Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt 5.punktu pēc vārdiem "nekustamais īpašums" ar vārdiem "un tā lietošanas tiesības";

papildināt pantu ar 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22) apakšfonds — nošķirta ieguldījumu fonda mantas daļa, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar šo mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas;

23) ieguldījumi nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās — tieši vai netieši fonda līdzekļu ieguldījumi nekustamajā īpašumā, tā lietošanas tiesībās, darījumos, kas saistīti ar nekustamā īpašuma projektu attīstības finansēšanu, tai skaitā darījumos ar atliktu izpildes termiņu, ja šādi ieguldījumi ne pēc to būtības, ne juridiskās formas nav pretrunā ar šajā likumā un citos likumos noteiktajiem darījumu ierobežojumiem."

2. 7.pantā:

aizstāt trešajā daļā skaitli "6." ar skait­li "5.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nosakot personas netiešā veidā iegūtās līdzdalības apmēru sabiedrībā, ņem vērā šādas personas (turpmāk — konkrētā persona) iegūtās balsstiesības sabiedrībā:

1) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona, ar kuru konkrētā persona noslēgusi vienošanos, uzliekot par pienākumu saskaņot balsstiesību izmantošanas un ilgtermiņa rīcības politiku attiecībā uz sabiedrības pārvaldi;

2) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar konkrēto personu un paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu;

3) balsstiesības, kuras izriet no akcijām, ko konkrētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu, ja tā var izmantot balsstiesības un ir paudusi savu nodomu tās izmantot;

4) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētā persona neierobežotā periodā;

5) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētās personas kontrolētā komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaņā ar šīs daļas 1., 2., 3. un 4.punkta noteikumiem;

6) balsstiesības, kuras izriet no konkrētajai personai turējumā nodotajām akcijām un kuras tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņēmusi īpašus norādījumus;

7) balsstiesības, kuras izriet no trešās personas vārdā un konkrētās personas labā turētām akcijām;

8) balsstiesības, kuras konkrētā persona var realizēt kā pilnvarnieks, kad tā ir tiesīga izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņēmusi īpašus norādījumus;

9) balsstiesības, kuras izriet no jebkurā citā netiešā veidā konkrētās personas iegūtajām akcijām."

3. Aizstāt 8.panta ceturtajā daļā vārdu "otrās" ar vārdu "trešās".

4. Papildināt 13.panta otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ievēro un izpilda citas prasības, kas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma XII nodaļu ir noteiktas ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic ieguldītāju finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāju pilnvarojumu un sniedz konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos."

5. Papildināt 15.panta otro daļu pēc vārdiem "citai sabiedrībai" ar vārdiem "vai citā dalībvalstī licencētam pārvaldes pakalpojumu sniedzējam".

6. 16.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) fonda prospekta, fonda saīsinātā prospekta un fonda pārvaldes nolikuma, kā arī turētājbankas līguma grozījumi, kurus nepieciešams izdarīt saistībā ar sabiedrības maiņu.";

papildināt piektās daļas otro teikumu pēc vārdiem "fonda prospektā" ar vārdiem "fonda saīsinātajā prospektā".

7. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Fonda manta ir fonda vai tā apakš­fondu (ja fonds ir dibināts kā fonds ar apakšf­ondiem) ieguldītāju kopīga manta, un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo fondu vai to apakšfondu (ja fonds ir dibināts kā fonds ar apakšfondiem), kā arī turētājbankas mantas. Fonda (ja fonds ir dibināts kā fonds ar apakšfondiem) manta ir apakšfondu kopīgā manta. Šādam fondam nevar būt mantas, kas neietilpst kādā no apakšfondiem."

8. 21.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atvērtais ieguldījumu fonds ir fonds, kura mērķis ir publiski iegūta kapitāla kolektīva ieguldīšana pārvedamos vērtspapīros un citos likvīdos finanšu instrumentos, ievērojot riska samazināšanas principu un šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, un kuru pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums, ja fonda ieguldītāji to prasa, ne vēlāk kā mēneša laikā veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Atvērto ieguldījumu fondu pārvaldošā sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ja ieguldījumu apliecības tiek tirgotas regulētajā tirgū un fondu pārvaldošā sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu apliecību tirgus cena būtiski neatšķiras no fonda daļas vērtības.";

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atvērto fondu var dibināt kā fondu ar apakšfondiem.

(5) Katram apakšfondam fonda prospektā var noteikt atšķirīgu ieguldījumu politiku, pārvaldīšanas pakalpojumu apmaksas noteikumus un fonda valūtu.

(6) Šajā likumā noteiktās prasības un ierobežojumi, kas attiecas uz ieguldījumu fondu, ieguldījumu fonda daļu vai ieguldījumu apliecībām, fondam ar apakšfondiem ir attiecināmi uz katru apakšfondu, apakšfonda daļu vai ieguldījumu apliecībām atsevišķi."

9. 22.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "apstiprinot fonda prospektu" ar vārdiem "fonda saīsināto prospektu (atvērtajiem ieguldījumu fondiem)";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "fonda prospekta" ar vārdiem "fonda saīsinātā prospekta".

10. Papildināt 23.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) fonda saīsināto prospektu (divus oriģināleksemplārus) — atvērtajiem ieguldījumu fondiem;".

11. 27.pantā:

papildināt astoto daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) dividenžu izmaksu;";

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

"(81) Slēgtā ieguldījumu fonda izmaksāto dividenžu summa nedrīkst pārsniegt realizēto ieguldījumu vērtības pieaugumu."

12. 28.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "pārvaldīšanas kārtību" ar vārdiem "un ieguldījumu ierobežojumus";

papildināt trešo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) fonda ieguldījumu ierobežojumus;";

papildināt trešās daļas 4.punkta "a" apakš­punktu pēc vārdiem "fonda prospekts" ar vārdiem "un fonda saīsinātais prospekts (atvērtajiem ieguldījumu fondiem)";

izteikt trešās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) fonda vērtības, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas cenas, kā arī fonda ienākumu aprēķināšanas principus. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, sniedz norādi par katras klases ieguldījumu apliecībās nostiprinātajām tiesībām un kārtību, kādā vienas klases ieguldījumu apliecības tiek apmainītas pret citas klases ieguldījumu apliecībām, ja šāda iespēja ir paredzēta;";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus informācijā, kas tiek sniegta saskaņā ar šā panta trešās daļas 2.punktu, sabiedrība izdara attiecīgus grozījumus nolikumā, tos iepriekš nereģistrējot Komisijā, bet atbilstoši šā panta piektās daļas 3.punktam iesniedzot Komisijai pilnu nolikuma tekstu. Šādi grozījumi nolikumā stājas spēkā pēc to apstiprināšanas sabiedrības pārvaldes institūcijā."

13. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Fonda vērtība un fonda daļas vērtība

(1) Fonda vērtība (turpmāk arī — fonda aktīvu neto vērtība) ir fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība. Apakšfonda vērtība ir apakšfonda aktīvu vērtības un sais­tību vērtības starpība.

(2) Fonda daļa ir vienā ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības atbilstoši fonda daļas vērtībai. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, ieguldījumu apliecībā nostiprinātās prasījuma tiesības nosaka katrai klasei atsevišķi atbilstoši fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumiem.

(3) Fonda daļas vērtība ir fonda vērtības dalījums ar emitēto, bet neatpirkto ieguldījumu apliecību skaitu. Apakšfonda daļas vērtība ir apakšfonda vērtības dalījums ar emitēto, bet neatpirkto ieguldījumu apliecību skaitu. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, katras klases ieguldījumu apliecību vērtību aprēķina, ņemot vērā šīs klases ieguldījumu apliecībās nostiprinātās tiesības.

(4) Atvērtā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka katru dienu.

(5) Slēgtā fonda daļas vērtību sabiedrība nosaka ne retāk kā reizi mēnesī."

14. 31.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "koncernā" ar vārdu "grupā";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par vienā grupā ietilpstošām komercsabiedrībām uzskata komercsabiedrības, kuru finanšu pārskati konsolidējami saskaņā ar starptautiski atzītiem grāmatvedības standartiem."

15. 33.pantā:

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Šā panta piektās daļas 1.punktā un sestajā daļā noteiktie ierobežojumi darījumiem ar sabiedrības ieinteresētajām personām nav attiecināmi uz darījumiem ar sabiedrības ieinteresētajām personām, kuras ir Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Tādu vērtspapīru iegādei, kurus emitējusi kāda no šā panta piektās daļas 1.punktā minētajām personām, fonda mantu drīkst izmantot tikai ar regulētā tirgus starpniecību. Iegādāties uz fonda rēķina citu sabiedrības vai tās ieinteresēto personu pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecības drīkst tikai tad, ja šādam darījumam netiek piemērota ne ieguldījumu apliecību pārdošanas, ne atpakaļpirkšanas komisijas nauda.";

izteikt astotās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) piešķirt aizdevumus. Minētais aizliegums nav attiecināms uz aktīvu atpakaļpirkuma darījumiem, kurus ir atļauts veikt, ievērojot, ka darījumā iesaistītajam finanšu instrumentam tiek piemēroti šā likuma 66.pantā noteiktie ierobežojumi, kā arī uz slēgtā ieguldījumu fonda līdzekļu ieguldīšanu nekustamajā īpašumā un tā lietošanas tiesībās.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina, ja šie aizņēmumi tiek ņemti uz laiku līdz trim mēnešiem un to kopsumma nepārsniedz 25 procentus no slēgtā fonda vērtības. Ja slēgtā fonda prospektā ir paredzēts ne mazāk kā 50 procentus no slēgtā fonda līdzekļiem ieguldīt nekustamajā īpašumā, sabiedrība drīkst ņemt aizņēmumus uz slēgtā fonda rēķina bez laika ierobežojuma un to kopsumma nedrīkst pārsniegt slēgtā fonda vērtību vairāk kā četras reizes.";

izteikt četrpadsmitās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) atvērtā ieguldījumu fonda vērtība nepārsniedz desmit miljonus latu. Ja fonda vērtība pārsniedz desmit miljonus latu, sabiedrības akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā, var saglabāt savus ieguldījumus fondā, bet nedrīkst tos palielināt."

16. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Fonda reorganizācija

(1) Fonda sadalīšana nav atļauta.

(2) Vienas sabiedrības pārvaldē esošus fondus, kuriem atšķiras tikai ieguldījumu politika, var apvienot, izveidojot fondu ar vairākiem apakšfondiem.

(3) Slēgto ieguldījumu fondu nedrīkst apvienot ar atvērto ieguldījumu fondu.

(4) Fondu apvienošanu atļauj Komisija.

(5) Lai Komisija atļautu apvienot fondus, sabiedrība Komisijai iesniedz:

1) sabiedrības valdes lēmumu par fondu apvienošanu un tās pamatojumu;

2) jaundibināmā fonda prospekta, fonda saīsinātā prospekta un fonda pārvaldes nolikuma projektu;

3) grozījumus turētājbankas līgumā, ja tādi nepieciešami;

4) fondu finanšu pārskatus.

(6) Komisija iesniegumu par fondu apvienošanu izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc visu šā panta piektajā daļā minēto dokumentu saņemšanas. Pieņemot lēmumu par atļauju apvienot fondus, Komisija vienlaikus pieņem arī lēmumu par jaundibinātā fonda reģistrēšanu.

(7) Komisija neatļauj apvienot fondus, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem gadījumiem:

1) iesniegtie dokumenti neatbilst šā likuma prasībām;

2) fondu apvienošana būtiski aizskartu ieguldītāju likumīgās intereses.

(8) Pēc atļaujas saņemšanas sabiedrība fondu prospektos noteiktajā kārtībā informē ieguldītājus par fondu apvienošanu.

(9) Komisijas lēmums atļaut fondu apvienošanu un reģistrēt jaundibināto fondu stājas spēkā mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas sabiedrībai."

17. 35.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par atvērtā fonda likvidāciju.";

izslēgt trešo daļu.

18. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

"35.1 pants. Atvērtā fonda likvidācija, pamatojoties uz sabiedrības lēmumu

(1) Lai likvidētu atvērto fondu, pamatojoties uz sabiedrības lēmumu, sabiedrībai pirms fonda likvidācijas uzsākšanas jāsaņem Komisijas atļauja.

(2) Lai saņemtu atļauju uzsākt fonda likvidāciju, sabiedrība 20 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par atvērtā fonda likvidāciju, iesniedz Komisijai sabiedrības valdes lēmumu, kurā norādīts fonda likvidācijas pamatojums.

(3) Komisija 30 dienu laikā pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju uzsākt fonda likvidāciju vai atļaujas atteikumu.

(4) Komisija neatļauj uzsākt fonda likvidāciju, ja šāda likvidācija neatbilst ieguldītāju likumīgajām interesēm."

19. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1 pants. Apakšfonda likvidācija

(1) Uz apakšfonda likvidāciju attiecas šajā nodaļā noteiktā fonda likvidācijas kārtība.

(2) Pēc apakšfonda likvidācijas pabeigšanas sabiedrība izdara attiecīgus grozījumus fonda pārvaldes nolikumā un fonda prospektā."

20. 51.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Fonda ieguldījumu apliecībām var būt dažādas klases ar atšķirīgu nominālvērtību, piekritīgajiem maksājumiem vai atšķirīgām tiesībām uz fonda ienākumu sadali. Ieguldījumu apliecībās nostiprinātajām tiesībām un saistībām jāaptver visa fonda manta. Viena fonda vienas klases ieguldījumu apliecībās ir nostiprinātas vienādas tiesības.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ieguldījumu apliecības ir dalāmas. Fonda prospektā nosaka kārtību, kādā tiek noapaļots ieguldījumu apliecību skaits pēc to sadalīšanas."

21. Aizstāt 52.panta otrajā daļā vārdu "trīs" ar vārdu "sešus".

22. Izteikt 53.panta astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Atvērtā fonda ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena ir ieguldījumu fonda daļas vērtība, kas samazināma par atpakaļpirkšanas komisijas naudu saskaņā ar fonda prospektu. Ja fondam ir dažādas klases ieguldījumu apliecības, ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu nosaka katrai ieguldījumu apliecību klasei atsevišķi."

23. 56.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldījumu apliecību emisiju nedrīkst uzsākt bez sabiedrības apstiprināta fonda prospekta. Atvērtajam fondam sabiedrība izstrādā arī fonda saīsināto prospektu, kurā norāda šā likuma 57.panta ceturtajā daļā minēto informāciju.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "fonda prospekts" ar vārdiem "un fonda saīsinātais prospekts";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Fonda saīsinātā prospekta grozījumiem piemēro šajā pantā minētos fonda prospekta grozīšanas nosacījumus."

24. 57.pantā:

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(3) Fonda prospektā šajā daļā minētajā secībā iekļaujama vismaz šāda informācija:";

papildināt trešo daļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"101) fonda ieguldījumu apliecību klases, to nominālvērtība, piekritīgie maksājumi, tiesības uz fonda ienākumu sadali;";

izteikt trešās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) ieguldījumu apliecību pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā tiek noapaļots ieguldījumu apliecību daļu skaits pēc ieguldījumu apliecību sadalīšanas;";

izteikt trešās daļas 20.punktu šādā redakcijā:

"20) citu sabiedrības pārvaldāmo fondu nosaukums;";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Fonda saīsinātajā prospektā informācija sniedzama iespējami vienkāršā un tipiskam fonda ieguldītājam saprotamā veidā. Fonda saīsinātajā prospektā saīsinātā veidā iekļauj šā panta trešās daļas 1., 2., 5., 6., 7., 11., 12., 13., 15. un 24.punktā minēto informāciju, kā arī papildus iekļauj:

1) paziņojumu, ka pēc ieguldītāja pieprasījuma — pirms tas iesniedz pieteikumu par ieguldījumu apliecību iegādi un turpmāk — bez maksas ieguldītājam tiek izsniegts fonda prospekts, fonda gada un pusgada pārskats;

2) uzraudzības institūcijas nosaukumu;

3) norādi par sabiedrības kontaktpersonu (atbildīgo struktūrvienību), ar kuru sazinoties fonda ieguldītājs var saņemt papildu informāciju par fonda darbību. Norāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu vai sabiedrības attiecīgās struktūrvienības nosaukumu, kontaktinformāciju (tālruņa numuru vai cita saziņas līdzekļa rekvizītus) un darba laiku."

25. 60.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ārvalstu atvērto fondu ieguldījumu apliecību vai tām pielīdzināmu vērtspapīru (turpmāk — ārvalsts fonda vērtspapīri) laišana publiskajā apgrozībā Latvijā ir atļauta tikai ar tādas kredītiestādes vai brokeru sabiedrības starpniecību, kurai ir tiesības sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā (turpmāk — izplatītājs). Izplatītājs nodrošina ārvalsts fonda vērtspapīru izplatīšanu, atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu un ar to saistītos norēķinus Latvijā. Ārvalstīs reģistrēto slēgto fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus drīkst publiski piedāvāt un laist publiskajā apgrozībā atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām.";

papildināt otrās daļas 4.punktu pēc vārdiem "fonda prospekts" ar vārdiem "un fonda saīsinātais prospekts";

izslēgt sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "notariāli apliecinātu";

papildināt pantu ar septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja šā panta otrajā daļā minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, izplatītājs tos septiņu dienu laikā iesniedz Komisijai.

(8) Izplatītājs nodrošina, lai ieguldītāji Latvijā tiktu laikus, ievērojot fonda prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā noteikto kārtību, informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā, grozījumiem fonda prospektā, fonda saīsinātajā prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā, un pēc ieguldītāju pieprasījuma bez maksas izsniedz tiem fonda prospektu, fonda saīsināto prospektu un fonda pārvaldes nolikumu latviešu valodā.

(9) Ja ārvalsts fonds vēlas pārtraukt vērtspapīru izplatīšanu Latvijā vai tiek likvidēts, izplatītājs par plānoto darbību informē Komisiju un pirms fonda darbības izbeigšanas vai likvidācijas nodrošina saistību izpildi pret Latvijas ieguldītājiem atbilstoši fonda prospektā un fonda pārvaldes nolikumā noteiktajam."

26. Papildināt 61.panta otro daļu pēc vārdiem "nekustamajā īpašumā" ar vārdiem "un tā lietošanas tiesībās".

27. Izteikt 62.panta otrās daļas 5.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) kas ir vienā grupā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas iekļautas vai tiek tirgotas šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, un kas ir paredzēta tam, lai piesaistītu naudas līdzekļus grupai vai finansētu tādu finanšu instrumentu emisiju, kuros nostiprināto saistību segums ir naudas plūsma attiecīgā emitenta norēķinu kontā kredītiestādē."

28. Papildināt 64.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja fonda (apakšfonda) līdzekļus paredzēts ieguldīt vienā grupā esošu sabiedrību pārvaldītajos fondos (apakšfondos), prospektā norāda šos fondus (apakšfondus) un tajos plānoto kopējo ieguldījumu maksimālo apjomu."

29. Papildināt 65.panta pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem "vai cits fonda prospektā vai fonda pārvaldes nolikumā minēts darījuma partneris".

30. 66.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "fonda ieguldījumi" ar vārdiem "izņemot šā panta otrajā un ceturtajā daļā minētos fonda ieguldījumus";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Nepārkāpjot šā likuma 67.pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, šā panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu attiecībā uz ieguldījumu viena emitenta pārvedamos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 20 procentiem no fonda aktīviem, ja saskaņā ar fonda prospektu vai fonda pārvaldes nolikumu fonda ieguldīšanas politikas mērķis ir tāda noteikta kapitāla vai parāda vērtspapīru indeksa sastāva replicēšana, ko atzinusi Komisija, ievērojot turpmāk minētās prasības:

1) indeksa sastāvs ir pietiekami daudzveidīgs (diversificēts);

2) indekss atspoguļo tā tirgus adekvātu standartu, uz kuru tas attiecas;

3) indekss ir attiecīgi publicēts saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.";

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Šā panta 1.1 daļā noteikto ierobežojumu attiecībā uz viena emitenta ieguldījumu pārvedamos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 35 procentiem no fonda aktīviem, ja to attaisno specifiski tirgus nosacījumi, īpaši tādos regulētajos tirgos, kuros lielā mērā dominē dažu veidu pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti. Šajā daļā noteikto paaugstināto ierobežojumu drīkst piemērot tikai viena emitenta pārvedamiem vērtspapīriem.";

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "fonda prospektā" ar vārdiem "fonda pārvaldes nolikumā";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja fonda ieguldījumu vērtība šā panta ceturtajā daļā minētajos viena emitenta parāda vērtspapīros pārsniedz piecus procentus no fonda aktīviem, fonda ieguldījumu kopējā vērtība, kas pārsniedz piecus procentus, nedrīkst pārsniegt 80 procentus no fonda aktīviem.";

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību. Aprēķinot kopējo risku, ņem vērā atvasinātā finanšu instrumenta bāzes aktīva vērtību, darījuma otras puses risku, nākotnē paredzamās pārmaiņas tirgū un periodu, kas nepieciešams, lai slēgtu attiecīgo pozīciju. Komisijai ir tiesības noteikt stingrākus ierobežojumus no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem izrietošā fonda kopējā riska apmēram vai noteikt papildu prasības atvasināto finanšu instrumentu riska pārvaldīšanai, ja šis risks ir nozīmīgs, bet sabiedrība nav saņēmusi Komisijas atļauju riskam pakļautās vērtības noteikšanai izmantot iekšējos minētā riska aprēķināšanas modeļus.

(8) Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas netiek tirgoti regulētajā tirgū, ja ir viens darījumu partneris, nedrīkst pārsniegt:

1) 10 procentus no fonda aktīviem, ja darījuma otra puse ir kredītiestāde, kas atbilst šā likuma 63.panta pirmās daļas prasībām;

2) piecus procentus no fonda aktīviem citos gadījumos.";

aizstāt vienpadsmitās daļas otrajā teikumā vārdu "koncernā" ar vārdu "grupā".

31. 67.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus un skaitli "un 25 procentus no vienas emisijas apjoma";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ne visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi kopā, ne katra fonda ieguldījumi atsevišķi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura šāda rādītāja:

1) viena emitenta pamatkapitāla;

2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Slēgtā fonda ieguldījumus drīkst veikt, nepiemērojot šajā pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, ja attiecīgā fonda prospektā ir noteikts cits ierobežojuma apjoms."

32. 68.pantā:

izteikt panta nosaukumu, pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"68.pants. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās

(1) Slēgtā fonda līdzekļus drīkst ieguldīt tikai tādā nekustamajā īpašumā vai tā lietošanas tiesībās, kas atrodas un ir reģistrējams Latvijā, citā dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kā arī citā valstī, kas īpaši norādīta prospektā.

(2) Par fonda līdzekļiem iegūto nekustamo īpašumu reģistrē zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda ar norādi, ka nekustamais īpašums iegādāts par konkrētā fonda līdzekļiem, to nedrīkst atsavināt vai apgrūtināt bez fonda turētājbankas piekrišanas un nekustamais īpašums nav iekļaujams sabiedrības mantā sabiedrības maksātne­spējas gadījumā.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "nekustamajā īpašumā" ar vārdiem "vai tā lietošanas tiesībās".

33. Izteikt 75.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fonda gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskatiem, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ziņojuma, paziņojuma par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības valdes atbildību un turētājbankas ziņojuma."

34. Papildināt 75.1 panta otro daļu pēc vārdiem "vadības ziņojumu" ar vārdiem "un paziņojumu par vadības atbildību".

35. Papildināt 75.2 panta sesto daļu pēc vārdiem "revidenta atzinumu" ar vārdiem "par saīsināto gada pārskatu".

36. Papildināt VII nodaļu ar 75.3 pantu šādā redakcijā:

"75.3 pants. Apakšfondu pārskati

Šajā nodaļā minētos fondu pārskatus fondiem ar apakšfondiem sagatavo par katru apakšfondu atsevišķi."

37. Papildināt 76.panta trešās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "iesniedz Komisijai iesniegumu" ar vārdiem "kuram pievieno aprakstu par sabiedrības plānoto darbību attiecīgajā dalībvalstī".

38. Izteikt 77.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura šajā pantā noteiktajā kārtībā uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, laižot publiskajā apgrozībā tās pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu apliecības, drīkst neņemt vērā šā likuma 60.pantā noteikto kārtību, ja tā izpilda šādas prasības:

1) nodrošina, lai ieguldītāji Latvijā tiktu laikus informēti par pārmaiņām fonda un sabiedrības darbībā;

2) nodrošina, lai tiktu veikti norēķini par fonda daļu pārdošanu un atpakaļpirkšanu;

3) pēc ieguldītāju pieprasījuma bez maksas izsniedz tiem fonda prospektu, fonda saīsināto prospektu un fonda pārvaldes nolikumu latviešu valodā."

39. Izteikt 82.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja ir pārkāpti normatīvo aktu, fonda pārvaldes nolikuma, fonda prospekta vai turētājbankas līguma noteikumi, Komisijai ir tiesības iegūt informāciju no kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām par sabiedrības vai fonda (apakšfondu) naudas plūsmu un norēķinu kontu atlikumu un dot bankām rakstveida rīkojumu uz laiku līdz 15 dienām ierobežot sabiedrības tiesības rīkoties ar sabiedrības vai fonda (apakšfondu) kontiem."

40. Papildināt 87.panta pirmās daļas 9.punktu pēc vārdiem "fonda prospektu" ar vārdiem "fonda saīsināto prospektu".

41. Papildināt pārejas noteikumus ar 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Šā likuma 13.panta otrās daļas 6.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.novembrī."

42. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1985.gada 20.decembra direktīvas 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU);

2) Padomes 1988.gada 22.marta direktīvas 88/220/EEK, ar ko attiecībā uz dažu PVKIU ieguldījumu politiku groza direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU);

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 29.jūnija direktīvas 95/26/EK, ar ko groza direktīvu 77/780/EEK un direktīvu 89/646/EEK kredītiestāžu jomā, direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 92/49/EEK nedzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 79/267/EEK un direktīvu 92/96/EEK dzīvības apdrošināšanas jomā, direktīvu 93/22/EEK ieguldījumu sabiedrību jomā un direktīvu 85/611/EEK attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai stiprinātu konsultatīvo uzraudzību;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 7.novembra direktīvas 2000/64/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 85/611/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK un 93/22/EEK par informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 21.janvāra direktīvas 2001/107/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), lai paredzētu noteikumus pārvaldības sabiedrībām un vienkāršotiem prospektiem;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 21.janvāra direktīvas 2001/108/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU);

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 15.decembra direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem direktīvā 2001/34/EK."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 8.martā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 27.martā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.03.2007.Stājas spēkā: 10.04.2007.Tēma: Bankas, finanses, budžets; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 51, 27.03.2007.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 9, 10.05.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
154956
10.04.2007
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)