Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 183.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) elektroenerģijas nodoklis - Elektroenerģijas nodokļa likums."

2. 11.panta otrajā daļā:

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16) par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra tiesību piešķiršanai, par selekcionāra tiesību aizsardzību un par licences līguma reģistrāciju Valsts augu aizsardzības dienestā;";

papildināt 51.punktu pēc vārdiem "Latvijas Republikas" ar vārdiem "par mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu";

papildināt daļu ar 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83. un 84.punktu šādā redakcijā:

"65) par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai vai izmaiņu veikšanu fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, par iesnieguma izskatīšanu personas iekļaušanai koka iepakojuma marķētāju reģistrā, par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;

66) par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai un izmaiņu veikšanu Sēkl-audzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā;

67) par šķirnes uzturēšanu, iesnieguma izvērtēšanu šķirnes iekļaušanai un uzturēšanas termiņa pagarināšanai Latvijas augu šķirņu katalogā;

68) par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi;

69) par atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai;

70) par Ciltsdarba likumā noteikto sertificējamo personu kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanu, par ganāmpulka, dzīvnieku un novietņu reģistrēšanu un par dzīvnieku apzīmēšanai nepieciešamo dokumentu izsniegšanu;

71) par atļaujas izsniegšanu transport-līdzeklim pārtikas pārvadāšanai;

72) par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam;

73) par atļauju izmantot dzīvnieku eksperimentos un apmācībās;

74) par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu;

75) par atļaujas izsniegšanu transport-līdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai;

76) par atļauju savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidei un darbībai;

77) par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrāciju;

78) par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas dokumentu sagatavošanu;

79) par Meža likumā noteiktajām mežsaimnieciskajām darbībām;

80) par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības un tās dublikāta izsniegšanu;

81) par pārbaudījuma organizēšanu maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas iegūšanai;

82) par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu;

83) par ārējo personas datu apstrādes sistēmu auditoru akreditāciju;

84) par ārējā personas datu apstrādes sistēmas auditora akreditācijas termiņa pagarināšanu, apliecības dublikāta izsniegšanu un akreditācijas darbības atjaunošanu."

3. 18.pantā:

aizstāt pirmās daļas 7.punkta otrajā teikumā vārdus "pārbaudi veic pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma" ar vārdiem "nodokļu revīzijā (auditā) izmanto kriminālprocesa virzītāja iesniegtos materiālus";

izslēgt trešajā daļā vārdus "nodokļu revīzija (audits) veicama pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma vai nodokļu administrācijai".

4. Papildināt 20.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) elektroenerģijas nodokli - Valsts ieņēmumu dienests."

5. 22.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "šajā pantā" ar vārdiem "šā panta otrajā daļā";

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) šā likuma 16.panta 8., 12., 14. un 15.punktā, 23.panta trīspadsmitajā daļā, 24.panta otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.";

papildināt otrās daļas 4.punktu pēc vārda "iestādēm" ar vārdiem "kā arī zvērinātiem tiesu izpildītājiem";

izslēgt otrās daļas 6.punktu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā daļā minētā informācija par nodokļu maksātāja nodokļu parādu gadījumos, kad šis parāds tiek noteikts, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, tiek izpausta pēc tam, kad attiecīgais lēmums kļuvis neapstrīdams vai ir pārsūdzēts tiesā.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Informācijas saņemšana šā panta otrās daļas 5.punktā noteiktajā gadījumā notiek saskaņā ar valsts pārvaldē noteiktajiem sadarbības pamatnoteikumiem vai, ja informācijas apmaiņa notiek starp padotības iestādēm, - saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, norādot sniedzamās informācijas apjomu, izsniegšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību saskaņā ar informācijas pieprasītāja iesniegto pamatojumu."

6. 23.pantā:

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "ja atklājas fakti, kas liecina par dokumentu viltošanu, krāpšanu vai citām krimināli sodāmām darbībām" ar vārdiem "ja uzsākts kriminālprocess par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas var ietekmēt nodokļa apmēra noteikšanu";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "vai nodokļu revīzija (audits) tiek veikta pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma".

7. Izteikt 25.1 pantu šādā redakcijā:

"25.1 pants. Nodokļu pārmaksu dzēšana

Pārmaksātās nodokļa summas pēc tam, kad nodokļu maksātājs likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra, dzēš:

1) valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu pārmaksas - Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes vadītājs;

2) pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas - attiecīgās pašvaldības."

8. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā: 

"30. pants. Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi

(1) Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, katru mēnesi līdz 15.datumam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 3000 latu. Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 10 000 latu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais skaidras naudas lietošanas ierobežojums neattiecas vienīgi uz kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām, kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrību veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem. Minētās komercsabiedrības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā deklarē mēneša laikā veiktos darījumus, kuru kopsumma pārsniedz 10 000 latu.

(3) Šā panta normas neattiecas uz:

1) kredītiestāžu pakalpojumiem;

2) skaidras naudas iemaksām kredītiestādēs šā panta pirmajā daļā minēto darījumu dalībnieku kontos.

(4) Mazumtirdzniecībā veiktajos darījumos šā panta normas attiecināmas tikai uz preču pircēju.

(5) Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, šā panta normas attiecināmas tikai uz pakalpojumu saņēmēju."

9. Izslēgt 34.panta 2.punkta "b" apakš-punktu.

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 88., 89. un 90.punktu šādā redakcijā:

"88. Ja pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību, kura atbilstoši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma II nodaļas noteikumiem attiecīgajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai komercreģistrā un par kuras likvidāciju nav pieņemts lēmums, savus prasījumus komercreģistra iestādei - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram - ir pieteikušas tikai nodokļu administrācijas un šo prasījumu kopsumma nepārsniedz 5000 latu, nodokļu parādi tiek dzēsti, pamatojoties uz komercreģistra iestādes - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra - iesniegumu un tam pievienoto nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu parādiem, norādot katra nodokļu veida pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu, nokavējuma naudu un soda naudu. Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmos nodokļu parādus dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, bet pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu parādus - attiecīgās pašvaldības.

89. Šā likuma 23.panta trešajā daļā minētie nodokļu revīzijas (audita) termiņa ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad nodokļu revīzija (audits) ir uzsākta pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma vai nodokļu administrācija ir saņēmusi kriminālprocesa virzītāja pieprasījumu par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu līdz 2007.gada 1.janvārim.

90. Grozījums šā likuma 29.panta otrajā daļā neattiecas uz soda naudas summām, kuru maksāšanas termiņš iestājies līdz 2006.gada 31.decembrim."

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 19.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 29.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.12.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 29.12.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 08.02.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
150694
01.01.2007
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)