Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.85

Rīgā 2007.gada 30.janvārī (prot. Nr.8 9.§)
Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm
Izdoti saskaņā ar likuma "Par diplomātisko pasi" 6.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka Latvijas Republikas diplomātiskās pases (turpmāk - diplomātiskā pase) paraugu, tās izsniegšanas un nodošanas kārtību, derīguma termiņu, kā arī ziņas, kas papildus iekļaujamas diplomātiskajā pasē, lai uzlabotu tās drošību pret viltojumiem, paplašinātu funkcionalitāti un atvieglotu izmantošanu.

II. Diplomātiskās pases saturs un derīguma termiņš

2. Diplomātisko pasi izgatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajam diplomātiskās pases saturam un paraugam.

(Grozīts ar MK 20.11.2007. noteikumiem Nr.793)

3. Diplomātiskajā pasē iekļauj Ārlietu ministrijas aicinājumu atļaut diplomātiskās pases turētājam brīvi un netraucēti ceļot un sniegt viņam nepieciešamo palīdzību un aizsardzību, norādi par to, ka diplomātiskā pase ir Latvijas Republikas īpašums, kā arī norāda lappušu skaitu.

(Grozīts ar MK 20.11.2007. noteikumiem Nr.793)

3.1 Diplomātiskās pases mikroshēmā iekļauj:

3.1 1. informāciju no mašīnlasāmās zonas par personu:

3.1 1.1. personvārds bez diakritiskām zīmēm;

3.1 1.2. tiesiskā statusa kods saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dokumentā Nr.9303 "Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti" noteikto;

3.1 1.3. dzimšanas datums;

3.1 1.4. personas kods;

3.1 1.5. dzimums;

3.1 2. informāciju no mašīnlasāmās zonas par diplomātisko pasi:

3.1 2.1. tips;

3.1 2.2. izdevējvalsts kods saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dokumentā Nr.9303 "Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti" noteikto;

3.1 2.3. numurs;

3.1 2.4. derīguma termiņš;

3.1 3. sejas digitālo attēlu;

3.1 4. personas pirkstu nospiedumu digitālo attēlu personai no 12 gadu vecuma;

3.1 5. datus mikroshēmas autentiskuma un mikroshēmā saglabātas infor­mācijas integritātes pārbaudei.

(MK 20.11.2007. noteikumu Nr.793 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.624)

4. Diplomātiskās pases mašīnlasāmo zonu veido saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dokumentu Nr.9303 "Mašīnlasāmi ceļošanas dokumenti". Mašīnlasāmajā zonā personvārdu raksta, nelietojot diakritiskās zīmes (garumzīmes un mīkstinājuma zīmes).

5. Diplomātiskajā pasē ieraksta personas amatu vai diplomātisko rangu, kā arī, ja nepieciešams, atzīmi par izmaiņām amatā vai diplomātiskajā rangā. Specializētā atašeja diplomātiskajā pasē ieraksta Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas norādīto amatu.

6. Diplomātisko pasi izsniedz uz termiņu, kas ir par gadu ilgāks nekā termiņš, uz kādu persona iecelta amatā, kas dod tai tiesības saņemt diplomātisko pasi, bet nav mazāks par diviem un nav ilgāks par pieciem gadiem.

(Grozīts ar MK 20.11.2007. noteikumiem Nr.793)

III. Diplomātiskās pases izsniegšana

7. Diplomātisko pasi izsniedz Ārlietu ministrijas Konsulārais departa­ments (turpmāk - departaments). Diplomātisko pasi izgatavo Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

8. Diplomātisko pasi izsniedz triju darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

9. Amatpersona, pieņemot dokumentus, pārliecinās par personas identitāti.

10. Lai saņemtu diplomātisko pasi, likuma "Par diplomātisko pasi" 3.pantā minētās personas vai nepilngadīgu personu vietā vecāki vai aizbildņi paraksta departamenta amatpersonas aizpildītu individuālo uzskaites kartīti diplomātiskajai pasei (2.pielikums) un iesniedz departamentā šādus dokumentus:

10.1. (svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 712);

10.2. fotogrāfiju, kas izgatavota atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām, ja:

10.2.1. persona vai bērna līdz 15 gadu vecumam likumiskais pārstāvis vēlas iesniegt fotogrāfiju;

10.2.2. fotografējot bērnu līdz piecu gadu vecumam departamentā, nav iespējams iegūt kvalitatīvu digitālo attēlu;

10.3. ja diplomātiskā pase ir kļuvusi lietošanai nederīga, mainījies personas izskats vai diplomātiskā pase nav derīga ceļošanai (trūkst vietas jaunām ārvalstu kompetento institūciju atzīmēm par ieceļošanas un uzturēšanās atļaujām ārvalstīs vai robežšķērsošanas atzīmēm, vai ierakstiem par amatu un rangu, vai pases derīguma termiņš ir mazāks par ceļojumam vai vīzas saņemšanai nepieciešamo laiku), - iepriekšējo pasi;

10.4. ja mainījušās diplomātiskajā pasē ierakstītās ziņas par personu vai diplomātiskajā pasē konstatētas neprecizitātes, - normatīvajos aktos paredzēto dokumentu, kas apliecina attiecīgās izmaiņas;

10.5. ja iepriekšējā diplomātiskā pase ir zudusi, - policijas izziņu vai rakstisku paskaidrojumu par diplomātiskās pases zaudēšanas apstākļiem.

(Grozīts ar MK 20.11.2007. noteikumiem Nr. 793; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 712)

11. Papildus šo noteikumu 10.punktā minētajiem dokumentiem persona iesniedz šādus dokumentus:

11.1. (svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 712);

11.2. (svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 712);

11.3. personas, kuras Saeima vai Valsts prezidents pilnvarojis pārstāvēt Latvijas Republiku ārvalstīs, - Saeimas priekšsēdētāja vai Valsts prezidenta parakstītu pieprasījumu;

11.4. personas, kuras Ministru kabinets pilnvarojis pārstāvēt Latvijas valdību ārvalstīs, - Ministru kabineta lēmumu vai rīkojumu veikt attiecīgās darbības ārvalstīs un izsniegt diplomātisko pasi;

11.5. (svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 712);

11.6. personas, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības pārstāvēt Latvijas Republiku ārvalstīs, - nosūtītājinstitūcijas vēstuli par personas pilnvaru laiku un amatu;

11.7. Latvijas Republikā ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti - statusu apliecinošu dokumentu;

11.8. Latvijas Republikas izvirzītais un Eiropas Parlamenta apstiprinātais Eiropas Savienības komisārs - statusu apliecinošu dokumentu;

11.9. (svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 712);

11.10. diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā esošās personas, Latvijas Republikā ievēlētā Eiropas Parlamenta deputāta, Latvijas Republikā izvirzītā un Eiropas Parlamenta apstiprinātā Eiropas Savienības komisāra pilngadīgie apgādībā esošie bērni, ja viņi uzturas kopā ar attiecīgo personu, kura pilda amata pienākumus ārvalstīs, – dokumentu, kas apliecina, ka bērns ir attiecīgās personas apgādībā;

11.11. parlamentārie sekretāri – rīkojumu par iecelšanu amatā vai nozares ministrijas pamatojuma vēstuli;

11.12. Ārlietu ministrijas pārziņā esošie diplomāti, kuri diplomātiskā un konsulārā dienesta interesēs apstiprināti darbā starptautiskajās organizācijās un to institūcijās, kurās Latvijas Republika ir dalībvalsts, – organizācijas apstiprinājumu par personas dienesta laiku un amatu;

11.13. starptautiskas tiesas vai pārnacionālas tiesas tiesneši, kurus amatam izvirzījusi Latvijas Republika, – apliecinājumu par amata pilnvaru laiku ārvalstīs.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr. 624; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 712)

11.1 Diplomātiskajā pasē iekļaujamo personas pirkstu nospiedumu digitālo attēlu iegūst no roku rādītājpirkstiem. Ja personai nav rādītājpirksta vai tas ir bojāts tā, ka nav iespējams iegūt kvalitatīvu pirksta nospieduma digitālo attēlu, pirksta nospieduma digitālā attēla iegūšanai izmanto vidējo pirkstu, zeltnesi vai īkšķi. Ja personai vispār nav pirkstu vai tie ir bojāti tā, ka nav iespējams iegūt kvalitatīvu pirkstu nospieduma digitālo attēlu, pases mikroshēmā personas pirkstu nospiedumu digitālo attēlu neiekļauj.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.624 redakcijā)

12. Iesniegto dokumentu, kā arī diplomātiskajā pasē ierakstīto ziņu pareizību persona apliecina ar parakstu. Paraksta attēlu ieskenē pasē.

13. Diplomātisko pasi persona saņem personīgi.

IV. Diplomātiskās pases nodošana

14. Ja zūd tiesiskais pamats diplomātiskās pases lietošanai, persona to nodod glabāšanai vai anulēšanai departamentā. Nepilngadīgu personu vietā diplomātisko pasi nodod to vecāki vai aizbildņi.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 20.11.2007. noteikumu Nr.793 redakcijā)

15. Šo noteikumu 3.1 4.apakšpunkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.

16. Diplomātiskā pase, kas izdota no 2002. gada 20. marta līdz 2015. gada 20. decembrim, ir derīga līdz tajā norādītā derīguma termiņa beigām, ja tā nav kļuvusi lietošanai nederīga cita iemesla dēļ.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 712)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ārlietu ministrs A.Pabriks
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.85
Diplomātiskās pases saturs un paraugs

(Pielikums MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 712 redakcijā)

I. Pases vāks (1. vāks) (1. attēls)

Krāsa: zaļa

EIROPAS SAVIENĪBA

LATVIJAS REPUBLIKA

Valsts simbolika: lielais valsts ģerbonis zelta krāsā

DIPLOMĀTISKĀ PASE

Mikroshēmas simbols (saskaņā ar ICAO)

II. Pases pirmā vāka iekšpuse (2. vāks) (2. a attēls)

III. 1. lappuse (datu lapas otra puse) (2. b attēls)

Eiropas Savienība

Европейски Съюз

Unión Europea

Evropská unie

Europæiske Union

Europäische Union

Euroopa Liit

Еυρωπαϊκή ‘Ενωση

European Union

Union Européenne

An tAontas Eorpach

Unione Europea

Europos Sąjunga

Európai Unió

Unjoni Ewropea

Europese Unie

Unia Europejska

União Europeia

Uniunea Europeană

Európska únia

Evropska unija

Euroopan unioni

Europeiska Unionen

Europska Unija

Latvijas Republika

Република Латвия

República de Letonia

Lotyšská republika

Republikken Letland

die Republik Lettland

Läti Vabariik

Δημοκρατία της Λετονίας

Republic of Latvia

la République de Lettonie

Poblacht na Laitvia

Repubblica di Lettonia

Latvijos Respublika

Lett Köztársaság

Repubblika tal-Latvja

de Republiek Letland

Republika Łotewska

República da Letónia

Republica Letonă

Lotyšská republika

Republika Latvija

Latvian tasavalta

Republiken Lettland

Republika Latvija

 

Diplomātiskā pase

Дипломатически паспорт

Pasaporte diplomático

Diplomatický pas

Diplomatpas

Diplomatenpass

Diplomaatiline pass

Διπλωματικό διαβατήριο

Diplomatic Passport

Passeport diplomatique

Pas Taidhleoireachta

Passaporto diplomatico

Diplomatinis pasas

Diplomata útlevél

Passaport Diplomatiku

Diplomatiek paspoort

Paszport Dyplomatyczny

Passaporte Diplomático

Paşaport diplomatic

Diplomatický pas

Diplomatski potni list

Diplomaattipassi

Diplomatpass

Diplomatska putovnica

IV. 2. lappuse (datu lapa) (3. a attēls)

Datu lapa – informācijas lauku nosaukumi latviešu, angļu, franču valodā, indekss pie informācijas lauka – zināšanai un atbilstošā tulkojuma atrašanai

DIPLOMĀTISKĀ PASE/DIPLOMATIC PASSPORT/

PASSEPORT DIPLOMATIQUE

Latvija/Latvia/Lettonie

Tips/Type/Type

PD

Valsts kods/Code of Issuing State/Code du pays

LVA

Pases Nr./Passport No./No de passeport

1. Uzvārds/Surname/Nom

2. Vārds(-i)/Given name(-s)/Prénom(-s)

3. Pilsonība/Nationality/Nationalité

4. Augums/Height/Taille

5. Dzimums/Sex/Sexe

6. Dzimšanas datums/Date of birth/Date de naissance

7. Personas kods/Personal No./Code d’identité

8. Izdevējiestāde/Authority/Autorité

9. Dzimšanas vieta/Place of birth/Lieu de naissance

10. Izdošanas datums/Date of issue/Date de délivrance

11. Paraksts/Holder’s signature/Signature du titulaire

12. Derīga līdz/Date of expiry/Date d’expiration

V. 3. lappuse (3. b attēls)

Pases turētāja personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā ir/

The original form of the name of the holder of this passport transliterated in Latin alphabet is/

La forme originale du nom du titulaire de ce passeport en translittération à l’alphabet latin est

PERSONVĀRDS

Pases turētāja personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma ir/

The historical form of the given name or the family name of the holder of this passport is/

La forme historique du prénom ou du nom de famille du titulaire de ce passeport est

PERSONVĀRDS

(Ierakstus izdara personalizācijas procesā)

VI. 4. un 5. lappuse (4. a un 4. b attēls)

Datu lapas informācijas lauku nosaukumu tulkojums Eiropas Savienības valstu valodās

BG

1. Фамилия 2. Имена 3. Гражданство 4. Ръст 5. Пол 6. Дата на раждане 7. Единен граждански номер 8. Издаден от 9. Място на раждане 10. Дата на издаване 11. Подпис на притежателя 12. Дата на валидност

ES

1. Apellido 2. Nombre(s) 3. Nacionalidad 4. Talla 5. Sexo 6. Fecha de nacimiento 7. Número de identidad 8. Autoridad 9. Lugar de nacimiento 10. Fecha de expedición 11. Firma del titular 12. Fecha de caducidad

CS

1. Přijmení 2. Jméno 3. Státní občanství 4. Výška 5. Pohlaví 6. Datum narození 7. Rodné číslo 8. Pas vydal 9. Místo narození 10. Datum vydání 11. Podpis držitele 12. Platnost do

DA

1. Efternavn 2. Fornavne 3. Nationalitet 4. Højde 5. Køn 6. Fødselsdato 7. Personnummer 8. Myndighed 9. Fødested 10. Udstedelsesdato 11. Indehaverens underskrift 12. Gyldigt indtil

DE

1. Name 2. Vornamen 3. Staatsangehörigkeit 4. Größe 5. Geschlecht 6. Geburtstag 7. Persönliche Identifizierungsnummer 8. Ausstellende Behörde 9. Geburtsort 10. Ausstellungsdatum 11. Unterschrift der Inhaberin 12. Gültig bis

ET

1. Perekonnanimi 2. Eesnimed 3. Kodakondsus 4. Pikkus 5. Sugu 6. Sünniaeg 7. Isikukood 8. Väljaandja 9. Sünnikoht 10. Välja antud 11. Kasutaja allkiri 12. Kehtiv kuni

EL

1. Επώνυμο 2.‘Ονομα 3. Ιϑαγένεια 4. Υψος 5. Φύλο 6. Ημερομηνία γέννησης 7. Προσωπική ταυτοποίηση 8. Εκδούσα Αρχή 9. Τόπος γεννήσεως 10. Ημερομηνία έκδοσης 11. Υπογραφή κατόχου 12. Ημερομηνία λήξης

GA

1. Sloinne 2. Réamhainm (neacha) 3. Náisiúntacht 4. Airde 5. Gnéas 6. Dáta breithe 7. Uimhir aitheantais phearsanta 8. Údarás eisiúna 9. Áit bhreithe 10. Dáta eisiúna 11. Síniú an tsealbhóra 12. As feidhm

IT

1. Cognome 2. Nome 3. Cittadinanza 4. Statura 5. Sesso 6. Data di nascita 7. Codice fiscale 8. Autorità di rilascio 9. Luogo di nascita 10. Data di rilascio 11. Firma del titolare 12. Data di scadenza

LT

1. Pavardé 2. Vardas(-ai) 3. Pilietybé 4. Ūgis 5. Lytis 6. Gimimo data 7. Asmens kodas 8. Išdavusi institucija 9. Gimimo vieta 10. Išdavimo data 11. Asmens parašas 12. Galioja iki

HU

1. Családi név 2. Utónév(-ek) 3. Állampolgárság 4. Magasság 5. Nem 6. Születési idö 7. Személyi szám 8. Kiállitó hatóság 9. Születési hely 10. Kiállítási dátum 11. Aláírás 12. Érvényességi idő

MT

1. Kunjom 2. Ismijiet 3. Ċittadinanza 4. Tul 5. Sess 6. Data tat-twelid 7. Numru ta ' identifikazzjoni personali 8. Uffiċċju min fejn inħareġ 9. Post tat-twelid 10. Data tal-ħruġ 11. Firma tad-detentur 12. Data meta jiskadi

NL

1. Naam 2. Voornamen 3. Nationaliteit 4. Lengte 5. Geslacht 6. Geboortedatum 7. Persoonsnummer 8. Instantie 9. Geboorteplaats 10. Datum van afgifte 11. Handtekening van de houder 12. De geldigheidsduur van dit paspoort eindigt op

PL

1. Nazwisko 2. Imię 3. Obywatelstwo 4. Wzrost 5. Płeč 6. Data urodzenia 7. Numer identyfikacyjny 8. Organ wydający 9. Miejsce urodzenia 10. Data wydania 11. Podpis posiadacza 12. Data upływu waźnośçi

PT

1. Apelido 2. Nome(-s) próprio(-s) 3. Nacionalidade 4. Altura 5. Sexo 6. Data de nascimento 7. Número de identificação pessoal 8. Autoridade 9. Local de nascimento 10. Data da emissão 11. Assinatura do titular 12. Válido até

RO

1. Numele 2. Prenumele 3. Naţionalitatea 4. Înălţimea 5.Înălţimea 6. Data naşterii 7. Cod numeric personal 8. Organul emitent 9. Locul naşterii 10. Data eliberării 11. Semnătura titularului 12. Data expirării

SK

1. Priezvisko 2. Meno 3. Štátna príslušnost 4. Výška 5. Pohlavie 6. Dátum narodenia 7. Rodné čislo 8. Pas vydal 9. Miesto narodenia 10. Dátum vydania 11. Podpis držitel’a 12. Dátum platnosti

SL

1. Priimek 2. Ime 3. Državljanstvo 4. Višina 5. Spol 6. Rojstni datum 7. EMŠO 8. Pristojni organ 9. Rojstni kraj 10. Datum izdaje 11. Lastnoročni podpis 12. Velja do

FI

1. Sukunimi 2. Etunimet 3. Kansalaisuus 4. Pituus 5. Sukupuoli 6. Syntymäaika 7. Henkilötunnus 8. Myöntävä viranomainen 9. Syntymäkotikunta 10. Myönnetty 11. Haltijan nimikirjoitus 12. Viimeinen voimassaolopäivä

SV

1. Efternamn 2. Förnamn 3. Nationalitet 4. Längd 5. Kön 6. Födelsedatum 7. Personnummer 8. Utfärdande myndighet 9. Födelseort 10. Utfärdat 11. Innehavarens namnteckning 12. Sista giltighetsdag

HR

1. Prezime 2. Ime(-na) 3. Nacionalnost 4. Visina 5. Spol 6. Datum rođenja 7. OIB 8. Izdana od 9. Mjesto rođenja 10. Datum izdavanja 11. Potpis vlasnika 12. Datum isteka valjanosti

VII. 6., 7. un 8. lappuse (paredzēta ierakstiem par dienesta stāvokli)

RANGS VAI AMATS/RANK OF OCCUPATION/RANG OU QUALITE

(5. a, 5. b un 6. a attēls)

VIII. 9. lappuse (tukša, bez ierakstiem) (6. b attēls)

IX. 10. lappuse un nākamās lapas (7. a un 7. b attēls)

VĪZAS/VISAS/VISAS

X. 34. lappuse (8. a attēls)

Latvijas Republikas vārdā Ārlietu ministrija lūdz un aicina visus, no kuriem tas atkarīgs, atļaut šīs diplomātiskās pases turētājam brīvi un netraucēti ceļot, kā arī sniegt viņam nepieciešamo palīdzību un aizsardzību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Šī pase ir Latvijas Republikas īpašums.

On behalf of the Republic of Latvia, the Ministry of Foreign Affairs requests and requires all those whom it may concern to allow the holder of this diplomatic passport to pass freely without let or hindrance, and to afford the holder such assistance and protection as may be necessary according to International Law. This passport is the property of the Republic of Latvia

Au nom de la République de Lettonie le Ministère des Affaires Etrangères demande à tous ceux qui peuvent être concernés de bien vouloir laisser passer librement et sans entraves le titulaire du présent passeport et de lui prêter en cas de besoin aide et protection nécessaires conformément au droit international. Ce passeport est la propriéte de la Republique de Lettonie

XI. 2. vāka iekšpuse (3. vāks) (8. b attēls)

Šajā pasē ir 34 lappuses

Този паспорт съдържа 34 страници

Este pasaporte contiene 34 páginas

Tento pas obsahuje 34 stran.

Dette pas består af 34 sider

Dieser Pass enthält 34 Seiten

Passis on 34 lehekülge

Αυτό το διαβατήριο περιέχει 34 σελίδες

This passport contains 34 pages

Ce passeport contient 34 pages

Tá 34 leathanach sa phas seo.

Questo passaporto contiene 34 pagine

Šiame pase 34 numeruoti puslapiai

Az útlevél 34 oldalt tartalmaz

Dan il-passaport fih 34 paġna

Dit paspoort bevat 34 bladzijden

Ten paszport zawiera 34 stron

Este passaporte contém 34 páginas

Acest paşaport conţine 34 de pagini

Tento pas obsahuje 34 strán

Ta potni list vsebuje 34 strani

Tämä passi sisältää 34 sivua

Detta pass innehåller 34 sidor

Ova putovnica sadrži 34 stranice

1. attēls

2. a un 2. b attēls

3. a un 3. b attēls

4. a un 4. b attēls

5. a un 5. b attēls

6. a un 6. b attēls

7. a un 7. b attēls

8. a un 8. b attēls

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.85
Individuālā uzskaites kartīte Latvijas Republikas diplomātiskajai pasei

09.JPG (26255 bytes)

Ārlietu ministrs A.Pabriks
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 30.janvāra noteikumiem Nr.85
Norādījumi par fotoattēlu diplomātiskās pases noformēšanai

(Pielikums MK 20.11.2007. noteikumu Nr. 793 redakcijā)

Lai nodrošinātu kvalitatīvu diplomātiskās pases noformēšanu, fotoattēlam jāatbilst šādām prasībām:

1. Fotoattēla kvalitāte:

1.1. izmantots augstas kvalitātes gluds, spožs vai pusmatēts fotopapīrs;

1.2. attēls ir skaidrs;

1.3. attēls ir ar labu izšķirtspēju;

1.4. attēls ir kontrastains;

1.5. attēls ir spilgts;

1.6. attēls ir dabīgās krāsās.

2. Persona fotografēta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas diplomātiskās pases saņemšanai.

3. Fotoattēls nedrīkst būt izmantots iepriekšējās diplomātiskās pases izgatavošanai.

4. Fotoattēla rādītāji:

4.1. fotoattēla izmēram jābūt 1-3 mm lielākam par 35 x 45 mm;

4.2. iedomātā līnija caur acu viduspunktiem ir paralēla attēla horizontālajai malai;

4.3 personas sejas attēls no zoda līnijas līdz matu augšanas līnijai (arī iedomātajai, ja personai nav matu) aizņem 70-80 % no attēla augstuma;

4.4. uz fotoattēla nav smērējumu, tas ir bez baltā stūrīša;

4.5. fotoattēlu bloka otrajā pusē ir fotodarbnīcas spiedogs, kurā norādīts fotoattēlu izgatavošanas datums;

4.6. fotodarbnīcas spiedogs nav redzams caur fotoattēlu;

4.7. personas attēls ir fotoattēla centrā;

4.8. personas attēls nedrīkst būt retušēts.

5. Fons:

5.1. gaišs, viendabīgs;

5.2. fonā nedrīkst būt citas personas vai priekšmeti;

5.3. bez ēnām.

6. Personas izskats fotoattēlā:

6.1. galvas pozīcija - pretskats vai neliels galvas pagrieziens;

6.2. acis atvērtas, nav aizsegtas ar matiem;

6.3. sejas izteiksme dabiska, ikdienišķa, pieļaujams smaids;

6.4. acu skatiens neitrāls, vērsts kamerā;

6.5. plecu līnija redzama, taisna;

6.6. sejas abas puses ir vienādi apgaismotas un redzamas vienādi skaidri;

6.7. mati nedrīkst aizsegt sejas abas sānu daļas;

6.8. fotolampas nedrīkst atspīdēt uz sejas;

6.9. uz sejas nav ēnu.

7. Brilles, galvassega, apģērbs:

7.1. acis redzamas skaidri, tās nedrīkst aizsegt briļļu ietvari;

7.2. briļļu ietvari nedrīkst būt smagnēji, biezi;

7.3. briļļu stiklos nedrīkst būt zibspuldzes atspulga;

7.4. briļļu stikli nedrīkst būt tonēti;

7.5. brilles nedrīkst būt noslīdējušas uz deguna;

7.6. persona ir bez galvassegas, izņemot gadījumu, kad persona reliģisku apsvērumu dēļ galvassegu valkā ikdienā un galvassega neaizsedz seju vai tās daļu;

7.7. persona ir ikdienišķā, lietišķā, korektā telpās valkājamā apģērbā;

7.8. personas apģērbs nedrīkst aizsegt seju vai tās daļu;

7.9. personas apģērba krāsa atšķiras no fona krāsas.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 85Pieņemts: 30.01.2007.Stājas spēkā: 03.02.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 02.02.2007.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
152426
{"selected":{"value":"18.12.2015","content":"<font class='s-1'>18.12.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.12.2015","iso_value":"2015\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2010","iso_value":"2010\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2010.-17.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2008","iso_value":"2008\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2008.-16.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2007","iso_value":"2007\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2007.-30.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2007","iso_value":"2007\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2007.-05.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.12.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva