Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.233

Rīgā 2007.gada 3.aprīlī (prot. Nr.22 5.§)
Finanšu sektora attīstības padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu
un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas likuma 61. panta otro daļu
(Grozīta ar MK 07.07.2015. noteikumiem Nr.381)

1. Finanšu sektora attīstības padome (turpmāk – padome) ir koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir saskaņot un pilnveidot valsts institūciju un privātā sektora sadarbību finanšu sektora attīstības veicināšanā, kā arī īstenot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktos uzdevumus.

(MK 07.07.2015. noteikumu Nr.381 redakcijā)

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. veicināt finanšu sektora starptautisko konkurētspēju un finanšu pakal­pojumu eksportu;

2.2. popularizēt Latvijas kā starptautiska finanšu centra atpazīstamību ārzemēs;

2.3. koordinēt valsts institūciju un privātā sektora sadarbību finanšu sektora attīstības veicināšanā, tai skaitā finanšu sektora attīstības plāna izpildē;

2.4. koordinēt valsts institūciju un privātā sektora sadarbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas vai izplatīšanas (turpmāk – proliferācija) novēršanā, tai skaitā valsts noteiktajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas politikā un stratēģijā norādīto mērķu sasniegšanu;

2.5. veicināt sadarbību ar attiecīgajām ārvalstu publiskajām un privātajām institūcijām, kas ir atbildīgas par finanšu sektora attīstību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanu.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 536; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 68)

3. Padomei ir šādi uzdevumi:

3.1. izvērtēt finanšu sektora attīstību, tai skaitā finanšu sektora attīstības plāna īstenošanu;

3.2. izvērtēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un proliferācijas risku, tai skaitā uz Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma pamata izstrādātā pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska ierobežošanai īstenošanas gaitu;

3.2.1 analizēt informāciju par globālajām tendencēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un proliferācijas jomā, izvērtēt finanšu inovāciju nozares riskus un to ietekmi nacionālā līmenī, kā arī izstrādāt Latvijas situācijai piemērotas vadlīnijas valsts politikas ieviešanā un sagatavot ieviešanas uzraudzības pasākumus, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un proliferāciju;

3.3. (svītrots ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 536);

3.4. (svītrots ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 536);

3.5. izskatīt priekšlikumus par tādu normatīvo aktu izstrādi, kas nepiecie­šami, lai veicinātu finanšu sektora attīstību un mazinātu iespēju Latvijas Republikā veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī lemt par minēto priekšlikumu turpmāko virzību.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 536; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 68)

4. Atbilstoši šo noteikumu 2.punktā noteiktajām funkcijām pildot šo noteikumu 3.punktā minētos uzdevumus, padomei ir šādas tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt no valsts un citām institūcijām padomes darbam nepieciešamo informāciju, atzinumus un paskaidrojumus;

4.2. sniegt priekšlikumus finanšu sektora attīstības veicināšanai, tā efektivitātes paaugstināšanai un identificēto risku iespējamo negatīvo seku mazināšanai;

4.3. sniegt priekšlikumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanai;

4.4. uzaicināt ar padomdevēja tiesībām piedalīties padomes sēdēs valsts institūciju amatpersonas un darbiniekus, kā arī ieinteresēto personu pārstāvjus;

4.5. ierosināt izveidot darba grupas padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanai un uzaicināt piedalīties tajās valsts institūciju amatpersonas un darbiniekus, kā arī ieinteresēto personu pārstāvjus;

4.6. ierosināt valsts institūcijām izstrādāt normatīvo aktu projektus finanšu sektora attīstības veicināšanai un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanai;

4.7. veikt citus pasākumus, lai izpildītu padomes funkcijas.

(Grozīts ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 68)

5. Padomes sastāvā ir:

5.1. Ministru prezidents (padomes priekšsēdētājs);

5.1.1 ekonomikas ministrs;

5.1.2 ārlietu ministrs;

5.2. iekšlietu ministrs;

5.3. finanšu ministrs;

5.4. tieslietu ministrs;

5.5. ģenerālprokurors;

5.6. Latvijas Bankas prezidents;

5.7. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs;

5.7.1 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks;

5.8. Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs;

5.9. Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents;

5.10. (svītrots ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 536);

5.11. (svītrots ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 536);

5.12. Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācijas valdes priekšsēdētājs;

5.13. Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs;

5.14. Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr. 828; MK 07.07.2015. noteikumiem Nr. 381; MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 536; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 68)

6. Pēc padomes priekšsēdētāja uzaicinājuma padomes sēdēs ar padom­devēja tiesībām var piedalīties citu valsts institūciju amatpersonas un darbinieki, kā arī ieinteresēto personu pārstāvji.

7. Padomes sēdes notiek klātienē vai sazinoties elektroniski, izmantojot rakstisko procedūru. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē klātienē piedalās vismaz septiņi padomes locekļi vai ja rakstiskās procedūras ietvaros saņemtas atbildes no vismaz septiņiem padomes locekļiem. Padomes sēdes ir slēgtas.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.143 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.07.2015. noteikumiem Nr. 381; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 68)

7.1 Jautājumi par uzraugošās un kontrolējošās iestādes vai tiesībaizsardzības iestādes uzsāktu pārbaudi vai izmeklēšanu tiek skatīti padomes sēdēs, piedaloties tikai šo noteikumu 5.1., 5.1.1, 5.1.2, 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7. un 5.7.1 apakšpunktā minētajām personām.

(MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

8. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic pado­mes priekšsēdētāja norīkots padomes loceklis.

9. Padome lēmumus pieņem ar padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekš­sēdētāja balss (viņa prombūtnes laikā - padomes priekšsēdētāja norīkotā padomes locekļa balss).

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.143)

10. Padomes priekšsēdētājs:

10.1. ne retāk kā divas reizes gadā sasauc padomes sēdes, apstiprina to darba kārtību un vada padomes sēdes;

10.2. paraksta padomes lēmumus, sēžu protokolus un citus padomes dokumentus;

10.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

11. Padomes sēdi sasauc arī tad, ja to ierosina kāds no padomes locekļiem. Ja vismaz viena trešdaļa padomes locekļu pieprasa sasaukt padomes sēdi klātienē, nevis sazinoties elektroniski, izmantojot rakstisko procedūru, padomes priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt šādu sēdi.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.143 redakcijā)

11.1 Rakstiskās procedūras ietvaros padomes locekļi par sagatavoto lēmumu sniedz atbildi elektroniski piecu darbdienu laikā. Finanšu ministrija divu darbdienu laikā pēc elektroniski nosūtītā jautājuma saskaņošanas termiņa beigām nosūta padomes locekļiem informāciju par jautājuma saskaņošanas gaitu, tai skaitā informāciju par lēmuma pieņemšanu.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr. 143 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 536)

12. Ja padomes sēde notiek klātienē, to protokolē. Padomes sēdes protokolā ieraksta darba kārtības jautājumus un pieņemtos lēmumus, kā arī personas, kuras piedalījušās sēdē, un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu, un viņu izteikto viedokli.

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.143)

12.1 Padomes sēdes protokolu 14 darbdienu laikā pēc padomes sēdes elektroniski nosūta visiem padomes locekļiem saskaņošanai. Ja piecu darbdienu laikā neviens padomes loceklis neizsaka iebildumus, protokols uzskatāms par saskaņotu. Ja ir saņemti iebildumi vai precizējumi, protokolu elektroniski nosūta padomes locekļiem atkārtotai saskaņošanai.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr. 143 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 68)

12.2 (Svītrots ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 68)

12.3 Šo noteikumu 11.1 un 12.1 punktā minētajos gadījumos termiņa tecējums sākas nākamajā darbdienā pēc attiecīgā e-pasta saņemšanas.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.143 redakcijā)

13. Padomes sēdes darba kārtības projektu un iesniegtos materiālus izskatīšanai padomes sēdē sagatavo, kā arī padomes pastāvīgo funkciju izpildi materiāltehniski nodrošina Finanšu ministrija. Finanšu ministrija nodrošina padomes sēžu materiālu glabāšanu un nodošanu valsts glabāšanā normatīvajos aktos par valsts arhīviem noteiktajā kārtībā.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr. 143 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 536)

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumus Nr.55 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 15.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Finanšu sektora attīstības padomes nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 233Pieņemts: 03.04.2007.Stājas spēkā: 12.04.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 11.04.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
155625
{"selected":{"value":"15.02.2019","content":"<font class='s-1'>15.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.02.2019","iso_value":"2019\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2017","iso_value":"2017\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2017.-14.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2015","iso_value":"2015\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2015.-11.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2013","iso_value":"2013\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2013.-13.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2011","iso_value":"2011\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2011.-22.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2007","iso_value":"2007\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2007.-04.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.02.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)