Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 11. novembra noteikumus Nr. 930 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.93

Rīgā 2007.gada 30.janvārī (prot. Nr.8 45.§)
Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Apsardzes darbības likuma 5.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. īpašās prasības, kas jāizpilda komersantam, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai (turpmāk - speciālā atļauja (licence)) un pagarinātu tās derīguma termiņu;

1.2. kārtību, kādā komersantam izsniedz speciālo atļauju (licenci), pagarina tās derīguma termiņu un izsniedz tās dublikātu vai atkārtotu speciālo atļauju (licenci);

1.3. kārtību, kādā anulē speciālo atļauju (licenci);

1.4. kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

2. Lai saņemtu otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci), komersanta noteikta persona, kas tieši organizē un vada apsardzes darbinieku darbu, Apsardzes darbības likumā noteiktajā kārtībā saņem apsardzes sertifikātu.

3. Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci), iesniedz iesniegumu Iekšlietu ministrijā.

4. Šo noteikumu 3.punktā minētajā iesniegumā norāda komersanta juridisko adresi, tālruņa numuru, komersanta vienoto reģistrācijas numuru, informāciju par personām (vārds, uzvārds un personas kods), kuras ir tiesīgas pārstāvēt komercsabiedrību, komersantam nepieciešamo speciālās atļaujas (licences) kategoriju, informāciju par komersanta noteikto personu (vārds, uzvārds un personas kods), kas tieši organizēs un vadīs apsardzes darbinieku darbu, kā arī ārvalstu (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu) ieguldījumus pamatkapitālā (procentos).

5. Iesniegumam pievieno:

5.1. atbilstoši profesionālai kompetencei izsniegtu psihiatra un narkologa atzinumu par individuālā komersanta vai to personu, kas tiesīgas pārstāvēt komercsabiedrību, veselības stāvokli;

5.2. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai persona, kas tiesīga pārstāvēt komercsabiedrību (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis), nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

5.3. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu, ka komersantam nav nodokļu parādu (izziņa nav jāpievieno, ja komersants iesniegumā izteicis piekrišanu, ka šādu izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta pieprasa Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija).

6. Iesniedzot iesniegumu, uzrāda:

6.1. komercreģistra izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecību;

6.2. telpu īres līgumu vai dokumentu, kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kas atrodas komersanta norādītajā juridiskajā adresē;

6.3. pasi (licencēšanas komisija izgatavo pases kopiju).

7. Iekšlietu ministrija izveido licencēšanas komisiju ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā.

8. Licencēšanas komisija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

8.1. pārbauda, vai uz komersantu nav attiecināmi Apsardzes darbības likuma 6.pantā noteiktie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi;

8.2. pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta ziņas, vai komersantam nav nodokļu parādu, ja komersants iesniegumā izteicis šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minēto piekrišanu;

8.3. pārbauda, vai komersants izpildījis šo noteikumu 2.punktā minētās īpašās prasības;

8.4. pieņem lēmumu izsniegt pieprasītās kategorijas speciālo atļauju (licenci) vai atteikt tās izsniegšanu.

9. Ja pārbaudes veikšanai nepieciešams pieprasīt ziņas no ārvalstu tiesībaizsardzības institūcijām un šīs ziņas nav saņemtas noteiktajā iesnieguma izskatīšanas termiņā, licencēšanas komisija var atlikt lēmuma pieņemšanu līdz minētās informācijas saņemšanai, bet ne ilgāk par Administratīvā procesa likumā noteikto termiņu.

10. Ja iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 5.punktā minētie dokumenti, licencēšanas komisija par to rakstiski informē komersantu un atliek iesnieguma izskatīšanu līdz nepieciešamo dokumentu saņemšanai.

11. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza vai nepieciešama ziņu pārbaude, lai pieņemtu objektīvu lēmumu, licencēšanas komisija par to rakstiski paziņo komersantam un atliek iesnieguma izskatīšanu. Licencēšanas komisija pieprasa, lai komersants 15 darbdienu laikā iesniedz nepieciešamo informāciju, vai veic nepieciešamo ziņu pārbaudi. Iesniegumu izskata 15 dienu laikā pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas.

12. Ja iesnieguma izskatīšanas gaitā konstatēti Apsardzes darbības likuma 6.pantā minētie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi vai komersants nav izpildījis šo noteikumu 2.punktā noteiktās īpašās prasības, vai saņemta Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, ka komersantam ir nodokļu parāds, licencēšanas komisija pieņem lēmumu atteikt speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

13. Komersants vai viņa pilnvarots pārstāvis ir tiesīgs piedalīties licencē­šanas komisijas sēdē, kurā tiek izskatīts komersanta iesniegums.

14. Licencēšanas komisija triju darbdienu laikā rakstiski informē komer­santu par pieņemto lēmumu izsniegt attiecīgās kategorijas speciālo atļauju (licenci) vai par atteikumu.

15. Ja pieņemts lēmums izsniegt attiecīgās kategorijas speciālo atļauju (licenci), komersants mēneša laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas samaksā valsts nodevu par atbilstošās kategorijas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

16. Iekšlietu ministrija izsniedz noteikta parauga speciālo atļauju (licenci) (1. un 2.pie­likums). Saņemot speciālo atļauju (licenci), persona, kas tiesīga pārstāvēt komersantu, vai viņa pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina noteiktās valsts nodevas samaksu, un parakstās par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu.

17. Ja komersants mēneša laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minētās informācijas saņemšanas nesamaksā valsts nodevu par atbilstošās kategorijas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un neierodas saņemt speciālo atļauju (licenci), iesniegums iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

18. Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu nosaka no dienas, kad licencēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu izsniegt speciālo atļauju (licenci).

19. Ja ziņas, kas iesniegtas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai derīguma termiņa pagarināšanai, pēc iesnieguma iesniegšanas licencēšanas komisijā ir mainījušās, attiecīgi komersants vai apsardzes komersants triju darbdienu laikā pēc izmaiņām rakstiski informē licencēšanas komisiju.

20. Ja speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa laikā ir mainīts apsardzes komersanta nosaukums, veids vai juridiskā adrese, apsardzes komersants piecu darbdienu laikā pēc izmaiņām iesniedz attiecīgu iesniegumu licencēšanas komisijai. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz atkārtotu speciālo atļauju (licenci).

21. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības termiņa laikā mainās persona, kas tiesīga pār­stāvēt komersantu, vai persona, kas tieši organizē un vada apsardzes darbinieku darbu, apsardzes komersants par to iesniedz iesniegumu licencēšanas komisijai, pievienojot tam attiecīgi šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus. Komisija pārbauda, vai uz personu, kas tiesīga pārstāvēt komersantu, neattiecas Apsardzes darbības likuma 6.pantā noteiktie ierobežojumi un vai komersants izpildījis šo noteikumu 2.punktā minētās īpašās prasības.

22. Apsardzes komersants izpilda šādas īpašās prasības:

22.1. mēneša laikā pēc licences saņemšanas iesniedz licencēšanas komisijai civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu);

22.2. triju dienu laikā pēc civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošinā­šanas līguma darbības termiņa pagarināšanas vai jauna līguma noslēgšanas rakstiski informē par to licencēšanas komisiju, iesniedzot apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu);

22.3. apsardzes komersants, kas saņēmis otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci), reizi gadā iesniedz licencēšanas komisijai apsardzes darbības pārskatu, kurā norāda:

22.3.1. spēkā esošos līgumus (skaits) par apsardzes pakalpojumu sniegšanu, pakalpojuma saņēmēju nosaukumus, adreses, līguma termiņus;

22.3.2. to apsargājamo objektu sarakstu (nosaukums un adrese), kuros organizēta fiziskā apsardze;

22.3.3. apsardzes darbinieku skaitu;

22.3.4. dienesta šaujamieroču veidus un skaitu;

22.3.5. to apsardzes darbinieku skaitu, kuri apsardzes darbībā izmanto dienesta šaujamieročus;

22.3.6. to apsardzes darbinieku skaitu, kuri apsardzes darbībā izmanto personīgos šaujamieročus;

22.3.7. stacionārās apsardzes novērošanas pults esību un tās izmantošanu;

22.3.8. radiosakaru esību;

22.3.9. aizturēto un policijai nodoto likumpārkāpēju skaitu.

23. Ja speciālā atļauja (licence) bojāta, nolaupīta vai pazaudēta, apsardzes komersants piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju. Licencēšanas komisija piecu darbdienu laikā izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu.

24. Saņemot atkārtotu speciālo atļauju (licenci) vai tās dublikātu, apsardzes komersants vai viņa pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina noteiktās valsts nodevas samaksu, un parakstās par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu. Saņemot atkārtotu speciālo atļauju (licenci), apsardzes komersants nodod iepriekš izsniegto speciālo atļauju (licenci), ja tā ir komersanta rīcībā.

25. Lai pagarinātu speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu, apsardzes komersants mēnesi pirms speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām iesniedz licencēšanas komisijai iesniegumu, kurā norāda šo noteikumu 4.punktā minētās ziņas. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto dokumentu un apsardzes darbī­bas pārskatu.

26. Iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa pagarināšanu izskata un speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu pagarina saskaņā ar speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas nosacījumiem.

27. Ja iesniegums par speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa pagarināšanu nav iesniegts šo noteikumu 25.punktā noteiktajā termiņā un speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš nav pagarināts, apsardzes komersants pārtrauc apsardzes darbību un piecu darbdienu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām nodod speciālo atļauju (licenci) licencēšanas komisijai. Šādā gadījumā speciālā atļauja (licence) saņemama no jauna vispārējā kārtībā.

28. Apsardzes komersants, kas izbeidz apsardzes darbību, piecu darbdienu laikā pēc apsardzes komercdarbības izbeigšanas rakstiski informē licencēšanas komisiju un nodod tai speciālās atļaujas (licences) oriģinālu.

29. Speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam anulē Apsardzes darbības likumā noteiktajos gadījumos. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pieņem licencēšanas komisija un izdara attiecīgu ierakstu licencēšanas komisijas sēdes protokolā.

30. Ja paredzēts izskatīt jautājumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, licencēšanas komisija rakstiski informē komersantu, norādot jautājuma izskatīšanas vietu un laiku. Komersantam ir tiesības piedalīties licencēšanas komisijas sēdē un sniegt paskaidrojumus vai iesniegt tos rakstiski.

31. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

32. Ja speciālā atļauja (licence) anulēta vai beidzies tās derīguma termiņš, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas vai speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām speciālo atļauju (licenci) nodod licencēšanas komisijai.

33. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

33.1. par pirmās kategorijas speciālo atļauju (licenci) - 500 latu;

33.2. par otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) - 800 latu;

33.3. par otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) komersantam, kuram jau izsniegta pirmās kategorijas speciālā atļauja (licence), - 300 latu.

34. Par speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa pagarināšanu maksājama valsts nodeva 10 procentu apmērā no likmes, kāda noteikta par attiecīgās kategorijas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

35. Par speciālās atļaujas (licences) dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājama valsts nodeva 10 latu apmērā.

36. Valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.93

01.JPG (45201 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.93

02.JPG (50692 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 93Pieņemts: 30.01.2007.Stājas spēkā: 08.02.2007.Zaudē spēku: 01.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 07.02.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
152612
08.02.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)