Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.142

Jelgavā 2007.gada 25.janvārī
Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība
Apstiprināti ar Jelgavas domes 25.01.2007. lēmumu Nr. 2/15

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā26.1 panta pirmo daļu
1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Noteikumi nosaka vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta (turpmāk – Atbrīvošanas pabalsts) piešķiršanas kārtību un apmēru personai par dzīvojamās telpas atbrīvošanu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, kuru tā ir faktiski lietojusi uz īres līguma pamata līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.

1.2. Persona šo noteikumu izpratnē ir dzīvojamās telpas īrnieks, ar kuru bija noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums līdz lēmumam par denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas atdošanu, kura turpina lietot dzīvojamo telpu uz īres līguma pamata un ir deklarējusi savu dzīvesvietu tajā.

1.3. Atbrīvošanas pabalstu izmaksā, ja persona atbrīvo dzīvojamo telpu kopā ar citām dzīvojamā telpā deklarētajām personām.

1.4. Atbrīvošanas pabalsta reģistra uzturēšanu veic pašvaldības deleģēta institūcija.

1.5.Atbrīvošanas pabalsta reģistrā iekļauj personas, kuras ir apliecinājušas, ka tās īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.

1.6. Ja persona pēc šo noteikumu stāšanās spēkā ir atsavinājusi tai piederošo dzīvojamo telpu, tad personai nav tiesību saņemt Atbrīvošanas pabalstu.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 23-15)

1.7. Lēmumu par personas reģistrēšanu Atbrīvošanas pabalsta reģistrā, par Atbrīvošanas pabalsta izmaksu, par personas izslēgšanu no Atbrīvošanas pabalsta reģistra pieņem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 23-15)

1.8. Persona, kura ir saņēmusi Atbrīvošanas pabalstu zaudē tiesības saņemt pašvaldības palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas un sociālā dzīvokļa izīrēšanā.

1.9. Atbrīvošanas pabalsts saskaņā ar šiem noteikumiem tiek piešķirts pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros.

2. Personas reģistrācija Atbrīvošanas pabalsta reģistrā un izslēgšana no tā

2.1. Komisija personas iesniegumu izskata tikai pēc šo noteikumu 2.2. punktā minēto dokumentu iesniegšanas un pēc Komisijas pozitīva lēmuma reģistrē personu Atbrīvošanas pabalsta reģistrā tādā secībā, kādā persona ir iesniegusi šo noteikumu 2.2. punktā minētos dokumentus.

2.2. Persona Atbrīvošanas pabalsta saņemšanai iesniedz rakstveida iesniegumu un pievieno šādus dokumentus:

2.2.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

2.2.2. īrnieka un dzīvojamā telpā deklarēto pilngadīgo personu pases kopijas, uzrādot oriģinālus;

2.2.3. visu pilngadīgo personu rakstisku notariāli apstiprinātu piekrišanu atbrīvot dzīvojamo telpu;

2.2.4. ja personu pārstāv pilnvarotais pārstāvis – pilnvaras kopiju, uzrādot oriģinālu;

2.2.5. vienošanos starp īrnieku un dzīvojamās mājas īpašnieku par dzīvojamās telpas atbrīvošanu pēc pabalsta saņemšanas;

2.2.6. personas un tās dzīvojamā telpā deklarēto pilngadīgo personu personīgo apliecinājumu par to, ka viņu īpašumā nav citas dzīvojamās telpas, ka pēc šo noteikumu stāšanās spēkā nav atsavinājis viņam piederošo dzīvojamo telpu.

2.3. Pašvaldības deleģētā institūcija, iepazīstoties ar personas iesniegtajiem dokumentiem, nepieciešamības gadījumā var pieprasīt papildus dokumentus informācijas precizēšanai.

2.4. Atbrīvošanas pabalsta reģistrā iekļautās personas pienākums ir ne vēlāk kā 30 dienu laikā rakstveidā informēt pašvaldību, ja dzīvojamās telpas īres līgumā ir izdarīti grozījumi un ja ģimenes sastāvā ir izmaiņas, kā arī iesniegt papildus piekrišanu par dzīvojamās telpas atbrīvošanu (p.2.2.3.) no personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu attiecīgajā dzīvojamā telpā pēc personas reģistrācijas Atbrīvošanas pabalsta reģistrā.

2.5. Personu izslēdz no Atbrīvošanas pabalsta reģistra ar Komisijas lēmumu, ja:

2.5.1. persona saņēmusi pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā,

2.5.2. persona iesniegusi rakstveida iesniegumu ar lūgumu izslēgt no Atbrīvošanas pabalsta reģistra;

2.5.3. persona sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši kā pamatojums šīs personas iekļaušanai Atbrīvošanas pabalsta reģistrā;

2.5.4. zuduši apstākļi, kuri bijuši kā pamatojums šīs personas iekļaušanai Atbrīvošanas pabalsta reģistrā;

2.5.5. persona trīs reizes pēc pašvaldības nosūtītā paziņojuma nav iesniegusi pašvaldības deleģētās institūcijas noteiktajā termiņā šo noteikumu 3.5. punktā noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 23-15)

2.6. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no Atbrīvošanas pabalsta reģistra šai personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums.

2.7. Ja pabalsta piešķiršanas finansiālajā nodrošināšanā piedalās denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas īpašnieks, iemaksājot pašvaldības norādītajā kontā ne mazāk kā pusi no personai izmaksājamā pabalsta apmēra, jautājumu par pabalsta izmaksāšanu izskata ārpus reģistrācijas secības.

3. Atbrīvošanas pabalsta apmērs un izmaksas kārtība

3.1. Pabalsts personai par dzīvojamās telpas atbrīvošanu ir 28457,44 euro.

(Grozīts ar Jelgavas domes 20.09.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.167; 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-38)

3.2. Piešķirto pabalstu izmaksā:

3.2.1. dzīvojamās telpas pārdevējam, pamatojoties uz notariāli apliecināta pirkuma līguma par dzīvojamās telpas iegādi kopiju;

3.2.2. kredītiestādei kredītam dzīvojamās telpas iegādei.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 23-15)

3.3. Pašvaldības deleģētā institūcija 30 dienu laikā pēc budžeta apstiprināšanas nosūta personai reģistrācijas secībā uz deklarēto dzīvesvietu paziņojumu par pabalsta saņemšanas iespēju attiecīgajā gadā.

3.4. Komisijas lēmums par Atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu ir spēkā trīs mēnešus un šo termiņu var divas reizes pagarināt uz vienu mēnesi.

3.5. Lēmumu par Atbrīvošanas pabalsta izmaksu Komisija pieņem 30 dienu laikā no dienas, kad persona iesniegusi šādus dokumentus:

3.5.1. personas vienošanos ar denacionalizētās mājas īpašnieku par īrētā dzīvokļa atbrīvošanu;

3.5.2. notariāli apliecināta pirkuma līguma kopiju, uzrādot oriģinālu.

3.6. Personai 30 dienu laikā pēc lēmuma par Atbrīvošanas pabalsta izmaksu pieņemšanas jāierodas pašvaldībā un jānorāda konts, uz kuru pārskaitāms piešķirtais Atbrīvošanas pabalsts.

3.7. Ja persona neiesniedz pieprasītos dokumentus šo noteikumu 3.4. punktā noteiktajā termiņā, kā arī ja nelūdz pagarināt lēmuma par Atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu darbības termiņu, tad persona automātiski tiek novirzīta uz Atbrīvošanas reģistra rindas beigām un tai tiek piešķirts pēdējais kārtas numurs.

3.8. Atbrīvošanas pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt dzīvojamās telpas pirkuma līgumā norādīto darījuma summu.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 142Pieņemts: 25.01.2007.Stājas spēkā: 09.03.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 08.03.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
154155
{"selected":{"value":"09.09.2023","content":"<font class='s-1'>09.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.09.2023","iso_value":"2023\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2007","iso_value":"2007\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2007.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2007","iso_value":"2007\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2007.-23.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.09.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)