Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.88

Rīgā 2007.gada 30.janvārī (prot. Nr.8 28.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
likuma
10.panta trešo daļu un 12.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 143.nr.; 2003, 151.nr.; 2005, 68.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta ražotājs vai importētājs to klasificē un marķē saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par bīstamo ķīmisko vielu sarakstu (turpmāk - bīstamo ķīmisko vielu saraksts)."

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Sprādzienbīstamus, īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus ķīmiskos produktus klasificē saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu, kā arī pamatojoties uz to fizikālo un ķīmisko īpašību novērtējuma testiem, kas veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem par laboratoriskajām metodēm ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanai."

3. Izteikt 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. nosaka klasificēšanai nepieciešamās īpašības, izmantojot testus, kas veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem par laboratoriskajām metodēm ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanai;".

4. Aizstāt 17.punkta ievaddaļā vārdus "ar šādu informāciju valsts valodā" ar vārdiem "ar skaidri salasāmu un neizdzēšamu marķējumu valsts valodā, kas ietver šādu informāciju".

5. Svītrot 22.punktu.

6. Aizstāt 23.punktā vārdu "aģentūrā" ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā (turpmāk - aģentūra)".

7. Izteikt 27.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Raksturojot iespējamo bīstamību, ko ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts var nodarīt cilvēkam un videi, norāda vienu līdz sešus (ja nepieciešams, - vairāk par sešiem) ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumus (apvienoto ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu uzskata par vienu)."

8. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Raksturojot ķīmisko vielu un ķīmisko produktu lietošanas drošības pasākumus, norāda vienu līdz sešus (ja nepieciešams, - vairāk par sešiem) drošības prasību apzīmējumus (apvienoto drošības prasību apzīmējumu uzskata par vienu). Ja drošības prasību apzīmējumus nav iespējams izvietot uz etiķetes vai iepakojuma, katram iepakojumam atsevišķi pievieno norādījumus par ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta drošu lietošanu."

9. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Uz mazumtirdzniecībai paredzētā bīstamā ķīmiskā produkta iepakojuma norāda drošības prasību apzīmējuma S1, S2, S45 vai S46 paskaidrojuma daļu atbilstoši šo noteikumu 13.pielikumam."

10. Papildināt noteikumus ar 30.1punktu šādā redakcijā:

"30.1 Ja ķīmiskais produkts paredzēts mazumtirdzniecībai un klasificēts kā ļoti toksisks, toksisks vai kodīgs, bet uz tā iepakojuma nav iespējams izvietot šo noteikumu 30.punktā minēto informāciju, iepakojumam pievieno precīzus un viegli saprotamus lietošanas norādījumus. Ja nepieciešams, iepakojumam pievieno informāciju par izlietotā iepakojuma iznīcināšanu."

11. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Ja ķīmisko produktu paredzēts izmantot izsmidzinot, uz iepakojuma norāda drošības prasību apzīmējuma S23 paskaidrojuma daļu kopā ar drošības prasību apzīmējuma S38 vai S51 paskaidrojuma daļu atbilstoši šo noteikumu 13.pielikumam."

12. Izteikt 40.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja krāsā vai lakā svina saturs, kas noteikts saskaņā ar standartu LVS ISO 6503:1984 "Krāsas un lakas. Svina kopējā satura noteikšana. Liesmas atomabsorbcijas spektroskopija", pārsniedz 0,15 % no kopējā svara (izteikts elementa veidā), uz iepakojuma nepieciešama norāde "Satur svinu. Nelietot uz virsmām, kuras var sūkāt vai košļāt bērni"."

13. Aizstāt 42.punktā vārdus "Ja ķīmiskais produkts satur izocianātus" ar vārdiem "Ja ķīmiskais produkts satur izocianātus (monomēru, oligomēru, prepolimēru un to maisījumus)".

14. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Ja ķīmiskais produkts satur kadmiju (sakausējumi) un to paredzēts izmantot lodēšanai ar cietlodi vai mīkstlodi, uz iepakojuma nepieciešams skaidri salasāms un neizdzēšams uzraksts "Uzmanību! Satur kadmiju! Lietojot var veidoties bīstami tvaiki! Skatīt ražotāja informāciju. Lietot saskaņā ar instrukciju"."

15. Aizstāt 46.punktā zīmes un skaitli "> 1 %" ar skaitli, zīmi un vārdiem "1 % vai lielāka".

16. Papildināt 58.punkta pirmo teikumu aiz skaitļa un zīmes "0,0002 %" ar vārdu "šķīstošā".

17. Papildināt III nodaļu ar 58.2punktu šādā redakcijā:

"58.2 Ķīmiskos produktus, kas iepakoti aerosola veidā, marķē atbilstoši šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka būtiskās prasības aerosola flakoniem un to marķēšanai."

18. Izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Iepakojumam, ko nevar atvērt bērni, jāatbilst Latvijas standartam LVS EN ISO 8317 "Bērnudrošs iepakojums un tara. Prasības un testēšanas procedūras atkārtoti aizdarāmai tarai" vai LVS EN 862 "Bērniem drošs iepakojums - Prasības un testēšanas procedūras vienreiz atveramam iepakojumam, kurā nav bijuši iepakoti farmaceitiski produkti". Atbilstību standartiem apliecina laboratorijas, kas akreditētas atbilstoši LVS EN 45000 sērijas standartiem."

19. Papildināt noteikumus ar 64.1punktu šādā redakcijā:

"64.1 Šo noteikumu 64.punktā minētos testus neveic, ja iepakojums ir bērniem pietiekami drošs, jo tie nevar piekļūt tā saturam, neizmantojot kādu ierīci vai instrumentu. Visos pārējos gadījumos, ja ir pietiekams pamats apšaubīt iepakojuma drošumu bērniem, kontroles institūcijas var pieprasīt ražotājam vai importētājam uzrādīt sertifikātu, ko izdevusi šo noteikumu 64.punktā minētā laboratorija un kurā ir norādīts, ka:

64.11. aizdares veids ir tāds, kas nav jātestē saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 8317 vai LVS EN 862;

64.12. ir veikts aizdares tests, kurā konstatēts, ka tā atbilst Latvijas standartam LVS EN ISO 8317 vai LVS EN 862."

20. Papildināt 70.punktu aiz vārdiem "ķīmisko produktu iepakojums" ar vārdiem "un tā grafiskais dizains".

21. Papildināt noteikumus ar 74.2punktu šādā redakcijā:

"74.2 Šo noteikumu 8.pielikuma 1. un 2.tabula, 10.pielikuma 1., 1.1, 2.tabula un 11.1punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.martu."

22. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) Komisijas Direktīvas 2000/32/EK, ar ko 26.reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

6) Komisijas Direktīvas 2006/8/EK, ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu."

23. Izteikt 8.pielikuma 1.tabulu šādā redakcijā:

"1.tabula

Nr.
p.k.

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija

1. un 2.kategorija

3.kategorija

1.

Kancerogēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R45 vai R49

koncentrācija > 0,1 %
kancerogēns
R45 vai R49 obligāti

2.

Kancerogēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R40

koncentrācija > 1 %
kancerogēns
R40 obligāti (ja vien nav piešķirts R45*)

3.

Mutagēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R46

koncentrācija > 0,1 %
mutagēns
R46 obligāti

4.

Mutagēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R68

koncentrācija > 1 %
mutagēns R68
obligāti (ja vien nav piešķirts R46)

5.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R60 (auglība)

koncentrācija > 0,5 %
toksisks reproduktīvajai sistēmai (auglība)
R60 obligāti

6.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R62 (auglība)

koncentrācija > 5 %
toksisks reproduktīvajai sistēmai (auglība)
R62 obligāti (ja vien nav piešķirts R60)

7.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R61 (attīstība)

koncentrācija > 0,5 %
toksisks reproduktīvajai sistēmai (attīstība)
R61 obligāti

8.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R63 (attīstība)

koncentrācija > 5 %
toksisks reproduktīvajai sistēmai (attīstība)
R63 obligāti (ja vien nav piešķirts R61)

Piezīme.
* Ja ķīmiskajam produktam piešķirti ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumi R49 un R40, atstāj abus vielas iedarbības raksturojumus, jo R40 piešķir, neņemot vērā iedarbības veidu, savukārt R49 piešķir tikai attiecībā uz ieelpošanu."

24. Izteikt 8.pielikuma 2.tabulu šādā redakcijā:

"2.tabula

Nr.
p.k.

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija

1. un 2.kategorija

3.kategorija

1.

Kancerogēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R45 vai R49

koncentrācija > 0,1 % kancerogēns

R45 vai R49 obligāti

2.

Kancerogēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R40

koncentrācija > 1 % kancerogēns

R40 obligāti (ja vien nav piešķirts R45*)

3.

Mutagēnas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R46

koncentrācija > 0,1 % mutagēns

R46 obligāti

4.

Mutagēnas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R68

koncentrācija > 1 % mutagēns

R68 obligāti (ja vien nav piešķirts R46)

5.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R60 (auglība)

koncentrācija > 0,2 %
toksisks reproduktīvajai sistēmai (auglība)

R60 obligāti

6.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R62 (auglība)

koncentrācija > 1 %
toksisks reproduktīvajai sistēmai (auglība)

R62 obligāti (ja vien nav piešķirts R60)

7.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1. un 2.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R61 (attīstība)

koncentrācija > 0,2 %
toksisks reproduktīvajai sistēmai (attīstība)

R61 obligāti

8.

Reproduktīvajai sistēmai toksiskas 3.kategorijas ķīmiskās vielas ar ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu R63 (attīstība)

koncentrācija > 1 %
toksisks reproduktīvajai sistēmai (attīstība)

R63 obligāti (ja vien nav piešķirts R61)

Piezīme.
* Ja ķīmiskajam produktam piešķirti ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumi R49 un R40, atstāj abus vielas iedarbības raksturojumus, jo R40 piešķir, neņemot vērā iedarbības veidu, savukārt R49 piešķir tikai attiecībā uz ieelpošanu."

25. Aizstāt 10.pielikumā:

25.1. burtu un skaitļus "R50/53" ar burtu un skaitļiem "R50-53";

25.2. burtu un skaitļus "R51/53" ar burtu un skaitļiem "R51-53";

25.3. burtu un skaitļus "R52/53" ar burtu un skaitļiem "R52-53".

26. Svītrot 10.pielikuma 10.punktu.

27. Aizstāt 10.pielikuma 11.punktā skaitļus un vārdus "1., 2., 3. un 4.tabulā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 1.1, 2., 3. un 4.tabulā".

28. Izteikt 10.pielikuma 1.tabulu šādā redakcijā:

"1.tabula

Akūta toksiska un ilgstoša kaitīga ietekme uz ūdens vidi

Nr.
p.k.

Ķīmiskās vielas klasifikācija

Ķīmiskā produkta klasifikācija

N; R50-53

N; R51-53

R52-53

1.

N; R50-53

skatīt 1.1 tabulu

skatīt 1.1 tabulu

skatīt 1.1 tabulu

2.

N; R51-53

Cn > 25 %

2,5 % < Cn < 25 %

3.

R52-53

Cn > 25 %"

29. Papildināt 10.pielikumu ar 11.1punktu un 1.1 tabulu šādā redakcijā:

"11.1 Ķīmiskajiem produktiem, kuri satur ķīmisko vielu, kas klasificēta ar bīstamības simbolu N un vielas iedarbības raksturojumu R50-53, piemēro 1.1tabulā minētās koncentrācijas un atbilstošu klasifikāciju.

1.1 tabula

Ūdens videi ļoti toksisku ķīmisko vielu akūta toksiska un ilgstoša kaitīga ietekme uz ūdens vidi

Nr.
p.k.

Ar N, R50-53 klasificētas ķīmiskās vielas koncentrācija LC50 vai EC50
(turpmāk - L(E)C50) vērtība, mg/l

Ķīmiskā produkta klasifikācija

N; R50-53

N; R51-53

R52-53

1.

0,1 < L(E)C50 < 1

Cn > 25 %

2,5 % < Cn < 25 %

0,25 % < Cn < 2,5 %

2.

0,01 < L(E)C50 < 0,1

Cn > 2,5 %

0,25 % < Cn < 2,5 %

0,025 % < Cn < 0,25 %

3.

0,001 < L(E)C50 < 0,01

Cn > 0,25 %

0,025 % < Cn < 0,25 %

0,0025 % < Cn < 0,025 %

4.

0,0001 < L(E)C50 < 0,001

Cn > 0,025 %

0,0025 % < Cn < 0,025 %

0,00025 % < Cn < 0,0025 %

5.

0,00001 < L(E)C50 < 0,0001

Cn > 0,0025 %

0,00025 % < Cn < 0,0025 %

0,000025 % < Cn < 0,00025 %

Piezīme.
Tādā pašā veidā aprēķina attiecīgās robežkoncentrācijas ķīmiskajiem produktiem, kas satur ķīmiskas vielas, kuru LC50 vai EC50 ir zemāka par 0,00001 mg/l (atbilstošos 10 daudzkārtņa intervālos)."

30. Izteikt 10.pielikuma 2.tabulu šādā redakcijā:

"2.tabula

Akūta toksiska ietekme uz ūdens vidi

Nr.
p.k.

Ar N; R50 vai N; R50-R53 klasificētas ķīmiskās vielas koncentrācija LC50 vai EC50
(turpmāk - L(E)C50) vērtība, mg/l

Ķīmiskā produkta klasifikācija
N; R50

1.

0,1 < L(E)C50 < 1

Cn > 25 %

2.

0,01 < L(E)C50 < 0,1

Cn > 2,5 %

3.

0,001 < L(E)C50 < 0,01

Cn > 0,25 %

4.

0,0001 < L(E)C50 < 0,001

Cn > 0,025 %

5.

0,00001 < L(E)C50 < 0,0001

Cn > 0,0025 %

Piezīme.
Tādā pašā veidā aprēķina attiecīgās robežkoncentrācijas ķīmiskajiem produktiem, kas satur vielas, kuru LC50 vai EC50 ir zemāka par 0,00001 mg/l (atbilstošos 10 daudzkārtņa intervālos)."

31. Svītrot 10.pielikuma 12.punktā vārdu un skaitli "un 6.".

32. Svītrot 10.pielikuma 6.tabulu.

33. Papildināt 13.pielikuma 39.2.apakšpunktu aiz vārdiem "kodīgi vai" ar vārdiem "klasificēti tikai kā".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 88Pieņemts: 30.01.2007.Stājas spēkā: 03.02.2007.Zaudē spēku: 01.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 02.02.2007.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
152429
03.02.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva