Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 16. septembra noteikumus Nr. 758 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes “Tieslietas” pirmā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.965

Rīgā 2006.gada 21.novembrī (prot. Nr.61 34.§)
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Tieslietas" atklāta konkursa nolikums
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Tieslietu ministrijas (turpmāk - ministrija) kompetencē esošās Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instruments) prioritātes "Tieslietas" atklāta konkursa (turpmāk - atklāts konkurss) ietvaros pieejamā līdzfinansējuma piešķiršanas, atklāta konkursa izsludināšanas, tā termiņa noteikšanas, individuālā projekta (turpmāk - projekts) iesnieguma sagatavošanas, iesniegšanas, vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas prasības.

2. Projektu finansē no projekta iesniedzēja līdzekļiem un līdzfinansē no finanšu instrumenta līdzekļiem. Kopējais finanšu instrumenta līdzfinansējums, kas pieejams projektiem atklātā konkursā, ir 3581360 eiro.

3. No finanšu instrumenta projektam pieprasītais līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks par 250000 eiro un nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 2.punktā minēto kopējo atklātā konkursā pieejamo finanšu instrumenta līdzfinansējuma apjomu.

4. Prioritātes "Tieslietas" ietvaros finanšu instrumenta līdzfinansējums:

4.1. nepārsniedz 60% no projekta attiecināmajām izmaksām (izņemot šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minētos gadījumus). Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumenta līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam;

4.2. nepārsniedz 85%, ja ne mazāk kā 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, bet finanšu instrumenta līdzfinansējums sedz pārējās projekta attiecināmās izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumenta līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam;

4.3. ir lielāks par šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto līdzfinansējuma apmēru, bet nepārsniedzot 90%, ja projekta iesniedzējs, kas sagatavojis projektu, lai atbalstītu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju vai arodbiedrību aktivitātes, ir pieteicies uz abiem finanšu instrumentu līdzfinansējumiem vienlaikus. Šajā gadījumā projekta iesniedzējs sedz pārējās projekta izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam.

5. Ja projekta īstenošanas gaitā kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz maksimālo projektam apstiprināto attiecināmo izmaksu summu, šo starpību sedz no projekta iesniedzēja līdzekļiem.

6. Finanšu ministrija (turpmāk - nacionālā vadošā iestāde) nodrošina projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo Latvijas Republikas normatīvo aktu un finanšu instrumenta vadlīniju, noteikumu un procedūru publicēšanu finanšu instrumenta Latvijas mājas lapā internetā (www.eeagrants.lv).

7.Nacionālā vadošā iestāde izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos publiski pieejamos un pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos un finanšu instrumenta Latvijas mājas lapā internetā (www.eeagrants.lv), kā arī ministrija ievieto konkursa sludinājumu savā mājas lapā internetā (www.tm.gov.lv).

II. Finanšu instrumenta līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

8. Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde, tās institūcija vai aģentūra, valsts vai pašvaldības dibināta izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, valsts aģentūra, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona - biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība.

9. Projekta iesniedzējs var iesniegt projektu viens pats vai kopā ar sadarbības partneri vai partneriem. Sadarbības partneris var būt jebkura šo noteikumu 8.punktā minētā persona vai iestāde, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldību iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

10. Sadarbības partneris projektā var līdzdarboties gan kā tiešais partneris, kas ir tieši iesaistīts projekta īstenošanā, gan kā finanšu partneris, kas piedalās projekta finansēšanā. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka juridiski noformēta vienošanās par pušu atbildību projekta ieviešanā, ieguldījuma apjomu un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto materiālo labumu īpašumtiesībām.

11. Finanšu instrumenta horizontālās prioritātes (projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) 9. un 10.punkts) ir:

11.1. ilgtspējīga attīstība (vides, ekonomiskā un sociālā);

11.2. dzimumu līdztiesība;

11.3. labas pārvaldības prakse;

11.4. divpusējās attiecības.

12. Lai pretendētu uz finanšu instrumenta līdzfinansējumu, noteikti šādi atbilstības kritēriji:

12.1. projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām prasībām un apliecina to ar parakstu;

12.2. projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nedrīkst būt starp­nieks;

12.3. projekta iesniedzējam un tā sadarbības partnerim ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu noteiktajā apmērā un projekta ieviešanas nepārtrauktību;

12.4. projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris spēj nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo skaitu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un pieredze;

12.5. iesniegtais projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs.

13. Prioritātes "Tieslietas" mērķis ir nodrošināt atbalstu tieslietu jomas attīstībai saskaņā ar šo noteikumu 14.punktā minētajām apakšprioritātēm.

14. Prioritātes "Tieslietas" apakšprioritātes ir:

14.1. ieslodzījuma vietu ēku standartu uzlabošana un personāla apmācības, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir penitenciārās un postpenitenciārās sistēmas darbinieku izglītošana;

14.2. izglītības programmas ieslodzījuma vietās, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir ieslodzīto un bijušo ieslodzīto resocializācija;

14.3. ieslodzīto veselības aprūpes uzlabošana un informācijas par veselību pieejamības veicināšana cietumniekiem;

14.4. preventīvi pasākumi, kas vērsti uz jauniešu noziedzības līmeņa samazināšanu un ierobežošanu;

14.5. kompetences celšana tiesās, lai veicinātu Eiropas Savienības tiesību aktu ievērošanu;

14.6. organizētās noziedzības apkarošana un novēršana, un tās ietvaros īpaši atbalstāmās aktivitātes ir:

14.6.1. tiesu ekspertīzes attīstība;

14.6.2. ieslodzīto un bijušo ieslodzīto informācijas sistēmas attīstība;

14.7. uzlabotas izglītības programmas un dzīves apstākļi patvēruma meklētājiem un nelegālajiem imigrantiem;

14.8. probācijas sistēmas stiprināšana.

15. Projekta aktivitātes īsteno Latvijā, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, ja tādējādi tiek nodrošināta prioritātes mērķu sasniegšana. Aktivitātes, kas saistītas ar investīcijām būvdarbos, ēku rekonstruēšanas, renovācijas vai restaurēšanas darbos, nekustamā īpašuma iegādē un iekārtu uzstādīšanā, īsteno Latvijā.

16. Viens projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, ja tas pamato, ka spēs izpildīt visus šo noteikumu 12.punktā minētos kritērijus un nodrošināt, lai vienā projektā minētās aktivitātes netiktu iekļautas citos projektos.

17. Projekta iesniedzējs visas projekta aktivitātes īsteno un visus projekta ietvaros paredzētos maksājumus veic līdz 2011.gada 30.aprīlim.

18. Projekta finanšu aprēķini ir veicami eiro. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par finanšu aprēķinu aritmētisko pareizību. Izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma izstrādāšanu, neuzskata par attiecināmajām izmaksām.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

19. Projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums) sagatavo angļu valodā, aizpildot projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju MS Excel formātā (pieejama finanšu instrumenta Latvijas mājas lapā internetā (www.eeagrants.lv, sadaļa "Pieteikuma veidlapa") un starptautiskajā mājas lapā (www.eeagrants.org, sadaļa "Projects")). Projekta iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un precizitāti. Šo noteikumu 20.punktā minētos dokumentus latviešu valodā projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) 11.punktā nenorāda.

20. Projekta iesniegumam pievieno:

20.1. šādus dokumentus latviešu valodā:

20.1.1. īss projekta apraksts (ne vairāk kā 3200 rakstu zīmes), kurā norādīts projekta mērķis, galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti;

20.1.2. projekta iesniedzēja apliecinājums (2.pielikums);

20.1.3. partnerības apliecinājums projektam (ja projekts paredz partnerības veidošanu, partnerības apliecinājumu iesniedz par katru projektā iesaistīto sadarbības partneri uz attiecīgās institūcijas veidlapas) (3.pielikums);

20.1.4. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim (ja projekts paredz partnerības veidošanu un sadarbības partneris piedalās projekta finansēšanā) nav nodokļu parādu, vai projekta iesniedzēja un sadarbības partnera rakstiska piekrišana, kurā viņš pilnvaro ministriju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā projekta iesniedzējs un sadarbības partneris ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

20.1.5. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Reliģisko lietu pārvaldes izziņa par personām, kurām ir paraksta tiesības, ja projekta iesniedzējs ir reliģiska organizācija. Ja projekta iesniedzējs nav pievienojis minēto izziņu, ministrija ir tiesīga pieprasīt to Reliģisko lietu pārvaldē;

20.1.6. tās institūcijas izziņa, kura pēc projekta apstiprināšanas piešķirs kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus (ja tādus ir paredzēts piesaistīt), izziņā norādot piešķiramā finansējuma apjomu;

20.1.7. projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) 11.punktā projekta iesniedzēja minētie pielikumi;

20.1.8. projekta vadībā iesaistīto personu dzīves apraksts (CV);

20.1.9. pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas (tai skaitā pašvaldības ieguldījumu projektā) un priekš­finansējuma avotus, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība;

20.1.10. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) apliecinājums, ka projekta ietvaros veiktās piegādes, iekārtu uzstādīšana, būvdarbi, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbi tiks veikti projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā vai valdījumā esošajā īpašumā, kas netiks pārdots vai kā citādi atsavināts no projekta īstenošanas uzsākšanas līdz tā pabeigšanai, kā arī turpmāko 10 gadu laikā, ja vien noslēgtajā granta līgumā nav noteikts citādi;

20.1.11. ja projekta iesniegumā ietvertās aktivitātes saistās ar valsts noslēpumu, projekta iesniedzējs ir tiesīgs tās īstenot saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu";

20.2. šādu projekta iesniedzēja apliecinātu dokumentu kopijas latviešu valodā:

20.2.1. iestādes nolikums vai institūcijas statūti;

20.2.2. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) reģistrācijas apliecība (valsts zinātniskajai institūcijai, biedrībai, nodibinājumam, reliģiskajai organizācijai, arodbiedrībai un kapitālsabiedrībai);

20.2.3. biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas, arodbiedrības vai kapitālsabiedrības gada pārskats par iepriek­šējo gadu vai biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas, arodbiedrības vai kapitālsabiedrības vadītāja parakstīts pārskats par laika posmu no biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas, arodbiedrības vai kapitālsabiedrības dibināšanas;

20.2.4. ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas reģistrācijas apliecība, ja projekta iesniedzējs ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

20.3. šādus dokumentus angļu valodā:

20.3.1. garantijas vēstule (apliecinājums) par projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) plānotiem projektā ieguldāmiem līdzekļiem;

20.3.2. projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) 11.punktā projekta iesniedzēja minētie pielikumi. Ja pielikumā pievienotie dokumenti ir liela apjoma, angļu valodā iesniedz tikai to kopsavilkumus, kas satur būtiskāko informāciju;

20.4. šādus sadarbības partnera apliecinātus dokumentus un to tulkojumus latviešu valodā par projektā iesaistīto ārvalstu sadarbības partneri:

20.4.1. reģistrācijas apliecības kopija;

20.4.2. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka ārvalstu sadarbības partnerim nav nodokļu parādu, ja sadarbības partneris piedalās projekta finansēšanā;

20.4.3. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka ārvalstu sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā), ja sadarbības partneris piedalās projekta finansēšanā.

21. Projekta iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas par projekta apstiprināšanu iesniedz ministrijā šādus dokumentus:

21.1. 20.1.6.apakšpunktā minētās institūcijas lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu piešķiršanu;

21.2. attiecīgās valsts noteiktā kārtībā apliecinātu 20.4.1.apakšpunktā minēto dokumentu;

21.3. attiecīgās valsts noteiktā kārtībā apliecinātus 20.4.2. un 20.4.3.apakšpunktā minētos dokumentus par sadarbības partneri, kurš piedalās projekta finansēšanā.

22. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš atklātā konkursā ir trīs mēneši no izsludināšanas dienas. Atklāta konkursa sludinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku).

23. Atklāta konkursa projekta iesniegumu projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona iesniedz ministrijā vai nosūta ministrijai pa pastu.

24. Ministrija izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir saņemti ministrijā līdz konkursa sludinājumā norādītajam termiņam.

25. Pa faksu vai elektroniski nosūtītus projektu iesniegumus neizskata. Ja projekta iesniegums saņemts pēc konkursa sludinājumā noteiktā termiņa, to neatver, un ministrija informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neizskatītu var saņemt atpakaļ.

26. Iesniedzot projekta iesniegumu, uz aploksnes vai kastes norāda šādu informāciju:

26.1. adresātu - Tieslietu ministrija, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536;

26.2. norādi "atklāts konkurss";

26.3. prioritāti "Tieslietas";

26.4. pilnu projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

26.5. projekta nosaukumu;

26.6. norādi "neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".

27. Projekta iesniegumu un visus šo noteikumu 20.punktā minētos dokumentus iesniedz trijos eksemplāros - oriģinālu un divas kopijas, uz projekta iesnieguma veidlapas attiecīgi norādot "oriģināls" un "kopija", vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs vai kastēs. Ja aploksnes vai kastes ir vairākas, tās sanumurē. Projekta iesniegumi (gan oriģināls, gan kopijas) ar pielikumiem ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas lietvedības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tie ir cauršūti (cauraukloti), apzīmogoti un parakstīti, paraksts ir atšifrēts, kā arī norādīts lappušu skaits un caurauklošanas datums.

28. Projekta iesnieguma oriģinālam pievieno projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums), tās 11.punktā projekta iesniedzēja minēto pielikumu un šo noteikumu 20.1.1.apakšpunktā minētā dokumenta elektronisko versiju disketē vai kompaktdiskā (CD), uz kura norāda šādu informāciju:

28.1. prioritāte "Tieslietas";

28.2. pilns projekta iesniedzēja nosaukums;

28.3. projekta nosaukums.

29. Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu nosūta ministrijai uz e-pasta adresi eeagrants@tm.gov.lv vai pa pastu.

30. Ja ministrija ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms atklātā konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām saņem ieinteresētās personas rakstisku vēstuli ar jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu, tā piecu darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un nosūta to elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu ieinteresētajai personai. Ja jautājums saņemts elektroniski, ministrija atbildi ieinteresētajai personai nosūta elektroniski.

31. Lai atbildes uz saņemtajiem jautājumiem būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, ministrija tās publicē mājas lapā internetā (www.tm.gov.lv), nenorādot jautājuma autoru.

IV. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

32. Ministrija izstrādā atklāta konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk- vērtēšanas komisija) nolikumu. Nolikumā nosaka vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību.

33. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

33.1. projektu iesniegumu atvēršana un vērtēšana atbilstoši administratīvās atbilstības kritērijiem;

33.2. projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

34. Ministrija reģistrē projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus. Vērtēšanas komisija pārbauda projektu iesniegumus atbilstoši administratīvās atbilstības kritērijiem, kas noteikti finanšu instrumentus regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Administratīvās vērtēšanas mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju pārbaudei.

35. Ja vērtēšanas komisija konstatē, ka projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumenta līdzfinansējums varētu būt kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tā pieprasa atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles normām uzņēmējdarbības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

36. Ja projekta iesniegumā iekļautā informācija nav pietiekama vai tā ir neskaidra, ministrija pēc administratīvās atbilstības pārbaudes rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam sniegt papildinformāciju vai skaidrojumu, nosūtot pieprasījumu gan pa pastu, gan uz projekta iesniedzēja norādīto faksa numuru.

37. Ja projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma nosūtīšanas iesniedz nepieciešamo papild­informāciju, nosūtot faksu, kā arī iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu, projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās atbilstības kritērijiem vērtē atkārtoti.

38. Ja pēc atkārtotas pārbaudes projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam administratīvās atbilstības kritērijam vai šo noteikumu 3., 9. vai 15.punktā noteiktajām prasībām, to noraida.

39. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta neatbilstību pa pastu nosūta projekta iesniedzējam pamatotu atteikumu, norādot attiecīgo administratīvās atbilstības kritēriju vai kritērijus, kuri nav izpildīti.

40. Projektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvās atbilstības kritērijiem, vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti finanšu instrumentus regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

41. Kopējo iegūto punktu skaitu projektam aprēķina šādi:

A.JPG (1964 bytes)

KK - kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējais vērtējums;

KKmax - kvalitātes vērtēšanas kritēriju maksimālais punktu skaits - 15,25 punkti.

42. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas vērtēšanas komisija sakārto projektu iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam, sagatavo atbalstāmo projektu iesniegumu sarakstu un iesniedz to ministrijā.

43. Ministrija nosūta nacionālajai vadošajai iestādei projektu iesniegumus (oriģinālu un vienu kopiju) kopā ar pamatotu atzinumu un vērtēšanas komisijas protokolu par projektu iesniegumu atbilstību.

44. Projekta iesnieguma vērtēšana nacionālajā vadošajā iestādē un vadības komitejā, kā arī lēmuma pieņemšana par projekta iesniegšanu Finanšu instrumenta birojam, lai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, notiek saskaņā ar finanšu instrumentus regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.965
Projekta iesnieguma veidlapa angļu valodā

KN-965-P1_PAGE_02.JPG (30674 bytes)

KN-965-P1_PAGE_03.JPG (41836 bytes)

KN-965-P1_PAGE_04.JPG (32242 bytes)

KN-965-P1_PAGE_05.JPG (17862 bytes)

KN-965-P1_PAGE_06.JPG (62950 bytes)

KN-965-P1_PAGE_07.JPG (43335 bytes)

KN-965-P1_PAGE_08.JPG (21684 bytes)

KN-965-P1_PAGE_09.JPG (26780 bytes)

KN-965-P1_PAGE_10.JPG (71230 bytes)

 

KN-965-P1_PAGE_11.JPG (57837 bytes)

KN-965-P1_PAGE_12.JPG (89959 bytes)

KN-965-P1_PAGE_13.JPG (26054 bytes)

 

KN-965-P1_PAGE_14.JPG (14834 bytes)

 

KN-965-P1_PAGE_15.JPG (14771 bytes)

KN-965-P1_PAGE_16.JPG (31543 bytes)

KN-965-P1_PAGE_17.JPG (23472 bytes)

KN-965-P1_PAGE_18.JPG (21208 bytes)

KN-965-P1_PAGE_19.JPG (59687 bytes)

 

KN-965-P1_PAGE_20.JPG (34871 bytes)

 

KN-965-P1_PAGE_21.JPG (48553 bytes)

 

KN-965-P1_PAGE_22.JPG (78620 bytes)

 

KN-965-P1_PAGE_23.JPG (75960 bytes)

KN-965-P1_PAGE_24.JPG (57340 bytes)

KN-965-P1_PAGE_25.JPG (85962 bytes)

KN-965-P1_PAGE_26.JPG (109663 bytes)

KN-965-P1_PAGE_27.JPG (95412 bytes)

KN-965-P1_PAGE_28.JPG (72093 bytes)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.965
Projekta iesniedzēja apliecinājums
Apliecinu, ka:

1. Esmu iepazinies ar visiem finanšu instrumentu finansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti šajos noteikumos, un projekta īstenošanas gaitā apņemos tos ievērot.

2. Projekta mērķi un projekta ietvaros paredzētās aktivitātes atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem prioritātē "Tieslietas", ja tie nosaka papildu prasības saistībā ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm.

3. Projekta iesniedzēja institūcija 10 gadus pēc projekta pabeigšanas glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju (ja nepieciešams, var to uzrādīt), kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalsts(-u) institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas.

4. Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošana netiks uzsākta pirms sadarbības līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un ministriju.

5. Projekta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informā­cija ir patiesa.

6. Projekta iesniedzēja institūcija nav pasludināta par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā), tās darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par tās darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu (izņemot pārvaldes iestādi).

7. Nepastāv spēkā esošs spriedums vai priekšraksts par sodu, ar ko esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar kukuļošanu, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Latvijas Republikas finanšu intereses.

8. Nav konstatēti būtiski profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar ko esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību.

9. Neesmu sniedzis apzināti nepatiesu vai sagrozītu informāciju (ziņas), kā arī neesmu slēpis ar projektu saistītu informāciju (ziņas).

10. Neesmu centies iegūt ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt projekta vērtēšanas procesā iesaistītās personas.

11. Projekta iesniedzēja institūcijai būs pieejami pietiekami finanšu resursi projekta aktivitāšu īstenošanai paredzētajā termiņā.

12. Projekta iesniedzēja institūcija nav iesniegusi vienu un to pašu projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tā nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai.

13. Projekta iesniedzēja institūcija ir samaksājusi nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

14. Projekta iesniedzēja institūcija ir tieši atbildīga par projekta vadību un īstenošanu, un tā nav starpnieks.

15. Projekta iesniedzēja institūcija projekta ieviešanas gaitā iegūtos pamatlīdzekļus izmantos atbilstoši projekta mērķiem vismaz 10 gadus pēc projekta pabeigšanas, ja vien granta līgumā netiks noteikts citādi.

16. Projekta iesniedzēja institūcija pēc ministrijas pieprasījuma iesniegs nepieciešamo papildu informāciju un dokumentāciju.

17. Ministrijā iesniegtās projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst iesniegtajam projekta iesnieguma oriģinālam.

18. Aprēķinātais finanšu instrumentu līdzfinansējums (naudas un procentu izteiksmē) ir aprēķināts tikai no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

19. Projekta izstrādē ir ievēroti nosacījumi un ierobežojumi, kas noteikti komercdarbības atbalstu reglamentējošajos normatīvajos aktos.

20. Saskaņā ar ____________________ (piemēram, statūtiem) un saskaņā ar NACE (1.1.red.) klasifikatoru projekta iesniedzēja institūcijai (izņemot pārvaldes iestādi) ir šādi pieļaujamie darbības veidi (norādīt visus darbības veidus):

21. Piekrītu, ka šī apliecinājuma 6.punktā minēto informāciju pārbauda ministrija.

Apzinos, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka esmu apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, man tiks liegta iespēja saņemt atbalstu, un ministrija var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.965

Partnerības apliecinājums projektam

(projekta nosaukums)

Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta ieviešanu, projekta iesniedzējs un sadarbības partneris piekrīt šādiem labas partnerības prakses principiem:

1. Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ministrijā sadarbības partnerim jāizlasa projekta iesniegums un jāizprot sava loma projekta īstenošanā.

2. Sadarbības partneris pilnvaro projekta iesniedzēju parakstīt sadarbības līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un ministriju un pārstāvēt to visos ar projekta īstenošanu saistītajos darījumos.

3. Projekta iesniedzējam regulāri jākonsultējas ar sadarbības partneri un jāsniedz pilnīga informācija par projekta īstenošanas gaitu.

4. Sadarbības partnerim jāsaņem projekta iesniedzēja sastādīto progresa pārskatu kopijas.

5. Projekta iesniedzējam pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām projektā (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm vai partneriem) jāpanāk vienošanās ar sadarbības partneri. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, projekta iesniedzējs par to informē līgumslēdzēju institūciju un iesniedz tai attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

Esmu izlasījis līgumslēdzējā institūcijā iesniegtā projekta iesniegumu un piekrītu tā saturam. Apņemos ievērot labas partnerības principus. Ja projekta iesniegums būs apstiprināts līdzfinansējuma saņemšanai no finanšu instrumentiem, garantēju finansējumu šādā apmērā: ______ eiro, tas ir, _____ % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Vārds, uzvārds

Organizācija

Amats

Paraksts

Z.v.

Datums un vieta

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Tieslietas" atklāta konkursa nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 965Pieņemts: 21.11.2006.Stājas spēkā: 01.12.2006.Zaudē spēku: 01.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 30.11.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
148776
01.12.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)