts šo noteikumu 2.pielikumā. Lietotājs žurnālu var papildināt ar ailēm papildu rekvizītu norādīšanai.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.469)

44. Reģistra veidā sagatavota žurnāla lapas numurē augošā secībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina ar uzņēmuma vadītāja parakstu un zīmogu.

45. Ja žurnālu sagatavo elektroniski, izmanto datorprogrammu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, norādot attiecīgi šo noteikumu 42.1, 42.2 punktā vai 2.pielikumā minēto informāciju un citu lietotājam nepieciešamo informāciju.

(MK 03.07.2012. noteikumu Nr.469 redakcijā)

46. Lietotājs žurnālu aizpilda saskaņā ar Z pārskata datiem pēc katras Z pārskata izdrukāšanas un ielīmē tajā izdrukāto Z pārskatu vai pēc specializēto ierīču vai iekārtu atmiņas skaitītāju summāro rādītāju datu nolasīšanas.

47. Ja žurnālu sagatavo elektroniski, lietotājs izdrukātos Z pārskatus ielīmē atsevišķā Z pārskatu reģistrā, kurā norādīts datums un kārtas numurs. Katru mēnesi pēdējā darbadienā vai pēc Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas pieprasījuma par pārbaudei nepieciešamo laikposmu lietotājs izdrukā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāla datus un izdrukas brošē hronoloģiskā secībā kopā ar pārskata mēneša Z pārskatu reģistru.

47.1 Ja žurnālu sagatavo un glabā tikai elektroniski un ja žurnālā netiek reģistrētas kases operācijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kases operāciju uzskaiti, lietotājs var nepiemērot šo noteikumu 47.punktā minētās prasības attiecībā uz žurnāla drukāšanu un brošēšanu, ja tas nodrošina iespēju pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma par pārbaudei nepieciešamo laikposmu izsniegt elektroniski sagatavota un glabāta žurnāla izdruku papīra formā.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.221 redakcijā)

48. (Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

49. Z pārskata izdrukāšanas laiku nosaka lietotājs, bet ne retāk kā reizi katras darbadienas beigās. Ja darbadienas laikā nav notikušas darbības ar kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, lietotājs Z pārskatu neizdrukā un žurnālā izdara ierakstu, ka attiecīgajā darbadienā darījumu nav.

50. Degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas (izņemot automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas, ja mainās cena par vienu litru degvielas) lietotājs Z pārskatu izdrukā arī pirms degvielas cenu un degvielas uzpildes stacijas kases sistēmā uzstādīto degvielas uzpildes automātu konfigurācijas maiņas pirms degvielas pārdošanas (izsniegšanas) operāciju atsākšanas.

51. Ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanai izmantotā kases aparāta lietotājs kases aparāta žurnālā norāda no kases saņemto un kasē iemaksāto summu par katru valūtu.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.941 redakcijā)

52. Tirdzniecības automāta lietotājs žurnālu aizpilda pēc skaitītāja rādījumu nolasīšanas un naudas inkasēšanas. Skaitītāja rādījumu nolasīšanas un naudas inkasēšanas laiku nosaka lietotājs.

53. Taksometra skaitītāja lietotājs žurnālu aizpilda katras darbadienas beigās pēc skaitītāja rādījuma nolasīšanas.

VII. Darījumus apliecinošo dokumentu veidi un rekvizīti

54. Nodokļu maksātāji par darījumiem saņemto samaksu apliecina ar darījumu apliecinošu dokumentu - ar kases čeku vai šo noteikumu 70., 71., 72. un 73.punktā minētajā kārtībā ar numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīti (turpmāk - reģistrētā kvīts), vai ar numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu biļeti (turpmāk - reģistrētā biļete), vai ar citu šajos noteikumos noteiktu samaksu apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941; MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.640)

55. Kases čekā atbilstoši kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas tehniskajām prasībām norādāmie rekvizīti ir noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, bet taksometra skaitītājiem – normatīvajos aktos par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem.

(Grozīts ar MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.469)

56. Ja kases čekā vai šo noteikumu 70.3.apakšpunktā un 71.punktā minētajā kārtībā izsniegtajā dokumentā nav norādīti visi likumā "Par grāmatvedību" un likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktie rekvizīti, lietotājs pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniedz saskaņā ar minētajiem likumiem noformētu attaisnojuma dokumentu, kurā papildus citiem attiecīgajos likumos noteiktajiem rekvizītiem norāda kases čeka datumu un numuru, vai izdara papildu ierakstu kases čekā, norādot nepieciešamos rekvizītus un ierakstu veikušās personas uzvārdu un ierakstu apliecinot ar parakstu un spiedogu, kurā norādīts lietotāja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese. Kases čeku izmanto par pievienotās vērtības nodokļa rēķinu likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.221)

56.1 Automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas un speciali­zētās ierīces vai iekārtas lietotājs attaisnojuma dokumentu papildus kases čekam nenoformē un neizdara papildu ierakstu kases čekā, ja samaksa par darījumu veikta skaidrā naudā bez pārdevēja (pakalpojumu sniedzēja) klātbūtnes.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.886 redakcijā)

57. Kases čekā var nenorādīt darījuma (preces vai preču grupas) nosaukumu un pievienotās vērtības nodokļa zīmi (cipars, burts vai cita pazīme, kas norāda, ka attiecīgajai precei vai preču grupai piemērojama konkrētā nodokļa likme vai nodoklis nav piemērojams), daudzumu, cenu, piemēroto pievienotās vērtības nodokļa likmi, piešķirtās atlaides naudas izteiksmē (ja tādas ir), ja papildus kases čekam pēc darījuma partnera pieprasījuma tiek noformēts attaisnojuma dokuments darījumiem ar precēm saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(MK 09.03.2010. noteikumu Nr.221 redakcijā)

58. Nodokļu maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā reģistrē grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai arī kvīšu vai biļešu numurus, iesniedzot pamatotu rakstisku iesniegumu. Reģistrējot kvīšu vai biļešu numurus, iesniedz iesniegumu divos eksemplāros, norādot attiecīgi šo noteikumu 59. vai 60.punktā minētos rekvizītus.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

59. Uz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamo kvīšu grāmatiņas vāka norāda šādu informāciju:

59.1. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta);

59.2. kvīšu grāmatiņā esošo kvīšu skaits, sērija un numuri (no-līdz);

59.3. kvīšu reģistrācijas datums Valsts ieņēmumu dienestā. Kvīšu reģis­trāciju ar parakstu un zīmogu apliecina Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona vai nodokļu maksātāja atbildīgā persona, ja grāmatiņās brošētās kvītis reģistrētas, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarē­šanas sistēmu.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

60. Uz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamo biļešu grāmatiņas vāka norāda šādu informāciju:

60.1. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta);

60.2. biļešu grāmatiņā esošo biļešu skaits, sērija un numuri (no-līdz), vienas biļetes cena, grāmatiņā esošo biļešu vērtības kopsumma euro;

60.3. biļešu reģistrācijas datums Valsts ieņēmumu dienestā. Biļešu reģis­trāciju ar parakstu un zīmogu apliecina Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona vai nodokļu maksātāja atbildīgā persona, ja grāmatiņās brošētās biļetes reģistrētas, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarē­šanas sistēmu.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1150)

61. Reģistrēto kvīti noformē trijos eksemplāros, un tajā norāda šādus rekvizītus:

61.1. numurs, ko veido ar diviem latīņu alfabēta burtiem apzīmēta sērija un ne vairāk kā sešu zīmju kārtas numerācija;

61.2. kvīts numura reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, ja kvītis nav brošētas grāmatiņās;

61.3. izrakstīšanas datums (mēneša nosaukums rakstāms vārdiem);

61.4. preču pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta);

61.5. preču pircēja vai pakalpojuma saņēmēja nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta). Ja fiziskā persona neveic saimniecisko darbību, šajā apakšpunktā minētos rekvizītus norāda pēc tās pieprasījuma;

61.6. pārdotās preces nosaukums, daudzums, cena un vērtība vai sniegtā pakalpojuma veids, apjoms, cena un vērtība;

61.7. piešķirtās atlaides (ja tādas ir);

61.8. pievienotās vērtības nodokļa likme un summa, ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli;

61.9. darījuma kopējā summa (skaitļiem un vārdiem);

61.10. par darījumu atbildīgo personu paraksti;

61.11. cita nepieciešamā papildu informācija.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

62. Reģistrēto biļeti noformē vienā eksemplārā. Reģistrētā biļete sastāv no divām daļām - noplēšamās daļas un biļetes pasakņa.

63. Reģistrētās biļetes noplēšamajā daļā norāda šādus rekvizītus:

63.1. numurs, ko veido ar diviem latīņu alfabēta burtiem apzīmēta sērija un ne vairāk kā sešu zīmju kārtas numerācija un kurš ir vienāds ar biļetes pasakņa numuru;

63.2. biļetes numura reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, ja biļetes nav brošētas grāmatiņās;

63.3. biļetes pārdevēja (pasākuma organizētāja) nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta);

63.4. darījuma (pakalpojuma) nosaukums;

63.5. biļetes cena;

63.6. pievienotās vērtības nodokļa likme un pievienotās vērtības nodokļa summa, ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli. Šajā apakšpunktā minētos rekvizītus neuzrāda un pievienotās vērtības nodokļa summu ietver biļetes cenā, ja to nosaka pievienotās vērtības nodokli reglamentējošie normatīvie akti;

63.7. darījuma kopējā summa (skaitļiem un vārdiem), ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli;

63.8. cita nepieciešamā papildu informācija.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

64. Reģistrētās biļetes pasaknī norāda biļetes numuru un citu lietotājam nepieciešamo informāciju, kā arī biļetes pārdošanas brīdī - pārdošanas datumu. Ja biļetes nav brošētas grāmatiņās, biļetes pasaknī norāda arī biļetes numura reģistrēšanas datumu Valsts ieņēmumu dienestā un biļetes cenu vai darījuma kopējo summu (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamiem darījumiem).

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

65. Noformētās reģistrētās kvīts pirmo eksemplāru izsniedz pircējam (pakalpojuma saņēmējam), otrais eksemplārs paliek pārdevējam (pakalpojuma sniedzējam), trešais eksemplārs paliek kvīšu grāmatiņā (ja kvītis brošētas grāmatiņās) vai hronoloģiskā secībā tiek brošēts kalendāra gada ceturkšņa beigās (ja nepieciešams, agrāk).

66. Reģistrētās biļetes noplēšamo daļu izsniedz pircējam, bet pasakni saglabā biļešu grāmatiņā. Ja reģistrētās biļetes nav brošētas grāmatiņās, pasakņus brošē kalendāra gada ceturkšņa beigās (ja nepieciešams, agrāk).

67. Nodokļu maksātājs, kurš Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējis grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai biļešu vai kvīšu numurus, par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.590 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265; MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.395)

67.1 Pārskatā par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu norāda šādu informāciju:

67.1 1. pārskata periods;

67.1 2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā);

67.1 3. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);

67.1 4. izlietoto un anulēto kvīšu statuss (izlietots – “I”, anulēts – “A”), kvīšu reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz), skaits, darījumu summa, kas norādīta izlietotajās un anulētajās kvītīs;

67.1 5. nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

67.1 6. pārskata sagatavošanas datums. Pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu nodokļu maksātāja amatpersona apliecina ar parakstu.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.590 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

67.2 Pārskatā par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu norāda šādu informāciju:

67.2 1. pārskata periods;

67.2 2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā);

67.2 3. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);

67.2 4. izlietoto un anulēto biļešu statuss (izlietots – “I”, anulēts – “A”), biļešu reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz) un skaits;

67.2 5. nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

67.2 6. pārskata sagatavošanas datums. Pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu nodokļu maksātāja amatpersona apliecina ar parakstu.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.590 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

68. Valsts ieņēmumu dienests nereģistrē jaunas kvītis vai biļetes, ja nav iesniegts pārskats par reģistrēto kvīšu vai reģistrēto biļešu izlietojumu par iepriekšējo ceturksni.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

69. Nodokļu maksātājs, izbeidzot saimniecisko darbību, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu, iznīcina neizlietotās kvītis un biļetes un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.941 redakcijā)

70. Nodokļu maksātāji, saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, kases sis­tēmas, specializētās ierīces vai iekārtas šādos gadījumos:

70.1. darījumu apliecinot ar šo noteikumu 61.punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti:

70.1.1. par ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) sniegtajiem pakalpojumiem, ja samaksa tiek saņemta pakalpojumu sniegšanas vietā;

70.1.2. par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu to ražošanas vietā (izņemot sabiedriskās ēdināšanas vietas) vai piegādi pircējiem uz vietas, vai šo preču remontu;

70.1.3. par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem, ja tajā vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī nepārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas. Vidējos skaidrās naudas ieņēmumus mēnesī aprēķina, trijos iepriekšējos kalendāra mēnešos gūto skaidrās naudas ieņēmumu kopējo summu izdalot ar trīs. Ja vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī divus mēnešus pēc kārtas pārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas, nākamā mēneša laikā jānodrošina kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšana;

70.1.4. par zvērinātu advokātu un notāru, advokātu biroju, to filiāļu sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem;

70.1.5. par bērnu uzturēšanos un ēdināšanu bērnudārzos un mazbērnu novietnēs;

70.1.6. par bibliotēku un publisko arhīvu darbības specifikai raksturīgu pakalpojumu sniegšanu;

70.1.7. par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ja samaksu saņem ārpus kases;

70.1.8. par medicīnas pakalpojumiem, ko medicīnas iestādes sniedz ārpus kases darba laika, brīvdienās un svētku dienās;

70.1.9. par pakalpojumiem, ko apdrošināšanas starpnieki sniedz pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā);

70.1.10. par biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un politisko organizāciju (partiju) saņemtajiem ziedojumiem. Par anonīmiem ziedojumiem darījumus apliecinošus dokumentus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā neizsniedz;

70.2. darījumu apliecinot ar šo noteikumu 61.punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma:

70.2.1. par pašu iegūtās vai ražotās produkcijas pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās;

70.2.1.1 ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamas personas – par iepirktu preču pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem;

70.2.2. ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamas personas - par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu mazumtirdzniecībā tirgos un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem;

70.2.3. par pašu ražotās produkcijas pārdošanu sabiedriskajā ēdināšanā izglītības iestādēs. Ja samaksa tiek veikta avansā saskaņā ar skolēnu sarakstu, kvīti izsniedz personai, kas veic maksājumu;

70.2.4. par dievnamu, kultūras iestāžu, botānisko un zooloģisko dārzu, rezervātu, brīvdabas objektu un izklaides iestudējumu darbībai raksturīgu priekšmetu (piemēram, programmu, brošūru, atklātņu, grāmatu, suvenīru, rituāla priekšmetu) pārdošanu to apmeklējumu laikā;

70.2.5. fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību, gūstot ienākumu no īpašuma, un kuras atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēt saimniecisko darbību;

70.2.6. patentmaksas maksātāji;

70.3. darījumu apliecinot ar šo noteikumu 62., 63. un 64.punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto biļeti:

70.3.1. par ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos;

70.3.2. par ieejas maksu muzejos, vēsturiskajos objektos, botāniskajos dārzos, zooloģiskajos dārzos, rezervātos, brīvdabas objektos;

70.3.3. par ieejas maksu un inventāra nomu atpūtas vietās brīvā dabā, atrakciju un atpūtas parkos;

70.3.4. par autostāvvietu pakalpojumiem ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības);

70.3.5. par maksas tualešu pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.886; MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.221; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.532; MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.395)

70.1 Nodokļu maksātāji (izņemot valsts un pašvaldību budžeta iestādes), kas šo noteikumu 70.3.1.apakšpunktā minētajos gadījumos, saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai izvēlas nelietot kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, kopā ar pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu iesniedz šādu informāciju par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu konkrētos pasākumos:

70.1 1. pārskata periods;

70.1 2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā);

70.1 3. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);

70.1 4. pasākuma nosaukums un norises datums;

70.1 5. pasākumā izlietotās biļetes – biļešu reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz), skaits;

70.1 6. nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts;

70.1 7. pārskata sagatavošanas datums.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.395 redakcijā)

71. Kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot:

71.1. valsts un pašvaldību budžeta iestādes, saņemot samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem skaidrā naudā iestādes kasē, Latvijas Banka, kredītiestādes un apdrošināšanas sabiedrības, izsniedzot attaisnojuma doku­mentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kases operāciju uzskaiti;

71.2. personas, kuras tirdzniecības vietās pārdod tikai izlozes biļetes vai azartspēles kartes, ievērojot normatīvajos aktos par azartspēlēm un izlozēm noteiktās prasības un izsniedzot minēto biļeti vai karti;

71.3. personas, kuras ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) pārdod normatīvajos aktos par licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtību noteiktās licences, izsniedzot minēto licenci;

71.4. personas, kuras veic dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu iepirkšanu, izgatavošanu un remontu, izsniedzot kvīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtību un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtību;

71.5. personas, kuras pārdod tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru pārvadāšanu noformētas pilsētas sabiedriskā transporta (autotransporta, tramvaju un trolejbusu) biļetes (arī bagāžas biļetes) un abonementa braukšanas dokumentus, izsniedzot biļeti vai abonementa braukšanas dokumentu;

71.6. personas par pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem ar autotransportu rajonu maršrutos, kuros dienas vidējie reisa ieņēmumi nepārsniedz 22 euro, un tālsatiksmes maršrutos, kuros dienas vidējie reisa ieņēmumi nepārsniedz 72 euro, samaksu saņemot transportlīdzeklī un izsniedzot biļeti, kas noformēta normatīvajos aktos par pasažieru pārvadāšanu noteiktajā kārtībā. Ja transportlīdzeklī saņemtās skaidrās naudas dienas vidējie reisa ieņēmumi par pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem ar autotransportu 15 dienas pēc kārtas rajonu maršrutos pārsniedz 22 euro un tālsatiksmes maršrutos – 72 euro, nākamā mēneša laikā jānodrošina kases aparāta vai kases sistēmas lietošanas uzsākšana;

71.7. personas par starptautiskajiem pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem ar autotransportu, samaksu saņemot transportlīdzeklī un izsniedzot biļeti, kas noformēta normatīvajos aktos par pasažieru pārvadāšanu noteiktajā kārtībā;

71.8. personas par dzelzceļa starptautiskajiem pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem vai vietējiem pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem šaursliežu dzelzceļa maršrutā Gulbene-Alūksne vai elektrovilcienu maršrutos, samaksu saņemot transportlīdzeklī un izsniedzot biļeti vai par maksu pārvadājamās bagāžas kvīti normatīvajos aktos par dzelzceļa pārvadājumiem noteiktajā kārtībā;

71.9. (svītrots ar MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.221);

71.10. Valsts ieņēmumu dienests, saņemot samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un izsniedzot kvīti, kurā norādīti šo noteikumu 61.punktā minētie rekvizīti (izņemot 61.2.apakšpunktā minēto rekvizītu);

71.11. valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, saņemot samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem un izsniedzot kvīti pakalpojuma saņēmējam, kura noformēta vienā eksemplārā un kurā norādīti šo noteikumu 61.punktā minētie rekvizīti (izņemot 61.1. un 61.2.apakšpunktā minēto rekvizītu);

71.12. valsts un pašvaldību budžeta iestādes, saņemot samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ar maksājumu kartēm un izsniedzot maksājumu karšu apstrādes termināļa kvīti;

71.13. valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts”, saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) un izsniedzot kvīti, kurā norādīti šo noteikumu 61.punktā minētie rekvizīti (izņemot šo noteikumu 61.2.apakšpunktā minēto rekvizītu).

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.886; MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.143; MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941; MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.221; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1150)

72. Kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas nelieto personas, saņemot samaksu par spēļu iekārtu (piemēram, biljarda galdi, šautriņas, galda hokejs) un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētu azartspēļu automātu un azartspēļu iekārtu lietošanu un pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniedzot reģistrēto kvīti. Par spēļu iekārtās, azartspēļu automātos un azartspēļu iekārtās veiktajiem darījumiem darījumu apliecinošos dokumentus neizsniedz, ja pirms darījuma uzsākšanas darījuma partneris nav brīdinājis pakalpojuma sniedzēju par vēlmi saņemt reģistrēto kvīti vai ja darījums ir veikts bez pakalpojuma sniedzēja klātbūtnes.

(Grozīts ar MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.469)

73. Ja tirdzniecības automāta konstrukcija neparedz izdrukāt kases čeku, par tirdzniecības automātā bez pārdevēja (pakalpojuma sniedzēja) klātbūtnes reģistrētiem darījumiem darījumus apliecinošos dokumentus neizsniedz.

74. Taksometra skaitītāja lietotājs par sniegtajiem taksometra pakalpojumiem izsniedz kases čeku atbilstoši normatīvajos aktos par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem noteiktajām prasībām.

(MK 03.07.2012. noteikumu Nr.469 redakcijā)

VIII. Apkalpojošo dienestu pienākumi

75. Apkalpojošajam dienestam pirms darbības uzsākšanas jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā.

76. Lai apkalpojošo dienestu reģistrētu un ietvertu tā apkalpojamos kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļus (modifikācijas) Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā), apkalpojošais dienests iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šādus dokumentus:

76.1. iesniegumu par iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) (6.pielikums);

76.2. spēkā esoša līguma kopiju par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 28 000 euro apmērā par zaudējumiem, ja tādi rastos apkalpojošā dienesta vainas dēļ;

76.3. informāciju par to apkalpojošā dienesta un trešās personas (ja apkalpojošajam dienestam ar to noslēgts apkalpošanas līgums) atbildīgo darbinieku, kuri apkalpos kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu (turpmāk - apkalpojošā dienesta atbildīgā persona), atbilstošu tehnisko vai arodizglītību vai profesionālo kvalifikāciju;

76.4. ja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis (modifikācija) nav iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā), papildus iesniegumam iesniedz tehnisko dokumentāciju valsts valodā. Tehniskajā dokumentācijā ietver:

76.4.1. kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas vispārīgu aprakstu, kurā izskaidrota tās konstrukcija un darbība, un to risinājumu aprakstus, kas pamato normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteikto tehnisko prasību izpildi, darba shēmas un diagrammas, tai skaitā informāciju par programmatūru, tās raksturlielumiem un darbībām;

76.4.2. ja nepieciešams, citu ražotāja sniegto tehnisko dokumentāciju labākai kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas darbības izpratnei;

76.4.3. pārbaužu rezultātus un sertifikātus (ja tādi ir) par atbilstību attiecīgajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm noteiktajām prasībām;

76.4.4. anketu par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) tehniskajām iespējām (7.pielikums).

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1150)

77. Ja mainās šo noteikumu 76.punktā minētā informācija, apkalpojošais dienests 10 dienu laikā par to rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot attiecīgos (precizētos) dokumentus.

78. (Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

79. Apkalpojošais dienests nodrošina lietotājam iespēju iepazīties ar apkalpojošā dienesta apstiprinātu apkalpošanas pakalpojumu cenrādi un izvēlēties norēķinu kārtību abonementa maksas veidā vai par atsevišķiem pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

80. Apkalpojošais dienests veic tikai tādu kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu apkalpošanu, kuri nodrošina normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteikto prasību izpildi un ir iekļauti kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpojošo dienestu reģistrā attiecīgā apkalpojošā dienesta apkalpojamo modeļu (modifikāciju) sarakstā.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

81. Apkalpojošā dienesta atbildīgā persona pirms kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanas pārliecinās par tās tehnisko iespēju atbilstību normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām. Ja kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis (modifikācija) nav iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā), aizpilda anketu (vismaz divos eksemplāros) par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) tehniskajām iespējām.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

82. (Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

83. Katram kases aparātam, kases sistēmai, specializētajai ierīcei vai iekārtai, kura pirmo reizi tiek uzstādīta nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai, apkalpojošais dienests izsniedz tehnisko pasi.

84. Uzstādot kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu tās darbības vietā, apkalpojošā dienesta atbildīgā persona:

84.1. ieprogrammē darba programmu;

84.2. noplombē kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu tā, lai nebūtu iespējams patvarīgi mainīt tās konstrukciju, iejaukties programmā un radīt iespēju slēpt vai samazināt ar nodokļiem apliekamos ienākumus;

84.3. veic atzīmi tehniskajā pasē, norādot lietotāja nosaukumu (fiziskai personai - vārdu un uzvārdu), nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, uzstādīšanas vietas adresi (ja kases aparātu paredzēts lietot ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), - juridisko adresi un norāda, ka kases aparāta lietošana notiks ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas), datumu un laiku, kā arī ieraksta nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsummu, uzlikto plombu sērijas un numurus un apliecina attiecīgo ierakstu ar parakstu un tā atšifrējumu.

84.1 Uzstādot specializēto ierīci – taksometra skaitītāju – transportlīdzeklī un veicot tās turpmāko apkalpošanu, apkalpojošā dienesta atbildīgā persona nodrošina, lai taksometra skaitītājā tiktu ieprogrammēti tikai tādi tarifi par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru, kādi apstiprināti attiecīgajā pašvaldībā, izsniedzot nodokļu maksātājam speciālo atļauju (licenci) pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru. Taksometra skaitītājā ieprogram­mētos tarifus apkalpojošā dienesta atbildīgā persona ieraksta taksometra skaitītāja tehniskajā pasē, ierakstu apliecinot ar parakstu un norādot datumu.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.941 redakcijā)

85. Uzstādot kases sistēmu, apkalpojošā dienesta atbildīgā persona papildus šo noteikumu 84.punktā minētajām darbībām veic šādas darbības:

85.1. divos eksemplāros noformē plombēšanas vietu aprakstu, kuru paraksta (norādot paraksta atšifrējumu) apkalpojošā dienesta un lietotāja atbildīgās personas. Pirmo eksemplāru apkalpojošais dienests izsniedz kases sistēmas lietotājam, otrais paliek apkalpojošajam dienestam. Plombēšanas vietu apraksts ir kases sistēmas tehniskās pases neatņemama sastāvdaļa;

85.2. ieraksta attiecīgās kases sistēmas kontroles programmu datu nesējā vai izdrukā automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas kontroles datus un 10 dienu laikā nodod tos Valsts ieņēmumu dienestam;

85.3. kases sistēmas tehniskajā pasē norāda sastādītā plombēšanas vietu apraksta datumu un numuru;

85.4. ieslēdz fiskālo atmiņu, pirms lietotājs uzsācis nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanu kases sistēmā.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

86. Ja degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas datu saglabāšana ir bijusi traucēta un degvielas uzpildes stacijas darbs automātiski bloķējies, apkalpojošais dienests pārbauda degvielas uzpildes stacijas vienotajā sistēmā ietvertās ierīces vai iekārtas un atjauno kases sistēmas programmu, ieraksta datu nesējā vai izdrukā automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas kontroles datus un 10 dienu laikā nodod tos Valsts ieņēmumu dienestam.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

87. Pirms lietotājs uzsācis nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanu kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā, apkalpojošais dienests izslēdz kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas mācību režīmu.

88. Pēc kases aparāta un kases sistēmas uzstādīšanas apkalpojošā dienesta atbildīgā persona nodrošina pirmā Z pārskata izdruku, kuru ar parakstu apstiprina apkalpojošā dienesta un lietotāja atbildīgās personas. Pēc pirmā Z pārskata izdrukas apstiprināšanas apkalpojošā dienesta atbildīgā persona to ielīmē tehniskajā pasē.

89. Apkalpojošais dienests pirmo reizi uzstādītai kases sistēmai ieprogrammē kases čekā, X un Z pārskatā kases sistēmas identifikācijas kodu un pēc fiskālās atmiņas bloka nomaiņas - arī fiskālās atmiņas bloka identifikācijas numuru, uzlīmē uz kases sistēmas attiecīgās ierīces vai iekārtas (kurā ievietots centrālās vadības bloks) uzlīmi ar neizdzēšamu identifikācijas kodu un fiskālās atmiņas bloka identifikācijas numuru un izdara attiecīgu ierakstu tehniskajā pasē, norādot datumu un apstiprinot ierakstu ar apkalpojošā dienesta atbildīgās personas parakstu.

90. Kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas apkalpojošais dienests plombē ar plombām, kuras par maksu iegādājies Valsts ieņēmumu dienestā. Citu plombu izmantošana kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu plombēšanai ir aizliegta. Plombas uzliek tā, lai nebūtu iespējams patvarīgi mainīt kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukciju, iejaukties programmā un radīt iespēju slēpt vai samazināt ar nodokļiem apliekamos ienākumus, kā arī visās savienojuma vietās ar papildu ierīcēm, lai tās nevarētu atvienot, nesabojājot plombu.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

91. Lai iegādātos plombas, apkalpojošais dienests sagatavo un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pamatotu rakstisku iesniegumu (8.pielikums), kurā norādīts darbības nodrošināšanai nepieciešamo plombu veids un skaits.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

92. Apkalpojošais dienests nodrošina iegādāto, noņemto (arī tādu, kuras plombēšanai izlietojis cits apkalpojošais dienests), izlietoto un anulēto plombu uzskaiti. Apkalpojošais dienests nodrošina anulēto (sabojāto) plombu iznīcināšanu un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

93. Apkalpojošais dienests nosaka atbildīgās personas, kuras ir tiesīgas veikt apkalpošanu, izdarīt ierakstus tehniskajās pasēs, sastādīt un parakstīt plombēšanas vietu aprakstus.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

94. Apkalpojošais dienests katru mēnesi veic plombu inventarizāciju, norādot plombēšanai izlietoto, anulēto (piemēram, sabojāto plombu, kuras nav izlietotas plombēšanai), no kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm un iekārtām saskaņā ar apkalpošanas gaitā sastādītajiem aktiem noņemto un atlikumā esošo plombu sērijas un numurus.

95. Apkalpojošais dienests iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par stingrās uzskaites plombu izlietojumu (9.pielikums) attiecīgajā ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam. Valsts ieņēmumu dienests jaunas plombas neizsniedz, ja nav iesniegts pārskats par iepriekšējo ceturksni.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.395)

96. Apkalpojošais dienests, izbeidzot saimniecisko darbību, veic atlikumā esošo plombu inventarizāciju un saskaņā ar inventarizācijas rezultātiem sagatavo un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par stingrās uzskaites plombu izlietojumu, iznīcina neizlietotās plombas un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

97. Apkalpojošais dienests, reorganizējot saimniecisko darbību, veic atlikumā esošo plombu inventarizāciju un saskaņā ar inventarizācijas rezultātiem sagatavo un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par iegādāto stingrās uzskaites plombu izlietojumu, kā arī iesniedz rakstisku pieprasījumu pārreģistrēt neizlietotās plombas tiesību un saistību pārņēmējam vai iznīcina tās un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

98. Apkalpojošais dienests 48 stundu laikā pēc lietotāja izsaukuma saņemšanas nodrošina apkalpojošā dienesta atbildīgās personas ierašanos kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas vietā.

99. Apkalpojošais dienests visus kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpošanas gadījumus hronoloģiskā secībā reģistrē un uzskaita apkalpošanas un izsaukumu reģistrā, norādot šādu informāciju:

99.1. ieraksta kārtas numurs;

99.2. apkalpošanas pieteikuma datums un laiks;

99.3. kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotāja nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

99.4. kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas marka, modelis (modifikācija), šasijas numurs (identifikācijas kods) un tehniskās pases numurs;

99.5. (svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265);

99.6. datums un laiks, kad apkalpojošā dienesta atbildīgā persona ieradusies kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas atrašanās vietā;

99.7. paziņotie izsaukuma iemesli;

99.8. konstatētie izsaukuma iemesli;

99.9. nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsumma, uzlikto un noņemto plombu sērijas un numuri;

99.10. apkalpošanas laikā noformēto attaisnojuma dokumentu (aktu, anketu, plombēšanas vietu aprakstu) (ja tādi noformēti) nosaukums, datums un numurs;

99.11. cita nepieciešamā papildu informācija.

100. Apkalpojošā dienesta atbildīgā persona pēc kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanas nomaina visas plombas un tehniskajā pasē izdara ierakstu par apkalpošanu, norādot apkalpošanas datumu, nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsummu, uzlikto un noņemto plombu sērijas un numurus, kā arī noformēto dokumentu (ja tādi noformēti) nosaukumu, datumu un numuru.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā)

101. (Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

102. Ja apkalpošanas laikā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukcijā vai programmā atklātas nelikumīgi veiktas izmaiņas vai konstatēti plombu bojājumi, apkalpojošais dienests vienas dienas laikā rakstiski paziņo par to Valsts ieņēmumu dienestam.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

103. Plombas no kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas ir tiesīga noņemt apkalpojošā dienesta atbildīgā persona vai Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis, veicot uzraudzību un kontroli. Par plombu noņemšanu noformē aktu.

104. Ja apkalpojošais dienests izsaukts sakarā ar lietotāja lēmumu izbeigt kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai un izslēgt no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra), apkalpojošā dienesta atbildīgā persona noņem plombas no attiecīgā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas un veic ierakstu tehniskajā pasē, norādot nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsummu, plombu noņemšanas iemeslus, datumu un laiku.

105. (Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

106. Apkalpojošajam dienestam aizliegts:

106.1. dzēst nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsummu. Ja nepārvaramas varas vai remonta gadījumā nedzēšamās elektroniskās atmiņas vai summārās atmiņas kopsummas rādījumi tiek mainīti, apkalpojošā dienesta atbildīgā persona sastāda aktu trijos eksemplāros. Pirmo akta eksemplāru nodod lietotājam, otro - apkalpojošajam dienestam, bet trešo 10 dienu laikā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam;

106.2. mainīt kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukciju un programmu (izņemot rekvizītu ieprogrammēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, bet taksometra skaitītājiem – atbilstoši normatīvajiem aktiem par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem), kā arī programmu elektroniskās kontrollentes atmiņas vadībai un radīt iespēju lietotājam slēpt vai samazināt ienākumus un nodokļus;

106.3. ieprogrammēt specializētajā ierīcē – taksometra skaitītājā – tādus tarifus par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru, kādi nav apstiprināti attiecīgajā pašvaldībā, izsniedzot nodokļu maksātājam speciālo atļauju (licenci) pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941; MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.469)

107. Apkalpojošais dienests ir atbildīgs:

107.1. par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukcijas, programmas un plombu atbilstību šo noteikumu prasībām;

107.2. ja kases sistēmai uzliktās plombas nav bojātas, - par kases sistēmas programmas atbilstību attiecīgās kases sistēmas kontroles programmai, kas iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

108. Apkalpojošais dienests nodrošina lietotāja kasieru apmācību darbam ar kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm un iekārtām, kas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) ietvertas attiecīgā apkalpojošā dienesta apkalpojamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu (modifikāciju) sarakstā.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

109. Apkalpojošais dienests nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret zaudējumiem, ja tādi rastos apkalpojošā dienesta vainas dēļ. Civiltiesiskās apdrošināšanas minimālā atbildības likme ir 28 000 euro.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1150)

110. Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu nedrīkst veikt apkalpojošais dienests, kas pats ir attiecīgā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs.

111. Ja apkalpojošais dienests ir pieņēmis lēmumu par turpmākās darbības izbeigšanu, tas 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē par to Valsts ieņēmumu dienestu un lietotājus, ja ar tiem ir noslēgti līgumi par kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpošanu. Apkalpojošais dienests nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) attiecīgā apkalpojošā dienesta apkalpojamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu (modifikāciju) sarakstā ietverto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpošanu trīs mēnešus pēc Valsts ieņēmumu dienesta un lietotāju informēšanas par turpmākās darbības izbeigšanu.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

IX. Kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu, to lietotāju un apkalpojošo dienestu reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā)

112. Valsts ieņēmumu dienests Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) reģistrē:

112.1. kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu (izņemot taksometra skaitītājus) modeļus (modifikācijas), kas nodrošina normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteikto prasību izpildi, - šo noteikumu VIII nodaļā noteiktajā kārtībā;

112.2. lietotājus un to lietotos kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas - šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;

112.3. apkalpojošos dienestus - šo noteikumu VIII nodaļā noteiktajā kārtībā.

113. Valsts ieņēmumu dienests reģistrē apkalpojošos dienestus un to apkalpojamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļus (modifikācijas) un veic attiecīgas izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 76. un 77.punktā minēto dokumentu saņemšanas. Lēmumu par apkalpojošo dienestu un to apkalpojamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu (modifikāciju) reģistrēšanu un attiecīgu izmaiņu veikšanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) Valsts ieņēmumu dienests paziņo savā mājaslapā internetā.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā)

113.1 Apkalpojošo dienestu un to apkalpojamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļus (modifikācijas), kā arī attiecīgās izmaiņas uzskata par reģistrētām Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) tajā dienā, kad paziņots lēmums.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā)

113.2 Ja reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) nepieciešamie dokumenti netiek saņemti, tie nav pilnīgi, tajos sniegtā informācija nav pietiekama un patiesa vai ir iestājušies šo noteikumu 114. un 115.punktā minētie apstākļi, Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā pieņem lēmumu atteikt reģistrāciju un rakstiski par to paziņo personai.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.265 redakcijā)

114. Valsts ieņēmumu dienests nereģistrē personu kā apkalpojošo dienestu, kā arī neveic izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) par apkalpojamo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļiem (modifikācijām), ja konstatēti šādi gadījumi:

114.1. persona atrodas likvidācijas procesā vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta;

114.2. personai ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;

114.3. pēdējo triju gadu laikā pirms iesnieguma saņemšanas dienas personai ir konstatēti šajos noteikumos noteiktās profesionālās darbības pārkāpumi;

114.4. persona nav iesniegusi šo noteikumu 76.punktā minētos attiecīgos dokumentus;

114.5. pēdējo triju gadu laikā pirms iesnieguma saņemšanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu samaksas.

115. Ja Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 76.4.apakšpunktā minēto informāciju vai veicot kontroles pasākumus, konstatē, ka kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis (modifikācija) neatbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā rakstiski informē lietotāju un apkalpojošo dienestu par konstatēto neatbilstību un līdz neatbilstības novēršanai nereģistrē kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju) Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) vai izslēdz no tās.

116. Valsts ieņēmumu dienests izslēdz no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra):

116.1. uz lietotāja vārda reģistrētos kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas:

116.1.1. pēc lietotāja pieprasījuma;

116.1.2. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, ja:

116.1.2.1. lietotājs izbeidzis saimniecisko darbību kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas reģistrācijas vietas adresē, nepaziņojot par to Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests rakstiski 15 darbdienu laikā informē lietotāju par izslēgšanu no vienotās datu bāzes (reģistra);

116.1.2.2. nav nodrošinātas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām. Valsts ieņēmumu dienests rakstiski 15 darbdienu laikā informē lietotāju par izslēgšanu no vienotās datu bāzes (reģistra);

116.1.2.3. lietotājs kā saimnieciskās darbības vai komercdarbības veicējs ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra;

116.2. apkalpojošo dienestu pēc tā pieprasījuma;

116.3. apkalpojošo dienestu, ja tiek konstatēts, ka tas nepilda šo noteikumu VIII nodaļā minētos pienākumus. Valsts ieņēmumu dienests rakstiski 15 darbdienu laikā informē apkalpojošo dienestu par izslēgšanu no vienotās datu bāzes (reģistra).

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

117. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina publiski pieejamu kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu, to lietotāju un apkalpojošo dienestu vienoto datu bāzi (reģistru), kurā ietvertas šādas ziņas:

117.1. informācija par lietošanā esošu kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu:

117.1.1. marka, modelis (modifikācija), šasijas numurs (kases sistēmām - identifikācijas kods);

117.1.2. tehniskās pases sērija un numurs;

117.1.3. kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas reģistrācijas datums Valsts ieņēmumu dienestā;

117.1.4. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vietas adrese (juridiskā vai struktūrvienības adrese vai deklarētā dzīvesvieta);

117.1.5. lietotāja nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

117.2. apkalpojošā dienesta nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta), visu apkalpošanas vietu (struktūrvienību) adreses, tālruņi, atbildīgo personu vārdi un uzvārdi un apkalpojamie kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļi (modifikācijas).

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

X. Uzraudzības un kontroles kārtība

118. Valsts ieņēmumu dienests nosaka izgatavojamo plombu veidu, plombās iestrādājamos aizsargelementus, rekvizītus un nodrošina tipogrāfiski iespiestu plombu ar sēriju (apzīmēta ar trim latīņu alfabēta burtiem) un sešciparu kārtas numuru izgatavošanu un pārdošanu apkalpojošajiem dienestiem.

119. Valsts ieņēmumu dienests plombas izsniedz saskaņā ar apkalpojošā dienesta pamatotu rakstisku iesniegumu tā amatpersonai vai pilnvarotajai personai 15 darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

120. Valsts ieņēmumu dienests katrai pirmo reizi uzstādītai un pirmo reizi Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētai kases sistēmai piešķir kases sistēmas identifikācijas kodu. Kases sistēmas identifikācijas kodu Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā persona ieraksta kases sistēmas tehniskajā pasē. Kases sistēmas identifikācijas kods sastāv no Valsts ieņēmumu dienesta divciparu koda un Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra) programmas piešķirtā kārtas numura.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

121. Valsts ieņēmumu dienests glabā datu nesējus, kuros ierakstīta kases sistēmas kontroles programma, un automātisko degvielas uzpildes staciju kases sistēmu kontroles datu izdrukas līdz attiecīgās kases sistēmas izslēgšanai no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra).

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

122. Par šajos noteikumos noteikto prasību pārkāpumiem personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

X1. Lietotāja pienākumi preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā

(Nodaļa MK 06.08.2013. noteikumu Nr.483 redakcijā; nodaļu piemēro no 01.10.2013. līdz 30.06.2014., sk. 128.punktu)

122.1 Lietotājs nodrošina, lai normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteikto kases čeka rekvizītu − reģistrēto darījumu kopsummu (kopējo summu ar pievienotās vērtības nodokli) – preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā norādītu latos un euro.

122.2 Šo noteikumu 122.1 punktā noteiktās prasības nepiemēro tirdzniecības automātiem, kā arī šo noteikumu 10.pielikumā minētajiem kases aparātiem.

122.3 Reģistrētajā kvītī preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā rekvizītu – darījuma kopējo summu, kuru norāda skaitliskā izteiksmē (kopējo summu ar pievienotās vērtības nodokli), – norāda latos un euro.

122.4 Grāmatiņās brošētas biļetes vai biļešu numurus, kuriem vienas biļetes cena un biļešu vērtības kopsumma ir norādīta euro, reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 58.punktā noteiktajā kārtībā un darījuma apliecināšanai izsniedz, sākot ar 2014.gada 1.janvāri.

122.5 Nodokļu maksātāji grāmatiņās brošētās biļetes, kuru cena ir norādīta latos un kas Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas līdz 2013.gada 31.decembrim, darījumu apliecināšanai var izsniegt līdz 2014.gada 30.jūnijam.

122.6 Nodokļu maksātāji uz 2014.gada 1.jūliju veic to atlikumā esošo reģistrēto grāmatiņās brošēto biļešu inventarizāciju, kuru cena norādīta latos, un anulē minētās biļetes.

122.7 Nodokļu maksātāji, kuri Valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrējuši biļešu numurus, norādot vienas biļetes cenu un biļešu vērtības kopsummu latos, ar 2014.gada 1.janvāri darījumu apliecināšanai izsniedz biļetes, kuru cena norādīta euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

122.8 Lietotājs Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā drīkst ierīkot papildu naudas kasti, nesaskaņojot to ar Valsts ieņēmumu dienestu. Kases aparāta vai kases sistēmas tehniskajā pasē ierakstu par papildu naudas kastes ierīkošanu neveic.

122.9 Ja kases aparāta konstrukcija preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā nenodrošina kases čekā reģistrēto darījuma kopsummas norādīšanu latos un euro, lietotājs pēc darījuma partnera pieprasījuma izdara papildu ierakstu kases čekā, reģistrēto darījumu kopsummu norādot latos un euro. Ierakstu ar parakstu apliecina tā persona, kas veikusi attiecīgo ierakstu.

122.10 Ja kases aparāta konstrukcija latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā nenodrošina, ka latos saņemtā summa kases čekā tiek norādīta euro un latos, lietotājs pēc darījuma partnera pieprasījuma izdara papildu ierakstu kases čekā, norādot saņemto summu latos. Ierakstu ar parakstu apliecina tā persona, kas veikusi attiecīgo ierakstu.

122.11 Lietotājs latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā no kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas inkasētos latus un euro kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnālā norāda atsevišķi.

122.12 Laikposmā, kamēr nedarbojas kases aparāts vai kases sistēma, lietotājs latu un euro vienlaicīgas apgrozības periodā veiktos darījumus uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā un darījumu summu norāda latos un euro.

XI. Noslēguma jautājumi

123. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumus Nr.850 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību un lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 167.nr.).

124. Latvijas lauku teritorijā reģistrēto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietotāji nodrošina, lai šo noteikumu 4.1.apakšpunktam atbilstošu kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu lietošana tiktu uzsākta ne vēlāk kā 2010.gada 1.janvārī. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu prasībām neatbilstošus kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas citam lietotājam nepārreģistrē.

125. Kases aparātu ar kontrollentes datu nesēju lietotāji nodrošina, lai šo noteikumu 4.1.apakšpunktam atbilstošu kases aparātu lietošanas uzsākšana tiktu uzsākta ne vēlāk kā 2008.gada 1.janvārī. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu prasībām neatbilstošus kases aparātus ar kontrollentes datu nesēju citam lietotājam nepārreģistrē.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

126. Nodokļu maksātājs šo noteikumu 58.punktā minētos kvīšu vai biļešu numurus Valsts ieņēmumu dienestā reģistrē, sākot ar 2007.gada 1.jūliju.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

127. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas nodrošina, lai kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu lietošana iepirktu preču pārdošanā ielu tirdzniecības vietās un par šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem tiktu uzsākta ne vēlāk kā 2010.gada 1.septembrī. Līdz kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu lietošanas uzsākšanai ielu tirdzniecības vietās ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas saņemto samaksu par darījumiem skaidrā naudā apliecina ar šo noteikumu 61.punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.532 redakcijā)

128. Šo noteikumu 1.7.apakšpunktu, X1 nodaļu un 10.pielikumu piemēro no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.483 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.282
Kases aparāta, kases sistēmas, tirdzniecības automāta žurnāls

(Pielikums svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265)

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.282

(Pielikums grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1150)

Kases aparāta, kases sistēmas žurnāls valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem

no _______.gada ______________ līdz ______.gada _____________

Valūtas uzskaites reģistrs

____. gada _____.____________

02.JPG (43671 bytes)

Dienas (perioda) finanšu pārskata (Z pārskata) informācija

03.JPG (34991 bytes)

Kārtība, kādā aizpildāms kases aparāta (kases sistēmas) žurnāls valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem

1. Žurnālu aizpilda pēc katra dienas (perioda) finanšu pārskata (Z pārskata) izdrukāšanas.

2. Ierakstus par attiecīgo dienu (Z pārskata periodu) sāk jaunā žurnāla atvērumā.

3. Žurnāla atvērumā ir divas lappuses - valūtas uzskaites reģistrs un Z pārskata informācija.

4. Žurnāla lappusē "Valūtas uzskaites reģistrs" norāda tās aizpildīšanas datumu un:

1.ailē - valūtas nosaukumu;

2.ailē - katras valūtas atlikumu pārskata perioda sākumā (valūtā);

3.ailē - katras valūtas no kases saņemto summu;

4.ailē - katras nopirktās valūtas summu;

5.ailē - katras valūtas pirkšanas kursu;

6.ailē - katras nopirktās valūtas summu, pārrēķinātu euro (4. x 5.aile);

7. ailē - katras pārdotās valūtas summu;

8.ailē - katras valūtas pārdošanas kursu;

9.ailē - katras pārdotās valūtas summu, pārrēķinātu euro  (7. x 8.aile);

10. un 11.aile - papildu informācijas norādīšanai;

12.ailē - dienas (perioda) valūtas pirkšanas un pārdošanas rezultāts euro (9. - 6.aile);

13.ailē - kasē nodoto katras valūtas summu;

14.ailē - katras valūtas atlikumu pārskata perioda beigās;

5. Žurnāla lappusē "Dienas finanšu pārskata (Z pārskata) informācija" norāda:

1.ailē - Z pārskata datumu;

2.ailē - Z pārskata numuru;

3.ailē - nedzēšamās elektroniskās atmiņas kopsummas rādītāju;

4.ailē - visu dienas (perioda) laikā nopirkto valūtu summu, pārrēķinātu euro (valūtas uzskaites reģistra 6.ailes kopsumma);

5.ailē - visu dienas (perioda) laikā pārdoto valūtu summu, pārrēķinātu euro (valūtas uzskaites reģistra 9.ailes kopsumma);

6.ailē - dienas (perioda) valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu rezultāts (5. - 4.aile);

7. un 8.ailē - sakarā ar kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas bojājumiem apkalpojošā dienesta pārstāvja izsaukšanas datums un laiks;

9., 10. un 11.aile - papildu informācijas norādīšanai;

12.ailē - kasiera parakts par sniegtās informācijas pareizību un tā atšifrējums.

Z pārskatu pielīmē tam paredzētajā vietā.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.282
Taksometra skaitātāja žurnāls

(Pielikums svītrots ar MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.469)

4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.282
Pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto kvīšu izlietojumu

(Pielikums svītrots ar MK 28.07.2008. noteikumiem Nr.590)

5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.282
Pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto biļešu izlietojumu

(Pielikums svītrots ar MK 28.07.2008. noteikumiem Nr.590)

6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.282
Iesniegums apkalpojošā dienesta iekļaušanai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā)

07.JPG (32593 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.282

(Pielikums grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.265; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1150)

Anketa par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) tehniskajām iespējām
   
 

(nodokļu maksātāja nosaukums, fiziskai personai - vārds, uzvārds)

 
   
 

(nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

 
   
 

(juridiskā adrese, fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta)

 
   
 

(anketas numurs un datums)

 


Kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta

marka

modelis (modifikācija)


Nr.p.k.

Tehniskās iespējas

+ (ja neatbilst, rindu neaizpilda)

Piezīmes

APRĪKOJUMS

1.

Atmiņa:

KA, KS (izņemot KA ar kontrollentes datu nesēju). Specializētajām ierīcēm un iekārtām - summētāji

1.1.

kases aparāta nedzēšamā elektroniskā atmiņa:

KA

1.1.1.

ievietota nedzēšamās elektroniskās atmiņas blokā

KA

1.1.2.

tās dati nav izdzēšami vai maināmi bez iejaukšanās konstrukcijā

KA

1.1.3.

tā ir energoneatkarīga - tās darbība tiek nodrošināta no atsevišķa enerģijas avota, un netiek dzēsta, ja pārtrauc vai atvieno elektrības pievadi no elektrotīkla, un atmiņā ierakstītā informācija tiek saglabāta vismaz 30 diennaktis

KA

1.1.4.

atmiņas ietilpība nodrošina, lai tiktu saglabāta un uzkrāta ne mazāk kā triju gadu informācija

KA

1.2.

Kases sistēmas nedzēšamā elektroniskā atmiņa:

KS

1.2.1.

ievietota elektroniskās atmiņas blokā, kas ir ievietots fiskālās atmiņas blokā

KS

1.2.2.

energoneatkarīga - tās darbība tiek nodrošināta no atsevišķa enerģijas avota

KS

1.2.3.

ja tiek pārtraukta pietiekama elektroenerģijas piegāde, saglabā informāciju par pēdējo reģistrēto darījumu un atjauno datus pēc elektroenerģijas piegādes atjaunošanas

KS

1.2.4.

atmiņas ietilpība nodrošina informācijas uzkrāšanu un saglabāšanu vismaz 32 kilobaitu apjomā

KS

1.3.

fiskālā atmiņa:

KA, KS

1.3.1.

ir ievietota fiskālās atmiņas blokā

KA, KS

1.3.2.

ietilpība ir vismaz 128 kilobaiti

KA, KS

1.3.3.

tās datus nevar izdzēst ne ar kādiem paņēmieniem (vienīgi mehāniski iznīcinot fiskālās atmiņas bloku)

KA, KS

1.3.4.

pēc Z pārskata izdrukāšanas tajā saglabā Z pārskata numuru, izdrukāšanas datumu un laiku, darījumu kopsummu naudas izteiksmē un nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā ierakstīto darījuma kopsummu naudas izteiksmē

KA, KS

1.3.5.

kases sistēmas fiskālajā atmiņā saglabātā informācija nolasāma ar datu nesēja palīdzību

KS

1.3.6.

saglabā katra pārdotās (izsniegtās) degvielas veida vērtību naudas izteiksmē un litros par katru norēķina veidu

DUS KS

1.3.7.

saglabā pārdotās (izsniegtās) degvielas kopējo vērtību naudas izteiksmē

DUS KS

1.3.8.

saglabā reģistrētās samaksas kopsummu naudas izteiksmē par pārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem (izņemot degvielu), ja degvielas uzpildes stacijā citu preču un pakalpojumu sniegšana tiek reģistrēta ar termināļiem, kuri ietilpst sistēmā

DUS KS

1.3.9.

saglabā reģistrētās samaksas kopsummu naudas izteiksmē sadalījumā pa piemērotajām PVN likmēm

DUS KS

1.3.10.

saglabā aprēķinātā PVN summu sadalījumā pa PVN likmēm

DUS KS

2.

Kasiera displejs

KA, KS, TS (izņemot TA un ADUS KS)

3.

Pircēja displejs

KA, KS, TA, TS (izņemot ADUS KS un KA ar kontrollentes datu nesēju)

4.

Papīra kontrollente un tās uztīšanas mehānisms un uztvērējmehānisms vai elektroniska datu uzkrāšanas, glabāšanas un kontroles iekārta (turpmāk – elektroniskā kontrollente)

KA, KS

5.

Papīra lente kases čeku, kontrollentes un pārskatu izdrukai

KA, KS

6.

Drukas ierīce kases čeku, pārskatu un kontrollentes drukāšanai

KA, KS

7.

Plombas ir uzliktas tā, lai nebūtu iespējams patvarīgi mainīt konstrukciju vai programmu, un uzlīmētas uz:

KA, KS, TA, TS

7.1.

aparāta korpusa

KA, TA, TS

7.2.

nedzēšamās elektroniskās atmiņas bloka

KA

7.3.

fiskālās atmiņas bloka

KS

7.4.

kases sistēmas centrālās vadības bloka

KS

7.5.

visām savienojuma vietām ar papildu ierīcēm, kuras saistītas ar programmas darbu

KS

7.6.

ieņēmumu skaitītāja un savienojuma vietā ar tirdzniecības automātu

TA

8.

Neizdzēšams šasijas numurs uz korpusa

KA, ieņēmumu skaitītājiem, specializētajām ierīcēm un iekārtām

9.

Naudas kaste

KA, KS

10.

Kontrollentes datu nesēja atmiņas bloka ietilpība nodrošina ne mazāk kā 400 kases čekos norādītās informācijas uzkrāšanu un saglabāšanu līdz Z pārskata izdrukāšanai

KA ar kontrollentes datu nesēju

11.

Fiskālās atmiņas bloks ietverts apvalkā un atrodas sistēmas centrālās vadības blokā

KS

12.

Uz attiecīgās ierīces vai iekārtas, kurā ievietots centrālās vadības bloks, ir uzlīme ar VID saņemtu neizdzēšamu identifikācijas kodu un izgatavotāja piešķirtu fiskālās atmiņas bloka identifikācijas numuru vai apkalpojošā dienesta piešķirtu numuru

KS

13.

Programma darījumu reģistrēšanai

KA, KS

14.

Ierīce vai sistēma, kas nodrošina uzsākta darījuma reģistrēšanas pabeigšanu un saglabāšanu fiskālajā atmiņā, ja netiek nodrošināta pietiekama enerģijas piegāde

KS

15.

Aizsargsistēma pret patvarīgu iekļūšanu kases sistēmas programmā

KS

16.

Centrālās vadības bloks ar programmnodrošinājumu, kas nodrošina DUS KS centralizētu vadību

DUS KS

17.

Degvielas uzpildes automāti, kuriem ir piešķirts numurs DUS KS un kuru savienotājkabeļi ar DUS KS ir noplombēti ar stingrās uzskaites plombām

DUS KS

18.

DUS KS vadības pults, kas ir izveidota centrālajā kasiera darba vietā (izņemot automātiskās DUS KS) un kuras klaviatūra funkcionāli nodrošina DUA ieslēgšanu vienlaikus ar darījuma reģistrāciju DUS KS, kā arī kases čeka izdruku

DUS KS

19.

Programmas, kas paredzētas, lai pievienotās vērtības nodokļa likmju, degvielas cenu, kā arī DUS KS uzstādīto DUA konfigurācijas maiņu varētu veikt tikai pēc Z pārskata izdrukas pirms darījumu atsākšanas

DUS KS

20.

Kontroles mehānisms, kurš automātiski bloķē kases čeka un pārskatu izdruku, ja beigusies papīra lente. Kontroles mehānisms ir izveidots tā, lai kasieris vai citas personas nevarētu šo mehānismu patvarīgi atslēgt

DUS KS

21.

Ieņēmumu skaitītājs aprīkots ar mehānismu, kas nodrošina skaidras naudas atlikuma izsniegšanu, ja ieņēmumu skaitītājs darbojas ar diviem vai vairākiem skaidras naudas nomināliem

TA

22.

Speciāls taustiņš, kas nodrošina skaidrās naudas atlikuma izsniegšanu klientam, ja tirdzniecības automātā ievietotais ieņēmumu skaitītājs darbojas ar skaidras naudas nomināliem

TA

23.

Programma, kas nodrošina tirdzniecības automātā ievietotā vai tam pievienotā ieņēmumu skaitītājā ierakstītās informācijas saglabāšanu summārajā atmiņā

TA

NODROŠINĀŠANA

24.

Programma samaksas (izmaksas) reģistrēšanai nodrošina:

KS

24.1.

programmas pašidentificēšanās režīma darbību (ievadot datorā datu nesēju, kases sistēmas programma tiek salīdzināta ar datu nesējā saglabāto programmu)

KS
ADUS KS izdrukā (fiksē) kontroles datus, kas nodrošina tās identifikāciju

24.2.

fiskālajā atmiņā saglabāto datu izmantošanu X un Z pārskata izdrukāšanai

KS

24.3.

kases sistēmas darba bloķēšanu, ja notiek mēģinājums atvienot fiskālās atmiņas bloku, kase čeku lenti vai kontrollenti

KS

24.4.

kases sistēmas darba bloķēšanu, ja notiek mēģinājums pārlādēt kases sistēmas centrālās vadības bloku tā darbības laikā un mainīt programmu, nesaglabājot nedzēšamajā elektroniskajā un fiskālajā atmiņā darījumu kopsummu naudas izteiksmē

KS

25.

Saimnieciskajai darbībai atbilstošu PVN likmju skaita (bet ne mazāk par divām PVN likmēm) ieprogrammēšanu

KA, KS. Pasažieru transportlīdzekļos (izņemot vieglos taksometrus), autoostās un dzelzceļa stacijās izmantotajos KA un
KS - vismaz vienas PVN likmes ieprogrammēšana

26.

X un Z pārskata izdrukāšanu (valsts valodā), kurā norādīts:

KA, KS

26.1.

lietotāja nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds)

KA, KS

26.2.

lietotāja reģistrācijas kods (ar PVN apliekamai personai - VID piešķirtais ar PVN apliekamās personas numurs)

KA, KS

26.3.

lietotāja juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta)

KA, KS

26.4.

pārskata veids (X vai Z)

KA, KS

26.5.

pārskata numurs

KA, KS Z pārskatam

26.6.

pārskata datums un izdrukas laiks

KA, KS

26.7.

reģistrēto darījumu kopsumma naudas izteiksmē

KA, KS

26.8.

reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē sadalījums pa kases aparāta vai kases sistēmas nodaļām

KA, KS

26.9.

reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē sadalījums pa norēķina veidiem (skaidrā, bezskaidrā naudā, ar citiem norēķinu apliecinājumiem)

KA, KS

26.10.

reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē sadalījums pa piemērotajām PVN likmēm

KA, KS

26.11.

aprēķinātā PVN summa sadalījumā pa piemērotajām likmēm

KA, KS (izņemot pasažieru transportlīdzekļos (izņemot vieglos taksometrus), autoostās un dzelzceļa stacijās izmantotajos KA un KS)

26.12.

maiņas nauda

KA, KS

26.13.

inkasētā nauda

KA, KS

26.14.

izmaksātā nauda

KA, KS

26.15.

anulēto darījumu kopsumma

KA, KS

26.16.

skaidrās naudas summa naudas kastē pārskata izdrukas brīdī

KA, KS

26.17.

atmiņā saglabātās reģistrētās samaksas kopsumma

KA, KS Z pārskatam

26.18.

asijas numurs

KA

26.19.

identifikācijas kods un fiskālās atmiņas bloka numurs

KS

26.20.

saņemtās valūtas summas pa valūtas veidiem, katras valūtas ekvivalents un kopsumma euro

KA, KS, kas veic valūtas konvertācijas aprēķinu

26.21.

degvielas uzpildes stacijas nosaukums un adrese

DUS KS

26.22.

katra veida degvielas atlikums litros uz dienas sākumu

DUS KS

26.23.

katra veida degvielas krājumu papildinājums, kā arī jebkuras katra veida degvielas daudzuma izmaiņas (korekcijas)

DUS KS

26.24.

katra veida degvielas atlikums litros X vai Z pārskata izdrukas brīdī

DUS KS

26.25.

pārdotās (izsniegtās) degvielas kopsumma naudas izteiksmē

DUS KS

26.26.

katra pārdotās (izsniegtās) degvielas veida vērtība naudas izteiksmē un daudzums litros pa norēķina veidiem un reģistrētā samaksas kopsumma naudas izteiksmē par katru norēķina veidu

DUS KS

27.

kases čeka izdrukāšanu valsts valodā, kurā norādīts:

KA, KS. Pasažieru transportlīdzekļos (izņemot vieglos taksometrus), autoostās un dzelzceļa stacijās izmantotajos KA un
KS - biļetes

27.1.

lietotāja nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds)

KA, KS

27.2.

lietotāja reģistrācijas kods (ar PVN apliekamai personai - VID piešķirtais ar PVN apliekamās personas numurs)

KA, KS

27.3.

juridiskā adrese

KA, KS

27.4.

dokumenta nosaukums (čeks), kases čeka numurs, datums un izdrukas laiks. Kases čeka numerācija pieaugošā kārtībā un neatkārtojas. Ja kases čeka numerācija pēc Z pārskata izdrukāšanas tiek sākta no sākuma, kases čekos papildus norāda Z pārskata numuru

KA, KS

27.5.

nodaļas numurs vai nosaukums

KA, KS

27.6.

darījuma (preces (pakalpojuma) vai preču (pakalpojumu) grupas) nosaukums un PVN zīme (cipars, burts vai cita pazīme, kas norāda, ka attiecīgajai precei (pakalpojumam) vai preču (pakalpojumu) grupai ir piemērojama konkrētā nodokļa likme vai nodoklis nav piemērojams), kā arī daudzums un cena

KA, KS

27.7.

piemērotā PVN likme

KA, KS

27.8.

reģistrēto darījumu summa (atsevišķi pa piemērotajām PVN likmēm) bez PVN

KA, KS

27.9.

PVN summa (atsevišķi pa piemērotajām PVN likmēm)

KA, KS

27.10.

reģistrēto darījumu kopsumma naudas izteiksmē

KA, KS

27.11.

piešķirtās atlaides naudas izteiksmē

KA, KS

27.12.

norēķina veids

KA, KS

27.13.

norēķinoties saņemtā naudas summa

KA, KS

27.14.

norēķinoties izdotā skaidrās naudas summa (atlikums)

KA, KS

27.15.

pilns šasijas numurs

KA

27.16.

kases sistēmas identifikācijas kods un fiskālās atmiņas bloka identifikācijas numurs

KS

27.17.

valūtas nosaukuma (šifra) un daudzuma, valūtas kursa (cenas), saņemtās valūtas ekvivalenta un izsniegtās naudas atlikuma norādīšana euro kases čekā

KA, KS, kas veic valūtas konvertācijas aprēķinu

27.18.

degvielas uzpildes stacijas nosaukums un adrese

DUS KS

27.19.

DUA numurs

DUS KS

27.20.

pārdotās degvielas nosaukums, daudzums un vienības cena

DUS KS

27.21.

nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktie obligātie rekvizīti

Pasažieru transportlīdzekļos, autoostās un dzelzceļa stacijās izmantotajos KA un KS, TS

28.

Visu izdrukāto kases čeku, X un Z pārskatu informācijas (izņemot lietotāja nosaukumu, reģistrācijas kodu un adresi) precīzu atveidu kontrollentē

KA un KS. Pasažieru transportlīdzekļos (izņemot vieglos taksometrus), autoostās un dzelzceļa stacijās izmantotajos KA un KS var nenorādīt nodokļu maksātāja nosaukumu, reģistrācijas kodu un adresi, pārskata veidu, datumu, izdrukas laiku.

KA ar kontrollentes datu nesēju var nenorādīt nodokļu maksātāja nosaukumu, reģistrācijas kodu un adresi un norādīt par X pārskatu tikai tā veidu

29.

Kontrollentē norādītās informācijas norādīšanu tehniski noturīgā veidā, lai lentē norādīto informāciju nav iespējams mainīt visu noteikto minētās lentes glabāšanas laiku

KA, KS

30.

Kontrollentes datu izdruku nodrošina vienlaikus ar Z pārskata izdruku

KA ar kontrollentes datu nesēju

31.

Atzīmes "kopija" norādīšanu uz kases čeka kopijas

KA, KS

32.

Attiecīgā dokumenta sērijas un numura, datuma, kā arī pirkuma vai pakalpojuma kopējās summas bez PVN, atsevišķi PVN summas un kopējās summas ar PVN norādīšanu kases čekā, ja papildus kases čekam tiek noformēta pavadzīme normatīvajos aktos par pavadzīmju lietošanu noteiktajā kārtībā vai cits saskaņā ar grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēts attaisnojuma dokuments

KA, KS

33.

Izmaksātās un atmaksātās naudas reģistrēšanu atsevišķās nodaļās

KA, KS

34.

Kases aparāts un kases sistēma, kas nodrošina kases čeku anulēšanas operācijas, nodrošina anulējošā čeka izdruku

KA, KS

35.

Degvielas uzpildes stacijā esošo degvielas krājumu uzskaiti

DUS KS

36.

Automātisku degvielas izsniegšanas procesa vadīšanu ar vienotā sistēmā saslēgtām nepieciešamām ierīcēm un iekārtām

DUS KS

37.

Saņemtās degvielas un automātisku izsniegtās degvielas uzskaiti atsevišķi no citu preču un pakalpojumu uzskaites

DUS KS

38.

Konfigurāciju, kurā nodrošināta DUA numura atbilstība pārdodamās degvielas veidam, viena litra degvielas cenai un impulsu skaitam uz vienu degvielas litru, ja DUS KS strādā litru impulsu nolasīšanas režīmā

DUS KS

39.

DUA ieslēgšanu un degvielas izsniegšanu vienlaikus ar darījuma reģistrēšanu DUS KS un kases čeka izdruku no DUS KS vadības pults

DUS KS

40.

visu DUA bloķēšanu un degvielas izsniegšanas pārtraukšanu, ja DUS KS darbs traucēts vai kādā no DUS KS darbības posmiem tiek atslēgts, kā arī gadījumā, ja notiek nesankcionēta iejaukšanās DUS KS programmā

DUS KS

41.

Speciālu procedūru programmā, kas kontrolē DUS sistēmā reģistrēto datu saglabāšanu nedzēšamajā energoneatkarīgajā atmiņas blokā un fiskālās atmiņas blokā katrā DUS KS ieslēgšanas reizē, pēc katras pabeigtas operācijas, kā arī strāvas sprieguma avārijas krituma gadījumā. Ja datu saglabāšana ir traucēta, tad DUS KS darbs automātiski bloķējas

DUS KS

42.

Z pārskatam noteiktās informācijas saglabāšanu nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā, ja DUS KS darbības laikā neparedzēti tiek pārtraukta elektroenerģijas piegāde

DUS KS

43.

Informācijas par degvielas cenu maiņu un degvielas krājumu papildināšanu izdruku kontrollentē

DUS KS (izņemot ADUS KS par degvielas cenu maiņu)

44.

Datu par programmnodrošinājuma maiņu vai modificēšanu reģistrēšanu DUS KS

DUS KS, ADUS KS - kontroles datu nesējā

45.

Konfigurācijas parametru izmaiņu izdruku kases čekā, X un Z pārskatā un kontrollentē

DUS KS

46.

Kases čekos, kontrollentēs un pārskatos norādītās informācijas precīzu atbilstību faktiski izsniegtās un DUS KS reģistrētās degvielas daudzumiem un cenām

DUS KS

47.

Darbu iepriekšējās samaksas vai pēcmaksas režīmā:

DUS KS

47.1.

DUA ieslēgšanu un degvielas izsniegšanu atbilstoši pircēja pasūtītajam un DUS KS reģistrētajam (pasūtītajam) degvielas daudzumam

DUS KS

47.2.

automātisku izsniegtās degvielas daudzuma aprēķinu pēc tam, kad kasieris (automātiskās degvielas uzpildes stacijas DUS KS automāts) tajā ir reģistrējis DUA numuru un saņemto naudas summu, vai izsniegtās degvielas vērtības aprēķinu pēc tam, kad kasieris (automātiskās DUS KS automāts) reģistrējis DUA numuru, degvielas cenu un daudzumu

DUS KS

47.3.

automātisku reģistrētā darījuma (sākotnēji izdrukātā kases čeka) anulēšanu, vienlaikus izdrukājot kases čeku par faktiski izsniegto degvielas daudzumu, ja pircējs pasūtīto degvielas daudzumu nevar saņemt

DUS KS (izņemot ADUS KS)

48.

Ja DUS sistēmā ir DUA ar neatkarīgu programmu - ar šo DUA faktiski izsniegtās degvielas daudzuma kontroli un reģistrāciju

DUS KS

49.

Ieņēmumu skaitītāja summārajā atmiņā saglabāto datu izvadīšanu uz tirdzniecības automāta displeja un (vai) printera

TA

50.

Ieņēmumu skaitītājs nodrošina:

TA

50.1.

šādas informācijas saglabāšanu summārajā atmiņā, ja ieņēmumu skaitītājs darbojas ar diviem vai vairākiem nomināliem:

TA

50.1.1.

visa dienas (perioda) laikā saņemto maksājumu kopsumma (summārais rādītājs) - 99999,99 euro

TA

50.1.2.

maksājumu kopsumma par katru dienas (perioda) laikā pārdoto preču (sniegto pakalpojumu) veidu - 99999,99 euro

TA

50.1.3.

kopējais summārais atmiņas rādītājs - 99999,99 euro

TA

50.2.

šādas informācijas saglabāšanu summārajā atmiņā, ja ieņēmumu skaitītājs darbojas ar vienu nominālu:

TA

50.2.1.

kopējais dienas (perioda) laikā pārdoto (sniegto pakalpojumu) vienību nominālu skaits - 999999 gabali

TA

50.2.2.

viena nomināla vērtība

TA

50.2.3.

kopējais summārais atmiņas rādītājs - 999999 gabali

TA

50.3.

atbilstošu visu izsniegto preču (sniegto pakalpojumu) uzskaiti summārajā atmiņā, ja ieņēmumu skaitītājs uzskaita pārdotās vienības

TA

50.4.

atbilstošu visas saņemtās maksas uzskaiti summārajā atmiņā, ja ieņēmumu skaitītājs uzskaita saņemto maksājumu kopsummu

TA

50.5.

maksāšanas līdzekļa identificēšanu

TA

50.6.

rādījumu negrozāmību un nedzēšamību (fiziski nesabojājot plombas)

TA

50.7.speciālu procedūru datu saglabāšanas kontrolei summārajā atmiņā katrā tirdzniecības (pakalpojumu sniegšanas) automāta ieslēgšanas reizē pēc strāvas sprieguma avārijas kritumaTA
51.Elektroniskā kontrollente atbilst šādām prasībām:KA, KS
51.1.tai ir neizmaināma programma elektroniskās kontrollentes atmiņas vadībai, kas autonomi nodrošina datu ierakstīšanu, saglabāšanu un uzkrāšanu elektroniskās kontrollentes atmiņā augošā secībāKA, KS
51.2.tai ir pret informācijas labošanu un izdzēšanu aizsargāta elektroniskās kontrollentes atmiņa
51.3.tās datu masīvs tiek glabāts elektroniskos datu nesējosKA, KS
51.4.tā aprēķina kontrolsummu par Z pārskata periodu, izmantojot CRC32 (IEEE 802.3) polinomu
(x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1)
KA, KS
52.Kases aparāts un kases sistēma ar elektronisko kontrollenti ir aprīkota ar:KA, KS
52.1.pret informācijas labošanu un izdzēšanu aizsargātu elektroniskās kontrollentes atmiņu, kuras ietilpība nodrošina, lai tiktu uzkrāta un saglabāta ne mazāk kā triju gadu informācijaKA, KS
52.2.neizmaināmu programmu elektroniskās kontrollentes atmiņas vadībai, kas autonomi nodrošina datu ierakstīšanu, saglabāšanu un uzkrāšanu augošā secībā elektroniskās kontrollentes atmiņāKA, KS
53.Kases aparāts un kases sistēma ar elektronisko kontrollenti nodrošina:KA, KS
53.1.elektroniskajā kontrollentē par Z pārskata periodu aprēķinātās kontrolsummas ierakstīšanu kases aparāta nedzēšamajā elektroniskajā atmiņā un kases sistēmas fiskālajā atmiņā un norādīšanu nākamās dienas (perioda) Z pārskatā vienlaikus ar dienas (perioda) Z pārskata izdrukāšanuKA, KS
53.2.visu izdrukāto kases čeku, X pārskata un Z pārskata rekvizītu (izņemot kases aparāta vai kases sistēmas lietotāja nosaukumu (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu), nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numuru) un juridisko adresi (fiziskai personai – deklarēto dzīvesvietu), degvielas uzpildes stacijas nosaukumu un adresi) precīzu ierakstīšanu, saglabāšanu un uzkrāšanu kases aparāta un kases sistēmas elektroniskajā kontrollentē vienlaikus ar kases čeku, X pārskatu un Z pārskatu drukāšanuKA, KS

53.3.

kases sistēmas fiskālās atmiņas blokā un kases aparātā ievietotajā elektroniskās kontrollentes atmiņā saglabāto un uzkrāto datu nolasīšanu ar datu nesēja palīdzību un saglabāšanu uz datu nesēja, kā arī norādīšanu datora displejā (ekrānā) un drukāšanu standarta teksta formātā

KA, KS

53.4.

elektroniskās kontrollentes datu saglabāšanu ārējās atmiņas ierīcē, kas atrodas ārpus kases sistēmas fiskālās atmiņas bloka un kases aparāta, kurā glabājas elektroniskās kontrollentes atmiņa

KA, KS

54.

Ārējās atmiņas ierīce nodrošina:

KA, KS

54.1.

elektroniskās kontrollentes datu saglabāšanu vienlaikus ar kases čeku, X pārskatu un Z pārskatu drukāšanu

KA, KS

54.2.

datu glabāšanu teksta datnes formātā, kuras nosaukumu veido pēc elektroniskās kontrollentes kontrolsummas formēšanas datuma no astoņiem skaitļiem (pirmie četri skaitļi norāda gadu, nākamie divi – mēnesi, pēdējie divi – dienu) un Z pārskata numura

KA, KS

54.3.

katras elektroniskās kontrollentes datu glabāšanu atsevišķā failu katalogā vai atsevišķā datu krātuvē

KA, KS

54.4.

saglabāto elektroniskās kontrollentes datu norādīšanu datora displejā (ekrānā) un drukāšanu standarta teksta formātā

KA, KS

55.

Kontroles mehānisms, kurš automātiski bloķē kases aparāta un kases sistēmas ar elektronisko kontrollenti darbu, ja:

55.1.

atslēgta elektroniskā kontrollente vai konstatēta programmas elektroniskās kontrollentes atmiņas vadībai vai elektroniskās kontrollentes atmiņas kļūda

KA, KS

55.2.

fiskālā atmiņa vai nedzēšamā elektroniskā atmiņa, vai elektroniskās kontrollentes atmiņa ir pilnīgi aizpildīta

KA, KS

55.3.

elektroniskajā kontrollentē aprēķinātā kontrolsumma par iepriekšējās dienas (perioda) Z pārskata periodu, kas saglabāta kases sistēmas fiskālās atmiņas blokā vai kases aparātā ievietotajā elektroniskās kontrollentes atmiņā, atšķiras no ārējās atmiņas ierīcē saglabātās kontrolsummas

KA, KS

56.

Kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta var tikt savienota ar šādām papildu ierīcēm:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

KA, KS, DUS KS, ADUS KS, TA, TS”

Anketā izmantotie saīsinājumi:

KA - kases aparāts;

KS - kases sistēma, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas kases sistēma;

DUS KS - degvielas uzpildes stacijas kases sistēma, tai skaitā automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēma;

ADUS KS - automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēma;

DUA - degvielas uzpildes automāts;

TA - tirdzniecības (pakalpojumu sniegšanas) automāts;

TS - taksometra skaitītājs;

PVN - pievienotās vērtības nodoklis;

VID - Valsts ieņēmumu dienests;

X pārskats - finanšu pārskats pārbaudes brīdī;

Z pārskats - dienas (perioda) finanšu pārskats par periodu, pēc kura datiem aizpilda kases aparāta (kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas) žurnālu.


Nodokļu maksātāja amatpersona   
 

(paraksts un tā atšifrējums)

 

(tālruņa numurs)

Anketas aizpildītājs   
 

(paraksts un tā atšifrējums)

 

(tālruņa numurs)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.282

(Pielikums grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.941)

Iesniegums par stingrās uzskaites plombu piešķiršanu
(paraugs)

11.JPG (34818 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
9.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.282
Pārskats par stingrās uzskaites plombu izlietojumu

par _______.gada ______________

(periods)

12.JPG (35439 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
10.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.282
Kases aparāti, uz kuriem neattiecina preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas perioda prasības kases čekiem

(Pielikums MK 06.08.2013. noteikumu Nr.483 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1028; pielikumu piemēro no 01.10.2013. līdz 30.06.2014., sk. noteikumu 128.punktu)

Nr. p.k.

Marka

Modelis (modifikācija)

1.

BMC

AP-190L

2.

BMC

AP-3000L

3.

BMC

3000L

4.

BRIO

2012

5.

BRIO

2012F/OIL

6.

BRIO

2014F BENZIN 1

7.

BRIO

2014F BENZIN 2

8.

BRIO

2014F OIL

9.

BRIO

2014F/OIL

10.

BRIO

2014F/OIL V.1

11.

BRIO

2014F/OIL V.2

12.

BRIO

2015F/OIL

13.

BRIO

2020 CAFE

14.

BRIO

2020 SHOP

15.

BRIO

2025

16.

BUUM

3

17.

CAMEA

CCS 100 NT

18.

CAMEA

DYNAMIC

19.

CASIO

CE-300L

20.

CASIO

CE-4200

21.

CASIO

CE-4200L

22.

CASIO

CE-4630L

23.

CASIO

CE-4700

24.

CASIO

CE-4700L

25.

CASIO

FE-300

26.

CASIO

FE-300L

27.

CASIO

FE-300PL

28.

CASIO

SA-1000

29.

CASIO

SA-5000

30.

CASIO

SR-2200L

31.

CASIO

TK-1300

32.

CASIO

TK-1300L

33.

CASIO

TK-2300

34.

CASIO

TK-2300L

35.

CASIO

TK-800L

36.

CASIO

TK-810 VERS.3604

37.

CASIO

TK-810L

38.

CHD

2010

39.

CHD

2010L

40.

CHD

2010S

41.

CHD

2020

42.

CHD

2020L

43.

CHD

2100

44.

CHD

2210

45.

CHD

2210L

46.

DATECS

DP-50D

47.

DATECS

DP-50DA

48.

DATECS

MICRO ECR MP500-TLP

49.

DATECS

MICRO ECR MP5000FLE

50.

DATECS

MIKRO ECR MP-5000-TLP

51.

DATECS

MIKRO MP 5000FL

52.

DATECS

MP-500/LP

53.

DATECS

MP-5000

54.

DATECS

MP-500L

55.

DATECS

MP-500PL

56.

DATECS

MP500L/500LP

57.

ELKLITA

BSA 3LP

58.

ELKLITA

BSA 4F

59.

EURO

1000 TL

60.

EURO

1000ML

61.

EURO

1000T

62.

EURO

2000 L

63.

EURO

2000 ML

64.

EURO

2000 TL

65.

EURO

500 T HANDY VERS.EF1E

66.

FASY

SMILE GRAPHIC

67.

FUJITSU

G-880RFL

68.

KONIC

SN-300L

69.

KONIC

SR-2000L

70.

KONIC

SR-2200L

71.

KONIC

SR-508FL

72.

KONIC

SR-508L

73.

KONIC

SR-508LU

74.

OMRON

RS 2410

75.

OMRON

RS 2410L

76.

OMRON

RS 2810L

77.

OMRON

RS 3010E

78.

OMRON

RS 3010EL

79.

OMRON

RS 3010L

80.

OMRON

RS 3330

81.

OMRON

RS 3410

82.

OMRON

RS 3410L

83.

OMRON

RS 3420

84.

OMRON

RS 3420L

85.

OMRON

RS 3440L

86.

OMRON

RS 3510

87.

OMRON

RS 3510L

88.

OPTIMA

CR-300L

89.

OPTIMA

CR-300LW

90.

OPTIMA

CR-30T2

91.

OPTIMA

CR-500

92.

OPTIMA

CR-500L

93.

OPTIMA

CR-500LA

94.

OPTIMA

CR-500LB

95.

OPTIMA

CR-500LC

96.

OPTIMA

CR-500LW

97.

OPTIMA

CR-500WLA

98.

OPTIMA

CR-500WLB

99.

OPTIMA

CR-705T

100.

SAM4S

ER-350PL

101.

SAM4S

ER-700PL

102.

SAMSUNG

ER-250

103.

SAMSUNG

ER-250 F

104.

SAMSUNG

ER-250 FL

105.

SAMSUNG

ER-250FPL

106.

SAMSUNG

ER-250L

107.

SAMSUNG

ER-250RL

108.

SAMSUNG

ER-350L

109.

SAMSUNG

ER-350PL

110.

SAMSUNG

ER-4615

111.

SAMSUNG

ER-4615 F

112.

SAMSUNG

ER-4615 FL

113.

SAMSUNG

ER-4615 L

114.

SAMSUNG

ER-4615PL

115.

SAMSUNG

ER-4615RFL

116.

SAMSUNG

ER-4915 L

117.

SAMSUNG

ER-5140FL

118.

SAMSUNG

ER-700L

119.

SAMSUNG

ER-700PL

120.

SANYO

ECR-635 L

121.

SANYO

ECR-635-IBM PC

122.

SH

52

123.

SHARP

ER-A430 L

124.

SHARP

ER-A550 L

125.

SHARP

ER-A610 L

126.

SHARP

ER-3115 L

127.

TEC

FS-1200

128.

TEC

FS-1200L

129.

TEC

MA-1400

130.

TEC

MA-1400 L

131.

TEC

MA-1650-2

132.

CHD

4010

133.

CHD

4010L

134.

ACS

PCE415

135.

ACS

HCT TXP420

136.

CHD

7500T+HBG POS V.5.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 282Pieņemts: 02.05.2007.Stājas spēkā: 06.05.2007.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 72, 05.05.2007.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
156703
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.10.2013","iso_value":"2013\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2013","iso_value":"2013\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2013.-03.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2012","iso_value":"2012\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2012.-08.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.2011","iso_value":"2011\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2011.-15.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2011","iso_value":"2011\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2011.-26.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-13.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2010","iso_value":"2010\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-20.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2010","iso_value":"2010\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2010.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.03.2010","iso_value":"2010\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.2010.-28.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.09.2009","iso_value":"2009\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2009.-12.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.02.2009","iso_value":"2009\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2009.-09.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2008","iso_value":"2008\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2008.-20.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-31.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.05.2007","iso_value":"2007\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"