Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.231

Rīgā 2007.gada 3.aprīlī (prot. Nr.22 18.§)
Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 12.punktu un ceturto daļu
un Ķīmisko vielu likuma 16.panta pirmo daļu
(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 439 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 725)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no krāsām, lakām un transportlīdzekļu galīgās apdares materiāliem (turpmāk - produkts);

1.2. prasības produktu marķējumam;

1.3. īpašas vides prasības darbībām ar produktiem, kuru sastāvā ir paaugstināts gaistošo organisko savienojumu saturs.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. gaistošs organisks savienojums - organisks savienojums, kura viršanas sākuma temperatūra ir 250 ºC vai zemāka, ja standartspiediens ir 101,3 kPa;

2.2. gaistošo organisko savienojumu saturs - gaistošo organisko savienojumu masa (izteikta gramos uz litru (g/l)) lietošanai gatava produkta sastāvā, izņemot gaistošo organisko savienojumu satura daļu, kas, žūšanas laikā ķīmiski reaģējot, veido pārklājuma daļu.

3. Noteikumi attiecas uz šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem produk­tiem, kas tiek ražoti laišanai tirgū, izņemot:

3.1. produktus, ko izmanto iekārtās, uz kurām attiecas normatīvie akti par kārtību, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus;

3.2. produktus, kurus laiž tirgū atbilstoši šo noteikumu 7. un 8.punktam.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.627; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.413)

II. Kārtība, kādā ierobežo gaistošo organisko savienojumu saturu produktos, un prasības produktu marķējumam

4. Šo noteikumu 2.pielikumā minētos produktus laiž tirgū, ja gaistošo organisko savienojumu saturs produktos nepārsniedz minētajā pielikumā noteiktās gaistošo organisko savienojumu satura robežvērtības un tie ir marķēti atbilstoši šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē prasības ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.627)

5. Produkta marķējumā uz etiķetes vai iepakojuma papildus vispārējām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un maisījumu marķēšanu, norāda šādu informāciju:

5.1. produkta apakšgrupa un attiecīgās gaistošo organisko savienojumu satura robežvērtības (g/l) saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

5.2. gaistošo organisko savienojumu saturs (g/l) lietošanai gatavā produktā.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.627)

6. Šo noteikumu 2.pielikumā noteiktās gaistošo organisko savienojumu satura maksimālās robežvērtības attiecas uz lietošanai gataviem produktiem, arī uz tādiem lietošanai gataviem produktiem, kuri iegūti, šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem produktiem pievienojot organisko šķīdinātāju vai citus organisko šķīdinātāju saturošus komponentus.

III. Kārtība, kādā izsniedz licences tādu produktu iegādei vai tirdzniecībai, kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šķīdinātāju saturs

7. Privātpersona (tirgotājs) drīkst laist tirgū produktus, kuru sastāvā esošo gaistošo organisko savienojumu saturs pārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā noteiktās robežvērtības, ja tā ir saņēmusi licenci tādu produktu tirdzniecībai, kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šķīdinātāju saturs (turpmāk - licence).

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.627)

8. Privātpersona (pircējs) drīkst iegādāties tirgū produktus, kuru sastāvā esošo gaistošo organisko savienojumu saturs pārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā noteiktās robežvērtības, ja tā ir saņēmusi licenci. Licenci izsniedz, ja attiecīgie produkti nepieciešami, lai atjaunotu antīko transportlīdzekļu pārklājumu vai restaurētu, atjaunotu vai uzturētu kultūras pieminekļus (piemēram, ēkas, pilsētu un citu apdzīvoto vietu vēsturiskos centrus, kā arī to atsevišķas daļas un fragmentus) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kultūras pieminekļu aizsardzību.

9. Tirgotājs, kas laiž tirgū produktus, kuru sastāvā esošo gaistošo organisko savienojumu saturs pārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā noteiktās robežvērtības, uzskaita minēto produktu pircējus. Uzskaites dokumentos norāda pārdoto produktu nosaukumu un daudzumu, kā arī:

9.1. fiziskajām personām - pircēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un licences numuru;

9.2. juridiskajām personām - pircēja firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un licences numuru.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.627)

10. Šo noteikumu 9.punktā minētos uzskaites dokumentus tirgotājs glabā piecus gadus un uzrāda pēc šo noteikumu 23.punktā minētās kontroles institūcijas pieprasījuma.

11. Licences izsniedz Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde.

12. Lai saņemtu licenci, tirgotājs vai pircējs iesniedz Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē iesniegumu (3.pielikums). Ja licence nepieciešama produktu iegādei, lai restaurētu, atjaunotu vai uzturētu kultūras pieminekli, iesniegumam pievieno Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtu apliecinājumu par attiecīgā objekta atbilstību kultūras pieminekļa statusam. Ja licence nepieciešama produkta iegādei, lai atjaunotu antīko transportlīdzekļu pārklājumu, iesniegumam pievieno biedrības "Latvijas Antīko automobiļu klubs" izsniegtu apliecinājumu par transportlīdzekļa statusa atbilstību antīkā transportlīdzekļa statusam.

13. Lai saņemtu šo noteikumu 12.punktā minēto apliecinājumu produkta iegādei, pircējs iesniedz iesniegumu (4.pielikums) vienā no šādām institūcijām:

13.1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, lai iegādātos produktus kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai vai uzturēšanai;

13.2. biedrībā "Latvijas Antīko automobiļu klubs", lai iegādātos pro­duktus antīko transportlīdzekļu pārklājuma atjaunošanai.

14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija vai biedrība "Latvijas Antīko automobiļu klubs" 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 13.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izsniedz apliecinājumu vai paziņo iesniedzējam par atteikumu izsniegt apliecinājumu, ja objekts neatbilst kultūras pieminekļa statusam vai transportlīdzeklis neatbilst antīkā transportlīdzekļa statusam.

15. Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izsniedz licenci (5.pieli­kums) vai pamatotu atteikumu izsniegt licenci.

16. Valsts vides dienests kārto izsniegto licenču sarakstu. Saraksts ir publiski pieejams Valsts vides dienesta mājas lapā internetā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.627 redakcijā)

17. Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde neizsniedz licenci šādos gadījumos:

17.1. iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija vai ir sniegtas nepatiesas ziņas;

17.2. pircējs nav iesniedzis šo noteikumu 12.punktā minēto aplieci­nājumu.

18. Ja kontroles institūcija konstatē, ka licences saņēmējs pārkāpj licences nosacījumus vai neievēro šo noteikumu 9. vai 20.punktā noteiktās prasības, licence tiek anulēta šādā kārtībā:

18.1. kontroles institūcija sastāda aktu par konstatēto pārkāpumu. Aktā norāda pārkāpuma novēršanas termiņu un veicamos pasākumus. Veselības inspekcija pārkāpuma akta kopiju nosūta licences izsniedzējam - Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei;

18.2. ja pārkāpums konstatēts atkārtoti, Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde pieņem lēmumu par licences anulēšanu un izdara attiecīgu ierakstu izsniegto licenču sarakstā;

18.3. neizlietotos produktus triju mēnešu laikā pēc licences anulēšanas nodod personai, kurai ir atbilstoša licence, vai apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

(Grozīts ar MK 19.05.2008. noteikumiem Nr.343; MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.627)

19. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes lēmumus, kas pieņemti attiecībā uz šo noteikumu prasībām, var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

20. Licences saņēmējs:

20.1. katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Vides valsts dienesta reģionālajā vides pārvaldē pārskatu par iepriekšējā gadā iegādāto, realizēto vai izlietoto produktu daudzumu (6.pielikums);

20.2. ir atbildīgs par licences nosacījumu ievērošanu un nav tiesīgs nodot licenci citām personām vai nodot produktus personām, kurām nav atbilstošas licences.

20.1 Šo 12.punktā minēto iesniegumu licences saņemšanai, 13.punktā minēto iesniegumu apliecinājuma saņemšanai par produktu iegādi un 20.1.apakšpunktā minēto pārskatu par iepriekšējā gadā iegādāto, realizēto vai izlietoto produktu daudzumu var iesniegt elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu apstiprinātu iesniegumu licences saņemšanai un pārskatu par iepriekšējā gadā iegādāto, realizēto vai izlietoto produktu daudzumu uz Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes elektroniskā pasta adresi, kā arī iesniegumu apliecinājuma saņemšanai par produktu iegādi – uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vai Biedrības “Latvijas Antīko automobiļu klubs” elektroniskā pasta adresi. Elektroniski iesniedzamie dokumenti sagatavojami atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām.

(MK 25.08.2008. noteikumu Nr.689 redakcijā)

IV. Prasības produktu ražotājam

21. Produktu ražotājs nodrošina, lai gaistošo organisko savienojumu saturs produktā atbilstu šo noteikumu 2.pielikumā minētajām gaistošo organisko savienojumu satura maksimālajām robežvērtībām.

22. Produkta ražotājs informāciju par gaistošo organisko savienojumu saturu šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem produktiem norāda produkta ražošanas tehniskajā dokumentācijā.

V. Kontroles institūcijas

23. Šo noteikumu prasību ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē:

23.1. Veselības inspekcija - produktu tirdzniecību;

23.2. Valsts vides dienests - produktu ražošanu un profesionālo lietošanu.

(Grozīts ar MK 19.05.2008. noteikumiem Nr.343)

24. Par šo noteikumu prasību neievērošanu personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

25. Veselības inspekcija kontrolē produktu atbilstību šo noteikumu prasībām un pārbauda to personu darbību, kuras saistītas ar produktu tirdzniecību. Katru gadu līdz 1.februārim Veselības inspekcija Valsts vides dienestā iesniedz apkopotu informāciju par produktu tirdzniecības kontroles rezultātiem iepriekšējā kalendāra gadā.

(Grozīts ar MK 19.05.2008. noteikumiem Nr.343)

26. Valsts vides dienests sagatavo informatīvu ziņojumu par šo noteikumu prasību izpildi. Ziņojumā ietver šādu informāciju:

26.1. ziņas par kontroles institūciju veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem saskaņā ar šo noteikumu 23. un 25.punktu;

26.2. ziņas par izsniegtajām licencēm saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu;

26.3. ziņas par iepriekšējā gadā iegādāto vai realizēto produktu daudzumu atbilstoši licences saņēmēju iesniegtajiem pārskatiem.

27. Valsts vides dienests iesniedz informatīvo ziņojumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šādos termiņos:

27.1. līdz 2008.gada 1.maijam - par laikposmu no 2007.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim;

27.2. līdz 2011.gada 1.maijam - par laikposmu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim;

27.3. sākot ar 2011.gada 1.janvāri, - ik pēc pieciem gadiem - līdz nākamā gada 1.maijam.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.360)

28. Gaistošo organisko savienojumu satura noteikšanu produktā atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonā akreditētām laboratorijām. Analīzei izmanto šo noteikumu 7.pielikumā minētās analīzes metodes.
 

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 627 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 725)

29. Valsts vides dienests pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ievieto informatīvo ziņojumu savā mājas lapā internetā.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.360)

VI. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumus Nr.833 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 181.nr.).

31. Produktus, kas ražoti pirms šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem datumiem un kuros gaistošo organisko savienojumu saturs pārsniedz minētajā pielikumā noteiktās organisko savienojumu satura robežvērtības, atļauts laist tirgū ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc ierobežojumu stāšanās spēkā.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.627)

32. Šo noteikumu 2.pielikumā minēto produktu ražotājs vai tirgotājs:

32.1. veic šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā minēto produktu inventarizāciju par šo noteikumu 2.pielikumā noteikto otro periodu - līdz 2009.gada 31.decembrim;

32.2. 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 32.1.apakšpunktā minētā termiņa beigām iesniedz attiecīgajā Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē rakstisku paziņojumu par inventarizācijā uzskaitīto produktu daudzumu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.360 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/42/EK, ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmantošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK;

2) Komisijas 2010.gada 19.novembra Direktīvas 2010/79/ES par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK par gaistošo organisko savienojumu emisiju ierobežošanu III pielikuma pielāgošanu tehnikas attīstībai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.231
Produkti un to apakšgrupas, uz kurām attiecas noteikumi

(Pielikums grozīts ar MK 19.05.2008. noteikumiem Nr.343; MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.627)

1. Noteikumi attiecas uz krāsām un lakām (izņemot aerosolus) – produktiem, kurus izmanto, lai veidotu pārklājumu (maisījums, kas satur organiskos šķīdinātājus un kuru izmanto dekoratīvas, aizsargājošas vai citādas plēvītes iegūšanai) ēkām, to apdarei un elementiem, kā arī ar tām saistītajām konstrukcijām. Krāsu un laku grupas pārklājumus iedala šādās apakšgrupās:

1.1. matētie pārklājumi iekšējām sienām un griestiem - pārklājumi, ko paredzēts lietot iekšējām sienām un griestiem un kuru spīduma pakāpe ir ≤ 25@60o (25 - spīduma pakāpe, 60o - leņķis, kādā noteikta spīduma pakāpe);

1.2. spīdīgie pārklājumi iekšējām sienām un griestiem - pārklājumi, ko paredzēts lietot iekšējām sienām un griestiem un kuru spīduma pakāpe ir > 25@60o (25 - spīduma pakāpe, 60o - leņķis, kādā noteikta spīduma pakāpe);

1.3. pārklājumi neorganiska pamata ārējām sienām - pārklājumi, ko paredzēts lietot mūra, ķieģeļu vai būvģipša ārsienām;

1.4. iekšējās vai ārējās apdares un apšuvuma krāsas koksnei, metālam vai plastmasai - pārklājumi priekšpēdējai pārklājumu kārtai un starpklājumi, ko paredzēts lietot apdarei un apšuvumam un kuri veido necaurspīdīgu plēvīti (vienlaidu slānis, ko iegūst, pamatam uzklājot vienu vai vairākas kārtas);

1.5. iekšējās un ārējās apdares lakas un beices – pārklājumi, ko paredzēts lietot koksnes, metāla un plastmasas dekoratīvajai apdarei un aizsardzībai un kuri veido caurspīdīgu vai daļēji caurspīdīgu plēvīti, kā arī necaurspīdīgās beices – pārklājumi koksnes dekoratīvajai apdarei un aizsardzībai pret mitrumu, kuri veido necaurspīdīgu plēvīti (saskaņā ar standartu LVS EN 927-1:2006 “Krāsas un lakas – Pārklājuma materiāli un sistēmas ārējiem koka darbiem – 1.daļa: Klasifikācija un izvēle”) vidēji stabilā koncentrācijā;

1.6. smalkbeices – beices, kuru vidējais biezums (saskaņā ar standartu LVS EN 927-1:2006 “Krāsas un lakas – Pārklājuma materiāli un sistēmas ārējiem koka darbiem – 1.daļa: Klasifikācija un izvēle”) ir mazāks nekā 5 µm (pārbaudē izmanto standartā LVS EN ISO 2808:2006 “Krāsas un lakas. Pārklājuma biezuma noteikšana” minēto 5A metodi);

1.7. gruntējumi - pārklājumi ar hermetizējošām vai bloķējošām īpašībām, kas paredzēti koksnei, sienām vai griestiem;

1.8. saistošie gruntējumi - pārklājumi, kas paredzēti nesaistīto pamata daļiņu saistīšanai vai hidrofobu īpašību piešķiršanai, kā arī koksnes aizsardzībai pret zilēšanu;

1.9. vienkomponenta speciālie pārklājumi - pārklājumi, kuru pamatā ir plēvīti veidojošs materiāls un kas paredzēti īpašas kvalitātes nodrošināšanai, piemēram, mākslīgo materiālu gruntējumam un sedzējkrāsai, dzelzs pamata gruntējuma kārtai, reaktīvu metālu (piemēram, cinka, alumīnija) gruntējuma kārtai, pretkorozijas apdarei, koka un cementa grīdu pārklāšanai, aizsardzībai pret grafiti, liesmas slāpēšanai, higiēnas prasību nodrošināšanai pārtikas ražošanā vai veselības aprūpē;

1.10. divkomponentu speciālie pārklājumi - šī pielikuma 1.9.apakšpunktā minētie pārklājumi, kuriem pirms lietošanas pievieno otro komponentu (piemēram, trešējos amīnus);

1.11. daudzkrāsu pārklājumi - pārklājumi, kas rada divtoņu vai daudzkrāsainu efektu jau primārajā lietojumā;

1.12. dekoratīvie pārklājumi - pārklājumi, kas rada īpašu estētisku efektu uz īpaši sagatavota, iepriekš nokrāsota pamata vai pamatkārtas un ko žūšanas laikā īpaši apstrādā.

2. Noteikumi attiecas uz transportlīdzekļu galīgās apdares materiāliem, ko izmanto rūpnieciskai vai komerciālai transportlīdzekļu vai to daļu pārklāšanai ārpus ražošanas iekārtām transportlīdzekļu remonta, virsmas aizsardzības pasākumu vai dekoratīvās apdares laikā, veicot šādas darbības:

2.1. pārklājumu klāšana uz autotransporta līdzekļiem vai to daļām transportlīdzekļu remonta, konservācijas vai dekoratīvās apdares laikā (izņemot autotransporta līdzekļu un to daļu rūpniecisku ražošanu);

2.2. oriģinālā pārklājuma klāšana autotransporta līdzekļiem vai to daļām, izmantojot galīgās apdares materiālus (izņemot autotransporta līdzekļu un to daļu rūpniecisku ražošanu);

2.3. pārklājumu klāšana O kategorijas piekabēm (arī puspiekabēm).

3. Transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu grupas pārklājumus iedala šādās apakšgrupās:

3.1. virsmas sagatavošanas un tīrīšanas līdzekļi, kas paredzēti veco pārklājumu un rūsas mehāniskai vai ķīmiskai noņemšanai, lai sagatavotu virsmu kā pamatu jaunam pārklājumam:

3.1.1. pulverizatoru un to aprīkojuma tīrīšanas līdzekļi - krāsas noņēmēji, attaukotāji (arī antistatiskie attaukotāji mākslīgo materiālu attaukošanai) un silikonu saturošu savienojumu noņēmēji;

3.1.2. priekštīrītāji - tīrīšanas līdzekļi virsmas netīrumu noņemšanai, sagatavojot virsmu pārklāšanas materiālu lietošanai;

3.2. špaktelēšanas tepe virsbūvei - biezas konsistences savienojums, kas paredzēts virsmas dziļāko negludumu aizpildīšanai pirms virsmas apstrādes materiāla - špakteles - lietošanas;

3.3. gruntējums - pārklājums, ko pirms gruntējošā virsmas apstrādes materiāla lietošanas paredzēts izmantot uz nepārklāta metāla vai esošās apdares, lai nodrošinātu virsmas aizsardzību pret koroziju. Gruntējošos pārklājumus iedala šādi:

3.3.1. virsmas apstrādes materiāls - špaktele - pārklājums, ar ko tieši pirms sedzējkrāsas uzklāšanas aizpilda sīkākos virsmas negludumus, lai nodrošinātu sedzējkrāsas adhēziju, aizsardzību pret koroziju un viendabīgas virsmas veidošanos;

3.3.2. vispārējais metāla virsmas gruntējums - pārklājums, ko paredzēts lietot gruntēšanai, piemēram, adhēzijas veicinātāji, hermetizējošas vielas, virsmas apstrādes materiāli virsējai un priekšpēdējai kārtai, plastiskā grunts "mitrs uz mitra", bezsmilšu špakteles, izsmidzināmās špakteles;

3.3.3. reaktīvā gruntskrāsa - pārklājums, kas satur vismaz 0,5 masas procentus fosforskābes un ko paredzēts lietot tieši uz nepārklātām metāla virsmām, lai nodrošinātu adhēziju un palielinātu izturību pret koroziju, kā arī izmantot par gruntējumu metināšanā un kodinātāju šķīdumiem galvanizētām cinka virsmām;

3.4. sedzējkrāsas - jebkāds pigmentēts pārklājums, ko paredzēts lietot kā vienīgo slāni vai arī kā vienu no slāņiem, lai nodrošinātu spīdumu un izturību. Tās ietver:

3.4.1. pamatkrāsas - pigmentētus pārklājumus, kas paredzēti krāsas (toņa) un citu vēlamu optisku efektu nodrošināšanai, bet kas nav pārklājumu sistēmas spīdums vai virsmas aizsardzība;

3.4.2. lakas - caurspīdīgus pārklājumus, ar ko pārklājumu sistēmā paredzēts piešķirt galīgo spīdumu un aizsardzības īpašības;

3.5. īpašas apdares pārklājumi - produkti, ko paredzēts izmantot kā sedzējkrāsu, ja vienā slānī jāpanāk sevišķas īpašības, piemēram, metālisks vai perlamutra efekts, augstas kvalitātes vienkrāsainas vai caurspīdīgas lakas (piemēram, pretskrāpējumu vai fluorētā laka), atstarojoša pamatkrāsa, struktūrapdares pārklājums, pretslīdēšanas apdares pārklājums, ūdensnecaur­laidīgas hermetizējošas vielas virsbūves apakšas apdarei, prettrieciena aizsarg­lakas, iekšējās apdares lakas un aerosoli.

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.231
Gaistošo organisko savienojumu satura maksimālās robežvērtības

(Pielikums grozīts ar MK 25.08.2008. noteikumiem Nr.689)

1. Gaistošo organisko savienojumu (turpmāk - GOS) satura maksimālās robežvērtības krāsām un lakām noteiktas šī pielikuma 1.tabulā.

1.tabula

Nr. p.k.

Produkta apakšgrupa

Šķīdinātāja veids

I periods - no 2007.gada 1.janvāra
GOS robežvērtība
(g/l)1

II periods - no 2010.gada 1.janvāra
GOS robežvērtība
(g/l)1

1.

Matētie pārklājumi iekšējām sienām un griestiem (spīdums < 25@60o)

ŪB2
ŠB3

75
400

30
30

2.

Spīdīgie pārklājumi iekšējām sienām un griestiem (spīdums > 25@60o)

ŪB
ŠB

150
400

100
100

3.

Pārklājumi neorganiska pamata ārējām sienām

ŪB
ŠB

75
450

40
430

4.

Iekšējās vai ārējās apdares apšuvuma krāsas koksnei un metālam

ŪB
ŠB

150
400

130
300

5.

Iekšējās vai ārējās apdares lakas un beices (arī necaurspīdīgās beices)

ŪB
ŠB

150
500

130
400

6.

Iekšējās vai ārējās apdares smalkbeices

ŪB
ŠB

150
700

130
700

7.

Gruntējumi

ŪB
ŠB

50
450

30
350

8.

Saistošie gruntējumi

ŪB
ŠB

50
750

30
750

9.

Vienkomponenta speciālie pārklājumi

ŪB
ŠB

140
600

140
500

10.

Divkomponentu speci­ālie reaktīvie pārklājumi

ŪB
ŠB

140
550

140
500

11.Daudzkrāsu pārklājumi

ŪB
ŠB

150
400

100
100

12.

Dekoratīvie pārklājumi

ŪB
ŠB

300

500

200

200

Piezīmes.

1 Šķīdinātāja koncentrācija lietošanai gatavā produktā.

2 ŪB - ūdens bāzes pārklājuma materiāls - pārklājuma materiāls, kura viskozitāte tiek regulēta ar ūdeni.

3 ŠB - šķīdinātāju bāzes pārklājuma materiāls - pārklājuma materiāls, kura viskozitāte tiek regulēta ar organisko šķīdinātāju.

 

2. Gaistošo organisko savienojumu satura robežvērtības transportlīdzekļu galīgās apdares materiāliem noteiktas šī pielikuma 2.tabulā.

2.tabula

Nr. p.k.

Produkta apakšgrupa

Pārklājuma veids

No 2007.gada 1.janvāra
GOS koncentrācija
(g/l)

1.

Virsmas sagatavošanas un tīrīšanas līdzekļi1

virsmas sagatavošanas līdzekļi

850

priekštīrītāji

200

2.

Špaktelēšanas tepe virsbūvei

visi

250

3.

Gruntējums

virsmas apstrādes materiāls - špaktele un vispārējais metāla virsmas gruntējums

540

reaktīvā gruntskrāsa

780

4.

Sedzējkrāsa

visi

420

5.

Īpašas apdares pārklājumi

visi

840

Piezīme.

1 Ūdens saturu lietošanai gatavā produktā ņem vērā tikai šīs apakšgrupas produktiem.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.231
Iesniegums licences saņemšanai darbībai ar krāsām, lakām un transportlīdzekļu galīgās apdares produktiem, kuru sastāvā ir paaugstināts organiskā šķīdinātāja saturs

(Pielikums MK 25.08.2008. noteikumu Nr.689 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.627)

4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.231
Iesniegums apliecinājuma saņemšanai par objekta atbilstību kultūras pieminekļa vai antīkā transportlīdzekļa statusam

(Pielikums MK 25.08.2008. noteikumu Nr.689 redakcijā)

5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.231
Licence darbībai ar krāsām, lakām un transportlīdzekļu galīgās apdares produktiem, kuru sastāvā ir paaugstināts organiskā šķīdinātāja saturs

(Pielikums grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.627)

Vides ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.231

(Pielikums MK 25.08.2008. noteikumu Nr.689 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.627)

Pārskats
par darbībām ar krāsām, lakām un transportlīdzekļu galīgās apdares produktiem, kuru sastāvā ir paaugstināts organiskā šķīdinātāja saturs,
___________________________.gadā

Piezīme.

Dokumenta rekvizītus “datums”, “paraksts” un “zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.231
Analīzes metodes gaistošo organisko savienojumu satura noteikšanai produktā

(Pielikums MK 10.05.2011. noteikumu Nr.360 redakcijā)

Nr.p.k.

Nosakāmais parametrs

Mērvienība

Analīzes metode

1.Gaistošo organisko savienojumu saturs produktos, kuros gaistošo organisko savienojumu masas daļa ir mazāka par 15 % un kuriem nav pievienoti reaģētspējīgi šķīdinātāji

g/l

Metode, kas noteikta standartā LVS EN ISO 11890-2:2006 "Krāsas un lakas. Gaistošo organisko savienojumu (GOS) satura noteikšana. 2.daļa: Gāzhromatogrāfiskā metode"
2.Gaistošo organisko savienojumu saturs produktos, kuros gaistošo organisko savienojumu masas daļa ir vienāda ar 15 % vai lielāka par 15 % un kuriem nav pievienoti reaģētspējīgi šķīdinātāji

g/l

Metode, kas noteikta standartā LVS EN ISO 11890-2:2006 "Krāsas un lakas. Gaistošo organisko savienojumu (GOS) satura noteikšana. 2.daļa: Gāzhromatogrāfiskā metode"
Metode, kas noteikta standartā LVS EN ISO 11890-1:2007 "Krāsas un lakas. Gaistošo organisko savienojumu (VOC) satura noteikšana. 1.daļa: Diferences metode"
3.Gaistošo organisko savienojumu saturs produktos, kuriem pievienoti reaģētspējīgi šķīdinātāji

g/l

Metode, kas noteikta standartā LVS 447:2007 "Standarttests pārklājumu gaistošo vielu satura noteikšanai (ASTM D 2369-04)
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 231Pieņemts: 03.04.2007.Stājas spēkā: 06.04.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 05.04.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
155476
{"selected":{"value":"30.11.2018","content":"<font class='s-1'>30.11.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.11.2018","iso_value":"2018\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2013","iso_value":"2013\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2013.-29.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2011","iso_value":"2011\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2011.-01.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2010","iso_value":"2010\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2010.-18.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2008","iso_value":"2008\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2008.-16.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.05.2008","iso_value":"2008\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2008.-29.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2007","iso_value":"2007\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2007.-22.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.11.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"