Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par 1999.gada 30.jūnija Protokolu Eiropas līgumam

1.pants. 1999.gada 30.jūnijā Briselē parakstītais Protokols Eiropas līgumam, kas izveido asociāciju starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas kopienām un to dalībvalstīm, no otras puses, par tirdzniecības nosacījumu izlīdzināšanu, ņemot vērā Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā un Urugvajas raunda sarunu par lauksaimniecības precēm rezultātus, kā arī ieviestos uzlabojumus esošajos preferenciālajos līgumos (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 16.decembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 1999.gada 30.decembrī
PROTOKOLS EIROPAS LĪGUMAM,
kas izveido asociāciju starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no otras puses, par tirdzniecības nosacījumu izlīdzināšanu, ņemot vērā Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā un Urugvajas Raunda sarunu par lauksaimniecības precēm rezultātus, kā arī esošajos preferenciālajos līgumos ieviestos uzlabojumus

Latvijas Republika, (turpmāk tekstā - "Latvija"), no vienas puses, un

Eiropas Kopiena, (turpmāk tekstā - "Kopiena"), no otras puses,

Ievērojot, ka Eiropas līgums, kas izveido asociāciju starp Latvijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no otras puses, (turpmāk tekstā - "Līgums") ir parakstīts Luksemburgā, 1995.gada 12.jūnijā,

Ievērojot, ka Austrijas Republika, Somijas Republika un Zviedrijas Karaliste no 1995. gada 1. janvāra ir iestājušās Eiropas Savienībā,

Ievērojot, ka, saskaņā ar 76., 102. un 128. Iestāšanās Akta pantiem, Austrijas Republikai, Somijas Republikai un Zviedrijas Karalistei no 1995.gada 1.janvāra jāievēro nosacījumi, kurus paredz Kopienas noslēgtie preferenciālie līgumi ar noteiktām trešajām valstīm, to skaitā arī ar Latviju,

Ievērojot, ka Latvija, no vienas puses, kopš 1995.gada 1.janvāra ir pieņēmusi pārejas nosacījumus autonomu tarifu kvotu veidā, ņemot vērā preferenciālo tarifu režīmu, kuru Latvija piemēro attiecībā uz Austrijas Republiku, Somijas Republiku un Zviedrijas Karalisti tirdzniecībā ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, un Kopiena, no otras puses, no 1995.gada 1.janvāra ir pieņēmusi pārejas nosacījumus autonomu tarifu kvotu veidā, balstoties uz preferenciālajām tarifu koncesijām, kuras attiecībā uz Latviju tiek piemērotas Austrijas Republikā, Somijas Republikā un Zviedrijas Karalistē,

Ievērojot, ka Kopienas saistības, kuras izriet no Urugvajas Raunda sarunu rezultātiem, paredz izmaiņas muitas tarifu režīmā, proti, attiecībā uz lauksaimniecības produktu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu importu Kopienā,

Ievērojot, ka Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanās Eiropas Savienībā un Urugvajas Raunda sarunu rezultātu piemērošana var skart Līgumā paredzētās divpusējās koncesijas, kuras tādēļ ir jāmaina, pieņemot Protokolu par tirdzniecības nosacījumu izlīdzināšanu,

Ievērojot, ka Kopiena kopš 1996.gada 1.jūlija ir pieņēmusi pārejas un autonomus pasākumus, ieviešot noteiktas atlaides Kopienas tarifu kvotu veidā noteiktiem lauksaimniecības produktiem un paredzot Līgumā par brīvo tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītajiem jautājumiem ar Latviju ietverto lauksaimniecības atlaižu piemērošanu uz pagaidu un autonomu nosacījumu pamata, lai ievērotu Urugvajas Raunda daudzpusējo tirdzniecības sarunu ietvaros noslēgto Lauksaimniecības līgumu; ievērojot, ka šos atvieglojumus, sākot ar šī Protokola spēkā stāšanās brīdi, aizstās šajā Protokolā paredzētās koncesijas,

Ievērojot, ka Padome ir pieņēmusi 22.decembra lēmumu Nr. 96/223/EC no 1995.gada 1.janvāra uz pagaidu nosacījumiem piemērot Eiropas Kopienas vārdā Komisijas noslēgto divpusējo Līgumu par tekstilpreču tirdzniecību, kurš paredz izmaiņas Līguma par tekstilpreču tirdzniecību Protokolā I, lai ņemtu vērā Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā,

IR NOLĒMUŠAS, savstarpēji vienojoties, noteikt izmaiņas, kas jāveic Līguma tirdzniecības nosacījumos, ņemot vērā, pirmkārt, Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iestāšanos Eiropas Savienībā un, otrkārt, Urugvajas Raunda lauksaimniecības sarunu rezultātu stāšanos spēkā un šim nolūkam ir nozīmējušas sekojošas pilnvarotās personas:

no Eiropas Kopienas:

Dītrihs fon Kiavs,
vēstnieks, Vācijas Federatīvās Republikas pastāvīgais pārstāvis, Pastāvīgo pārstāvju komitejas priekšsēdētājs,

Ginters Burghardts,
Eiropas Kopienu Komisijas Ārējo politisko attiecību ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors,

no Latvijas Republikas:

Andris Piebalgs,
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, Latvijas Republikas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājs,

kuras pēc pienācīgi sastādītu pilnvaru apmaiņas,

IR VIENOJUŠĀS PAR SEKOJOŠO:

1. pants

(Tekstilpreces)

1. Līguma Pielikums V par tekstilprecēm ir aizstāts ar tekstu, kurš ietverts šī Protokola Pielikumā A.

2. pants

Attiecībā uz pārstrādātajām lauksaimniecības precēm:

1. Līguma Protokols 2 ir aizstāts ar tekstu, kas ietverts šī Protokola Pielikumā B.

2. Līguma 9. panta 1. paragrāfs ir aizstāts ar sekojošu tekstu:

"1. Šajā nodaļā paredzētie nosacījumi tiek piemēroti attiecībā uz Latvijā un Kopienā ražotiem produktiem, kuri uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 25. - 97. grupās, izņemot produktus, kuri uzskaitīti Pielikumā 1 un Protokolā 2."

3. Līguma 17. pants un Līguma VI Pielikums ir anulēti.

4. Līguma 18. panta 2.paragrāfs ir aizstāts ar sekojošu tekstu:

"2. "Lauksaimniecības produkti" nozīmē produktus, kuri uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 1.-24. grupās un produktus, kuri uzskaitīti Pielikumā1 un Protokolā 2, abos gadījumos neietverot zvejas produkciju 22. panta 2. paragrāfa nozīmē."

3. pants

Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem:

1. Līguma 20. panta 2. paragrāfs ir aizstāts ar sekojošu tekstu:

"2. Lauksaimniecības produktu koncesijas, kuras Latvija un Kopiena uz līdztiesiskas un harmoniskas vienošanās pamata piešķir viena otrai, ir fiksētas Pielikumā Va (Kopienas koncesijas), kā arī Pielikumos X un XI (Latvijas koncesijas). "

2. Līguma Pielikums Va ir ietverts šī Protokola Pielikumā C.

3. Līguma Pielikumi VII, VIII un IX ir anulēti.

4. pants

Līguma Pielikums XII par zvejas produktiem ir aizstāts ar tekstu, kas iekļauts šā Protokola Pielikumā D.

5. pants

Šī Protokola Pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa, un šis Protokols ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

6. pants

Šo Protokolu Latvija un Kopiena apstiprinās saskaņā ar abu līgumslēdzēju pušu teritorijās nepieciešamajām procedūrām. Līgumslēdzējas puses veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šī Protokola saistības.

7. pants

Šis Protokols stāsies spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad puses būs apmainījušās ar rakstiskiem paziņojumiem par 6. pantā minēto procedūru izpildīšanu.

8. pants

Šis Protokols ir sastādīts divos eksemplāros angļu, dāņu, flāmu, franču, grieķu, itāļu, latviešu, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodās, un katrs no šiem tekstiem ir vienādi autentisks.

Parakstīts Briselē, jūnija trīsdesmitajā dienā, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit devītajā gadā.

PIELIKUMS A
Pielikums V
Latvijas izcelsmes tekstila preču saraksts, uz kurām tiek attiecināti Kopienas tarifu "griesti"
KategorijaCN/TARIC kods

Apraksts

Tarifu "griesti"

15204 11 00Kokvilnas dzija, neparedzēta2262
5204 19 00mazumtirdzniecībai(tonnas)
5205
5206
5604 90 00*50
25208Austie kokvilnas audumi, izņemot marli,2758
5209frotē, šauri austos, uzkārstos, šenila audumus,(tonnas)
5210tilla un citus tīklaudumus
5211
5212
5811 00 00*91
*92
6308 00 00*11
*19
35512Audumi no sintētiskajām šķiedrām630
5513(štāpeļšķiedrām vai atlikām), izņemot šauri(tonnas)
5514austos un uzkārstos audumus (ieskaitot frotē
5515audumus) un šenila audumus
5803 90 30
5905 00 70*10
6308 00 00*20
46105 10 00Krekli, T-krekli, dažāda veida plānie džemperi2291
6105 20 10un puloveri (izņemot no aitas vilnas vai citu(1000
6105 20 90dzīvnieku smalkvilnas), vestes un līdzīgi adītigab.)
6105 90 10vai tamborēti izstrādājumi
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6110 20 10
6110 30 10
56101 10 90Džerseji, puloveri, svīteri, vestes, jakas,2019
6101 20 90pidžamjakas un džemperi (izņemot žaketes un(1000
6101 30 90bleizerus), siltās vējjakas, pusjakas un līdzīgi adītigab.)
6102 10 90vai tamborēti izstrādājumi
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
66203 41 10Austa auduma vīriešu vai zēnu bridžbikses, šorti2064
6203 41 90(izņemot peldbikses) un bikses, ieskaitot garās(1000
6203 42 31bikses, austas sieviešu un meiteņu bikses no vilnas,gab.)
6203 42 33kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām, sporta bikses
6203 42 35ar oderi, izņemot 16. un 29. kategorijā klasificētās,
6203 42 90no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42
76106 10 00Austas, adītas vai tamborētas sieviešu vai meiteņu1085
6106 20 00blūzes, krekli vai kreklblūzes, no vilnas, kokvilnas(1000
6106 90 10vai mākslīgajām šķiedrāmgab.)
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
86205 10 00Vīriešu un zēnu krekli no vilnas, kokvilnas vai1984
6205 20 00mākslīgajām šķiedrām, izņemot adītus vai tamborētus(1000
6205 30 00gab.)
95802 11 00Austie frotē dvieļaudumi un līdzīgi austie frotē176
5802 19 00kokvilnas audumi; kokvilnas frotē auduma(tonnas)
6302 60 00*90izstrādājumi tualetei un virtuvei un tamlīdzīgi
frotē izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus
156202 11 00Sieviešu vai meiteņu mēteļi, lietusmēteļi un citi274
6202 12 10*90mēteļi, apmetņi un pelerīnas; žaketes un bleizeri(1000
6202 12 90*90no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām tekstilšķiedrāmgab.)
6202 13 10*90(izņemot 21. kategorijas parkas), izņemot adītus vai
6202 13 90*90tamborētus
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00
166203 11 00Vīriešu vai zēnu uzvalki vai komplekti, izņemot105
6203 12 00adītus vai tamborētus, no vilnas, kokvilnas vai(1000
6203 19 10mākslīgajām šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmus;gab.)
6203 19 30oderēti vīriešu vai zēnu sporta kostīmi ar vienlaidus
6203 21 00tāda paša auduma virsmu no kokvilnas vai
6203 22 80mākslīgajām šķiedrām
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31
176203 31 00Vīriešu vai zēnu žaketes, atskaitot vestes un137
6203 32 90sporta jakas, izņemot adītas vai tamborētas, no(1000
6203 33 90vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrāmgab.)
6203 39 19
206302 21 00Gultas veļa, izņemot adītu vai tamborētu243
6302 22 90(tonnas)
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90
396302 51 10Galda, tualetes un virtuves izstrādājumi no123
6302 51 90auduma, izņemot adītus vai tamborētus, kā arī(tonnas)
6302 53 90izņemot frotē dvieļus un dvieļus no līdzīgiem
6302 59 00*20kokvilnas frotē audumiem
6302 59 00*90
6302 91 10
6302 91 90
6302 93 90
6302 59 00*20
6302 99 00*90
106111 10 10Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, adīti vai tamborēti1537
6111 20 10(1000
6111 30 10gab.)
6111 90 00*11
6116 10 80
6116 10 20
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 00
6116 99 00
126115 12 00Zeķbikses, zeķes, golfzeķes, īszeķes, pēdzeķes3365
6115 19 00un citi zeķu veidi, adītas vai tamborētas,(1000
6115 19 90izņemot bērnu zeķes, tai skaitā elastīgās zeķespāri
6115 20 11limniekiem ar vēnu paplašinājumiem, izņemotvai
6115 20 9070. kategorijā uzskaitītos izstrādājumusgab.)
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00
136107 11 00Vīriešu vai zēnu apakšbikses vai īsbikses,2273
6107 12 00sieviešu vai meiteņu biksītes vai īsbikses,(1000
6107 19 00adītas vai tamborētas, no vilnas, kokvilnasgab.)
6108 21 00vai mākslīgajām šķiedrām
6108 22 00
6108 29 00
146201 11 00Vīriešu vai zēnu austa auduma mēteļi,56
6201 12 10*90lietusmēteļi un cita veida mēteļi, apmetņi un(1000
6201 12 90*90pelerīnas no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajāmgab.)
6201 13 10*90tekstilšķiedrām (izņemot 21. kategorijas parkas)
6201 13 90*90
6210 20 00
186207 11 00Vīriešu vai zēnu apakškrekli, apakšbikses,114
6207 19 00īsbikses, naktskrekli, pidžamas, halāti, rītasvārki(tonnas)
6207 21 00un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot adītus vai
6207 22 00tamborētus
6207 29 00
6207 91 00
6207 91 90
6207 92 00
6207 99 00Sieviešu vai meiteņu apakškrekli, kombinē,
6208 11 00apakšsvārki, īsbikses, apakšbikses, naktskrekli,
6208 19 10pidžamas, negližē, halāti, rītasvārki un līdzīgi
6208 19 90izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91 11
6208 91 19
6208 92 10
6208 92 90
6208 99 00
196213 20 00Kabatlakati, izņemot adītus vai tamborētus1746
6213 90 00(1000
gab.)
216201 12 10*10Parkas, anoraki, vējjakas, pusjakas un tamlīdzīgi663
6201 12 90*10izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus, no(1000
6201 13 10*10vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām; sportagab.)
6201 13 90*10jakas ar oderi, citas kā 16. vai 29. Kategorijās
6201 91 00klasificētās, no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
6201 92 00
6201 93 00
6202 12 10*10
6202 12 90*10
6202 13 10*10
6202 13 90*10
6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00
6211 32 41
6211 33 41
6211 42 41
6211 43 41
225508 10 11Dzija no sintētiskas štāpeļšķiedras vai tās664
5508 10 19atlikām, kas nav paredzēta mazumtirdzniecībai(tonnas)
5509 11 00
5509 12 00
5509 21 10
5509 21 90
5509 22 10
5509 22 90
5509 31 10
5509 31 90
5509 32 10
5509 32 90
5509 41 10
5509 41 90
5509 42 10
5509 42 90
5509 51 00
5509 52 10
5509 52 90
5509 53 00
5509 59 00
5509 61 10
5509 61 90
5509 62 00
5509 69 00
5509 91 10
5509 91 90
5509 92 00
5509 99 00
235508 20 10Dzija no mākslīgās štāpeļšķiedras vai tās atlikām,308
5510 11 00kas nav paredzēta mazumtirdzniecībai(tonnas)
5510 12 00
5510 20 00
5510 30 00
5510 90 00
246107 21 00Vīriešu vai zēnu naktskrekli, pidžamas, halāti,511
6107 22 00rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi, adīti vai(1000
6107 29 00tamborēti Sieviešu vai meiteņu naktskrekli,gab.)
6107 91 00pidžamas, negližē, halāti, rītasvārki un līdzīgi
6107 91 90izstrādājumi, adīti vai tamborēti
6107 92 00
6107 99 00*10
6108 31 10
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 00
6108 91 90
6108 92 00
6108 99 10
266104 41 00Sieviešu vai meiteņu kleitas no vilnas, kokvilnas413
6104 42 00vai mākslīgajām šķiedrām(1000
6104 43 00gab.)
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
276104 51 00Sieviešu vai meiteņu svārki, tai skaitā bikšu svārki339
6104 52 00(1000
6104 53 00gab.)
6104 59 00
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59 10
286103 41 10Bikses, kombinezoni ar lencēm, bridža bikses226
6103 41 90un šorti (izņemot peldkostīmus), adīti vai(1000
6103 42 10tamborēti, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrāmgab.)
6103 42 90
6103 43 10
6103 43 90
6103 49 10
6103 49 91
6104 61 10
6104 61 90
6104 62 10
6104 62 90
6104 63 10
6104 63 90
6104 69 10
6104 69 91
296204 11 00Sieviešu vai meiteņu kostīmi vai komplekti,127
6204 12 00izņemot adītus vai tamborētus, no vilnas,(1000
6204 13 00kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām, izņemotgab.)
6204 19 10slēpošanas kostīmus; oderēti sieviešu vai meiteņu
6204 21 00sporta kostīmi ar vienlaidus tāda paša auduma
6204 22 80virsmu, no kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31
316212 10 00Auduma, adīti vai tamborēti krūšturi1090
(1000
gab.)
325801 10 00Uzkārstie un šenila audumi (citi kā frotē dvieļi90
5801 21 00vai kokvilnas frotē audumi un šauri austie(tonnas)
5801 22 00audumi) un plūksnainās tekstilvirsmas no vilnas,
5801 23 00kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 34 00
5801 35 00
5801 36 00
5802 20 00
5802 30 00
335407 20 11Austie audumi no sintētiskās šķiedras diegiem,242
6305 32 81kas iegūti no polietilēna vai polipropilēna lentām(tonnas)
6305 33 91vai līdzīgiem materiāliem, šaurāki par 3 m; maisi
6305 32 89un somas preču iesaiņošanai, neadīti vai netamborēti,
6305 33 99ražoti no lentām vai līdzīgiem materiāliem
345407 20 19Austi audumi no sintētiskās šķiedras diegiem,8
kas iegūti no polietilēna vai polipropilēna lentām(tonnas)
vai līdzīgiem materiāliem, 3 m plati vai platāki
355407 10 00Sintētiskās šķiedras (viendabīgas) audumi,264
5407 20 90citi kā riepām paredzētie un 114. kategorijā klasificētie(tonnas)
5407 30 00
5407 41 00
5407 42 00
5407 43 00
5407 44 00
5407 51 00
5407 52 00
5407 53 00
5407 54 00
5407 61 10
5407 61 30
5407 61 50
5407 61 90
5407 69 90
5407 71 00
5407 72 00
5407 73 00
5407 74 00
5407 81 00
5407 82 00
5407 83 00
5407 84 00
5407 91 00
5407 92 00
5407 93 00
5407 94 00
5811 00 00*95
5905 00 70*90
365408 10 00Mākslīgās šķiedras (viendabīgās) audumi,58
5408 21 00izņemot riepām paredzētos un 114. kategorijā klasificētos(tonnas)
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
5811 00 00*96
5905 00 70*20
375516 11 00Mākslīgās štāpeļšķiedras audumi386
5516 12 00(tonnas)
5516 13 00
5516 14 00
5516 21 00
5516 22 00
5516 23 10
5516 23 90
5516 24 00
5516 31 00
5516 32 00
5516 33 00
5516 34 00
5516 41 00
5516 42 00
5516 43 00
5516 44 00
5516 91 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00
5803 90 50
5905 00 70*30
38 A6002 43 11Adīti vai tamborēti sintētiskie aizkaru audumi,22
6002 93 10tanī skaitā tilla audumi(tonnas)
38 B6303 91 00*10Tilla aizkari, izņemot adītos vai tamborētos1
6303 92 90*10(tonna)
6303 99 90*20
406303 91 00*91Austie aizkari (tanī skaitā drapējumi), aizkari47
6303 92 90*90interjeram, gultu baldahīni un citi izstrādājumi(tonnas)
6303 99 90*31mēbelēm, izņemot adītus vai tamborētus,
*39no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
*90
6304 19 10
6304 19 90*91
6304 92 00
6304 93 00*90
6304 99 00*92
415401 10 11Dzija no sintētiskiem pavedieniem, neparedzēta750
5401 10 19mazumtirdzniecībai, izņemot neteksturētos(tonnas)
5402 10 10monopavedienus, negrodotos vai ar grodumu
5402 10 90ne vairāk kā 50 uz metru
5402 20 00
5402 31 10
5402 31 30
5402 31 90
5402 32 00
5402 33 10
5402 33 90
5402 39 10
5402 39 90
5402 49 10
5402 49 91
5402 49 99
5402 51 10
5402 51 30
5402 51 90
5402 52 10
5402 52 90
5402 59 10
5402 59 90
5402 61 10
5402 61 30
5402 61 90
5402 62 10
5402 62 90
5402 69 10
5402 69 90
5604 20 00*10
5604 90 00*40
*90
425401 20 10Dzija no mākslīgām šķiedrām; dzija75
5403 10 00no mākslīgiem pavedieniem, neparedzēta(tonnas)
5403 20 10mazumtirdzniecībai, izņemot viskozes
5403 20 90monopavedienus, negrodotus vai ar grodumu
5403 32 00*90ne vairāk kā 250 uz metru un celulozes
5403 33 90acetāta neteksturētu dziju
5403 39 00
5403 41 00
5403 42 00
5403 49 00
5604 20 00*20
435204 20 00Dzija no mākslīgajiem pavedieniem, dzija77
5207 10 00no mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kokvilnas dzija,(tonnas)
5207 90 00kas paredzēta mazumtirdzniecībai
5401 10 90
5401 20 90
5406 10 00
5406 20 00
5508 20 90
5511 30 00
475106 10 10Dzija no kārstas aitas vai jēra vilnas (vilnas dzija)18
5106 10 90vai no kārstas citu dzīvnieku smalkvilnas, kas nav(tonnas)
5106 20 11paredzēta mazumtirdzniecībai
5106 20 19
5106 20 91
5106 20 99
5108 10 10
5108 10 90
485107 10 10Dzija no ķemmētas aitas vai jēra vilnas84
5107 10 90(ķemmdzija) vai no ķemmētas citu dzīvnieku(tonnas)
5107 20 10smalkvilnas, kas nav paredzēta
5107 20 30mazumtirdzniecībai
5107 20 51
5107 20 59
5107 20 91
5107 20 99
5108 20 10
5108 20 90
495109 10 10Dzija no aitas vai jēra vilnas vai citu dzīvnieku34
5109 10 90smalkvilnas, kas paredzēta mazumtirdzniecībai(tonnas)
5109 90 10
5109 90 90
505111 11 11Austi audumi no aitas vai jēra vilnas vai citu60
5111 11 19dzīvnieku smalkvilnas(tonnas)
5111 11 91
5111 11 99
5111 19 11
5111 19 19
5111 19 31
5111 19 39
5111 19 91
5111 19 99
5111 20 00
5111 30 10
5111 30 30
5111 30 90
5111 90 10
5111 90 91
5111 90 93
5111 90 99
5112 11 10
5112 11 90
5112 19 11
5112 19 19
5112 19 91
5112 19 99
5112 20 00
5112 30 10
5112 30 30
5112 30 90
5112 90 10
5112 90 91
5112 90 93
5112 90 99
535803 10 00Kokvilnas marle1 (tonna)
545507 00 00Mākslīgās štāpeļšķiedras, tanī skaitā atlikas,7
kārstās vai ķemmētās, vai citādi sagatavotas vērpšanai(tonnas)
555506 10 00Sintētiskās štāpeļšķiedras, tanī skaitā atlikas,60
5506 20 00kārstās vai ķemmētās, vai citādi sagatavotas(tonnas)
5506 30 00vērpšanai
5506 90 10
5506 90 91
5506 90 99
565508 10 90Sintētisko štāpeļšķiedru dzija (tanī skaitā atlikas),53
5511 10 00paredzēta mazumtirdzniecībai(tonnas)
5511 20 00
585701 10 10Tepiķi un citas tekstila grīdsegas283
5701 10 91(tonnas)
5701 10 93
5701 10 99
5701 90 10
5701 90 90
595702 10 00Tepiķi un citas tekstila grīdsegas, izņemot311
5702 31 1058. kategorijā klasificētos tepiķus(tonnas)
5702 31 30
5702 31 90
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 10
5702 41 10
5702 41 90
5702 42 10
5702 42 90
5702 49 10
5702 51 00
5702 52 00
5702 59 00*20
5702 91 00
5702 92 00
5702 99 00*20
5703 10 10
5703 10 90
5703 20 11
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 51
5703 30 59
5703 30 91
5703 30 99
5703 90 10
5703 90 90*90
5704 10 00
5704 90 00
5705 00 10
5705 00 31
5705 00 39
5705 00 90*11
*19
605805 00 00Ar rokām darināti austi dekoratīvi rakstaini audumi1
(beļģu un cita veida gobelēni), izšūti paneļveida(tonna)
gobelēni (piemēram, krustdūrienā) vai tiem līdzīgi
ar rokām darināti izstrādājumi
615806 10 00*90Šauri austie audumi un šaurie audumi (bolduks);48
5806 20 00šaurie bezaudu audumi no paralēli līmētiem(tonnas)
5806 31 10pavedieniem, vai šķiedrām, citi kā 62. kategorijā
5806 31 90klasificētās etiķetes un līdzīgi izstrādājumi
5806 32 10
5806 32 90Elastīgie audumi un rotājumi (izņemot adītus vai
5806 39 00*90tamborētus), pagatavoti no gumijas diegu
5806 40 00*90saturošiem tekstila materiāliem
625606 00 91Šenila dzija (tanī skaitā plūksnainā šenila dzija),64
5606 00 99stiepļdiegi (izņemot metalizētu šķiedru vai(tonnas)
zirga saru stiepļdiegus)
5804 10 11Tills un citi sietveida audumi, izņemot austus,
5804 10 19adītus vai tamborētus, roku vai mašīnu pinuma
5804 10 90mežģīnes vienā gabalā, lentās vai atsevišķos
5804 21 10ornamentos
5804 21 90
5804 29 10
5804 29 90
5804 30 00
5807 10 10Etiķetes, emblēmas un līdzīgi austi izstrādājumi no
5807 10 90tekstila materiāliem gabalos, lentās vai piegriezti,
neizšūti
5808 10 00Treses un ornamentāli rotājumi gabalos; pušķi,
5808 90 00pomponi un līdzīgi izstrādājumi
5810 10 10Izšuvumi gabalos, lentās vai atsevišķu ornamentu veidā
5810 10 90
5810 91 10
5810 91 90
5810 92 10
5810 92 90
5810 99 10
5810 99 90
635906 91 00Adīts vai tamborēts sintētisko šķiedru audums,33
6002 10 10*10saturošs masā 5% vai vairāk elastīgu pavedienu;(tonnas)
6002 10 90adīts vai tamborēts sintētisko šķiedru audums,
6002 30 10*10savā masā saturošs 5% vai vairāk gumijas
6002 30 90pavedienu "Rašel" mežģīnes un garplūksnas
6001 10 00*10audums no sintētiskajām šķiedrām
6002 20 31
6002 43 19
655606 00 10Adīti vai tamborēti audumi, izņemot 38.A un168
6001 10 00*2063. kategorijās klasificētos, no vilnas, kokvilnas(tonnas)
6001 21 00vai mākslīgajām šķiedrām
6001 22 00
6001 29 10
6001 91 10
6001 91 30
6001 91 50
6001 91 90
6001 92 10
6001 92 30
6001 92 50
6001 92 90
6001 99 10
6002 10 10*91
6002 20 10
6002 20 39
6002 20 50
6002 20 70
6002 30 10*91
6002 41 00
6002 42 10
6002 42 30
6002 42 50
6002 42 90
6002 43 31
6002 43 33
6002 43 35
6002 43 39
6002 43 50
6002 43 91
6002 43 93
6002 43 95
6002 43 99
6002 91 00
6002 92 10
6002 92 30
6002 92 50
6002 92 90
6002 93 31
6002 93 33
6002 93 35
6002 93 39
6002 93 91
6002 93 99
666301 10 00Segas un ceļotāju pledi, izņemot adītus vai53
6301 20 91tamborētus, no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām(tonnas)
6301 20 99šķiedrām
6301 30 90
6301 40 90*91
*99
6301 90 90*21
*91
675807 90 90Trikotāžas apģērbu piederumi, izņemot121
6113 00 10izstrādājumus bērniem, visa veida mājsaimniecības(tonnas)
6117 10 00adīti vai tamborēti piederumi; aizkari (tanī skaitā
6117 20 00drapējumi) un aizkari interjeram, gultu baldahīni
6117 80 10un citi adīti vai tamborēti mēbeļu piederumi; segas
6117 80 90un ceļotāju pledi, citi adīti vai tamborēti izstrādājumi,
6117 90 00tanī skaitā apģērba elementi un piederumi
6301 20 10
6301 30 10
6301 40 10
6301 90 10
6302 10 10
6302 10 90
6302 40 10
6302 60 00*10
6303 11 00
6303 12 00
6303 19 00
6304 11 00
6304 91 00
6305 20 00*10
6305 32 11
6305 33 10
6305 32 90*91
6305 39 00*91
6305 90 00*20
6307 10 10
6307 90 10
686111 10 90Bērnu apģērbi un to piederumi, izņemot 10. un98
6111 20 9087. kategorijās klasificētos bērnu cimdus,(tonnas)
6111 30 90pirkstaiņus un dūraiņus, bērnu zeķes, īszeķes un
6111 90 00*19pēdzeķes, izņemot 88. kategorijā klasificētos adītos
6209 10 00*90vai tamborētos izstrādājumus
6209 20 00*90
6209 30 00*90
6209 90 00*90
696108 11 10Sieviešu un meiteņu adīta vai tamborēta apakšveļa102
6108 11 90(1000
6108 19 10gab.)
6108 19 90
706115 11 00Zeķubikses un zeķes no sintētiskajām šķiedrām6741
6115 20 19ar viena pavediena lineāro blīvumu mazāk par(1000 gab.
6115 93 9167 deciteksiem Sieviešu zeķubikses novai pāri)
sintētiskajām šķiedrām
726112 31 10Peldkostīmi un peldbikses no vilnas, kokvilnas189
6112 31 90vai mākslīgajām šķiedrām(1000
6112 39 10gab.)
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6211 11 00
6211 12 00
736112 11 00Adīta vai tamborēta auduma sporta kostīmi no182
6112 12 00vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām(1000
6112 19 00gab.)
746104 11 00Sieviešu vai meiteņu adīti vai tamborēti kostīmi96
6104 12 00un komplekti no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām(1000
6104 13 00šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmusgab.)
6104 19 00*10
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00
6104 29 00*10
756103 11 00Vīriešu vai zēnu adīti vai tamborēti kostīmi un10
6103 12 00komplekti no vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām(1000
6103 19 00šķiedrām, izņemot slēpošanas kostīmusgab.)
6103 21 00
6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00
766203 22 10Vīriešu vai zēnu darba vai profesionālie apģērbi,267
6203 23 10izņemot adītus vai tamborētus; sieviešu vai(tonnas)
6203 29 11meiteņu priekšauti, virsvalki un citi darba vai
6203 32 10profesionālie apģērbi, izņemot adītus vai tamborētus
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 32 10
6211 33 10
6211 42 10
6211 43 10
776211 20 00*10Slēpošanas kostīmi, izņemot adītus vai45
tamborētus(tonnas)
786203 41 30Apģērbi, izņemot adītus vai tamborētus, atskaitot169
6203 42 596., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29.,(tonnas)
6203 43 3968., 72., 76. un 77. kategorijās klasificētos apģērbus
6203 49 39
6204 61 80
6204 61 90
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 39
6204 69 50
6210 40 00
6210 50 00
6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 90
6211 43 90
836101 10 10Adīti vai tamborēti mēteļi, žaketes, bleizeri un89
6101 20 10citi apģērbi, tai skaitā slēpošanas kostīmi,(tonnas)
6101 30 10izņemot 4., 5., 7., 13., 26., 27., 28., 68., 69., 72.,
6102 10 1073., 74. un 75. kategorijās klasificētos apģērbus
6102 20 10
6102 30 10
6103 31 00
6103 32 00
6103 33 00
6103 39 00*10
6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00
6104 39 00*10
6112 20 00
6113 00 90
6114 10 00
6114 20 00
6114 30 00
846214 20 00Šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri un līdzīgi15
6214 30 00izstrādājumi, izņemot adītus vai tamborētus, no(tonnas)
6214 40 00vilnas, kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
6214 90 10
856215 20 00Kaklasaites, kaklasaites-taurenīši un kravates,1
6215 90 00izņemot adītas vai tamborētas, no vilnas,(tonna)
kokvilnas vai mākslīgajām šķiedrām
866212 20 00Trikotāžas vai netrikotāžas zeķturi, korsetes un185
6212 30 00korsetjostas, bikšturi, atsaites un līdzīgi(1000
6212 90 00izstrādājumi, un to daļasgab.)
876209 10 00*10Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, izņemot adītus vai37
6209 20 00*10tamborētus(tonnas)
6209 30 00*10
6209 90 00*10
6216 00 00
886209 10 00*20Zeķes, īszeķes un pēdzeķes, izņemot adītas vai10
6209 20 00*20tamborētas, citi apģērba piederumi, izņemot(tonnas)
6209 30 00*20bērniem paredzētos, adītus vai tamborētus
6209 90 00*20
6217 10 00
6217 90 00
905607 41 00Auklas, tauvas, virves un troses no sintētiskajām76
5607 49 11šķiedrām, pītas vai nepītas(tonnas)
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90
916306 21 00Teltis69
6306 22 00(tonnas)
6306 29 00
936305 20 00*90Maisi un somas preču iesaiņošanai no austiem28
6305 32 00*99audumiem, izņemot no polietilēna un polipropilēna(tonnas)
6305 39 00*99
945601 10 10Vate no tekstilizejvielām un tās izstrādājumi,91
5601 10 90tekstilšķiedras garumā līdz 5 mm (pūkas),(tonnas)
5601 21 10tekstila putekļi un mezgliņi
5601 21 90
5601 22 10
5601 22 91
5601 22 99
5601 29 00
5601 30 00
955602 10 19Filcs un filca izstrādājumi, impregnēti vai66
5602 10 31neimpregnēti, ar segumu vai bez seguma,(tonnas)
5602 10 39izņemot grīdas pārklājumus
5602 10 90
5602 21 00
5602 29 90
5602 90 00
5807 90 10*10
5905 00 70*50
6210 10 10
6307 90 91
965603 11 10Neaustie materiāli un to izstrādājumi, impregnēti392
5603 11 90vai neimpregnēti, ar segumu vai bez seguma,(tonnas)
5603 12 10dublēti vai nedublēti, laminēti vai nelaminēti
5603 12 90
5603 13 10
5603 13 90
5603 14 10
5603 91 10
5603 91 90
5603 92 10
5603 92 90
5603 93 10
5603 93 90
5603 94 10
5603 94 90
5807 90 10*90
5905 00 70*40
6210 10 91
6210 10 99
6301 40 90*10
6301 90 90*10
6302 22 10
6302 32 10
6302 53 10
6302 93 10
6303 92 10
6303 99 10
6304 19 90*10
6304 93 00*10
6304 99 00*91
6305 32 90*10
6305 39 00*10
6307 10 30
6307 90 99*10
975608 11 11Tīkli un tīklu izstrādājumi, pīti no auklas tauvas34
5608 11 19vai virves, zvejas tīkli no dzijas, auklas, tauvas(tonnas)
5608 11 91vai virves
5608 11 99
5608 19 11
5608 19 19
5608 19 31
5608 19 39
5608 19 91
5608 19 99
5608 90 00
985609 00 00Citi izstrādājumi no dzijas, tauvas, auklas, virves14
5905 00 10vai troses, izņemot tekstila audumus,(tonnas)
izstrādājumus no šiem audumiem un 97.
kategorijā klasificētos izstrādājumus
995901 10 00Tekstilaudumi, sveķoti vai cietināti, pielietojami75
5901 90 00grāmatu iesiešanai un līdzīgiem mērķiem;(tonnas)
pausaudums; gruntētais linaudekls gleznošanai,
bukrams un līdzīga stīvdrēbe cepuru pamatnēm
5904 10 00Linolejs, piegriezts vai nepiegriezts pēc formas;
5904 91 10grīdas seguma materiāli uz tekstila pamatnes,
5904 91 90piegriezti vai nepiegriezti pēc formas
5904 92 00
5906 10 10Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot adītus vai
5906 10 90tamborētus, atskaitot riepām izmantojamos
5906 99 10
5906 99 90
5907 00 10Tekstilmateriāli, impregnēti vai pārklāti ar agrāk
5907 00 90nenosauktiem paņēmieniem, apgleznoti audekli
teātra dekorācijām, mākslas studiju foniem un līdzīgiem
mērķiem, izņemot 100. kategorijā klasificētos
1005903 10 10Tekstilaudumi, impregnēti, ar segumu vai dublēti138
5903 10 90vai laminēti ar celulozes atvasinājumiem vai(tonnas)
5903 20 10citiem mākslīgiem plastiskiem materiāliem
5903 20 90
5903 90 10
5903 90 91
5903 90 99
1015607 90 00*90Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas,8
izņemot no sintētiskajām šķiedrām izgatavotas(tonnas)
1096306 11 00Brezents, buras, teltis un nojumes13
6306 12 00(tonnas)
6306 19 00
6306 31 00
6306 39 00
1106306 41 00Auduma piepūšamie matrači68
6306 49 00(tonnas)
1116306 91 00Auduma kempinga piederumi, izņemot4
6306 99 00piepūšamos matračus un teltis(tonnas)
1126307 20 00Pārējie gatavie tekstila izstrādājumi, izņemot38
6307 90 99*91113. un 114. Kategorijās klasificētos(tonnas)
*99
1136307 10 90Grīdas lupatas, trauku lupatas un putekļu29
lupatas, izņemot adītas vai tamborētas(tonnas)
1145902 10 10Audumi un to izstrādājumi tehniskām vajadzībām63
5902 10 90(tonnas)
5902 20 10
5902 20 90
5902 90 10
5902 90 90
5908 00 00
5909 00 10
5909 00 90
5910 00 00
5911 10 00
5911 20 00*90
5911 31 11
5911 31 19
5911 31 90
5911 32 10
5911 32 90
5911 40 00
5911 90 10
5911 90 90
1155306 10 11Linu vai rāmijas dzija104
5306 10 19(tonnas)
5306 10 31
5306 10 39
5306 10 50
5306 10 90
5306 20 11
5306 20 19
5306 20 90
5308 90 11
5308 90 13
5308 90 19
1175309 11 11Linu vai rāmijas audumi102
5309 11 19(tonnas)
5309 11 90
5309 19 10
5309 19 90
5309 21 10
5309 21 90
5309 29 10
5309 29 90
5311 00 10
5803 90 90
5905 00 31
5905 00 39
1186302 29 10Linu vai rāmijas galdauti, izstrādājumi tualetei15
6302 39 10un virtuvei, izņemot adītus vai tamborētus(tonnas)
6302 39 30
6302 52 00
6302 59 00*10
6302 92 00
6302 99 00*10
1206303 99 90*10Aizkari (tanī skaitā drapējumi), aizkari interjeram,3
6304 19 30gultu baldahīni un citi mēbeļu pārsegi no liniem(tonnas)
6304 99 00*10vai rāmijas, izņemot adītus vai tamborētus
1215607 90 00*20Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas,26
no liniem vai rāmijas(tonnas)
1226305 90 00*91Maisi un somas preču iesaiņošanai no liniem un23
*92rāmijas, izņemot adītas vai tamborētas(tonnas)
1235801 90 10Uzkārstie un šenila audumi no liniem vai rāmijas,1
5801 90 90*20izņemot 5802. vai 5806. pozīcijās klasificētos(tonna)
6214 90 90*11audumus. Šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri
*91un līdzīgi izstrādājumi no liniem vai rāmijas,
izņemot adītus vai tamborētus
1245501 10 00Sintētiskās štāpeļšķiedras2038
5501 20 00(tonnas)
5501 30 00
5501 90 00
5503 10 11
5503 10 19
5503 10 90
5503 20 00
5503 30 00
5503 40 00
5503 90 10
5503 90 90
5505 10 10
5505 10 30
5505 10 50
5505 10 70
5505 10 90
125 A5402 41 10Sintētisku pavedienu dzija (viendabīga),458
5402 41 30mazumtirdzniecībai neparedzēta, izņemot(tonnas)
5402 41 9041. kategorijā klasificēto dziju
5402 42 00
5402 43 10
5402 43 90
125 B5404 10 10Monopavedieni, lenta (mākslīgie salmiņi un273
5404 10 90līdzīgi izstrādājumi) ketguta imitācija no(tonnas)
mākslīgo šķiedru materiāliem:
5404 90 11No sintētiskajiem tekstilmateriāliem:
5404 90 19No monopavedieniem:
5404 90 90No citiem materiāliem
5604 20 00*90
5604 90 00*20
1265502 00 10Mākslīgās štāpeļšķiedras1701
5502 00 90(tonna)
5504 10 00
5504 90 00
5505 20 00
127 A5403 31 00Dzija no mākslīgajiem pavedieniem (viendabīga),141
5403 32 00*10mazumtirdzniecībai neparedzēta, izņemot(tonna)
5403 33 1042. kategorijā klasificēto
127 B5405 00 00Monopavedieni, lenta (mākslīgie salmiņi un19
5604 90 00*30līdzīgi izstrādājumi) un ketguta imitācija no(tonnas)
reģenerētiem materiāliem
1295110 00 00Dzija no dzīvnieku rupjvilnas vai zirgu astriem2 (tonnas)
130 A5004 00 10Zīda dzija (izņemot no zīda atlikām)13
5004 00 90(tonnas)
5006 00 10
130 B5005 00 10Zīda dzija, izņemot 130 A kategorijā klasificēto36
5005 00 90(tonnas)
5006 00 90Zīdtārpiņa ketguts
5604 90 00*10
1315308 90 90Dzija no citām augu tekstilšķiedrām6 (tonnas)
1325308 30 00Papīra aukla8 (tonnas)
1335308 20 10Kaņepāju aukla73
5308 20 90(tonnas)
1345605 00 00Metalizēti pavedieni24 (tonnas)
1355113 00 00Audumi, austi no zirgu astriem vai citu1
dzīvnieku rupjvilnas(tonna)
1365007 10 00Austi zīda audumi121
5007 20 11(tonna)
5007 20 19
5007 20 21
5007 20 31
5007 20 39
5007 20 41
5007 20 51
5007 20 59
5007 20 61
5007 20 69
5007 20 71
5007 90 10
5007 90 30
5007 90 50
5007 90 90
5803 90 10
5905 0090*20
5911 2000*20
1375801 90 90*10Uzkārstie un šenila audumi (izņemot frotē dvieļus1
vai līdzīgus kokvilnas frotē audumus, kuri(tonna)
klasificēti 5508. pozīcijā, un audumus, kuri
klasificēti 5005. pozīcijā) no zīda, zīda izsukām
vai citām zīda atlikām
5806 10 00*10Šauri austie audumi no zīda, zīda izsukām vai
citām zīda atlikām
1385311 00 90Audumi no citām augu tekstilšķiedrām, atskaitot16
linus, džutu vai citas lūku tipa tekstilšķiedras(tonnas)
5905 0090*90Audumi no papīra auklas
1395809 00 00Audumi no metāla pavedieniem vai metalizētas2
dzijas(tonnas)
1406301 10 00*90Adīti vai tamborēti audumi no tekstilmateriāliem,3
6301 29 90izņemot vilnu, kokvilnu vai mākslīgās šķiedras(tonnas)
6301 99 90
6302 20 90
6302 49 00
6302 99 00
1416301 90 90*29Ceļotāju pledi un segas no tekstilmateriāliem,4
*99izņemot vilnu, kokvilnu vai mākslīgās šķiedras(tonnas)
1425702 39 90*20Tepiķi un citas tekstila grīdsegas, izņemot CN58
5702 49 90*205303. pozīcijā no kokosšķiedrām vai 59.(tonnas)
5702 59 00*30kategorijā klasificētās
5702 99 00*30
5705 00 90*31
*39
*99
1445602 10 35Filcs no dzīvnieku rupjvilnas1
5602 29 10(tonna)
1455607 30 00Auklas, tauvas, virves un troses, pītas vai nepītas121
5607 90 00*10no abakas (Manilas kaņepājiem vai Musa textilis )(tonna)
vai citām cietām (lapu) šķiedrām vai no kaņepājiem
146 A5607 21 00*11Auklas, tauvas, virves vai troses, pītas vai nepītas246
*19no sizala vai citām agaves tipa šķiedrām,(tonnas)
izmantošanai lauksaimniecības mašīnās
146 B5607 21 00*91Auklas, tauvas, virves vai troses, pītas vai nepītas19
*99no sizala vai citām agaves tipa šķiedrām, izņemot(tonnas)
5607 29 10146 A kategorijā minētos izstrādājumus
5607 29 90
1525602 10 11Filca izstrādājumi, impregnēti vai neimpregnēti,4
ar vai bez seguma:(tonnas)
- Filcs loksnēs vai sagriezts taisnstūra gabalos
- Ar adatošanas paņēmienu iegūts filcs no džutas
vai cita tekstilmateriāla, ar lūku tipa 5303. Pozīcijā
klasificētas šķiedras, neimpregnēts vai bez
seguma, izmantošanai citiem mērķiem, atskaitot
grīdas pārklājumus
1566106 90 30Sieviešu, meiteņu un bērnu adītas vai tamborētas4
6110 90 90*30blūzes un puloveri no zīda vai zīda atlikām(tonnas)
1576101 90 10Adīti vai tamborēti apģērbi, izņemot no 1. līdz21
6101 90 90123. un 156. kategorijā klasificētos(tonna)
6102 90 10
6102 90 90
6103 39 00*90
6103 49 99
6104 19 00*90
6104 29 00*90
6104 39 00*90
6104 49 00
6104 69 99
6105 90 90
6106 90 50
6106 90 90
6107 99 00*90
6108 99 90
6109 90 90
6110 90 10
6110 90 90*90
6111 90 00*90
6114 90 00
1596204 49 10Kleitas, blūzes un kreklblūzes no zīda vai zīda39
atlikām(tonnas)
6206 10 00Šalles, lakati, siltās šalles, mantiļas, plīvuri un
līdzīgi izstrādājumi
6214 10 00No zīda vai zīda atlikām
6215 10 00Kaklasaites, kaklasaite-tauriņi un kravates no zīda
vai zīda atlikām
1606213 10 00Kabatlakati no zīda, zīda izsukām vai citām zīda1
atlikām(tonna)
1616201 19 00Apģērbi, atskaitot adītus vai tamborētus, izņemot75
6201 99 00no 1. līdz 123. un 159. Kategorijā klasificētos(tonnas)
6202 19 00
6202 99 00
6203 19 90
6203 29 90
6203 39 90
6203 49 90
6204 19 90
6204 29 90
6204 39 90
6204 49 90
6204 59 90
6204 69 90
6205 90 10
6205 90 90
6206 90 10
6206 90 90
6211 20 00*90
6211 39 00
6211 49 00
6214 90 90*19
*99
2206309 00 00Lietoti apģērbi1030 (tonnas)
2305604 10 00Gumijas pavedieni un kords ar24
tekstilmateriālu pārklājumu(tonnas)
2405801 90 90*90Citas tekstila preces, izņemot no 1. līdz1
5811 00 00*14230. Kategorijai klasificētās(tonna)
*15
*99
6002 10 10*99
6002 30 10*99
6304 19 90*99
6304 99 00*99
6305 90 00*10
6308 00 00*90
PIELIKUMS B
Protokols 2
Par pārstrādāto lauksaimniecības produktu tirdzniecību starp Latviju un Kopienu

1. pants

1. Kopiena un Latvija tirdzniecībā ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas ierobežoti vai nav ierobežoti ar kvotām, piemēro nodokļus, kuri minēti attiecīgi 1. Pielikumā un 2. Pielikumā, saskaņā ar tajos minētajiem noteikumiem.

2. Asociācijas padome lemj par:

šī protokola ietvaros minēto pārstrādāto lauksaimniecības produktu saraksta paplašināšanu

Pielikumos minēto nodokļu izmaiņu

tarifu kvotu palielināšanu vai atcelšanu

3. Asociācijas padome var izmainīt šajā Protokolā noteiktos nodokļus, ar režīmu, kas veidots uz Kopienas un Latvijas lauksaimniecības produktu, kas faktiski izmantoti šajā Protokolā minēto pārstrādāto lauksaimniecības produktu izstrādāšanā, attiecīgo tirgus cenu pamata. Tā izveidos preču sarakstu, uz kuru attieksies šie apjomi, rezultātā iegūstot pamatproduktu sarakstu; visbeidzot, tā nolems piemērošanas vispārīgos noteikumus.

2. pants

Attiecīgie nodokļi, saskaņā ar 1. Pantu, var tikt samazināti pēc Asociācijas Padomes lēmuma:

kad tirdzniecībā starp Kopienu un Latviju pamatproduktiem attiecīgie nodokļi tiek samazināti vai

reaģējot uz samazināšanu, kura izriet no savstarpējām koncesijām attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

Samazinājumi, kas tiek piešķirti pēc pirmā gadījuma, tiks aprēķināti tai nodokļu daļai, kas uzskatāma par lauksaimniecības komponenti un kura atbilst attiecīgo pārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanā faktiski izmantotajiem lauksaimniecības produktiem, un tiek izsecināti no nodokļiem, kuri tiek piemēroti šiem lauksaimniecības pamatproduktiem.

3. pants

Kopiena un Latvija informēs viena otru par administratīvo kārtību, kas pieņemta par šajā protokolā minētajiem produktiem.

Šī kārtība nodrošina vienlīdzīgu režīmu pret visām ieinteresētajām pusēm un ir iespējami vienkārša un elastīga.

Deklarācija

Ja Latvija samazinās uz VLR tarifu likmes bāzes piemērotās nodokļu likmes ne Kopienas valstu izcelsmes 2.protokolā pielikumā uzskaitīto preču importam, un nodokļu likmes būs mazākas par 1997.gada 1.janvārī noteikto līmeni, tad preferenciālās nodokļu likmes augstākminēto preču importam no Kopienas tiks pielāgotas, lai saglabātu relatīvo Kopienas priekšrocību.

1. pielikums

1. tabula

Tarifu kvotas, kuras Eiropas Kopienā pielieto attiecībā uz Latvijas izcelsmes precēm

CN KodsApraksts

Kvotas lielums gadā (1000 kg)

1997199819992000 un turpmāk
ex 1704 90Pārējie konditorejas izstrādājumi275300325350
no cukura, izņemot lakricas
ekstraktu (CN kods 1704 90 10 )
1806 31 00Šokolādes izstrādājumi550600650700
1806 32
1806 90
1901 90 11Pārtikas produkti220240260280
1901 90 19
1901 90 99
1905 30Saldie cepumi, vafeles220240260280
2105 00Saldējums31343740

2. tabula

Importa nodevas, kuras Eiropas Kopienā pielieto attiecībā uz Latvijas izcelsmes precēm

Piezīme: Pamatapjomi, kas tiek izmantoti, aprēķinot samazināto lauksaimniecības komponenti (Reduced agricultural components - EAR) un papildu nodevu, importējot šajā tabulā ieskaitītās preces Kopienas teritorijā, ir parādīti šī pielikuma 3. tabulā.

CN kods

Apraksts

Nodeva1

01.07.97-01.07.98-01.07.99-pēc
30.06.9830.06.9930.06.200001.07.2000
ex 1704 90Pārējie konditorejas izstrādājumiEAREAREAREAR
no cukura; izņēmums - lakricas
ekstrakts (CN kods 1704 90 10 )
1806 31Šokolāde ar pildījumuEAREAREAREAR
1806 32Šokolāde bez pildījumaEAREAREAREAR
1806 90Alkoholu saturoša šokolādeEAREAREAREAR
1901 90 11Pārējie pārtikas produktiEAREAREAREAR
1901 90 19EAREAREAREAR
1901 90 918.2 %7.6%7.0%6.4%
1901 90 99EAREAREAREAR
1905 30Saldie cepumi, vafelesEAREAREAREAR
2104 10Zupas, buljoni un pusfabrikāti to5.7%5.3%4.9%4.5%
sagatavošanai
2105 00SaldējumsEAREAREAREAR
2201 10Minerālie un gāzētie ūdeņi0%0%0%0%
2203 00Alus4.4%3.5%2.6%0%
2208 60 11Degvīns0,52 ECU0,26 ECU0%0%
%vol/hl%vol/hl
+ 2.53+ 1.27
ECU /hlECU /hl
2208 70 10Liķieri0,64 ECU0,32 ECU0%0%
%vol/hl%vol/hl
+ 4.10+ 2.05
ECU /hlECU/hl
2208 90 78Pārējie alkoholiskie dzērieni0,64 ECU0,32 ECU0%0%
%vol//hl% vol//hl
2905 43 00MannītsEAEAEAEA
2905 44D-glucīts (sorbīts)EAEAEAEA
3302 10 29Smaržvielu maisījumi un citasEAEAEAEA
smaržvielas saturošas
rūpniecības izejvielas
ex 3505 10Dekstrīni un pārējās modificētāsEAEAEAEA
cietes, izņemot esterificētas un
ēterificētās cietes (kods 3505 10 50)
3505 20Līmes, kas satur cietes, dekstrīnuEAEAEAEA
vai citas modificētas cietes
3809 10Apdares un krāsošanas līdzekļiEAEAEAEA
uz cieti saturošu vielu pamata
3824 60Sorbīts, atšķirīgs no apakšpozīcijāEAEAEAEA
2905 44 minētā

______________________________

1 Samazinātās lauksaimniecības komponentes tiek piemērotas 1.tabulā dotajās kvantitatīvajās robežās. Uz importu, kura apjomi pārsniedz 1.tabulā minētos daudzumus, tiek attiecināta lauksaimniecības komponente (agricultural components - EA), kas noteikta Kopējos Muitas Tarifos (Noteikumi (EEC) Nr.2658/87 1987.gada 23.jūlijā ar labojumiem. Uz EA var attiekties maksimālais nodoklis, kas, ja ir piemērojams, ir noteikts Kopējos Muitas Tarifos.

3.tabula

Pamatapjomi, kas tiek izmantoti, aprēķinot samazināto lauksaimniecības komponentu un papildu nodevas, importējot 2. tabulā minētās preces Kopienas teritorijā

Pamatprodukts01.07.1997-01.07.1998-01.07.1999-pēc
30.06.199830.06.199930.06.200001.07.2000

ECU / 100kg

Parastie kvieši8.5247.9007.2776.653
Cietie kvieši13.23112.26311.29510.326
Rudzi8.3067.6987.0906.483
Mieži8.3067.6987.0906.483
Kukurūza7.4087.4087.1936.577
Garo graudu lobītie rīsi23.70621.97220.23718.502
Vājpiena pulveris26.73025.74024.75023.760
Pilnpiena pulveris33.42330.97828.53226.086
Sviests48.57545.02141.46737.912
Baltais cukurs32.56531.79530.57329.350

2.pielikums

Importa nodevas, kuras Latvija pielieto attiecībā uz Kopienas izcelsmes precēm

Piezīme: Latvija pielieto nulles importa nodevas attiecībā uz Kopienas izcelsmes apstrādātām lauksaimniecības precēm, kas minētas Eiropas Kopienas Noteikumos Nr. 3448/93 un netiek ietvertas šajā tabulā.

CN kods

Apraksts

Nodevu likme (%)

199719981999200020012002 un vēlāk
403Paniņas, ieraudzēts piens vai krējums, jogurts, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābi piena produkti, iebiezināti vai neiebiezināti, ar vai bez cukura vai citām saldinātāj- un aromatizētājvielām, ar vai bez augļiem, riekstiem vai kakao:
0403 10 51 - 99Jogurts, aromatizēts151512101010
vai ar augļiem, riekstiem vai kakao
0403 90 71 - 99Pārējie12109888
0405Sviests un pārējie piena
tauki; sviesta pastas:
0405 20Sviesta pastas:
0405 20 10Ar tauku saturu no 39% līdz 60%151515151515
0405 20 30Ar tauku saturu no 60% līdz 75%151515151515
0501 00 00Neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti, attīrīti vai neattīrīti mati, to atkritumi963000
0502Cūku vai mežacūku sari;963000
āpšu vai citu dzīvnieku
spalvas otu izgatavošanai;
saru vai spalvas atlikumi
0503 00 00Zirgu sari un to atlikumi,963000
likti kārtās vai nē, ar vai
bez atbalstošā materiāla
0505Āda vai citas putnu daļas un to daļas ar spalvām vai dūnām; attīrītas, dezinficētas un uzglabāšanai sagatavotas, bet citādi neapstrādātas spalvas, spalvu daļas (apgrieztas vai neapgrieztas) un dūnas; spalvu un to daļu pulveris vai atlikumi
0505 10putnu spalvas, ko izmanto
popējumam; dūnas963000
0505 90 00Pārējie963000
0506Kauli var ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, pirmsapstrādāti (bet neizgriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti; šo produktu milti un atlikumi963000
0507Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas mati, ragi, briežu ragi, nagi un knābji, pirmspstrādāti, bet neizgriesti pēc formas, šo produktu pulveris un atlikumi963000
0508 00 00Koraļļi un analoģiski materiāli, neapstrādāti vai pirmapstrādāti bez citas apstrādes; molusku, vēžveidīgo vai adataino dzīvnieku čaulas un sēpijas skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai pirmapstrādātas, bet neizgrieztas pēc formas, to milti un atlikumi963000
0509 00Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi963000
0510 00Ambra, bebru ģenetāliju sekrēts, civeta un muskuss; žults, tai skatā kaltēta, dziedzeri un pārējās dzīvnieku izcelsmes vielas, kas izmantojamas farmaceitisko produktu ražošanai, svaigas, atdzesētas, saldētas vai iepriekš citādi sagatavotas uzglabāšanai963000
0710Saldēti dārzeņi (nevārīti vai
ūdenī tvaicēti vai vārīti)
0710 40 00Saldā kukurūza12109888
0711Dārzeņi, konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā) bet tieši lietot uzturā bez papildus apstrādes neizmantojami
0711 90 30Saldā kukurūza963000
0903 00 00Matē000000
1212Ceratonijas augļi, jūras aļģes un pārējie ūdensaugi, cukurbietes un cukurniedres, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas; augļu kauliņi un kodoli, un pārējie augu izcelsmes produkti (ieskaitot Cichorium in tybos ģints negrauzdētas cigoriņu saknes), kurus izmanto galvenokārt lietošanai uzturā un kuri nav minēti citā vietā
1212 20 00Jūras aļģes un pārējie ūdensaugi000000
1302Augu izcelsmes sulas un ekstrakti; pektīni pektināti un pektāti; agars-agars un pārējās augu izcelsmes līmes un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti
-Augu izcelsmes sulas un ekstrakti:
1302 12 00Lakricas963000
1302 13 00Apiņu963000
1302 14 00Piretras vai pārējo augu sakņu, kas satur rotenonu963000
1302 19Pārējās963000
1302 20Pektīni, pektināti un pektāti:
1302 20 90Pārējie963000
Augu izcelsmes līmes un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:
1302 31 00Agars-agars000000
1302 32Līmes un biezinātāji no ceratonijas augļiem, ceratonijas sēklām vai no guarda sēklām, pārveidoti vai nepārveidoti963000
1505Vilnas tauki un no tiem000000
iegūtās taukvielas (ieskaitot
lanolīnu)
1506 00 00Pārējie dzīvnieku tauki un000000
eļļas un to frakcijas, rafinēti
vai nerafinēti, bez izmaiņām
to ķīmiskajā sastāvā
1515Pārējie augu tauki un eļļas (ieskaitot žožobas eļļu) un to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā
1515 60žožobas eļļa un tās frakcijas
1516Dzīvnieku vai augu tauki un eļļa, pilnīgi vai daļēji hidrogenizēti, pāresterificēti, reesterificēti vai elaidnizēti, nerafinēti vai rafinēti, bez bet tālākas apstrādes:
1516 20augu tauki un eļļa un to frakcijas
1516 20 10hidrogenizēta rīcineļļa,000000
tā saucamais "opālvasks"
1517Margarīns; dzīvnieku vai augļu tauku vai eļļu, vai dažādu tauku vai eļļu frakciju, kas norādītas šajā grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot pārtikas taukus vai eļļas, vai to frakcijas, kas norādītas 1516. Pozīcijā:
1517 10Margarīns, izņemot šķidro margarīnu:
1517 10 10Ar piena tauku saturu vairāk
kā 10% bet ne vairāk kā 15%
Pārējie
1517 90Ar piena tauku saturu vairāk152142122102102102
kā 10% bet ne vairāk kā 15%
1517 90 10-Pārējie152142122102102102
1517 90 93Pārtikas maisījumi vai152142122102102102
produkti, ko izmanto liešanas
formu atbrīvošanai
1518 00Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausēti, oksidēti, dehidrogizēti, sulfurēti, caurpūsti, polimerizēti karsējot vakuumā vai inertā gāzē, vai ķīmiski pārveidoti ar kādu citu paņēmienu, izņemot 1516. pozīcijā norādīto, dzīvnieku vai augu tauku un eļļu, vai dažādu tauku vai eļļu, kas norādīti šajā grupā, frakciju nepārtikas maisījumi, vai citā vietā neminēti produkti000000
1521Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti000000
vai nerafinēti augu vaski (izņemot triglicerīdu), bišu
vasks, pārējo kukaiņu vaski un spermacēti
1522 00Trāns; taukvielu vai dzīvnieku000000
vai augu vasku apstrādes atlikumi:
1522 00 10Trāns
1702Pārējie cukura veidi, ieskaitot
ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā stāvoklī; cukura sīrupi bez aromātiskām un krāsojošām piedevām; mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar dabisko [medu]; dedzinātais cukurs:
1702 50 00Ķīmiski tīra fruktoze000000
1702 90Pārējie, ieskaitot invertcukuru:
1702 90 10Ķīmiski tīra maltoze000000
1704Konditorejas izstrādājumi
no cukura (ieskaitot balto
šokolādi) bez kakao piedevas:
1704 10Košļājamā gumija ar vai bez cukura pārklājuma665555
1704 90Pārējie:
1704 90 10Lakricas ekstrakts, kas satur963000
vairāk kā 10% saharozes bet bez citām piedevām
1704 90 30Baltā šokolāde963000
Pārējie:
1704 90 51Konditorejas masas, ieskaitot963000
marcipānu, iesaiņojumā ar neto masu 1kg vai vairāk
1704 90 55Tabletes pret kakla iekaisumu963000
un pilieni pret klepu
1704 90 61Ar cukuru pārklātas963000
(apgrauzdētas preces)
Pārējie:
1704 90 65Konditorejas izstrādājumi košļājamās gumijas un želejas veidā, ieskaitot augļu konditorejas masu cukura konfekšu veidā963000
1704 90 71Vārītas konfektes, ar pildījumu1010101085
vai bez pildījuma
1704 90 75Tofi (konfektes no cukura202020201815
un taukvielām), karameles
un analoģiskas konfektes
1704 90 81Presētas saldumu tabletes963000
1704 90 99Pārējie963000
1803Kakao pasta, attaukota000000
vai neattaukota
1804 00 00Kakao sviests, tauki un eļļa000000
1805 00 00Kakao pulveris bez cukura000000
vai citu saldinātājvielu piedevas
1806Šokolāde un pārējie pārtikas
produkti, ar kakao piedevu:
1806 10Kakao pulveris ar cukura252015101010
vai citu saldinātājvielu piedevu
1806 20Pārējie izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs ar masu vairāk, kā 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citos veidos, metāla kārbās vai citā iesaiņojumā ar masu vairāk kā 2 kg: Pārējie, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs000000
1806 31 00Ar pildījumu303030201515
1806 32Bez pildījuma303030201515
1806 90Pārējie:252520151515
Šokolāde un šokolādes produkti:
Šokolāde ar pildījumu vai bez pildījuma
1806 90 11Alkoholu saturoša252520151515
1806 90 19Pārējie252520151515
Pārējie:
1806 90 31Ar pildījumu252520151515
1806 90 39Bez pildījuma252520151515
1806 90 50Konditorejas izstrādājumi202020151515
no cukura un to aizstājēji,
pagatavoti no cukura aizstājējproduktiem, ar kakao piedevu
1806 90 60 0Uz maizes uzsmērējami252520151515
produkti ar kakao piedevu
1806 90 70Izstrādājumi, kas paredzēti151515101010
dzērienu ražošanai, ar kakao piedevu
1806 90 90Pārējie252520151515
1901Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur vai satur mazāk nekā 40% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, citā vietā neminēti vai neiekļauti; pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas norādītas 0401. - 0404. preču pozīcijās, kas nesatur vai satur mazāk nekā 5% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, citā vietā neminēti vai neiekļauti;
1901 10 00Izstrādājumi mazbērnu000000
uzturam, safasēti pārdošanai
mazumtirdzniecībā
1901 20 00Maisījumi un mīkla maizes12101010108
izstrādājumu, konditorejas
izstrādājumu ražošanai, kas
norādīti 1905. preču pozīcijā
1901 90Pārējie12101010108
1902Makaronu izstrādājumi, tai skaitā vārīti vai nevārīti, ar pildījumu (ar gaļu vai citiem produktiem) vai bez tā, vai sagatavoti ar citu paņēmienu, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, ravioli, kanneloni, kuskus. Nevārīti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma vai citādi nesagatavoti, sagatavoti vai nesagatavoti:
1902 11 00Ar olu piedevu141312101010
1902 19Pārējie141312101010
1902 20Makaronu izstrādājumi,1086555
ar pildījumu, vārīti vai nevārīti,
vai sagatavoti ar citu paņēmienu:
no 1902 20 91Pārējie1086555
līdz 1902 20 99
1902 30Pārējie makaronu izstrādājumi1086555
1902 40Kuskusmakaroni1086555
1903 00 00Tapioka un tās aizstāvēji963000
no cietes pārslu, graudu,
putraimu vai kliju formās vai līdzīgās formās
1904Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti uzpūšot vai apgrauzdējot graudus, vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugi (izņemot kukurūzu) graudu vai pārslu veidā vai citā veidā apstrādāti graudi (izņemot miltus un rupja maluma miltus), iepriekš apvārīti vai sagatavoti ar citu paņēmienu, citur neminēti vai neiekļauti963000
1905Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas; vafeļu diski, tukšas kapsulas, kurus izmanto farmācijā, pildītas vafeles, rīspapīrs un analoģiski produkti252525201515
2001Etiķī vai etiķskābē sagatavoti
vai konservēti dārzeņi, augļi,
rieksti un pārējās augu
ēdamās daļas:
2001 90Pārējie:
2001 90 30Saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)1197555
2001 90 40Batātes, saldie kartupeļi un1197555
līdzīgas pārtikas produktu daļas, kas satur 5% vai vairāk cieti
2001 90 60Palmu kodoli1197555
2004Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti,
saldēti pārējie dārzeņi, izņemot 2006. pozīcijā norādītos
2004 90Pārējie dārzeņi un dārzeņu maisījumi:
2004 90 10Saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata )121110888
2005Bez etiķa vai etiķskābes
sagatavoti vai konservēti, nesaldēti pārējie dārzeņi,
izņemot 2006. pozīcijā norādītos
2005 20Kartupeļi:
2005 20 10Miltu, rupja maluma miltu121110888
vai pārslu veidā
2005 80 00Saldā kukurūza963000
( Zea mays var. saccharata )
2008Augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu vai spirta piedevas, citā vietā neminētas vai neiekļautas:
Rieksti, zemesrieksti un pārējās sēklas, sajauktas vai nesajauktas kopā:
2008 11 10Zemesriekstu sviests963000
Pārējie, izņemot 2008 19. subpozīcijā norādītos maisījumus:
2008 91 00Palmu kodoli963000
2008 92Maisījumi963000
2008 99Pārējie963000
2101Kafijas, tējas vai matē ekstrakti, esences un koncentrāti, un izstrādājumi uz šo produktu pamata, vai uz kafijas, tējas vai matēpamata; apgrauzdēti cigoriņi un apgrauzdēti pārējie kafijas aizstājēji, un ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to pamata963000
2102Raugs (aktīvais vai neaktīvais); pārējie neaktīvie
vienšūnas mikroorganismi (izņemot vakcīnas, kas
norādītas 3002. preču pozīcijā); cepamie pulveri:
2102 10Aktīvais raugs963000
2102 20Neaktīvais raugs; pārējie963000
neaktīvie vienšūnas
mikroorganismi
2102 30 00Gatavs cepamais pulveris000000
2103Gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai; jauktas piedevas un jauktas garšvielas; sinepju pulveris un gatavas sinepes:
2103 10 00Sojas mērce963000
2103 20 00Tomātu kečups un pārējās
tomātu mērces963000
2103 30Sinepju pulveris un
gatavas sinepes:
2103 30 10Sinepju pulveris000000
2103 30 90Gatavas sinepes963000
ex 2103 90Pārējie, izņemot majonēzi963000
2103 90 9013Majonēze121110888
2104Gatavas zupas un buljoni un
produkti to sagatavošanai;
homogenizēti jaukti pārtikas produkti:
2104 10Gatavas zupas un buljoni un121110888
produkti to sagatavošanai
2104 20 00Homogenizēti jaukti000000
pārtikas produkti
2105 00Saldējums un pārējie pārtikas15151510108
ledus veidi, ar vai bez
kakao piedevām
ex 2106Pārtikas izstrādājumi, citā vietā neminētie un neiekļautie, izņemot aromatizētus vai iekrāsotus cukura sīrupus, kas norādīti preču subpozīcijās no 2106 90 30 līdz 2106 90 59000000
2201Ūdeņi, ieskaitot dabiskos
vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez
cukura vai citu saldinātājvielu
piedevas, nearomatizēti; ledus un sniegs:
2201 10Minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi000000
2201 90 00Pārējie32.521.51.51.5
Ls/hlLs/hlLs/hlLs/hlLs/hlLs/hl
2202Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisku vielu piedevu, un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas norādīti 2009. preču pozīcijā3 Ls/hl2.5 Ls/hl2 Ls/hl1.5 Ls/hl1.5 Ls/hl1.5 Ls/hl
2203 00Iesala alus101010885
Ls/hlLs/hlLs/hlLs/hlLs/hlLs/hl
2205Vermuts un pārējie vīnogu10108555
vīni ar augu vai aromātiskoLs/hlLs/hlLs/hlLs/hlLs/hlLs/hl
vielu piedevu
2206 00Pārējie raudzētie dzērieni151515101010
2207Nedenaturēts etilspirts ar3.93.93.93.93.93.9
spirta tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk;Ls/lLs/lLs/lLs/lLs/lLs/l
etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti
2208Nedenaturēts etilspirts ar
spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%;
stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie alkoholiskie dzērieni:
2208 20Stiprie alkoholiskie dzērieni,
kas iegūti vīnogu vīna vai
vīnogu čagu destilācijas rezultātā:
no 2208 20 12- Traukos ar tilpumu 2 l1.251.251.251.251.251.25
līdz 2208 20 29vai mazākLs/%Ls/%Ls/%Ls/%Ls/%Ls/%
vol/hlvol/hlvol/hlvol/hlvol/hlvol/hl
- Traukos ar tilpumu vairāk kā 2 l:
2208 20 40— Neapstrādāti, destilēti1.251.251.251.251.251.25
Ls/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hl
no 2208 20 62Pārējie000000
līdz 2208 20 89
2208 30Viskijs1.251.251.251.251.251.25
Ls/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hl
2208 40Rums un tafija1.251.251.251.251.251.25
Ls/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hl
2208 50Džins un kadiķogu uzlējums1.251.251.251.251.251.25
Ls/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hl
2208 60Degvīns1.251.251.251.251.251.25
Ls/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hl
2208 70Liķieris un kordials1.251.251.251.251.251.25
Ls/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hl
ex 2208 90Pārējie, izņemot nedenaturēto etilspirtu ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%, kas norādīti 2208 90 91 un 2208 99 preču subpozīcijās. Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%, traukos ar tilpumu:1.251.251.251.251.251.25
Ls/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hlLs/% vol/hl
220890 912 l vai mazāk3.93.93.93.93.93.9
2208 90 99vairāk kā 2 lLs/%Ls/%Ls/%Ls/%Ls/%Ls/%
vol/hlvol/hlvol/hlvol/hlvol/hlvol/hl
2402Cigāri, cigāri ar nogrieztiem
galiem, cigarillas un
cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem:
2402 10 00Tabaku saturoši cigāri,963000
cigāri ar nogrieztiem galiem un cigarillas
2402 20Tabaku saturošas cigaretes1,25Ls /1000 gab1,25Ls /1000 gab1,25Ls /1000 gab1,25Ls /1000 gab1,25Ls /1000 gab1,25Ls /1000 gab
2402 90 00Pārējās963000
2403Pārējā rūpnieciski apstrādāta tabaka un rūpnieciski apstrādāti tabakas aizstājēji; "homogenizēta" vai "atjaunota" tabaka; tabakas ekstrakti un esences
963000

____________________

2 Eiropas Kopienas izcelsmes margarīns; dzīvnieku vai augu tauku vai eļļu, vai dažādu tauku vai eļļu frakciju pārtikas maisījumi vai produkti, kas norādīti CN kodos 1517 10 10, 1517 90 10 un 1517 90 93 tiek importēti Latvijā ar nodokli 0,5% tarifu kvotu ietvaros 2000 tonnu gadā.

3 Latvijas nacionālais kods.

PIELIKUMS C
Pielikums Va
Uz sekojošu Latvijas izcelsmes preču importu Kopienā tiks attiecinātas sekojošas koncesijas (VLR - vislielākās labvēlības režīma likme)
CN kodsPreces apraksts (1)Muitas nodoklis (% no VLR) (2)

Daudzums

Īpašas atzīmes
01.07.1997.-01.07.1998.-01.07.1999.-pēc
30.06.1998.30.06.1999.  30.06.2000.  01.07.2000.  
(tonnās)
0102 90 05Dzīvi liellopi ar dzīvsvaru20178 000178 000178 000178 000(3)
 ne vairāk kā 80 kg glvglvglvglv
0102 90 21Dzīvi liellopi ar dzīvsvaru 153 000153 000153 000153 000
0102 90 29vairāk kā 80 kg, glvglvglvglv
0102 90 41bet ne vairāk kā 300 kg
0102 90 49  
ex 0102 90"Simmental" un "Pinzgau" kalnu govju šķirņu teļi un govis ar pelēku, brūnu, dzeltenu un plankumainu spalvas krāsu6% ad valorem7000 glv7000 glv7000 glv7000 glv(4)
 
0201 0202Svaiga, atdzesēta vai201650172518001875(5)
 saldēta liellopu gaļa 
0203Svaiga, atdzesēta vai201100115012001250(6)
 saldēta cūkgaļa 
0204Aitu vai kazu gaļa0110115120125(5)
0207 11 30Vistu liemeņi,20550575600625
0207 11 90krūtiņas un stilbiņi
0207 12 10
0207 12 90
0207 13 50
0207 13 60
0207 14 50
0207 14 60  
0402 10 19Vājpiena pulveris202750287530003125
0402 21 19Pilnpiena pulveris 
ex 0402 99Piens un krējums ar20220230240250
 cukuru, izņemot pulveri 
0405 10Sviests20990103510801125
0406Sieri201320138014401500
0409 00 00Dabiskais medus64neierobežots  neierobežots  neierobežots  neierobežots  
0601 10Sīpoli, gumi, bumbuļi, saknes ar lapu64neierobežots  neierobežots  neierobežots  neierobežots  
  rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī
0602 20 90Augļu koki, krūmi un64neierobežots neierobežots neierobežots neierobežots 
 krūmveidīgie
0602 40Rozes, potētas vai nepotētas72neierobežots neierobežots neierobežots neierobežots 
0704 90 10Baltie galviņkāposti un20386404422440
 sarkanie galviņkāposti 
ex 0706 10 00Burkāni20220230240250
0706 90 30Mārrutki47neierobežots neierobežots neierobežots neierobežots 
0707 00 25Gurķi, svaigi vai80neierobežots neierobežots neierobežots neierobežots 
0707 00 30atdzesēti (no 16. maija līdz 31. oktobrim)
0709 51 30Gailenes0neierobežots neierobežots neierobežots neierobežots 
0710 10 00Saldēti kartupeļi20220230240250
0810 40 30

Vaccinium myrtillus sugas mellenes

0neierobežots neierobežots neierobežots neierobežots 
0810 40 50Vaccinium macrocarpon sugas augļi74neierobežots neierobežots neierobežots neierobežots 
0810 40 90Pārējās ogas, svaigas

42

neierobežots neierobežots neierobežots neierobežots  
0811 10Zemenes, saldētas20220230240250(7)
0909 40Ķimeņu sēklas neierobežots neierobežots neierobežots 
1104 12 90Auzu pārslas20330345360375
1108 13 00Kartupeļu ciete20440460480500
1601 00 91Desas, sausas vai20220230240250
 uzziežamas, nevārītas 
1602 50 10Sagatavota vai konservēta20220230240250
 liellopu gaļa 
2001 10 00Konservēti gurķi un20166174182190
 pipargurķīši 
2005 90 75Skābēti kāposti20122128134140
 Ābolu sula ar blīvumu67neierobežots neierobežots neierobežots neierobežots 
 ne vairāk kā 1,33 g/cm3 pie 200 C:
2009 70 30Ar vērtību vairāk kā 18 ekijus par 100 kg
 neto masas, ar cukura piedevu.
2009 70 93Ar vērtību ne vairāk kā 18 ekijus par
 100 kg neto masas, ar
 cukura piedevu ne vairāk kā 30%
2009 70 99Bez cukura piedevas 

_______________________________________

(1) Neskatoties uz kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem, preču apraksta teksts tiks uzskatīts par tādu, kuram ir tikai indikatīva nozīme, priekšrocību shēma šī Pielikuma kontekstā tiek noteikta pēc CN kodiem. Kur tiek uzrādīts "ex CN kods", priekšrocību shēma tiek noteikta, apvienojot CN kodu un atbilstošo aprakstu.

(2) Gadījumā, ja eksistē MFN minimālā nodokļu likme, piemērojamā minimālā nodokļu likme tiek noteikta, VLR minimālo nodokļu likmi reizinot ar procentu likmi, kas norādīta šajā kolonnā.

(3) Tarifu kvota šim produktam ir atvērta importam no Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Bulgārijas, Rumānijas, Ungārijas, Polijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Gadījumā, ja dzīvo liellopu imports Eiropas Kopienā pārsniegs 500 000 galvu viena gada laika periodā, Eiropas Kopiena var piemērot administratīvus pasākumus savu tirgu aizsardzībai, neskatoties uz citām Līgumā minētajām tiesībām .

(4) Tarifu kvota šim produktam ir atvērta importam no Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Bulgārijas, Rumānijas, Ungārijas, Polijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Tiek piemērota 6% nodokļu likme.

(5) Šī produkta tarifu kvota ir vispārīgi atvērta importam no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Eiropas Kopiena savas likumdošanas ietvaros un nepieciešamības gadījumā var ņemt vērā sava tirgus piedāvājuma vajadzības un nepieciešamību saglabāt tirgus līdzsvaru.

(6) Izņemot filejas, kas minētas atsevišķi.

(7) Tiek attiecināti minimālas importa cenas noteikumi.

Pielikums

Vienošanās par minimālajām importa cenām apstrādei paredzētiem augļiem

1. Minimālās importa cenas ir noteiktas sekojošiem Latvijas izcelsmes apstrādei paredzētiem produktiem:

CN KodsAprakstsMinimālā importa cena (ECU/100kg neto)
ex 0811 10 11Saldētas zemenes ar cukuru vai citām
 saldinātājvielām, ar cukura saturu
 vairāk kā 13% - viss auglis75.0
ex 0811 10 11Saldētas zemenes ar cukuru vai citām
 saldinātājvielām, ar cukura saturu
 vairāk kā 13% - pārējie57.6
ex 0811 10 19Saldētas zemenes ar cukuru vai citām
 saldinātājvielām, ar cukura saturu
 ne vairāk kā 13% - viss auglis75.0
ex 0811 10 19Saldētas zemenes ar cukuru vai citām
 saldinātājvielām, ar cukura saturu
 ne vairāk kā 13% - pārējie57.6
ex 0811 10 90Saldētas zemenes bez cukura vai citām
 saldinātājvielām - viss auglis75.0
ex 0811 10 90Saldētas zemenes bez cukura vai citām
 saldinātājvielām - pārējie57.6

2. 1. punktā norādītās minimālās importa cenas tiks ņemtas vērā katram sūtījumam. Gadījumā, ja muitas deklarācijā vērtība būs mazāka kā minimālā importa cena, tiks īstenoti pretsubsīdiju pasākumi, lai kompensētu starpību starp minimālo importa cenu un muitas deklarācijas vērtību.

3. Ja šajā Pielikumā minēto preču cenām ir tendence samazināties zem minimālās importa cenas līmeņa tuvākajā laika periodā, Eiropas Komisija informēs Latvijas Republikas pārvaldes institūcijas, lai tās uzlabotu situāciju.

4. Pēc Kopienas vai Latvijas pieprasījuma, Asociācijas Padomei ir jāpārskata šīs sistēmas darbība vai minimālo importa cenu līmenis. Nepieciešamības gadījumā Asociācijas Padome pieņem atbilstošus lēmumus.

5. Lai veicinātu un nodrošinātu tirdzniecības attīstību, un visu iesaistīto pušu savstarpējo izdevīgumu, trīs mēnešus pirms katra Eiropas Kopienas saimnieciskā gada (marketing year) sākuma tiks organizēta konsultāciju sanāksme. Konsultāciju sanāksmē piedalīsies Eiropas Komisijas, kā arī ieinteresētie attiecīgo preču Eiropas ražotāju organizāciju pārstāvji, no vienas puses, un asociēto eksportētāju valstu pārvaldes institūciju, ražotāju un eksportētāju organizāciju pārstāvji, no otras puses.

Konsultāciju sanāksmes laikā tiks apspriesta augļu tirgus situācija, ieskaitot prognozes ražošanai, uzkrājuma situāciju, cenu noteikšanu un iespējamo tirgus attīstību, kā arī iespējas līdzsvarot pieprasījumu un piedāvājumu.

PIELIKUMS D
Pielikums XII
Latvijas izcelsmes produkti, kuriem piemērotas nulles vai samazinātas tarifu nodokļu likmes tarifu kvotas ietvaros
CN kodsSubpozīcija (TARIC)

Apraksts

NodevaTarifu kvota
ex 0303 21 90*10Forele (Oncorhynchus0%50 t
mykiss), saldēta
0302 50 10Menca (Gadus morhua)0%570 t
svaiga vai atdzesēta
0302 50 90Menca (Gadus ogac,6%250 t
0302 69 35Gadus macrocephalus),
0303 60 19polārā menca
0303 60 90(Boreogadus saida)
0303 79 41- svaiga vai saldēta
0302 50 10Menca (Gadus morhua)6%750 t
0303 60 11svaiga vai saldēta
0302 61 99Brētliņas vai šprotes6.5%1 600 t
0303 71 99(Sprattus sprattus) no
16. jūnija līdz 14. februārim,
svaigas vai saldētas
0304 20 29Mencas filejas, saldētas0%190 t
ex 1604 19 98*10Sagatavotas vai konservētas10%350 t
ex 1604 20 90*35brētliņas un upes nēģi,
*50veseli vai malti
ex 0302 70 00*31Laša ikri un pieņi0%300 000 gab
*33
ex 0301 99 11*20Jauni laši0%100 000 gab
ex 0301 99 19*10
ex 0302 70 00*41Līdakas ikri4%1 000 000 gab
ex 0301 99 19*20Jauni zandarti4%300 000 gab
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par 1999.gada 30.jūnija Protokolu Eiropas līgumam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.12.1999.Stājas spēkā: 31.12.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 446/451, 30.12.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 27.01.2000.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
14980
31.12.1999
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)