Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.168

Rīgā 2007.gada 6.martā (prot. Nr.17 22.§)
Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" (turpmāk - dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas lieguma funkcionālo zonējumu;

1.3. dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību;

1.4. dabas liegumā esošo dabas pieminekļu - aizsargājamo koku - aizsardzības un izmantošanas kārtību.

2. Dabas lieguma teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Dabas lieguma platība ir 870 ha. Tā funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts - šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā. Informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

5. Dabas liegumā ir šādas funkcionālās zonas:

5.1. regulējamā režīma zona;

5.2. dabas lieguma zona;

5.3. dabas parka zona;

5.4. neitrālā zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas lieguma teritorijā

6. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, ūdenstecēm, ūdenstilpēm, kā arī takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas dabas lieguma apskatei.

7. (Svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447)

8. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par dabas liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.447 redakcijā)

8.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 10.5.1., 12.5., 19.2. un 22.8.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.447 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447)

10. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:

10.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam nepiemērotās vietās;

10.2. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot:

10.2.1. bebru aizsprostu nojaukšanu;

10.2.2. ūdens noteces samazināšanas pasākumu veikšanu zemes īpašumos ar kadastra numuru 5068 006 0104, 5068 007 0018, 5068 007 0019 un 5068 007 0029, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

10.2.3. Makstiņupes atbrīvošanu no piesērējuma (to nepadziļinot), ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

10.2.4. pasākumus Sitas dabiskās gultnes atjaunošanai, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

10.3. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeni personiskām vajadzībām;

10.4. uzstādīt vēja elektrostacijas;

10.5. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

10.5.1. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

10.5.2. medīt putnus.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447)

III. Regulējamā režīma zona

11. Regulējamā režīma zona izveidota, lai saglabātu dabiskos mežu biotopus un īpaši aizsargājamu putnu sugu ligzdošanas biotopus.

12. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:

12.1. teritorijas apmeklēšana;

12.1.1 teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontrole;

12.2. zinātnisko pētījumu veikšana;

12.3. vides monitoringa, nacionālā meža monitoringa un meža inventarizācijas veikšana;

12.4. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumu īstenošana, cilvēku glābšana un meklēšana;

12.5. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošana, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

12.6. dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras ierīkošana īpaši norādītās vai speciāli ierīkotās vietās atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

12.7. medības saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem;

12.8. makšķerēšana saskaņā ar makšķerēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, meža nekoksnes vērtību ieguve, nebojājot zemsedzi. Ogu ievākšanā aizliegts izmantot speciālās vākšanas palīgierīces;

12.9. atsevišķu koku ciršana meža zemēs citā cirtē īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai veicama saskaņā ar meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem zemes īpašumos ar kadastra numuru 5068 008 0020 (2.kv., 1., 2.nog.) un 5068 006 0170 (139.kv., 1.nog.).

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447)

IV. Dabas lieguma zona

13. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu īpaši aizsargājamus bio­topus (piemēram, pļavu biotopus), kā arī īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu - griezes (Crex crex), ķikuta (Gallinago media), ormanīša (Porzana porzana), purva pūces (Asio flammeus) un lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) dzīvotnes, mazā ērgļa (Aquila pomarina) barošanās vietas, kā arī īpaši aizsargājamo augu sugu dzīvotnes.

14. Dabas lieguma zonā aizliegts:

14.1. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447);

14.2. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

14.3. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;

14.4. pļaut pļavas pirms 10.jūlija;

14.5. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) meža pļavas, lauces un pļavas, tai skaitā palieņu, terašu, parkveida pļavas;

14.6. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

14.7. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas ir mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

14.8. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot:

14.8.1. skatu torņu būvniecību šo noteikumu 1.pielikumā minētajās vietās;

14.8.2. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu;

14.9. dedzināt sauso zāli, virsājus un niedres, kā arī meža zemsedzi. Šis aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

14.10. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

14.11. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē mežu apsaimniekošanu), ja mežaudzes vecums pārsniedz:

14.11.1. priežu audzēm - 60 gadu;

14.11.2. egļu, bērzu, melnalkšņu un liepu audzēm - 50 gadu;

14.11.3. apšu audzēm - 30 gadu;

14.12. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

14.13. atzarot augošus kokus mež­audzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektropārvades un citu lineāro komunikāciju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

14.14. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku vai to daļu novākšanu;

14.15. cirst vai citādi iznīcināt jebkura vecuma atsevišķi augošus ozolus un aizvākt un iznīcināt to nokritušos zarus, izņemot bīstamo koku novākšanu;

14.16. cirst gobas, kļavas, ozolus, ošus, kā arī dobumainus kokus;

14.17. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

14.18. pārvietoties ar motorizēto ūdenstransportu, izņemot pārvietošanos teritorijas uzraudzībai un aizsardzības režīma ievērošanas kontrolei, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;

14.19. rīkot autosacensības, motosacensības, velosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības;

14.20. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

14.21. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

14.22. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447);

14.23. ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku – ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku – audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē, izņemot esošā briežu dārza paplašināšanu robežās, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā, ja briežu blīvums nepārsniedz 0,5 dzīvnieku vienības uz hektāru, kā arī minēto audzētavu un iežogoto platību ierīkošanu pagalmos un dārzos.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447)

V. Dabas parka zona

15. Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu mežaudžu ilgtspējīgu apsaim­niekošanu.

16. Dabas parka zonā aizliegts:

16.1. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447);

16.2. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas ir mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

16.3. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

16.4. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

16.5. (svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447);

16.6. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

16.7. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

16.7.1. priežu audzēm - 60 gadu;

16.7.2. egļu, bērzu, melnalkšņu un liepu audzēm - 50 gadu;

16.7.3. apšu audzēm - 30 gadu;

16.8. cirst gobas, ozolus, kļavas, ošus, kā arī dobumainus kokus;

16.9. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

16.10. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku vai to daļu novākšanu.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447)

17. Dabas parka zonā galvenajā cirtē (izņemot kailcirti) mežaudzes cērt, saglabājot vismaz valdaudzes pirmā stāva biezību:

17.1. priežu audzēs - 0,4;

17.2. egļu, lapu koku un mistrotās audzēs - 0,5.

VI. Neitrālā zona

18. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu teritorijas attīstību un ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu viensētu pagalmos un piemājas zemēs.

19. Neitrālajā zonā aizliegts:

19.1. veikt jebkādas darbības, kas būtiski pārveido raksturīgo ainavu;

19.2. ierīkot publiski pieejamus atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus, maršrutus, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus) bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447)

20. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

VII. Dabas pieminekļi

21. Šie noteikumi attiecas arī uz dabas liegumā esošajiem dabas pieminekļiem - aizsargājamiem kokiem - vietējo un citzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem izmēriem).

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447)

22. 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

22.1. veikt saimniecisko vai cita veida darbību, kuras dēļ tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme;

22.2. iegūt derīgos izrakteņus;

22.3. veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

22.4. apkraut aizsargājamos kokus;

22.5. mainīt vides apstākļus - ūdens un koku barošanās režīmu;

22.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija;

22.7. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

22.8. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.447)

23. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.447 redakcijā)

24. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metrus platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.447 redakcijā)

25. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.447 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.168
Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" funkcionālo zonu shēma

08.JPG (69649 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.168
Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

I. Regulējamā režīma zona

1. Regulējamā režīma zonā ietilpstošo meža kvartālu un nogabalu, kā arī īpašumu kadastra numuri:

Nr.

p.k.

Īpašuma kadastra numurs

Meža kvartālu numurs

Meža nogabalu numurs

1.1.

Gulbenes virsmežniecība

Gulbenes mežniecība

1.1.1.

daļa no īpašuma ar kadastra

Nr. 5068 007 0056

1.1.2.

5068 007 0048

122.

1. (daļa)

1.1.3.

5068 006 0170

139.

1.

1.1.4.

5068 008 0020

2.

1., 2.

1.2.

Balvu virsmežniecība

Balvu mežniecība

1.2.1.

3858 005 0072

7.

1.

1.2.2.

8.

1., 3., 4., 5., 6., 7., 8.

1.2.3.

9.

1., 2., 4.

2. Īpašuma ar kadastra Nr. 5068 007 0056 regulējamā režīma zonā ietilpstošās daļas ārējās robežas koordinātas:

Nr.

p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1.

685214

6339600

2.2.

2.

685231

6339613

2.3.

3.

685207

6339644

2.4.

4.

685241

6339691

2.5.

5.

685316

6339779

2.6.

6.

685381

6339811

2.7.

7.

685248

6339585

3. Īpašuma ar kadastra Nr. 5068 007 0048 regulējamā režīma zonā ietilpstošās daļas ārējās robežas koordinātas:

Nr.

p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

3.1.

1.

685214

6339600

3.2.

2.

685184

6339614

3.3.

3.

685231

6339613

3.4.

4.

685207

6339644

3.5.

5.

685241

6339691

3.6.

6.

685316

6339779

3.7.

7.

685280

6339767

3.8.

8.

685259

6339743

3.9.

9.

685227

6339735

II. Dabas lieguma zona

4. Dabas lieguma zonā ietilpst visa pārējā dabas lieguma teritorija, kas neietilpst regulējamā režīma zonā, dabas parka zonā un neitrālajā zonā.

III. Dabas parka zona

5. Dabas parka zonā ietilpstošo meža kvartālu un nogabalu, kā arī īpašumu kadastra numuri:

Nr.

p.k.

Īpašuma kadastra numurs

Meža kvartālu numurs

Meža nogabalu numurs

5.1.

5068 008 0020

2.

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

5.2.

5068 007 0046

1.

10.

5.3.

5068 007 0027

1.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

5.4.

īpašums, kura koordinātas norādītas šī pielikuma 6.punktā

6. Šī pielikuma 5.4.apakšpunktā minētā īpašuma ārējās robežas koordinātas:

Nr.

p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

6.1.

1.

687294

6340822

6.2.

2.

687194

6340722

6.3.

3.

687146

6340775

IV. Neitrālā zona

7. Neitrālajā zonā ietilpstošo īpašumu kadastra numuri:

Nr.

p.k.

Īpašuma kadastra numurs

7.1.

daļa no zemes īpašuma ar kadastra Nr. 5068 008 0014

7.2.

5068 008 0003

7.3.

daļa no zemes īpašuma ar kadastra Nr. 5068 008 0016

7.4.

daļa no zemes īpašuma ar kadastra Nr. 5068 008 0012

8. Īpašuma ar kadastra Nr. 5068 008 0016 neitrālajā zonā ietilpstošās daļas ārējās robežas koordinātas:

Nr.

p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

8.1.

1.

678393

6335523

8.2.

2.

678431

6335531

8.3.

3.

678456

6335530

8.4.

4.

678470

6335511

8.5.

5.

678457

6335509

8.6.

6.

678419

6335483

8.7.

7.

678417

6335486

9. Īpašuma ar kadastra Nr. 5068 008 0012 neitrālajā zonā ietilpstošās daļas ārējās robežas koordinātas:

Nr.

p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

9.1.

1.

678172

6335353

9.2.

2.

678116

6335399

9.3.

3.

678123

6335406

9.4.

4.

678137

6335447

9.5.

5.

678138

6335472

9.6.

6.

678207

6335439

9.7.

7.

678210

6335420

9.8.

8.

678226

6335405

9.9.

9.

678250

6335393

9.10.

10.

678249

6335388

9.11.

11.

678247

6335388

10. Īpašuma ar kadastra Nr. 5068 008 0014 neitrālajā zonā ietilpstošās daļas ārējās robežas koordinātas:

Nr.

p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

10.1.

1.

678172

6335353

10.2.

2.

678116

6335399

10.3.

3.

678031

6335399

10.4.

4.

677991

6335425

10.5.

5.

677851

6335350

10.6.

6.

677861

6335346

10.7.

7.

677898

6335299

10.8.

8.

677908

6335273

10.9.

9.

677920

6335249

10.10.

10.

677930

6335243

10.11.

11.

677951

6335253

10.12.

12.

677969

6335255

10.13.

13.

677994

6335265

10.14.

14.

678134

6335339

Piezīme.

Kadastra informācija pēc stāvokļa uz 2004.gadu.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.168
Informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

09.JPG (3827 bytes)1. Informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmā) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru (saglabājot kvadrāta proporcijas) izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.168
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.447 redakcijā)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.

MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

15.

Parastā eglePicea abies

3,0

37

16.

Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ievaPadus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priedePinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

PapelePopulus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 168Pieņemts: 06.03.2007.Stājas spēkā: 10.03.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 09.03.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
154194
{"selected":{"value":"03.08.2013","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.08.2013","iso_value":"2013\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2007","iso_value":"2007\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2007.-02.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.08.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)