Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.209

Rīgā 2007.gada 27.martā (prot. Nr.21 28.§)
Vides konsultatīvās padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 14.panta pirmo daļu
(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1493 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Vides konsultatīvā padome (turpmāk - padome) ir konsultatīva koor­dinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā.

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. sekmēt normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu sagatavo­šanu jautājumos, kas skar vides politiku;

2.2. veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu vides jomā starp atsevišķām personām un sabiedrību kopumā, kā arī valsts iestādēm un pašvaldībām.

3. Padomei ir šādi uzdevumi:

3.1. atbilstoši sabiedrības interesēm sniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentu projektiem, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar vides politiku;

3.2. informēt sabiedrību par aktualitātēm vides jomā, kā arī veicināt vides jautājumu integrēšanu nozaru politikā.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1493)

4. Padomei ir šādas tiesības:

4.1. pieprasīt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās padotības iestādēm, kā arī no citām institūcijām padomes darbībai nepieciešamo informāciju;

4.2. veidot darba grupas, lai sagatavotu padomes sēdēs izskatāmos jautājumus un dokumentu projektus, un pieaicināt ekspertus - attiecīgās nozares speciālistus;

4.3. uzaicināt uz padomes sēdēm Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citu institūciju amatpersonas, nozaru ekspertus un sabiedrības pārstāvjus;

4.4. pilnvarot padomes pārstāvi paust padomes viedokli valsts un pašvaldību institūcijās;

4.5. informēt sabiedrību par aktualitātēm vides jomā.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1493)

III. Padomes pārstāvju deleģēšanas un padomes veidošanas kārtība

5. Lai deleģētu pārstāvjus darbam padomē, biedrības un nodibinājumi reizi gadā (līdz 10.janvārim) iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:

5.1. iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu padomē;

5.2. biedrības un nodibinājumu valdes (sapulces) lēmumu, ar kuru tiek deleģēts viens pārstāvis dalībai padomē. Lēmumā norāda pārstāvja kontakt­informāciju (adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese);

5.3. (svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1493).

(Grozīts ar MK 02.12.2008. noteikumiem Nr.997; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1493)

6. Ja ir saņemti vismaz seši iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu padomē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:

6.1. izveido padomes locekļu vēlēšanu komisiju triju cilvēku sastāvā;

6.2. 15 darbdienu laikā organizē padomes locekļu vēlēšanas. Par vēlēša­nām rakstiski un elektroniski paziņo biedrībām un nodibinājumiem, kuri deleģējuši pārstāvi.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1493)

7. Padomes locekļu vēlēšanas ir aizklātas. Vēlēšanas vada vēlēšanu komisijas pārstāvis. No katras biedrības un nodibinājuma vēlēšanās piedalās viens šo noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā deleģēts pārstāvis.

8. Komisija sagatavo vēlēšanu biļetenus. Biļetenos minēti visu to biedrību un nodibinājumu nosaukumi, kuri ir deleģējuši pārstāvi.

9. Biedrību un nodibinājumu pārstāvis vēlēšanu biļetenā atzīmē ne vairāk kā 20 biedrības un nodibinājumus. Biļetenu, kurā atzīmētas vairāk nekā 20 bied­rības un nodibinājumi, uzskata par nederīgu.

10. Vēlēšanu komisija saskaita balsis un pēc balsojuma rezultātiem sakārto biedrības un nodibinājumus dilstošā secībā. Ievēlētas tiek ne mazāk kā sešas un ne vairāk kā 20 biedrības un nodibinājumi, kuri saņēmuši visvairāk balsu.

11. Ja balsu skaits sadalās vienādi un pārsniedz šo noteikumu 9.punktā noteikto padomes locekļu skaitu, padomē ievēlē biedrību vai nodibinājumu, kura darbības laiks ir ilgāks. Ja ir vairākas biedrības un nodibinājumi, kuru vēlēšanu rezultāti ir vienādi un darbības laiks ir vienāds, ievēlē biedrību vai nodibinājumu, kurā ir lielāks biedru vai dibinātāju skaits.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1493 redakcijā)

12. Balsojuma rezultātus protokolē (nākamajā darbdienā balsojuma rezultātus ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā internetā).

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1493)

13. Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, pamatojoties uz biedrību un nodibinājumu vēlēšanu rezultātiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sasauc pirmo padomes sēdi.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1493 redakcijā)

14. Padomes locekļi pirmajā padomes sēdē no padomes locekļu vidus izvirza ne mazāk kā divus padomes priekšsēdētāja kandidātus. Padomes priekšsēdētāju ievēlē, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, rīko atkārtotu kandidātu izvirzīšanu un balsošanu.

15. Padomes locekļi pirmajā padomes sēdē no padomes locekļu vidus izvirza ne mazāk kā divus padomes priekšsēdētāja vietnieka kandidātus. Padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

IV. Padomes darbība

16. Padomes sekretariāta funkcijas pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Padomes sekre­tariātam ir šādas funkcijas:

16.1. tehniski nodrošināt padomes darbu;

16.2. nodrošināt padomes korespondences sistematizēšanu, aktuālās infor­mācijas un dokumentu apriti;

16.3. apkopot padomes locekļu priekšlikumus par padomes sēžu darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem, kā arī sagatavot dokumentu projektus izskatīšanai padomes sēdēs;

16.4. sagatavot padomes sēdes darba kārtību un nosūtīt to visiem padomes locekļiem, kā arī ievietot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā internetā;

16.5. nodrošināt padomes sēžu norisi, reģistrēt sēdes dalībniekus;

16.6. protokolēt padomes sēdes gaitu;

16.7. sekot padomes lēmumu īstenošanai un regulāri informēt par to padomi;

16.8. piecu darbdienu laikā pēc padomes sēdes sagatavot un elektroniski nosūtīt padomes sēdes protokolu visiem padomes locekļiem;

16.9. reizi gadā sagatavot pārskatu par padomes darbu (pārskatu ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā internetā).

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1493)

17. Padomes sēdes vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic padomes priekšsēdētāja vietnieks.

18. Padomes sēdes ir atklātas. Tās sasauc padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi divos mēnešos. Par sēdes norises vietu un laiku padomes sekretariāts paziņo visiem padomes locekļiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes sēdes. Informāciju par padomes sēdi un tās darba kārtību piecas darbdienas pirms sēdes ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā internetā.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1493)

19. Padomē izskatāmos jautājumus var ierosināt jebkurš padomes loceklis.

20. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1493)

21. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

22. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Balsojumā ieskaita arī balsis, kuras pirms sēdes rakstiski nodotas "par" un "pret". Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Pieaicinātajiem ekspertiem ir padomdevēja tiesības.

23. Padomes sēdes protokolē. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtības jautājumus, diskusiju saturu un pieņemtos lēmumus, kā arī personas, kuras piedalījušās sēdē, un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vides konsultatīvās padomes nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 209Pieņemts: 27.03.2007.Stājas spēkā: 31.03.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 54, 30.03.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
155225
{"selected":{"value":"28.12.2013","content":"<font class='s-1'>28.12.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.12.2013","iso_value":"2013\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2008","iso_value":"2008\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2008.-27.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2007","iso_value":"2007\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2007.-11.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.12.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)