Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumus Nr. 677 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 370

Rīgā 1999.gada 2.novembrī (prot. Nr. 58 6.§)
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirami, izmantojami un finansējami braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā.

2. Republikas pilsētu un rajonu pašvaldības ir tiesīgas noteikt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā šajos noteikumos neminētām pasažieru kategorijām, kā arī piešķirt lielākus braukšanas maksas atvieglojumus šajos noteikumos minētajām pasažieru kategorijām, ja pašvaldības pilnīgi sedz attiecīgos transporta izdevumus. Pašvaldības, vienojoties ar pārvadātājiem, var noteikt citu norēķinu kārtību braukšanas maksas atvieglojumu kompensēšanai, kas atšķiras no šajos noteikumos noteiktās kārtības.

3. Pārvadātājs var pēc savas iniciatīvas noteikt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā atsevišķām pasažieru kategorijām. Izdevumi, kas rodas, nosakot atvieglojumus, netiek iekļauti pārvadājumu pašizmaksā.

II. Bērnu pārvadāšana

4. Bērniem līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) ir tiesības bez maksas izmantot:

4.1. pilsētas sabiedrisko transportu (izņemot visu veidu taksometrus);

4.2. rajona maršruta autobusus;

4.3. tālsatiksmes maršruta autobusus;

4.4. elektrovilcienus;

4.5. dīzeļvilcienus;

4.6. iekšzemes pasažieru vilcienus.

5. Bērniem vecumā no septiņiem līdz desmit gadiem (ieskaitot) ir tiesības, iegādājoties braukšanas biļeti ar 50 % atlaidi no braukšanas maksas un uzrādot skolēna apliecību, izmantot:

5.1. tālsatiksmes maršruta autobusus;

5.2. elektrovilcienus;

5.3. dīzeļvilcienus;

5.4. iekšzemes pasažieru vilcienus.

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.440)

6. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, sociālās aprūpes iestādēs, arī ģimenes bērnunamos, vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, ir tiesības, uzrādot Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izsniegtu apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai, bez maksas izmantot:

6.1. pilsētas sabiedrisko transportu (izņemot visu veidu taksometrus);

6.2. rajona maršruta autobusus;

6.3. tālsatiksmes maršruta autobusus;

6.4. elektrovilcienus;

6.5. dīzeļvilcienus;

6.6. iekšzemes pasažieru vilcienus (kopējos vagonos).

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.440; MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.993)

7. Bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem un speciālām vajadzībām, kuri mācās speciālās izglītības iestādēs vai speciālās izglītības klasēs, ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, uz konsultācijām rehabilitācijas vai ārstniecības iestādēs, uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, ja izmanto:

7.1. pilsētas sabiedrisko transportu (izņemot visu veidu taksometrus);

7.2. rajona maršruta autobusus;

7.3. tālsatiksmes maršruta autobusus;

7.4. elektrovilcienus;

7.5. dīzeļvilcienus;

7.6. iekšzemes pasažieru vilcienus.

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.440)

8. Izdevumi, kas saistīti ar šo noteikumu 4., 5., 6. un 19.punktā minēto pasažieru kategoriju pārvadāšanu, tiek iekļauti pārvadājumu pašizmaksā.

9. Šo noteikumu 7.punktā minētās kategorijas pasažieri braukšanas biļeti iegādājas par pilnu maksu. Bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucē­jumiem, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs, braukšanas izdevumi tiek segti no rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām kārtējam gadam piešķirtās mērķdotācijas izglītības pasākumiem speciālām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, kā arī speciālām internāt­skolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem. Bērniem ar garī­gās un fiziskās attīstības traucējumiem, kuri mācās vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasēs, braukšanas izdevumus sedz izglītības iestādes dibinātājs saskaņā ar izglītības iestādē iesniegtajiem braukšanas dokumentiem un iesniegumu. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

9.1.dzīvesvietas adrese, ko apliecina mācību gada sākumā izsniegta izziņa par dzīvesvietu;

9.2. izmantojamais sabiedriskā trans­porta veids;

9.3. biļetes cena vai abonementa braukšanas dokumenta cena.

(MK 14.02.2006. noteikumu Nr.131 redakcijā)

III. Skolēnu pārvadāšana

10. Lauku apvidū dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) skolēniem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto:

10.1. pilsētas sabiedrisko transportu (izņemot visu veidu taksometrus);

10.2. rajona maršruta autobusus;

10.3. tālsatiksmes maršruta autobusus;

10.4. elektrovilcienus;

10.5. dīzeļvilcienus;

10.6. iekšzemes pasažieru vilcienus (kopējos vagonos).

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.440)

11. Lauku apvidū dzīvojošiem vispārējās vidējās izglītības iestāžu (klātienes 10.-12.klase) skolēniem ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto:

11.1. pilsētas sabiedrisko transportu (izņemot visu veidu taksometrus);

11.2. rajona maršruta autobusus;

11.3. tālsatiksmes maršruta autobusus;

11.4. elektrovilcienus;

11.5. dīzeļvilcienus;

11.6. iekšzemes pasažieru vilcienus (kopējos vagonos).

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.440)

12. Pilsētās dzīvojošiem vispārizglītojošo skolu klātienes skolēniem ir tiesības ar 50 % atlaidi no braukšanas maksas izmantot pilsētas sabiedrisko transportu (izņemot visu veidu taksometrus) ar abonementa braukšanas dokumentu (piemēram, braukšanas karti, mēnešbiļeti), uzrādot skolēna apliecību.

13. Šo noteikumu 10. un 11.punktā minēto kategoriju pasažieri biļeti iegādājas par pilnu maksu, bet braukšanas izdevumi viņiem tiek segti no attiecīgo pašvaldību budžetiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikto pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību. Izdevumi, kas radušies, pārvadājot šo noteikumu 12.punktā minēto pasažieru kategoriju, pārvadātājiem tiek segti no attiecīgās pašvaldības budžeta.

IV. Arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņu un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošo pārvadāšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.131)

14. Arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem, uzrādot attiecīgo apliecību, ir tiesības:

14.1. saņemt kompensāciju 50 % apmērā par izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas vai pagaidu uzturēšanās vietas līdz izglītības iestādei (mācību prakses vietai) un atpakaļ, ja izmanto:

14.1.1. rajona maršruta autobusus;

14.1.2. tālsatiksmes maršruta autobusus;

14.1.3. elektrovilcienus;

14.1.4. dīzeļvilcienus;

14.1.5. iekšzemes pasažieru vilcienus (kopējos vagonos);

14.2. ar 50 % atlaidi no braukšanas maksas izmantot pilsētas sabiedrisko transportu (izņemot visu veidu taksometrus) ar abonementa braukšanas dokumentu (piemēram, braukšanas karti, mēnešbiļeti).

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.440; MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.131)

15. Šo noteikumu 14.punktā minēto kategoriju pasažieri braukšanas biļeti braucienam šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minētajos transportlīdzekļos iegādājas par pilnu maksu, bet attiecīgie izdevumi viņiem tiek segti no valsts budžetā piešķirtā finansējuma ministrijām, kuru padotībā atrodas profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes, augstskolas un koledžas. Izdevumi, kas pārvadātājiem radušies, pārvadājot šo noteikumu 14.punktā minēto pasažieru kategoriju ar šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem, tiek segti no attiecīgās pašvaldības budžeta.

(Grozīts ar MK 14.02.2006. noteikumiem Nr.131)

15.1 Šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minēto kompensāciju (turpmāk - kompensācija) arodizglītības, profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošie, kuri studē valsts finansētajās studiju vietās (turpmāk - izglītojamie), saņem 10mēnešus gadā (nesaņemot kompensāciju jūlijā un augustā) saskaņā ar iesniegtajiem braukšanas dokumentiem.

(MK 14.02.2006. noteikumu Nr.131 redakcijā)

15.2 Kompensāciju izglītības iestāde izmaksā, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

15.2 1. dzīvesvietas adrese, ko apliecina mācību gada sākumā izsniegta izziņa par dzīvesvietu;

15.2 2. izmantojamais sabiedriskā trans­porta veids;

15.2 3. biļetes cena vai abonementa dokumenta cena.

(MK 14.02.2006. noteikumu Nr.131 redakcijā)

15.3 Izglītojamam, kurš katru dienu brauc no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ, kompensāciju izmaksā par izglītības iestādes faktiskā apmeklējuma dienām (neattiecas uz augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošiem).

(MK 14.02.2006. noteikumu Nr.131 redakcijā)

15.4 Izglītojamam, kurš dzīvo izglītības iestādes dienesta viesnīcā vai pagaidu uzturēšanās vietā, braukšanas izdevumus nokļūšanai dzīvesvietā un atpakaļ kompensē ne vairāk kā par diviem braucieniem mēnesī. Piešķirtās valsts budžeta dotācijas ietvaros izglītības iestāde var palielināt kompensāciju, bet ne vairāk kā par četriem braucieniem mēnesī.

(MK 14.02.2006. noteikumu Nr.131 redakcijā)

V. Invalīdu pārvadāšana

16. Visiem 1.grupas un 2.grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un personai, kura pavada 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, uzrādot invalīda apliecību, ir tiesības bez maksas izmantot:

16.1. pilsētas sabiedrisko transportu (izņemot visu veidu taksometrus);

16.2. rajona maršruta autobusus;

16.3. tālsatiksmes maršruta autobusus;

16.4. elektrovilcienus;

16.5. dīzeļvilcienus;

16.6. iekšzemes pasažieru vilcienus (kopējos vagonos).

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.440)

17. Izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 16. un 18.punktā minēto pasažieru kategoriju pārvadāšanu, pārvadātājam proporcionāli pārvadājumu apjomam aprēķina un sedz Autotransporta direkcija no Satiksmes ministrijai valsts budžetā attiecīgajam mērķim paredzētās dotācijas kārtējam gadam.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.993 redakcijā)

VI. Politiski represēto personu pārvadāšana

18. Politiski represētām personām (nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem), uzrādot attiecīgo apliecību, ir tiesības:

18.1. iegādāties braukšanas biļeti ar 50 % atlaidi no braukšanas maksas un izmantot:

18.1.1. tālsatiksmes maršruta autobusus;

18.1.2. dīzeļvilcienus;

18.1.3. iekšzemes pasažieru vilcienus (kopējos vagonos);

18.2. bez maksas izmantot elektrovilcienus un piepilsētas dīzeļvilcienus.

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.440)

VII. Sociālās aprūpes institūcijās pastāvīgi dzīvojošo personu pārvadāšana

19. Sociālās aprūpes institūcijās pastāvīgi dzīvojošām personām, ja uz viņu pārvadāšanu nav attiecināmi šo noteikumu II, V un VI nodaļā minētie atvieglojumi, uzrādot labklājības ministra noteiktajā kārtībā izsniegtu sociālās aprūpes institūcijas izziņu, ir tiesības iegādāties braukšanas biļeti ar 50 % atlaidi no braukšanas maksas un izmantot:

19.1. tālsatiksmes maršruta autobusus;

19.2. elektrovilcienus;

19.3. dīzeļvilcienus;

19.4. iekšzemes pasažieru vilcienus (kopējos vagonos).

(Grozīts ar MK 28.12.1999. noteikumiem Nr.440)

VIII. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušiem:

20.1. Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa noteikumus Nr.90 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 52.nr.; 1995, 27., 188.nr.; 1996, 3.nr.; 1997, 167./168.nr.);

20.2. Ministru kabineta 1995.gada 14.februāra noteikumus Nr.35 "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.90 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 27.nr.);

20.3. Ministru kabineta 1995.gada 28.novembra noteikumus Nr.367 "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.90 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 188.nr.);

20.4. Ministru kabineta 1996.gada 2.janvāra noteikumus Nr.2 "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.90 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 3.nr.);

20.5. Ministru kabineta 1997.gada 25.jūnija noteikumus Nr.222 "Grozījumi Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.90 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 167./168.nr.).

20.1 Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, sociālās aprūpes iestādēs, arī ģimenes bērnunamos, vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuriem apliecības izsniegtas līdz 2005.gada 31.decembrim labklājības ministra noteiktajā kārtībā, ir tiesības izmantot šo noteikumu 6.punktā norādītos transportlīdzekļus bez maksas līdz apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām.

(MK 10.01.2006. noteikumu Nr.36 redakcijā)

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Šķēle

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 370Pieņemts: 02.11.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Zaudē spēku: 01.01.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 368/369, 09.11.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
15302
{"selected":{"value":"18.02.2006","content":"<font class='s-1'>18.02.2006.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.02.2006","iso_value":"2006\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2006.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2006","iso_value":"2006\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2006.-17.02.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-18.01.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.02.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"