Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.267

Rīgā 2007.gada 17.aprīlī (prot. Nr.24 27.§)
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda administrēšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī minēto fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu kompetenci un pienākumus.

2. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) administrēšanu atbilstoši Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulai (EK) Nr. 1290/2005 par kopējo lauksaimniecības politikas finansēšanu (turpmāk - Regula Nr. 1290/2005) nodrošina:

2.1. kompetentā iestāde;

2.2. maksājumu iestāde;

2.3. sertificējošā institūcija.

3. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai administrēšanu atbilstoši Padomes 2005.gada 20.septembra Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk - Regula Nr. 1698/2005) un Regulai Nr. 1290/2005 nodrošina:

3.1. vadošā iestāde;

3.2. maksājumu iestāde;

3.3. Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam uzraudzības komiteja;

3.4. kompetentā iestāde;

3.5. sertificējošā institūcija.

4. Eiropas Zivsaimniecības fonda administrēšanu atbilstoši Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulai (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk - Regula Nr. 1198/2006) nodrošina:

4.1. vadošā iestāde;

4.2. sertifikācijas iestāde;

4.3. revīzijas iestāde;

4.4. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komiteja;

4.5. kompetentā iestāde;

4.6. maksājumu iestāde.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.644)

5. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimnie­cības fonda lauku attīstībai kompetentās iestādes funkcijas atbilstoši Komisijas 2006.gada 21.jūnija Regulas Nr. 885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanu, 1.panta 2., 3. un 4.punktam veic Zemkopības ministrija.

5.1 Kompetentā iestāde saskaņā ar Komisijas 2006.gada 21.decembra Regulas (EK) Nr. 2003/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) finansē zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopējo organizāciju saistītos izdevumus, 3.pantu ir Lauku atbalsta dienests.

(MK 30.10.2007. noteikumu Nr.729 redakcijā)

6. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda vadošās iestādes funkcijas atbilstoši Regulas Nr. 1698/2005 75.pantam un Regulas Nr. 1198/2006 59.pantam veic Zemkopības ministrija.

7. Šo noteikumu 1.punktā minēto fondu maksājumu iestādes funkcijas veic Lauku atbalsta dienests.

8. Eiropas Zivsaimniecības fonda kompetentās iestādes funkcijas veic Valsts kase.

9. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimnie­cības fonda lauku attīstībai sertificējošo institūciju nosaka Zemkopības ministrija publiskā iepirkuma kārtībā.

10. Eiropas Zivsaimniecības fonda sertifikācijas iestādes funkcijas atbilstoši Regulas Nr. 1198/2006 60.pantam veic Zemkopības ministrija.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.644)

11. Eiropas Zivsaimniecības fonda revīzijas iestādes funkcijas atbilstoši Regulas Nr. 1198/2006 61.pantam veic Zemkopības ministrija.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.644)

12. Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam uzraudzības komiteja ir koleģiāla Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai administrēšanā iesaistīta institūcija, kas darbojas saskaņā ar tās apstiprinātu nolikumu un atbilstoši Regulas Nr. 1698/2005 77. un 78.pantam.

13. Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas sastāvu apstiprina Zemkopības ministrija. Komitejas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj:

13.1. divus pārstāvjus no Zemkopības ministrijas;

13.2. divus pārstāvjus no Lauku atbalsta dienesta;

13.3. pārstāvi no Latvijas Pašvaldību savienības;

13.4. pārstāvi no Pārtikas un veterinārā dienesta;

13.5. pārstāvi no Valsts meža dienesta;

13.6. pārstāvi no Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes;

13.7. pārstāvi no Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes;

13.8. pārstāvi no Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes;

13.9. pārstāvi no Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes;

13.10. pārstāvi no Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes;

13.11. četrus pārstāvjus no lauksaimnieku organizācijām;

13.12. divus pārstāvjus no nevalstiskajām vides organizācijām;

13.13. pārstāvi no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas;

13.14. divus pārstāvjus no Vides ministrijas.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.644)

14. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komiteja ir koleģiāla Eiropas Zivsaimniecības fonda administrēšanā iesaistīta institūcija, kas darbojas saskaņā ar tās apstiprinātu nolikumu un atbilstoši Regulas Nr. 1198/2006 63., 64., 65. un 66.pantam.

15. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas sastāvu apstiprina Zemkopības ministrija. Komitejas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj:

15.1. trīs pārstāvjus no Zemkopības ministrijas;

15.2. divus pārstāvjus no Lauku atbalsta dienesta;

15.3. pārstāvi no Latvijas Pašvaldību savienības;

15.4. pārstāvi no Pārtikas un veterinārā dienesta;

15.5. (svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.77);

15.6. pārstāvi no Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes;

15.7. pārstāvi no Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes;

15.8. pārstāvi no Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes;

15.9. pārstāvi no Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes;

15.10. pārstāvi no Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes;

15.11. trīs pārstāvjus no Zivsaimniecības konsultatīvās padomes;

15.12. divus pārstāvjus no nevalstiskajām vides organizācijām;

15.13. pārstāvi no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas;

15.14. pārstāvi no Vides ministrijas.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.644; MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.77)

16. Šo noteikumu 1.punktā minēto fondu un valsts budžeta finansējumu plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem Zemkopības ministrijas budžetā atsevišķā valsts budžeta programmā vai apakšpro­grammā projektu un pasākumu īstenošanai un faktisko izdevumu atmaksai atbilstoši apstiprinātajai fondu finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai.

17. Zemkopības ministrija plāno valsts budžeta ilgtermiņa saistības un attiecīgā gada fondu un valsts budžeta finansējumu atbilstoši prognozētajai projektu un pasākumu naudas plūsmai.

18. Ja atbalsta saņēmēja ir:

18.1. budžeta iestāde, izņemot pašvaldību, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

18.1.1. budžeta iestāde projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu plāno un maksājumus veic no līdzekļiem, kas paredzēti tās ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes kārtējā gada budžetā, kuras padotībā atrodas atbalsta saņēmējs. Projekta īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem tiek sagatavots atsevišķs finansēšanas plāns;

18.1.2. budžeta iestāde sagatavo maksājuma pieprasījumu un līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā iesniedz to maksājumu iestādē;

18.1.3. maksājumu iestāde izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos;

18.1.4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde neatbilstoši veikto izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

18.1.5. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskai­tīšanai valsts budžeta ieņēmumos. Ar maksājuma pieprasījumā iekļautajiem izdevumiem, kas neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 18.1.4.apakšpunktu;

18.2. pašvaldība, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

18.2.1. maksājumu iestāde līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita pašvaldībai avansu līgumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 20 % no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apjoma. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem pašvaldība atver kontu Valsts kasē;

18.2.2. pašvaldība, īstenojot projektu, visus maksājumus veic tikai no šo noteikumu 18.2.1.apakšpunktā minētā konta līdzekļiem;

18.2.3. pašvaldība sagatavo maksājuma pieprasījumu un līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā iesniedz to maksājumu iestādē;

18.2.4. maksājumu iestāde, veicot avansa un starpposma maksājumus pašvaldībai, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apjoma. Ja atbalsta saņēmēja kopējie projekta ietvaros veiktie attiecināmie izdevumi ir mazāki nekā plānotās projekta attiecināmās izmaksas un radusies atbalsta saņēmējam samaksātā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārmaksa, atbalsta saņēmējs pēc maksājumu iestādes pieprasījuma tās norādītajā kontā atmaksā pārmaksāto Eiropas Savienības finansējumu un valsts budžeta finansējumu;

18.2.5. ja pašvaldība projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu no valsts budžeta, maksājumu iestāde izskata maksājuma pieprasījumu un apstiprina attiecināmo izdevumu summu, kas atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta kontā aizņēmuma atmaksai, pamatojoties uz pašvaldības sniegto informāciju par Finanšu ministrijas pieņemto lēmumu apstiprināt aizdevuma piešķiršanu pašvaldībai. Vienlaikus maksājumu iestāde sagatavo pašvaldībai informāciju par valsts budžeta kontā atmaksāto aizņēmumu, norādot pārskaitīto līdzekļu summu un datumu;

18.2.6. maksājumu iestāde izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē;

18.2.7. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde neatbilstoši veikto izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

18.2.8. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējumu un valsts budžeta finansējumu proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam. Ar maksājuma pieprasījumā iekļautajiem izdevumiem, kas neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 18.2.7.
apakšpunktu;

18.3. kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļu turētāja ir ministrija vai cita centrālā valsts iestāde, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

18.3.1. ministrija vai cita centrālā valsts iestāde, kura ir atbalsta saņēmēja kapitāla daļu turētāja, projekta īstenošanai paredzēto valsts budžeta finansējumu ieskaita atbalsta saņēmējam atvērtajā kontā Valsts kasē. Atbalsta saņēmējs veic maksājumus no minētā konta līdzekļiem;

18.3.2. kapitālsabiedrība sagatavo maksājuma pieprasījumu un līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā iesniedz to maksājumu iestādē;

18.3.3. maksājumu iestāde izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos;

18.3.4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde neatbilstoši veikto izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

18.3.5. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos. Ar maksājuma pieprasījumā iekļautajiem izdevumiem, kas neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 18.3.4.apakšpunktu;

18.4. biedrība vai nodibinājums, kas īsteno projektu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam 4.ass “Leader pieejas īstenošana” ietvaros vai Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam 4.prioritārā virziena “Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” ietvaros, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

18.4.1. biedrība vai nodibinājums no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas projekta vai pasākuma īstenošanā;

18.4.2. biedrība vai nodibinājums līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz šo noteikumu 18.4.1.apakšpunktā minētos dokumentus maksājumu iestādē;

18.4.3. maksājumu iestāde pēc šo noteikumu 18.4.1.apakšpunktā minēto dokumentu atbilstības pārbaudes veic pārskaitījumu uz biedrībai vai nodibinā­jumam atvērto kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

18.4.4. biedrība vai nodibinājums preču piegādātājiem, darbu izpildī­tājiem vai pakalpojumu sniedzējiem samaksā pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas projekta īstenošanā. Biedrībai vai nodibinājumam atļauts maksāt no sava konta arī pirms šo noteikumu 18.4.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma saņemšanas. Par maksājumiem, kas veikti pirms šo noteikumu 18.4.3.apakš­punktā minētā pārskaitījuma saņemšanas, biedrība vai nodibinājums no atvērtā Valsts kases norēķinu konta atjauno līdzekļus savā kontā. Veicot šādu pārskaitījumu, pievieno maksājumu iestādes atzinumu par pārskaitījuma veikšanu biedrības vai nodibinājuma kontā;

18.4.5. biedrība vai nodibinājums sagatavo maksājuma pieprasījumu un līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā iesniedz to maksājumu iestādē;

18.4.6. maksājumu iestāde izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos;

18.4.7. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde neatbilstoši veikto izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

18.4.8. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos. Ar maksājuma pieprasī­jumā iekļautajiem izdevumiem, kas neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 18.4.7.apakšpunktu;

18.5. cita persona, kas nav minēta šo noteikumu 18.1., 18.2., 18.3. un 18.4.apakš­punktā, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

18.5.1. attiecīgā persona, īstenojot projektu, maksājumus veic no saviem līdzekļiem;

18.5.2. attiecīgā persona sagatavo maksājuma pieprasījumu un līgumā par finansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā iesniedz to maksājumu iestādē;

18.5.3. maksājumu iestāde izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam;

18.5.4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde veic nepieciešamās darbības normatīvajos aktos par atbalsta administrēšanu noteiktajā kārtībā;

18.5.5. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam. Ar maksājuma pieprasījumā iekļautajiem izdevumiem, kas neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, maksājumu iestāde rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 18.5.4.apakš­punktu.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.644 redakcijā)

18.1 Lēmumu par asignējumu apturēšanu, atjaunošanu vai atsaukšanu šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minēto saņēmēju kontos Valsts kasē pieņem Lauku atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajos aktos par asignējumu apturēšanu, atjaunošanu vai atsaukšanu paredzēto kārtību.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.644 redakcijā)

19. Valsts kase nodrošina no Eiropas Komisijas saņemto Eiropas Savienības līdzekļu uzskaiti par fondiem un piecu darbdienu laikā pēc līdzekļu ieskaitīšanas Valsts kases kontā par saņemtajiem līdzekļiem informē Lauku atbalsta dienestu.

20. Finansējuma saņēmējam finansējumu no fonda un, ja tas ir paredzēts fonda projekta iesniegumā, no valsts budžeta izmaksā Valsts kase, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta sagatavoto maksājuma uzdevumu.

21. Lauku atbalsta dienests iesniedz Valsts kasē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļu apgūšanas prognozes saskaņā ar Valsts kases noteikto parau­gu un termiņu.

22. Lauku atbalsta dienests piecu darbdienu laikā pēc līdzekļu pieprasījuma iesniegšanas Eiropas Komisijā informē Valsts kasi par pieprasīto Eiropas Savienības fonda līdzekļu apmēru, pieprasīšanas datumu un iespējamo līdzekļu saņemšanas termiņu.

23. Lauku atbalsta dienests nodrošina savā iestādē iekšējo auditu veikšanu par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda vadības un kontroles sistēmām.

24. Lai nodrošinātu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, kā arī Eiropas Zivsaimniecības fonda atpazīstamību, šo fondu administrēšanā iesaistītās iestādes un atbalsta saņēmēji, īstenojot informācijas un publicitātes pasākumus, lieto šo noteikumu pielikumā iekļauto attiecīgā fonda logotipu.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.644 redakcijā)

Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.267
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda logotips

(Pielikums MK 04.08.2008. noteikumu Nr.644 redakcijā)

1.Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai logotips:

2.Eiropas Zivsaimniecības fonda logotips:

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 267Pieņemts: 17.04.2007.Stājas spēkā: 28.04.2007.Zaudē spēku: 30.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 27.04.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
156467
{"selected":{"value":"31.01.2009","content":"<font class='s-1'>31.01.2009.-29.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.01.2009","iso_value":"2009\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2009.-29.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.08.2008","iso_value":"2008\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2008.-30.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2007","iso_value":"2007\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2007.-07.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.04.2007","iso_value":"2007\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2007.-02.11.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.01.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)