Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.7

Rīgā 2007.gada 14.februārī

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

 

Lieta Nr. 3364/06/05/20

 

Par AS "Virši-A" 08.01.2007. ziņojumu par apvienošanos

Konkurences padome 18.12.2006. saņēma AS "VIRŠI-A" (turpmāk - Virši-A) 18.12.2006. ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos saistībā ar divu degvielas uzpildes staciju (turpmāk - DUS) pirkšanu no SIA "PASSIM" (turpmāk - Passim), kurš nebija noformēts atbilstoši Konkurences likuma 16.panta pirmajā daļā, Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumos Nr.897 "Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos" un Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumos Nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi" noteiktajām prasībām. Konkurences padome 04.01.2007. vēstulē Nr.43 lūdza novērst Virši-A 18.12.2006. ziņojuma nepilnības un iesniegt to atkārtoti.

Konkurences padome 15.01.2007. saņēma Virši-A 08.01.2007. ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos (reģ. Nr.102) un Passim 08.01.2007. ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos (reģ. Nr.103), kuros Konkurences padomes iepriekš minētajā vēstulē norādītās Virši-A 18.12.2006. ziņojuma nepilnības pēc būtības ir novērstas. Virši-A un Passim ar Konkurences padomes 19.01.2007. vēstuli Nr.180 tika informēti par to, ka par pilna ziņojuma saņemšanas datumu saskaņā ar Konkurences likuma 16.panta pirmo daļu un atbilstoši iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu Nr.897 prasībām uzskatāms 15.01.2007. un par to, ka atbilstoši Virši-A un Passim 08.01.2007. ziņojumos sniegtajai informācijai un iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu Nr.897 2.punktam Virši-A ir uzskatāms par ziņojuma iesniedzēju un Passim 08.01.2007. ziņojums tiek pievienots izskatāmās lietas Nr.3364/06/05/20 materiāliem (līdz ar to turpmāk abiem Virši-A un Passim 08.01.2007. ziņojumiem tiks izmantots vienots apzīmējums - Ziņojums).

Virši-A ir LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003242737 reģistrēta akciju sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir Kalna ielā 17, Aizkrauklē. Passim ir LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.46803002333 reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras juridiskā adrese ir Rūpniecības ielā 3, Ludzā.

Izvērtējot Ziņojumā ietverto informāciju, Konkurences padome

 

konstatēja:

1. Virši-A ir LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003242737 reģistrēta, fizisku personu īpašumā esoša akciju sabiedrība, kuras galvenie darbības virzieni ir auto degvielas mazumtirdzniecība, degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība u.c. darbība saskaņā ar statūtiem. Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) ir izsniedzis Virši-A licenci BM Nr.0000000370 naftas produktu mazumtirdzniecībai, kuras derīguma termiņš ir no 10.03.2004. līdz 10.03.2007. Virši-A neto apgrozījums 2005.gadā bija Ls 28 188 331.

Passim ir LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.46803002333 reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras galvenie darbības virzieni ir auto degvielas mazumtirdzniecība un cita darbība saskaņā ar statūtiem. VID ir izsniedzis Passim licenci BM Nr.00000000013 naftas produktu mazumtirdzniecībai, tai skaitā arī tirdzniecībai DUS "Garbari", Cirmas pagastā, Ludzas rajonā (turpmāk - DUS-1) un DUS "Malnava"1, Malnavas pagastā, Ludzas rajonā (turpmāk - DUS-2). Abās šajās tirdzniecības vietās ir saņemtas atļaujas arī gāzes degvielas tirdzniecībai. Passim neto apgrozījums 2005.gadā bija Ls 1 003 138.

2. Konkurences likuma 15.panta otrā daļa un tās 1.punkts nosaka, ka tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šī panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei par to ziņojumu saskaņā ar šī likuma 16.pantu, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir bijis ne mazāks kā 25 miljoni latu. Saskaņā ar Ministru kabineta 26.10.2004. noteikumiem Nr.897 "Kārtība, kādā iesniedzams un izskatāms ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos" aprēķinātais Virši-A un Passim atsavināmo aktīvu apgrozījums pārsniedz Konkurences likuma 15.panta otrās daļas 1.punktā noteikto kopējo apgrozījumu 25 miljoni latu. Tādēļ apvienošanās ir paziņojama Konkurences padomei.

3. Atbilstoši Ziņojumam pievienotam pirkuma līgumam, kuru Virši-A un Passim noslēdza 18.12.2006. (turpmāk - Līgums), Passim pārdod un Virši-A pērk nekustamos īpašumus ar tajos esošo aprīkojumu un tehnoloģiskām iekārtām, kas kopā veido DUS-1 un DUS-2. Abas šīs DUS tiks nodotas Virši-A valdījumā saimnieciskās darbības veikšanai pēc Līguma 3.4.punktā paredzētā Aprīkojuma nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru Līguma slēdzējas puses ir apņēmušās parakstīt ne vēlāk kā 01.03.2007. vai trīs darba dienu laikā pēc attiecīgas Virši-A licences saņemšanas degvielas mazumtirdzniecībai DUS-1 un DUS-2. Līdz minētā akta parakstīšanai Passim apņemas pārdodamajos īpašumos (DUS-1 un DUS-2) nepārtraukt degvielas tirdzniecību. Līguma 4.6.punktā tā slēdzējas puses ir vienojušās, ka gadījumā, ja Konkurences padome neatļaus apvienošanos, tad Līgums zaudēs savu spēku ar attiecīgā Konkurences padomes lēmuma pieņemšanas dienu. Atbilstoši Ziņojumam Konkurences padomes pozitīva lēmuma gadījumā Virši-A paredz nekavējoties uzsākt aktīvu (DUS-1 un DUS-2) pārreģistrāciju uz sava vārda.

Saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu paziņotais darījums ir vērtējams kā apvienošanās, vienam tirgus dalībniekam iegūstot daļu vai visus cita tirgus dalībnieka aktīvus.

4. Atbilstoši Ziņojumam apvienošanās rezultātā tiks ietekmēti divi konkrētie ģeogrāfiskie tirgi, kuri ietver Ludzas rajona Cirmas pagastu un tā tuvāko apkārtni (attiecībā uz DUS-1) un Ludzas rajona Malnavas pagastu un tā tuvāko apkārtni (attiecībā uz DUS-2). Kā konkrētās preces tirgus, kurš tiktu ietekmēts apvienošanās rezultātā, definēts benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus. Konkurences padome piekrīt šādam konkrētās preces tirgus definējumam - benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus, bet uzskata, ka Ziņojumā noteikto konkrēto ģeogrāfisko tirgu definīcijās nepieciešams veikt korekcijas.

Degvielas mazumtirgotāju apvienošanās lietās, kurās tiek izvērtētas kādā pilsētā vai tās tuvākajā apkārtnē izvietotas DUS iegūšanas sekas, Konkurences padome konkrētā ģeogrāfiskā tirgus robežu noteikšanā ņem vērā to, ka pilsētās un citās apdzīvotās vietās visbiežāk autobraucēju degvielas pieprasījums ir vērsts uz to DUS piedāvājumu, kuras atrodas tuvu autobraucēju darbības aktivitāšu centram. No šāda skatupunkta tiek izvērtētas teritorijas robežas, kurās esošo DUS konkurences apstākļi ir pietiekami līdzīgi. Šādos gadījumos konkrētais ģeogrāfiskais tirgus tiek definēts kā attiecīgās pilsētas teritorija un tās tuvākā apkārtne (parasti 2-3 km aiz pilsētas robežām).2

DUS-1 un DUS-2 abas atrodas blakus pilsētu robežām - DUS-1 - apmēram viena kilometra attālumā no Ludzas, bet DUS-2 - tieši pie Kārsavas administratīvajām robežām. Katra no šīm Passim degvielas mazumtirdzniecības vietām ir vienīgā savā pagastā. Ludzas pilsētas administratīvajā teritorijā benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū darbojas divi tirgus dalībnieki - SIA "Avin", Latgales ielā 22, un SIA "Latvijas nafta", Latgales ielā 255. Kārsavas pilsētas administratīvajā teritorijā vienīgais tirgus dalībnieks ir SIA "Avin", kuras DUS atrodas Šosejas ielā 5a. Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome attiecībā uz DUS-1 kā konkrēto ģeogrāfisko tirgu definē Ludzas pilsētu un tās tuvāko apkārtni (2-3 km aiz administratīvajām robežām), bet attiecībā uz DUS-2 - Kārsavas pilsētu un tās tuvāko apkārtni (2-3 km aiz administratīvajām robežām).

Atbilstoši Ziņojumā un VID Virši-A izsniegtajā licencē BM 0000000370 sniegtajai informācijai ne pirmajā, ne arī otrajā definētajā konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū līdz Ziņojuma izsūtīšanas datumam Virši-A kā benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirgotājs (un arī kā gāzes degvielas mazumtirgotājs) nav darbojies, līdz ar to apvienošanās rezultātā koncentrācijas palielināšanās un konkurences samazināšanās attiecīgajos tirgos nenotiks, mainīsies tikai DUS-1 un DUS-2 valdītājs - Virši-A nomainīs Passim, nemainoties tirgus struktūrai.

Apvienošanās lietās, kurās viens no dalībniekiem iegūst DUS, kas atrodas pie kāda no lielākajiem Latvijas autoceļiem, nosakot konkrētā ģeogrāfiskā tirgus robežas, Konkurences padome izvērtē konkurences apstākļus teritorijās ne tikai tam pieprasījumam pēc DUS degvielas, ko rada vietējie autobraucēji, bet arī tam pieprasījumam, ko rada caurbraucēji, kuri, virzoties pa šo autoceļu, nobrauc lielāku vai mazāku, bet būtisku attiecīgā autoceļa posmu. Atbilstoši šai pieejai Konkurences padome savos lēmumos konkrētā ģeogrāfiskā tirgus robežās ir iekļāvusi autoceļu vai kādu tā posmu ar tā tuvumā esošajām DUS, piemēram, autoceļu Rīga (no tās administratīvās robežas) - Ainaži (līdz Igaunijas robežai)3; autoceļu Rīga - Liepāja (no Rīgas apvedceļa līdz Liepājas pilsētas administratīvajām robežām)4; Rīga - Jēkabpils (no Maskavas un Krustpils ielu krustojuma Rīgā līdz Jēkabpilij, ieskaitot autoceļa A6 posmu Jēkabpilī)5.

DUS-1 atrodas tieši pie valsts nozīmes autoceļa A12 (Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Terehovas muitas punkts), bet DUS-2 - tieši pie autoceļa A13 (Rēzekne - Kārsava - Grebņevas muitas punkts), kurus izmanto gan tie autobraucēji, kuri ir patērētāji iepriekš noteiktajos konkrētajos tirgos, gan arī caurbraucēji. Atbilstoši Ziņojumam Passim par saviem lielākajiem klientiem ietekmētajos tirgos uzskata vietējos komersantus un AS "Latvenergo", SIA "Ceļi un tilti", VID Latgales reģionālo iestādi. Izvērtējot to caurbraucēju pieprasījumu pēc degvielas, kuri pa autoceļiem A12 vai A13 brauc no Krievijas vai uz Krieviju, jāņem vērā Konkurences padomes 11.10.2006. lēmumā Nr.115 konstatētais, ka Latvijas DUS salīdzinoši biežāk izmanto tie klienti, kuri iebrauc vai izbrauc no ES valstīm, nekā tie, kas iebrauc vai izbrauc uz NVS valstīm (tātad arī Krieviju). Ņemot vērā iepriekš minēto, ir konstatējams, ka attiecībā uz DUS-1, kā arī attiecībā uz DUS-2 pieprasījums pēc degvielas no caurbraucēju puses, kas virzās pa autoceļu A12, kā arī to, kas virzās pa autoceļu A13, nav tik nozīmīgs, lai šīs lietas sakarā bez iepriekš definētajiem konkrētajiem ģeogrāfiskajiem tirgiem (Ludzas pilsēta un tās tuvākā apkārtne un Kārsavas pilsēta un tās tuvākā apkārtne) būtu pamats definēt un izvērtēt kādu tirgu saistībā ar autoceļiem A12 vai A13.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otrās daļas 1.punktu un 16.panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences padome

 

nolēma:

atļaut apvienošanos atbilstoši AS "VIRŠI-A" un SIA "PASSIM" 18.12.2006. noslēgtajam pirkuma līgumam par degvielas uzpildes staciju "Garbari", Cirmas pagastā, Ludzas rajonā, un "Malnava", Malnavas pagastā, Ludzas rajonā, iegādi.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.


 

1 DUS nosaukums "Malnava" dots atbilstoši Ziņojumam. Šajā adresē esošās DUS nosaukums VID licencē BM Nr.00000000013 - Malnavas firmas.

2 Piemēram, Konkurences padomes 26.10.2005. lēmumā Nr.55, lietā Nr.763/05/05/2, "Latvijas Vēstnesis", 15.11.2005., Nr.182 (3340); 05.07.2006. lēmumā Nr.66, lietā Nr.1383/06/05/10, "Latvijas Vēstnesis", 28.07.2006., Nr.119 (3487); 12.07.2006. lēmumā Nr.71, lietā Nr.1418/06/05/11, "Latvijas Vēstnesis", 28.07.2006., Nr.119 (3487).

3 11.10.2006. lēmums Nr.115, lietā Nr.1439/06/05/14, "Latvijas Vēstnesis", 21.11.2006., Nr.187 (3555).

4 02.12.2006. lēmums Nr.138, lietā Nr.1908/06/05/18, "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2006., Nr.208 (3576).

5 11.10.2006. lēmums Nr.114, lietā Nr.1432/06/05/13, "Latvijas Vēstnesis", 20.11.2006., Nr.186 (3554).

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tirgus dalībnieku apvienošanos Lieta Nr. 3364/06/05/20 Par AS "Virši-A" 08.01.2007. ziņojumu .. Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 7Pieņemts: 14.02.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 27.02.2007.
153592
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)