Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.990

Rīgā 2006.gada 5.decembrī (prot. Nr.65 25.§)
Noteikumi par Eiropas Kopienas iniciatīvu "EQUAL"
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" (turpmāk - EQUAL) programmas un programmas papildinājuma izstrādāšanas un apstiprināšanas, projektu apstiprināšanas un ieviešanas, finanšu līdzekļu plānošanas un maksājumu veikšanas, uzraudzības, kontroles, novērtēšanas, ziņošanas par konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtību, kā arī minētajos pasākumos iesaistīto pušu tiesības un pienākumus.

2. EQUAL ieviešanā izmanto Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļus (turpmāk - EQUAL finansējums), kā arī projektu iesniedzēju finanšu līdzekļus, tajā skaitā pašvaldību budžeta līdzekļus un privāto finansējumu.

II. EQUAL ieviešanā iesaistītās institūcijas

3. Šajos noteikumos, Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulā (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (turpmāk - Padomes regula Nr. 1260/1999), un Komisijas 2001.gada 2.marta Regulā (EK) Nr. 438/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes regulai Nr. 1260/1999 attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 438/2001), noteiktās vadošās iestādes funkcijas EQUAL ieviešanai veic Labklājības ministrija.

4. Šajos noteikumos, Padomes regulā Nr. 1260/1999, Komisijas regulā Nr. 438/2001 un Komisijas 2002.gada 27.decembra Regulā (EK) Nr. 2355/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai, noteiktās maksājumu iestādes funkcijas EQUAL ieviešanai veic Valsts kase.

5. Šajos noteikumos un Padomes regulā Nr. 1260/1999 noteiktās uzraudzības komitejas funkcijas EQUAL ieviešanai veic uzraudzības komiteja. Uzraudzības komitejas sastāvu apstiprina labklājības ministrs.

6. Labklājības ministrs, apstiprinot uzraudzības komitejas sastāvu, pēc iespējas nodrošina skaitliski līdzvērtīgu abu dzimumu pārstāvniecību.

7. Uzraudzības komiteju vada vadošās iestādes pārstāvis. Vadošā iestāde veic uzraudzības komitejas sekretariāta funkcijas.

8. Uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar nolikumu. Nolikumu apstiprina ar balsu vairākumu, atklātā balsošanā piedaloties vismaz divām trešdaļām uzraudzības komitejas balsstiesīgo locekļu.

9. Uzraudzības komitejas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj šādu institūciju izvirzītus pārstāvjus:

9.1. vadošā iestāde;

9.2. maksājumu iestāde;

9.3. Ārlietu ministrija;

9.4. Ekonomikas ministrija;

9.5. Finanšu ministrija;

9.6. Iekšlietu ministrija;

9.7. Izglītības un zinātnes ministrija;

9.8. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;

9.9. Tieslietu ministrija;

9.10. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts;

9.11. Valsts cilvēktiesību birojs;

9.12. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība;

9.13. Latvijas Pašvaldību savienība;

9.14. plānošanas reģionu attīstības padomes;

9.15. biedrības, kas pārstāv EQUAL programmas prioritāšu jomas.

10. Uzraudzības komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās:

10.1. Eiropas Komisijas pārstāvis;

10.2. Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;

10.3. Finanšu ministrijas Finanšu kontroles departamenta pārstāvis;

10.4. citi uzraudzības komitejas uzaicināti eksperti.

11. Uzraudzības komitejas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no katras šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10., 9.11., 9.12. un 9.13.apakšpunktā minētās institūcijas. Reģionu attīstības padomes izvirza vienu pārstāvi no katra reģiona.

12. Lai nodrošinātu atklātības principa ievērošanu EQUAL finansējuma piešķiršanā un izmantošanā, veicinātu informācijas apmaiņu starp nevalstisko sektoru un EQUAL vadības un uzraudzības institūcijām, kā arī nodrošinātu samērīgu pārstāvniecības un partnerības principa ievērošanu, uzraudzības komitejas sastāvā iekļauj piecus šo noteikumu 9.15.apakšpunktā minēto biedrību pārstāvjus, kurus vadošā iestāde izvēlas atklāta konkursa kārtībā, izvērtējot biedrību atbilstību šajā punktā minētajiem principiem. Uzraudzības komiteja nodrošina arī citu biedrību pārstāvju viedokļu uzklausīšanu.

III. EQUAL finansējuma saņēmējs

13. Lai saņemtu EQUAL finansējumu, projekta iesniegumu var iesniegt valsts pārvaldes iestādes, juridiskas personas vai personālsabiedrības (turpmāk - partneri), ja tās apvienojušās grupā (turpmāk - partneru grupa). Partneru grupu var veidot ne mazāk kā divi partneri.

14. Vadošā iestāde slēdz līgumu ar vienu no partneriem (turpmāk - EQUAL finansējuma saņēmējs), kuru izvēlas attiecīgā partneru grupa. Līgumā iekļauj šādu informāciju:

14.1. projekta finansēšanas pamatnoteikumi;

14.2. pārskatu iesniegšanas kārtība;

14.3. maksājumu veikšanas kārtība;

14.4. pārbaužu veikšanas kārtība;

14.5. līguma izbeigšanas un grozīšanas kārtība;

14.6. EQUAL finansējuma pieprasījumu iesniegšanas kārtība, kas saskaņota ar maksājumu iestādi;

14.7. cita informācija, kuru puses uzskata par būtisku.

15. EQUAL finansējuma saņēmējs nodrošina EQUAL finansētā projekta ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar vadošo iestādi.

16. Vadošā iestāde, īstenojot tehniskās palīdzības prioritāti, ir tiesīga saņemt EQUAL finansējumu.

IV. EQUAL programmas un programmas papildinājuma izstrādāšana un apstiprināšana

17. Vadošā iestāde vada un koordinē EQUAL programmas un tās grozījumu izstrādi, kā arī saskaņošanu ar uzraudzības komiteju un apstiprināšanu Eiropas Komisijā.

18. Vadošā iestāde izstrādā programmas papildinājumu un tā grozījumus un koordinē to apstiprināšanu uzraudzības komitejā.

V. EQUAL projektu apstiprināšana un ieviešana

19. Vadošā iestāde izstrādā EQUAL finansējuma saņēmēja atlases kritērijus un iesniedz uzraudzības komitejā apstiprināšanai.

20. EQUAL projektu iesniegumus vērtē un finansējumu piešķir, izmantojot šādus projektu iesniegumu atlases veidus:

20.1. atklātu konkursu - vadošā iestāde organizē brīvu sacensību starp EQUAL projektu iesniedzējiem saskaņā ar šo noteikumu 19.punktā minētajiem EQUAL finansējuma saņēmēja atlases kritērijiem un citiem šajos noteikumos ietvertajiem nosacījumiem;

20.2. konkursu nesadalītā finansējuma saņemšanai - vadošā iestāde organizē brīvu sacensību starp EQUAL finansējuma saņēmējiem, ja EQUAL programmas un projektu īstenošana jau ir uzsākta, bet programmas īstenošanai ir pieejami papildu līdzekļi.

21. Projekta iesniegumu iesniedz latviešu valodā, iekļaujot šādu informāciju:

21.1. projekta iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona;

21.2. šo noteikumu 13.punktā minēto partneru nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona;

21.3. projekta kopsavilkums, kas ietver projekta nosaukumu, norādi par projekta atbilstību attiecīgajai EQUAL programmas jomai, plānoto projekta ieviešanas laiku, vietu un izmaksas;

21.4. projekta apraksts, norādot mērķi, mērķauditoriju, projekta rezultātus un to novērtēšanas rādītājus (indikatorus), projekta ietekmi, šo noteikumu 13.punktā minēto partneru atbildības jomas un kārtību, kādā tiek nodrošināta partneru līdzdalība lēmumu pieņemšanā, jaunrades elementus projektā, starptautiskās sadarbības mērķus, projekta rezultātu un iegūtās pieredzes izplatīšanas kārtību, projekta riskus un ilgtspēju, kā arī plānotās aktivitātes projekta īstenošanai;

21.5. projekta atbilstība EQUAL pro­grammas prioritātēm un šīs atbilstības raksturojums, norādot plānoto ieguldījumu EQUAL programmas un programmas papildinājumā izvirzīto mērķu sasniegšanā un prioritāšu ieviešanā;

21.6. projekta ieviešanas kārtība, raksturojot iesaistītā personāla kvalifikāciju un materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī novērtējot projekta īstenošanas kvalitāti;

21.7. projekta izmaksas, atsevišķi norādot izdevumu veidus, laikposmu un finansējuma avotus;

21.8. projekta iesniedzēja parakstīts apliecinājums par tā maksātspēju, finanšu stabilitāti, nodokļu saistību izpildi un sniegtās informācijas patiesumu.

22. Projektu iesniegumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtību nosaka konkursa nolikumā. Konkursa nolikumu izstrādā un apstiprina vadošā iestāde, ievērojot šo noteikumu 19.punktā minētos uzraudzības komitejas apstiprinātos finansējuma saņēmēja atlases kritērijus.

23. Vadošā iestāde apstiprina izvēlētos projektus finansējuma saņemšanai un slēdz līgumu ar EQUAL finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu.

24. Lēmumu par atteikumu apstiprināt projektu projekta iesniedzējs var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Finanšu plānošana valsts budžetā

25. EQUAL finansējumu plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem vadošās iestādes budžetā, atsevišķā valsts budžeta programmā vai apakšprogrammā.

26. Vadošā iestāde plāno valsts budžeta ilgtermiņa saistības un attiecīgā gada EQUAL finansējumu pilnā apmērā saskaņā ar EQUAL programmas finanšu plānu.

27. EQUAL finansējuma saņēmējs var līdzfinansēt EQUAL projektu no saviem līdzekļiem, nepieprasot valsts budžeta finansējumu.

VII. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošana

28. Vadošā iestāde sagatavo pieprasījumu EQUAL finansējuma iekļaušanai valsts budžetā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta pieprasījumu izstrādi.

29. Vadošā iestāde iesniedz valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Finanšu minis­trijā.

30. Vadošā iestāde valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādā atbilstoši EQUAL programmā un programmas papildinājumā paredzētajām prioritātēm, kā arī finansējuma sadalījumam pa gadiem.

31. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā vadošā iestāde iekļauj šādu informāciju:

31.1. EQUAL finansējuma apjoms attiecīgajā gadā;

31.2. valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjoms;

31.3. esošais un nepieciešamais papildu finansējums EQUAL programmā noteikto prioritāšu īstenošanai, ievērojot nosacījumu, ka vispirms nodrošināms finansējums EQUAL līdzfinansēto projektu īstenošanai;

31.4. EQUAL finansēšanas avoti - Eiropas Sociālā fonda finansējums, valsts budžeta finansējums, pašvaldību budžeta līdzekļi un privātais finansējums.

32. Vadošā iestāde sagatavo valsts budžeta ieņēmumu prognozi attiecībā uz EQUAL atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajai maksājumu kārtībai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 438/2001.

VIII. Maksājumu veikšanas kārtība

33. Vadošā iestāde, slēdzot līgumu ar EQUAL finansējuma saņēmēju, ņem vērā apstiprināto valsts budžeta ilgtermiņa sais­tību apjomu.

34. Vadošā iestāde izskata saņemto EQUAL finansējuma pieprasījumu, sagatavo maksājuma uzdevumu par EQUAL finansējuma pārskaitīšanu, norādot pārskaitījuma mērķi un ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz maksājumu iestādē maksājuma veikšanai.

35. Nākamajā darbdienā pēc maksājuma veikšanas maksājumu iestāde sagatavo konta izrakstu par Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļu izmaksu EQUAL projektu īstenošanai un iesniedz vadošajā iestādē.

36. Katra mēneša pirmajā darbdienā maksājumu iestāde sagatavo vadošās iestādes kontu kopsavilkuma pārskatu par kases izdevumiem, norādot kases izdevumus budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas pilnā apjomā, un iesniedz vadošajā iestādē apstiprināšanai.

37. Ja vadošā iestāde konstatē neprecizitātes maksājumu iestādes sagatavotajos konta izrakstos vai kopsavilkumos, tā rakstiski par to informē maksājumu iestādi. Maksājumu iestāde izvērtē konta izrakstus vai kopsavilkumus un, ja nepieciešams, veic attiecīgus labojumus. Precizētos konta izrakstus vai kopsavilkumus iesniedz vadošajā iestādē apstiprināšanai.

38. Ja kopsavilkumā neprecizitātes nav konstatētas, vadošā iestāde piecu darbdienu laikā vienu apstiprināto kopsavilkuma eksemplāru iesniedz maksājumu iestādē.

39. Vadošā iestāde un maksājumu iestāde atbilstoši kompetencei nodrošina finanšu datu uzkrāšanu par EQUAL finansējuma izdevumiem.

40. No Eiropas Komisijas saņemtos Eiropas Sociālā fonda līdzekļus ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

IX. EQUAL projektu finanšu kontrole un audits

41. EQUAL projektu finanšu kontrole šo noteikumu izpratnē ir:

41.1. saskaņā ar EQUAL projektu finansēto darbu, piegāžu un pakalpojumu, kā arī deklarēto izdevumu pārbaudes projekta īstenošanas vietā;

41.2. izlases veida pārbaudes projekta īstenošanas vietā;

41.3. EQUAL noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude.

42. Audits šo noteikumu izpratnē ir EQUAL vadības sistēmas atbilstības un efektivitātes pārbaude.

43. Vadošā iestāde veic šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētās pārbaudes un nosaka to veikšanas pamatprincipus un ziņojumu iesniegšanas kārtību. Šo noteikumu 41.2.apakšpunktā minēto finanšu kontroli un 42.punktā minēto auditu veic vadošās iestādes struktūrvienība, kas nav tieši iesaistīta projekta ieviešanā, maksājumu veikšanā un šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētajās pārbaudēs.

44. Lai nodrošinātu izdevumu sertificēšanas procesu, maksājumu iestāde var veikt šo noteikumu 41.1. un 41.2.apakšpunktā minētās pārbaudes.

45. Finanšu ministrijas struktūrvienība, kuras funkcijas ir nodalītas no maksājumu iestādes, vadošās iestādes, šo noteikumu 41.1. un 41.2.apakšpunktā minēto pārbaužu un 42.punktā minētā audita veicējiem un kura ir tieši pakļauta Finanšu ministrijas valsts sekretāram (turpmāk - neatkarīgā struktūrvienība), veic šo noteikumu 41.3.apakšpunktā minēto noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaudi, sagatavo ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un atzinumu, ievērojot šādus nosacījumus:

45.1. neatkarīgā struktūrvienība izstrādā noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaudes plānu un līdz 2008.gada 20.decembrim iesniedz to vadošajā iestādē un maksājumu iestādē;

45.2. vadošā iestāde līdz 2009.gada 1.februārim iesniedz neatkarīgajā struktūrvienībā un maksājumu iestādē apstiprināšanai noslēguma izdevumu deklarācijas oriģinālu kopā ar apliecinājumu izdevumu sertificēšanai;

45.3. neatkarīgā struktūrvienība trīs darbdienu laikā pēc noslēguma izdevumu deklarācijas saņemšanas iesniedz vadošajā iestādē apstiprinātu noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaudes darba plānu, kurā norādīts:

45.3.1. pārbaudes mērķis un darba apjoms;

45.3.2. plānotais pārbaudes uzsākšanas datums;

45.3.3. plānotais ziņojuma projekta un ziņojuma sagatavošanas datums;

45.3.4. pārbaudei plānotais laiks un pārbaudes veicēja vārds un uzvārds;

45.4. neatkarīgā struktūrvienība veic pārbaudi, lai pārliecinātos par:

45.4.1. vadības un kontroles sistēmas efektivitāti;

45.4.2. iepriekš veikto pārbaužu rezultātiem un to ieteikumu ieviešanu;

45.4.3. noslēguma izdevumu deklarācijas un noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļauto darījumu likumību un pareizību;

45.4.4. EQUAL programmas ieviešanas atbilstību plānošanas dokumen­tiem un tajos noteiktajiem mērķiem;

45.5. neatkarīgā struktūrvienība veic papildu izdevumu izlases veida pārbaudes vai testus, ja pārbaudē nav iespējams pārliecināties par kādu no šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vai ir konstatēti būtiski vadības un kontroles sistēmas trūkumi;

45.6. neatkarīgā struktūrvienība sagatavo ziņojuma projektu un līdz 2009.gada 30.aprīlim iesniedz to saskaņošanai vadošajā iestādē un maksājumu iestādē;

45.7. ja vadošajai iestādei vai maksājumu iestādei ir komentāri par ziņojuma projektu, iestādes tos rakstiski iesniedz neatkarīgajā struktūrvienībā piecu darbdienu laikā no ziņojuma projekta saņemšanas dienas;

45.8. ja neatkarīgā struktūrvienība ir konstatējusi nozīmīgus trūkumus vadības un kontroles sistēmā, vadošā iestāde pēc šo noteikumu 45.6.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas līdz 2009.gada 5.maijam izveido darba grupu, kurā iekļauj vadošās iestādes un maksājumu iestādes pārstāvjus, un informē neatkarīgo struktūrvienību;

45.9. darba grupa izvērtē saņemto informāciju, pieņem attiecīgu lēmumu un līdz 2009.gada 15.maijam informē par to neatkarīgo struktūrvienību;

45.10. neatkarīgā struktūrvienība izvērtē saņemtos vadošās iestādes un maksājumu iestādes komentārus vai šo noteikumu 45.9.apakšpunktā minētās darba grupas pieņemto lēmumu un, ja nepieciešams, precizē ziņojumu;

45.11. pamatojoties uz ziņojumā minēto informāciju, neatkarīgā struktūrvienība sagatavo atzinumu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 438/2001 III pielikuma indikatīvajam modelim;

45.12. neatkarīgā struktūrvienība līdz 2009.gada 25.jūnijam iesniedz maksājumu iestādē sagatavoto ziņojumu un atzinumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai, bet ziņojuma un atzinuma kopiju nosūta vadošajai iestādei.

46. EQUAL projektu finanšu kontroli un auditu var veikt Komisijas regulas Nr. 438/2001 7.panta 3.punkta "c" apakšpunktā minētās personas un iestādes.

47. Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, EQUAL finansējuma saņēmējs un partneri:

47.1. uzrāda pārbaužu veicējiem ar projektu saistītos dokumentus (nodrošina pieeju arī dokumentiem elektroniskā formā);

47.2. nodrošina pieeju finanšu dokumentācijai, telpām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo auditu;

47.3. nodrošina nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu;

47.4. sniedz pārbaužu veicējiem paskaidrojumus par EQUAL projektu izstrādi, īstenošanu un uzraudzību.

48. Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, EQUAL finansējuma saņēmējs un partneri uzglabā ar EQUAL projekta īstenošanu saistītos dokumentus līdz 2016.gada 31.decembrim.

X. EQUAL programmas un projektu īstenošanas uzraudzība

49. EQUAL programmas un projektu īstenošanas uzraudzību nodrošina vadošā iestāde.

50. Vadošā iestāde:

50.1. izveido informācijas sistēmu par EQUAL programmas ieviešanas uzraudzību, nodrošina tās darbību un, saskaņojot ar maksājumu iestādi, nosaka kārtību, kādā tiek uzkrāti dati;

50.2. nodrošina EQUAL finansējuma saņēmēja iesniegtās informācijas pārbaudi un EQUAL finansētā projekta īstenošanas datu uzkrāšanu informācijas sistēmā;

50.3. sagatavo ziņojumu par EQUAL finansēto aktivitāšu izpildes gaitu, analizējot EQUAL programmas ieviešanas problēmas un izstrādājot priekš­likumus EQUAL programmas ieviešanas uzlabošanai;

50.4. katru gadu iesniedz uzraudzības komitejā apstiprināšanai kārtējo ziņojumu, bet programmas noslēgumā - noslēguma ziņojumu par EQUAL programmas ieviešanu.

51. EQUAL finansējuma saņēmējs iesniedz vadošajā iestādē pārskatu par EQUAL finansētā projekta ieviešanas gaitu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi vadošā iestāde un EQUAL finansējuma saņēmējs.

XI. EQUAL programmas un projektu īstenošanas novērtēšana

52. Vadošā iestāde:

52.1. organizē sākotnējo novērtēšanu, lai radītu tiesisko, ekonomisko un sociālo pamatojumu EQUAL finansēto pasākumu sagatavošanai;

52.2. organizē pastāvīgo novērtēšanu, lai izvērtētu EQUAL vadības un uzraudzības sistēmu, EQUAL programmas īstenošanas gaitu un rezultātus;

52.3. piedalās Eiropas Komisijas organizētajā noslēguma novērtēšanā, lai pēc EQUAL finansēto pasākumu pabeigšanas novērtētu piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti un lietderību, kā arī to ietekmi uz valsts sociāli ekonomisko attīstību.

53. Vadošajai iestādei ir tiesības organizēt EQUAL programmas prioritāšu tematisko novērtēšanu.

54. EQUAL finansējuma saņēmējs nodrošina EQUAL projekta īstenošanas novērtēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi vadošā iestāde un EQUAL finansējuma saņēmējs.

XII. EQUAL finansēto projektu ieviešanā konstatēto neatbilstību izvērtēšanas kārtība

55. Vadošā iestāde un maksājumu iestāde nodrošina efektīvas vadības un kontroles sistēmas izveidošanu, lai nepieļautu vai novērstu jebkādas neatbilstības projektu ieviešanā.

56. Neatbilstība šo noteikumu izpratnē ir jebkurš EQUAL programmas īstenošanu reglamentējošā Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas tiesību akta pārkāpums, kurš radies EQUAL finansējuma saņēmēja, vadošās iestādes vai maksājumu iestādes darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ un kuram ir vai varētu būt negatīva ietekme uz Eiropas Kopienas budžetu šādos gadījumos:

56.1. ja EQUAL finansējuma saņēmējam veikti maksājumi, kas atzīti par nepareizi, nelikumīgi, projektā neplānoti, neattiecināmi vai neattaisnoti veiktiem izdevumiem (turpmāk - neatbilstoši veikti izdevumi);

56.2. ja ir konstatētas sistēmiskas neatbilstības, kas var rasties citu projektu ieviešanā;

56.3. ja ir pamatotas aizdomas par krāpšanu (Komisijas 2005.gada 12.decembra Regulas (EK) Nr. 2035/2005, ar ko groza Komisijas Regulu Nr. 1681/94 (turpmāk - Komisijas regula Nr. 2035/2005) 1.pantā minētās definīcijas izpratnē).

57. Vadošā iestāde un maksājumu iestāde izvērtē katru konstatēto neatbilstību un saskaņā ar Komisijas 1994.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1681/94 par pārkāpumiem struktūrpolitikas finansēšanā un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu, un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1681/94) 3. un 5.pantu šādos gadījumos sagatavo ceturkšņa ziņojumu (pielikums):

57.1. ja EQUAL finansējuma saņēmējam veikti maksājumi, kas atzīti par neatbilstoši veiktiem izdevumiem, un tos nevar ieturēt no projekta nākamā vai kārtējā starpposma maksājuma vai noslēguma maksājuma EQUAL finansējuma saņēmējam;

57.2. Komisijas regulas Nr. 1681/94 4.pantā minētajos gadījumos;

57.3. ja EQUAL finansējuma saņēmējam veikti maksājumi, kas atzīti par neatbilstoši veiktiem izdevumiem, un to kopējā summa latos, piemērojot valūtas konvertācijas kursu, kas noteikts Komisijas regulas Nr. 2035/2005 1.panta 10.punktā:

57.3.1. ir lielāka par 10000 eiro;

57.3.2. ir mazāka par 10000 eiro, bet neatbilstība konkrētā projekta ietvaros konstatēta atkārtoti;

57.4. ja konstatētas sistēmiskas neatbilstības, kas var rasties citu projektu ieviešanā;

57.5. ja ir pamatotas aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību.

58. Maksājumu iestāde par tās konstatētajām neatbilstībām rakstiski informē vadošo iestādi šādos termiņos:

58.1. šo noteikumu 57.1. un 57.2.apakšpunktā minētajos gadījumos - nekavējoties;

58.2. šo noteikumu 57.3., 57.4. un 57.5.apakš­punktā minētajos gadīju­mos - divu nedēļu laikā pēc neatbilstības fakta konstatēšanas, nosūtot vēstuli, kurā norāda projekta nosaukumu un līguma numuru, izdevumu pozīciju, neatbilstoši veikto izdevumu summu un neatbilstības aprakstu.

59. Ja attiecīgajā ceturksnī nav konstatētas neatbilstības, maksājumu iestāde rakstiski par to informē vadošo iestādi šādos termiņos:

59.1. par kārtējā gada I ceturksni - līdz 1.maijam;

59.2. par kārtējā gada II ceturksni - līdz 1.augustam;

59.3. par kārtējā gada III ceturksni - līdz 1.novembrim;

59.4. par kārtējā gada IV ceturksni - līdz nākamā gada 1.februārim.

60. Vadošā iestāde, izvērtējot maksājumu iestādes sniegto informāciju par konstatētajām neatbilstībām vai citu vadošās iestādes rīcībā esošo informāciju, ja nepieciešams:

60.1. pieprasa papildu informāciju;

60.2. veic finanšu kontroles un auditu, lai pārliecinātos par neatbilstību atklāšanas un novēršanas pasākumu efektivitāti un pietiekamību;

60.3. ierosina papildu kontroles pasākumus.

61. Vadošā iestāde reģistrē informāciju par tās un maksājumu iestādes konstatētajām neatbilstībām un ievada to EQUAL informācijas sistēmā.

62. Ja, sagatavojot ceturkšņa ziņojumu, visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija nav pieejama vai par iepriekšējo ceturksni iesniegtajā ceturkšņa ziņojumā iekļauto informāciju nepieciešams aktualizēt un papildināt, vadošā iestāde un maksājumu iestāde nodrošina trūkstošās vai aktualizētās informācijas iekļaušanu nākamajos aktualizētajos ceturkšņa ziņojumos.

63. Ja maksājumu iestāde, pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestādes sniegto atzinumu vai veicot papildu pārbaudes, vai ņemot vērā citus EQUAL programmas vadības pasākumus vai iegūto papildu informāciju, uzskata attiecīgajā ceturkšņa ziņojumā aprakstīto neatbilstību par slēgtu, tā par to informē vadošo iestādi, sagatavojot kārtējo vai pēdējo ceturkšņa ziņojumu, un pamato, kāpēc neatbilstība ir uzskatāma par slēgtu.

64. Vadošā iestāde nodrošina Eiropas Komisijas un Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja informēšanu par konstatētajām neatbilstībām Komisijas regulā Nr. 2035/2005 noteiktajā kārtībā.

65. Vadošā iestāde nosūta maksājumu iestādei šo noteikumu 57.punktā minētā ceturkšņa ziņojuma kopiju par konstatētajām neatbilstībām.

XIII. Lēmuma pieņemšana par projekta ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu, norakstīšanu vai atgūšanu

66. Vadošā iestāde izvērtē neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti un pieņem lēmumu par:

66.1. neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu, ja atgūstamo summu ir iespējams ieturēt no projekta nākamā maksājuma vai kārtējā starpposma maksājuma, vai noslēguma maksājuma EQUAL finansējuma saņēmējam;

66.2. neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu uz izdevumiem, ja atgūstamā summa vienam projektam par vienu neatbilstību nepārsniedz 50 latu;

66.3. neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ja tos nav iespējams ieturēt.

67. Šo noteikumu 66.3.apakšpunktā minētajā lēmumā vadošā iestāde norāda šādas ziņas:

67.1. lēmuma adresāts;

67.2. projekta nosaukums un numurs;

67.3. faktu konstatējums;

67.4. neatbilstoši veikto izdevumu summa, tai skaitā:

67.4.1. Eiropas Sociālā fonda finansējuma daļa;

67.4.2. valsts budžeta finansējuma daļa;

67.5. atgūstamā summa, tai skaitā:

67.5.1. Eiropas Sociālā fonda finansējuma daļa;

67.5.2. valsts budžeta finansējuma daļa;

67.6. atgūšanas termiņš;

67.7. neatbilstoši veikto izdevumu summa, kas pārskaitāma Eiropas Komisijai, ja vadošajā iestādē no Eiropas Komisijas ir saņemts paziņojums par līdzekļu atmaksāšanu;

67.8. lēmuma pamatojums.

68. Ja pieņemts šo noteikumu 66.2.apakš­punktā minētais lēmums, vadošā iestāde sagatavo attiecīgu grāmatvedības izziņu, kurā norāda datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi norakstīti uz izdevumiem. Minēto datumu uzskata par to atgūšanas datumu.

69. Vadošā iestāde triju darbdienu laikā informē maksājumu iestādi par šo noteikumu 66.punktā minētajiem lēmumiem.

70. Vadošā iestāde par šo noteikumu 66.1.apakšpunktā minēto lēmumu informē EQUAL finansējuma saņēmēju, kura rīcībā ir konstatēta neatbilstība, norādot ieturamo līdzekļu apmēru un termiņu.

71. Saskaņā ar šo noteikumu 66.1.apakš­punktā minēto lēmumu vadošā iestāde ietur neatbilstoši veiktos izdevumus no EQUAL finansējuma saņēmējam paredzētā nākamā vai kārtējā starpposma maksājuma, vai noslēguma maksājuma.

72. Vadošā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 66.punktā minēto lēmumu pieņemšanas ievada par tiem ziņas EQUAL informācijas sistēmā.

XIV. Neatbilstoši veikto izdevumu uzskaites un atgūšanas kārtība

73. Vadošā iestāde nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu saskaņā ar šo noteikumu 66.3.apakšpunktā minēto lēmumu.

74. Vadošā iestāde atver Valsts kasē kontu neatbilstoši veikto izdevumu atmaksai.

75. Vadošā iestāde uzrauga, lai EQUAL finansējuma saņēmējs saskaņā ar šo noteikumu 66.3.apakšpunktā minēto lēmumu atmaksātu neatbilstoši veiktos izdevumus, ieskaitot tos šo noteikumu 74.punktā minētajā kontā.

76. Ja EQUAL finansējuma saņēmējs ir budžeta iestāde un vadošā iestāde nevar nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu, tos atgūst šādā kārtībā:

76.1. vadošā iestāde nosūta Finanšu ministrijai šo noteikumu 57.punktā minētā ceturkšņa ziņojuma kopiju;

76.2. Finanšu ministrija nosūta ceturkšņa ziņojumā iekļauto informāciju Valsts kontrolei un tās augstākās iestādes vadītājam, kam pakļauta budžeta iestāde, kura veikusi neatbilstošus izdevumus;

76.3. vadošā iestāde informē Ministru kabinetu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

77. Ja EQUAL finansējuma saņēmējs nav budžeta iestāde, neatbilstoši veiktos izdevumus atgūst šādā kārtībā:

77.1. vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 66.3.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas sagatavo un nosūta EQUAL finansējuma saņēmējam vadošās iestādes pieprasījumu par līdzekļu atmaksāšanu, norādot atmaksājamo summu, maksājuma termiņu un kontu, kurā ieskaitāms maksājums;

77.2. ja EQUAL finansējuma saņēmējs līdzekļus laikus neatmaksā, vadošā iestāde lemj par turpmāko rīcību neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai;

77.3. ja EQUAL finansējuma saņēmējs līdzekļus neatmaksā arī mēneša laikā pēc noteiktā atmaksas termiņa, vadošā iestāde lemj par tiesvedības procesa uzsākšanu ar EQUAL finansējuma saņēmēju.

78. Ja EQUAL finansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus nevar atmaksāt šo noteikumu 66.3.apakšpunktā minētajā lēmumā norādītajā termiņā un apmērā, lēmumu pārskata šādā kārtībā:

78.1. EQUAL finansējuma saņēmējs informē vadošo iestādi par nepieciešamajām izmaiņām šo noteikumu 66.3.apakšpunktā minētajā lēmumā norādītajā termiņā;

78.2. vadošā iestāde izvērtē iesniegto informāciju un, ja nepieciešams, septiņu darbdienu laikā pēc tās saņemšanas pieņem lēmumu par izmaiņu izdarīšanu šo noteikumu 66.3.apakšpunktā minētajā lēmumā;

78.3. vadošā iestāde triju darbdienu laikā pēc izmaiņu izdarīšanas nosūta šo noteikumu 78.2.apakšpunktā minētā lēmuma kopiju maksājumu iestādei;

78.4. vadošā iestāde triju darbdienu laikā informē par šo noteikumu 78.2.apakš­punktā minēto lēmumu EQUAL finansējuma saņēmēju, kura rīcībā ir konstatēta neatbilstība.

79. Ja EQUAL finansējuma saņēmējs, kas nav budžeta iestāde, kalendāra mēneša laikā pēc šo noteikumu 66.3.apakšpunktā minētajā lēmumā norādītā termiņa beigām nevar atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus un nevienojas par lēmumā minētā termiņa pagarināšanu, vadošā iestāde lemj par turpmāko rīcību.

80. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu (izņemot šo noteikumu 66.1. un 66.2.apakšpunktā un 76.punktā minētos gadījumus) uzskata datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksāti šo noteikumu 74.punktā minētajā kontā. Atgūto summu pārrēķina eiro, ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktus par eiro izmantošanas kārtību struktūrfondu budžeta pārvaldībā.

81. Šo noteikumu 76.punktā minētajā gadījumā par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad Finanšu ministrija nosūta attiecīgu informāciju Valsts kontrolei un tās augstākās iestādes vadītājam, kam pakļauta budžeta iestāde, kura veikusi neatbilstošus izdevumus.

82. Līdz kārtējā gada trešajai darbdienai maksājumu iestāde informē vadošo iestādi par valsts budžeta ieņēmumu kontu, kurā atmaksājami atgūtie līdzekļi. Ja tiek mainīti valsts budžeta ieņēmumu konta rekvizīti, maksājumu iestāde triju darbdienu laikā par to informē vadošo iestādi.

83. Triju darbdienu laikā pēc līdzekļu ieskaitīšanas šo noteikumu 74.punktā minētajā kontā vadošā iestāde iesniedz maksājumu iestādē maksājumu uzdevumu par atgūtā Eiropas Kopienas un valsts budžeta finansējuma ieskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos. Maksājumu iestāde nodrošina maksājuma uzdevuma izpildi triju darbdienu laikā pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas. Maksājumu iestāde nodrošina atgūtās EQUAL finansējuma summas atmaksu attiecīgajā EQUAL finansējuma kontā.

84. Vadošā iestāde nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.990

01.JPG (83859 bytes)

02.JPG (76227 bytes)

03.JPG (78933 bytes)

Labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Eiropas Kopienas iniciatīvu "EQUAL" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 990Pieņemts: 05.12.2006.Stājas spēkā: 20.12.2006.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 19.12.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
150045
20.12.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)