Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.958

Rīgā 2006.gada 21.novembrī (prot. Nr.61 27.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām" atklāta konkursa nolikums
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Bērnu un ģimenes lietu ministrijas (turpmāk - ministrija) kompetencē esošās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instrumenti) prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām" atklāta konkursa (turpmāk - atklāts konkurss) ietvaros pieejamā līdzfinansējuma piešķiršanas, atklāta konkursa izsludināšanas, tā termiņa noteikšanas, individuālā projekta (turpmāk - projekts) iesnieguma sagatavošanas, iesniegšanas, vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas prasības.

2. Projektu finansē no projekta iesniedzēja līdzekļiem un līdzfinansē no finanšu instrumentu līdzekļiem. Kopējais finanšu instrumentu līdzfinansējums, kas pieejams projektiem atklātā konkursā, ir 897680 eiro.

3. No finanšu instrumentiem pieprasītais līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks par 250000 eiro un nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 2.punktā minēto kopējo atklātā konkursā pieejamo finanšu instrumentu līdzfinansējuma apjomu.

4. Prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām" ietvaros finanšu instrumentu līdzfinansējums ir šāds:

4.1. nepārsniedz 60% no projekta attiecināmajām izmaksām (izņemot šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minētos gadījumus). Ja aktivitāte saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu kvalificējama kā valsts atbalsts, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētajam atbalsta veidam;

4.2. nepārsniedz 85%, ja ne mazāk kā 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, bet finanšu instrumentu līdzfinansējums sedz pārējās projekta attiecināmās izmaksas. Ja aktivitāte saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu kvalificējama kā valsts atbalsts, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētajam atbalsta veidam;

4.3. ir lielāks par šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto līdzfinansējuma apmēru, bet nepārsniedz 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs, kas sagatavojis projektu, lai atbalstītu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju vai arodbiedrību aktivitātes, ir pieteicies uz abu finanšu instrumentu līdzfinansējumu vienlaikus. Šādā gadījumā projekta iesniedzējs sedz pārējās projekta izmaksas. Ja aktivitāte saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu kvalificējama kā valsts atbalsts, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētajam atbalsta veidam.

5. Ja projekta īstenošanas gaitā kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz maksimālo projektam apstiprināto attiecināmo izmaksu summu, šo starpību sedz no projekta iesniedzēja līdzekļiem.

6. Finanšu ministrija (turpmāk - nacionālā vadošā iestāde) nodrošina projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo Latvijas Republikas normatīvo aktu un finanšu instrumentu vadlīniju, noteikumu un procedūru publicēšanu finanšu instrumentu Latvijas mājas lapā internetā (www.eeagrants.lv).

7. Nacionālā vadošā iestāde izsludina atklātu konkursu, ievietojot konkursa sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos un finanšu instrumentu Latvijas mājas lapā internetā (www.eeagrants.lv), kā arī ministrija ievieto konkursa sludinājumu savā mājas lapā internetā (www.bm.gov.lv).

II. Finanšu instrumentu līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

8. Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde, tās institūcija vai aģentūra, valsts vai pašvaldības dibināta izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, valsts aģentūra, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona - biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība.

9. Projekta iesniedzējs var iesniegt projektu viens pats vai kopā ar sadarbības partneri vai partneriem. Sadarbības part­neris var būt jebkura šo noteikumu 8.punktā minētā persona vai iestāde, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldību iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

10. Sadarbības partneris projektā var līdzdarboties gan kā tiešais partneris, kas ir tieši iesaistīts projekta īstenošanā, gan kā finanšu partneris, kas piedalās projekta finansēšanā. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka juridiski noformēta vienošanās par pušu atbildību projekta ieviešanā, ieguldījuma apjomu un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto materiālo labumu īpašumtiesībām.

11. Finanšu instrumentu horizontālās prioritātes (projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) 9. un 10.punkts) ir šādas:

11.1. ilgtspējīga attīstība (vides, ekonomiskā un sociālā);

11.2. dzimumu līdztiesība;

11.3. labas pārvaldības prakse;

11.4. divpusējās attiecības.

12. Lai pretendētu uz finanšu instrumentu līdzfinansējumu, ir noteikti šādi atbilstības kritēriji:

12.1. projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām prasībām un apliecina to ar parakstu;

12.2. projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nedrīkst būt starp­nieks;

12.3. projekta iesniedzējam un tā sadarbības partnerim ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu, kā arī projekta ieviešanas nepārtrauktību;

12.4. projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris spēj nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo skaitu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un pieredze;

12.5. iesniegtais projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs.

13. Prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām" mērķis ir veicināt to bērnu integrāciju sabiedrībā, kuriem ir fiziska vai garīga rakstura veselības traucējumi un kuriem nepieciešama specifiska aprūpe un ārstēšana (turpmāk tekstā - bērni ar īpašām vajadzībām), kā arī uzlabot viņu dzīves kvalitāti.

14. Prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām" apakšprioritātes ir:

14.1. uzlabot pieeju un ārstēšanās iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes sistēmā, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir daudzfunkcionāla atbalsta centra izveidošana, lai nodrošinātu sociālās un veselības aprūpes, kā arī sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar īpašām vajadzībām;

14.2. bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija izglītības sistēmā, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir izglītības iespēju pilnveidošana bērniem ar īpašām vajadzībām un izglītošanas pasākumu un/vai pakalpojumu sniegšana ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām.

15. Projekta aktivitātes īsteno Latvijā, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, ja tādējādi tiek nodrošināta prioritātes mērķu sasniegšana. Aktivitātes, kas saistītas ar investīcijām būvdarbos, ēku rekonstruēšanas, renovācijas vai restaurēšanas darbos, nekustamā īpašuma iegādē un iekārtu uzstādīšanā, īsteno Latvijā.

16. Viens projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, ja tas pamato, ka spēs izpildīt visus šo noteikumu 12.punktā minētos kritērijus un nodrošināt, lai vienā projektā minētās aktivitātes netiktu iekļautas citos projektos.

17. Projekta iesniedzējs visas projekta aktivitātes īsteno un visus projekta ietvaros paredzētos maksājumus veic līdz 2011.gada 30.aprīlim.

18. Projekta finanšu aprēķini ir veicami eiro. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par finanšu aprēķinu aritmētisko pareizību. Izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma izstrādāšanu, neuzskata par attiecināmajām izmaksām.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

19. Projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums) sagatavo angļu valodā, aizpildot projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju MS Excel formātā (pieejama finanšu instrumentu Latvijas mājas lapā internetā (www.eeagrants.lv, sadaļa "Pieteikuma veidlapa") un starptautiskajā mājas lapā (www.eeagrants.org, sadaļa "Projects")). Projekta iesniedzējs ir pil­nībā atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un precizitāti. Šo noteikumu 20.punktā minētos dokumentus latviešu valodā projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) 11.punktā nenorāda.

20. Projekta iesniegumam pievieno:

20.1. šādus dokumentus latviešu valodā:

20.1.1. īss projekta apraksts (ne vairāk kā 3200rakstu zīmes), kurā norādīts projekta mērķis, galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti;

20.1.2. projekta iesniedzēja apliecinājums (2.pielikums);

20.1.3. partnerības apliecinājums projektam (ja projekts paredz partne­rības veidošanu, partnerības apliecinājumu uz attiecīgās institūcijas veidlapas iesniedz par katru projektā iesaistīto sadarbības partneri) (3.pielikums);

20.1.4. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim (ja projekts paredz partnerības veidošanu un sadarbības part­neris piedalās projekta finansēšanā) nav nodokļu parādu, vai projekta iesniedzēja un sadarbības partnera rakstiska piekrišana, kurā viņš pilnvaro ministriju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā projekta iesniedzējs un sadarbības partneris ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

20.1.5. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Reliģisko lietu pārvaldes izziņa par personām, kurām ir paraksta tiesības, ja projekta iesniedzējs ir reliģiska organizācija. Ja projekta iesniedzējs nav pievienojis minēto izziņu, ministrija ir tiesīga pieprasīt to Reliģisko lietu pārvaldei;

20.1.6. tās institūcijas izziņa, kura pēc projekta apstiprināšanas piešķirs kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus (ja tādus ir paredzēts piesaistīt projekta īstenošanai), izziņā norādot piešķiramā finansējuma apjomu;

20.1.7. projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) 11.punktā projekta iesniedzēja minētie pielikumi;

20.1.8. projekta vadībā iesaistīto personu dzīves apraksts (CV);

20.1.9. pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas (tai skaitā pašvaldības ieguldījumu projektā), un priekšfinan­sējuma avotus, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība;

20.1.10. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) apliecinājums, ka projekta ietvaros veiktās piegādes, iekārtu uzstādīšana, būvdarbi, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbi tiks veikti projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā vai valdījumā esošajā īpašumā, kas netiks pārdots vai kā citādi atsavināts no projekta īstenošanas uzsākšanas līdz tā pabeigšanai, kā arī turpmāko 10 gadu laikā, ja vien noslēgtajā granta līgumā nav noteikts citādi;

20.2. šādu projekta iesniedzēja apliecinātu dokumentu kopijas latviešu valodā:

20.2.1. iestādes nolikums vai institūcijas statūti;

20.2.2. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) reģistrācijas apliecība (valsts zinātniskajai institūcijai, biedrībai, nodibinājumam, reliģiskajai organizācijai, arodbiedrībai un kapitālsabiedrībai);

20.2.3. biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas, arodbiedrības vai kapitālsabiedrības gada pārskats par iepriekšējo gadu vai biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas, arodbiedrības vai kapitālsabiedrības vadītāja parakstīts pārskats par laikposmu no biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas, arodbiedrības vai kapitālsabiedrības dibināšanas;

20.2.4. ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas reģistrācijas apliecība, ja projekta iesniedzējs ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

20.2.5. ja projektā ir plānota būvniecība, rekonstrukcijas vai renovācijas darbi:

20.2.5.1. būvvaldē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iesniegtais un reģistrētais būvniecības iesniegums - uzskaites karte;

20.2.5.2. būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums;

20.2.6. vienu no šādu īpašumtiesības apliecinošu dokumentu kopijām:

20.2.6.1. zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma noraksts (zemesgrāmatas apliecība) par zemi, uz kuras paredzēta būvniecība, vai par ēkām, kurās paredzēti rekonstrukcijas vai renovācijas darbi;

20.2.6.2. ilgtermiņa zemes vai ēku nomas līgums, kas nostiprināts zemesgrāmatā uz laiku, sākot no projekta īstenošanas uzsākšanas līdz tā pabeigšanai, un turpmākiem 10 gadiem;

20.3. šādus dokumentus angļu valodā:

20.3.1. garantijas vēstule (apliecinājums) par projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja projekts paredz partnerības veidošanu) plānotiem projektā ieguldāmiem līdzekļiem;

20.3.2. projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) 11.punktā projekta iesniedzēja minētie pielikumi. Ja pielikumā pievienotie dokumenti ir liela apjoma, angļu valodā iesniedz tikai to kopsavilkumus, kas satur būtiskāko informāciju;

20.4. šādus sadarbības partnera apliecinātus dokumentus un to tulkojumus latviešu valodā par projektā iesaistīto ārvalstu sadarbības partneri:

20.4.1. reģistrācijas apliecības kopija;

20.4.2. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka ārvalstu sadarbības partnerim nav nodokļu parādu, ja sadarbības partneris piedalās projekta finansēšanā;

20.4.3. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka ārvalstu sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā) un neatrodas likvidācijas procesā, ja sadarbības partneris piedalās projekta finansēšanā.

21. Projekta iesniedzējs 20darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas par projekta apstiprināšanu iesniedz ministrijā šādus dokumentus:

21.1. šo noteikumu 20.1.6.apakšpunktā minētās institūcijas lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu piešķiršanu;

21.2. attiecīgās valsts noteiktā kārtībā apliecinātu šo noteikumu 20.4.1.apakšpunktā minēto dokumentu;

21.3. attiecīgās valsts noteiktā kārtībā apliecinātus šo noteikumu 20.4.2. un 20.4.3.apakšpunktā minētos dokumentus par sadarbības partneri, kurš piedalās projekta finansēšanā.

22. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš atklātā konkursā ir trīs mēneši pēc atklāta konkursa izsludināšanas. Atklāta konkursa sludinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas datumu un laiku (turpmāk - termiņš).

23. Atklāta konkursa projekta iesniegumu projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona iesniedz ministrijā vai nosūta ministrijai pa pastu.

24. Ministrija izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir saņemti ministrijā līdz konkursa sludinājumā norādītajam termiņam.

25. Pa faksu vai elektroniski nosūtītus projektu iesniegumus neizskata. Ja projekta iesniegums saņemts pēc konkursa sludinājumā norādītā termiņa, to neatver, un ministrija informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neizskatītu var saņemt atpakaļ.

26. Iesniedzot projekta iesniegumu, uz aploksnes vai kastes norāda šādu informāciju:

26.1. adresātu - Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050;

26.2. prioritāti "Bērni ar īpašām vajadzībām";

26.3. pilnu projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

26.4. projekta nosaukumu;

26.5. norādi "neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".

27. Projekta iesniegumu un visus šo noteikumu 20.punktā minētos dokumentus iesniedz četros eksemplāros - oriģinālu un trīs kopijas, uz projekta iesnieguma veidlapas attiecīgi norādot "oriģināls" un "kopija", vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs vai kastēs. Ja aploksnes vai kastes ir vairākas, tās sanumurē. Projekta iesniegumi (gan oriģināls, gan kopijas) ar pielikumiem ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas lietvedības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tie ir cauršūti (cauraukloti), apzīmo­goti un parakstīti, paraksts ir atšifrēts, kā arī norādīts lappušu skaits un caurauklošanas datums.

28. Projekta iesnieguma oriģinālam pievieno projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums), tās 11.punktā projekta iesniedzēja minēto pielikumu un šo noteikumu 20.1.1.apakš­punktā minētā dokumenta elektronisko versiju disketē vai kompaktdiskā (CD), uz kura norāda šādu informāciju:

28.1. prioritāte "Bērni ar īpašām vajadzībām";

28.2. pilns projekta iesniedzēja nosaukums;

28.3. projekta nosaukums.

29. Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu nosūta ministrijai uz e-pasta adresi pasts@bm.gov.lv vai pa pastu.

30. Ja ministrija ne vēlāk kā 15darbdienas pirms atklātā konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām saņem ieinteresētās personas rakstisku vēstuli ar jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu, tā piecu darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un nosūta to elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu ieinteresētajai personai. Ja jautājums saņemts elektroniski, ministrija atbildi ieinteresētajai personai nosūta elektroniski.

31. Lai atbildes uz saņemtajiem jautājumiem būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, ministrija tās publicē savā mājas lapā internetā (www.bm.gov.lv), nenorādot jautājuma autoru.

IV. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

32. Ministrija izstrādā atklāta konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk - vērtēšanas komisija) nolikumu. Nolikumā nosaka vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību.

33. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

33.1. projektu iesniegumu atvēršana un vērtēšana atbilstoši admi­nistratīvās atbilstības kritērijiem;

33.2. projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums).

34. Ministrija reģistrē projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus. Vērtēšanas komisija pārbauda projektu iesniegumus atbilstoši administratīvās atbilstības kritērijiem, kas noteikti finanšu instrumentus regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Administratīvās vērtēšanas mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju pārbaudei.

35. Ja vērtēšanas komisija konstatē, ka projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumentu līdzfinansējums varētu būt kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, tā pieprasa atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles normām uzņēmējdarbības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

36. Ja projekta iesniegumā iekļautā informācija nav pietiekama vai tā ir neskaidra, ministrija pēc administratīvās atbilstības pārbaudes rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam sniegt papildinformāciju vai skaidrojumu, nosūtot pieprasījumu gan pa pastu, gan uz projekta iesniedzēja norādīto faksa numuru.

37. Ja projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma nosūtīšanas iesniedz nepieciešamo papildinformāciju, nosūtot faksu, kā arī iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu, projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās atbilstības kritērijiem vērtē atkārtoti.

38. Ja pēc atkārtotas pārbaudes projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam administratīvās atbilstības kritērijam vai šo noteikumu 4., 10. vai 16.punktā noteiktajām prasībām, to noraida.

39. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta neatbilstību pa pastu nosūta projekta iesniedzējam pamatotu atteikumu, norādot attiecīgo administratīvās atbilstības kritēriju vai kritērijus, kuri nav izpildīti.

40. Projektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvās atbilstības kritērijiem, vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti finanšu instrumentus regulējošajos Latvijas Republikas normatīva­jos aktos, kā arī specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums).

41. Projekta kopējā vērtējumā kvalitātes vērtēšanas kritēriju īpatsvars ir 65 procenti un specifisko vērtēšanas kritēriju īpatsvars ir 35 procenti. Kopējo iegūto punktu skaitu projektam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

KK - kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējais vērtējums;

SK - specifisko vērtēšanas kritēriju kopējais vērtējums;

KKmax - kvalitātes vērtēšanas kritēriju maksimālais punktu skaits - 15,25 punkti;

SKmax - specifisko vērtēšanas kritēriju maksimālais punktu skaits - 5 punkti.

42. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas pabeigšanas vērtēšanas komisija sakārto projektu iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam, sagatavo atbalstāmo projektu iesniegumu sarakstu un iesniedz to ministrijā.

43. Ministrija nosūta nacionālajai vadošajai iestādei projektu iesniegumus (oriģinālu un vienu kopiju) kopā ar pamatotu atzinumu un vērtēšanas komisijas protokolu par projektu iesniegumu atbilstību.

44. Projekta iesnieguma vērtēšana nacionālajā vadošajā iestādē un vadības komitejā, kā arī lēmuma pieņemšana par projekta iesniegšanu Finanšu instrumenta birojam, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, notiek saskaņā ar finanšu instrumentus regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.958
Projekta iesnieguma veidlapa angļu valodā

KN-958-P1_PAGE_02.JPG (29430 bytes)

KN-958-P1_PAGE_03.JPG (42237 bytes)

KN-958-P1_PAGE_04.JPG (31892 bytes)

KN-958-P1_PAGE_05.JPG (17119 bytes)

KN-958-P1_PAGE_06.JPG (64883 bytes)

KN-958-P1_PAGE_07.JPG (45296 bytes)

KN-958-P1_PAGE_08.JPG (21720 bytes)

KN-958-P1_PAGE_09.JPG (25395 bytes)

KN-958-P1_PAGE_10.JPG (71640 bytes)

KN-958-P1_PAGE_11.JPG (56736 bytes)

KN-958-P1_PAGE_12.JPG (84911 bytes)

KN-958-P1_PAGE_13.JPG (25252 bytes)

KN-958-P1_PAGE_14.JPG (14929 bytes)

KN-958-P1_PAGE_15.JPG (14221 bytes)

KN-958-P1_PAGE_16.JPG (30902 bytes)

KN-958-P1_PAGE_17.JPG (25356 bytes)

KN-958-P1_PAGE_18.JPG (20919 bytes)

KN-958-P1_PAGE_19.JPG (61822 bytes)

KN-958-P1_PAGE_20.JPG (35475 bytes)

KN-958-P1_PAGE_21.JPG (92658 bytes)

 

KN-958-P1_PAGE_22.JPG (87954 bytes)

KN-958-P1_PAGE_23.JPG (62114 bytes)

KN-958-P1_PAGE_24.JPG (92728 bytes)

KN-958-P1_PAGE_25.JPG (107756 bytes)

KN-958-P1_PAGE_26.JPG (103922 bytes)

KN-958-P1_PAGE_27.JPG (74399 bytes)

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.9
Projekta iesniedzēja apliecinājums

Apliecinu, ka:

1. Esmu iepazinies ar visiem finanšu instrumentu finansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti šajos noteikumos, un projekta īstenošanas gaitā apņemos tos ievērot.

2. Projekta mērķi un projekta ietvaros paredzētās aktivitātes atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem prioritātē "Bērni ar īpašām vajadzībām", ja tie nosaka papildu prasības saistībā ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm.

3. Projekta iesniedzēja institūcija 10gadus pēc projekta pabeigšanas glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju (ja nepieciešams, var to uzrādīt), kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalsts(-u) institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas.

4. Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošana netiks uzsākta pirms sadarbības līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un ministriju.

5. Projekta iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informā­cija ir patiesa.

6. Projekta iesniedzēja institūcija nav pasludināta par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā), tās darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par tās darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu (izņemot pārvaldes iestādi).

7. Nepastāv spēkā esošs spriedums vai priekšraksts par sodu, ar ko esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar kukuļošanu, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Latvijas Republikas finanšu intereses.

8. Nav konstatēti būtiski profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar ko esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību.

9. Neesmu sniedzis apzināti nepatiesu vai sagrozītu informāciju, kā arī neesmu slēpis ar projektu saistītu informāciju.

10. Neesmu centies iegūt ierobežotas pieejamības informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt projekta vērtēšanas procesā iesaistītās personas.

11. Projekta iesniedzēja institūcijai būs pieejami pietiekami finanšu resursi projekta aktivitāšu īstenošanai paredzētajā termiņā.

12. Projekta iesniedzēja institūcija nav iesniegusi vienu un to pašu projekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem, tas ir, tā nepretendē saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai.

13. Projekta iesniedzēja institūcija ir samaksājusi nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

14. Projekta iesniedzēja institūcija ir tieši atbildīga par projekta vadību un īstenošanu, un tā nav starpnieks.

15. Projekta iesniedzēja institūcija projekta ieviešanas gaitā iegūtos pamatlīdzekļus izmantos atbilstoši projekta mērķiem vismaz 10 gadus pēc projekta pabeigšanas, ja vien granta līgumā netiks noteikts citādi.

16. Projekta iesniedzēja institūcija pēc ministrijas pieprasījuma iesniegs nepieciešamo papildinformāciju un dokumentāciju.

17. Ministrijā iesniegtās projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst iesniegtajam projekta iesnieguma oriģinālam.

18. Aprēķinātais finanšu instrumentu līdzfinansējums (naudas un procentu izteiksmē) ir aprēķināts tikai no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

19. Projekta izstrādē ir ievēroti nosacījumi un ierobežojumi, kas noteikti komercdarbības atbalstu reglamentējošajos normatīvajos aktos.

20. Saskaņā ar ____________________ (piemēram, statūtiem) un saskaņā ar NACE (1.1.red.) klasifikatoru projekta iesniedzēja institūcijai (izņemot pārvaldes iestādi) ir šādi pieļaujamie darbības veidi (norādīt visus darbības veidus):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

21. Piekrītu, ka šī apliecinājuma 6.punktā minēto informāciju pārbauda ministrija.

Apzinos, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka esmu apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, man tiks liegta iespēja saņemt atbalstu, un ministrija var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs ______________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.958
Partnerības apliecinājums projektam

______________________________________

(projekta nosaukums)

Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta ieviešanu, projekta iesniedzējs un sadarbības partneris piekrīt šādiem labas partnerības prakses principiem:

1.Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ministrijā sadarbības partnerim jāizlasa projekta iesniegums un jāizprot sava loma projekta īstenošanā.

2.Sadarbības partneris pilnvaro projekta iesniedzēju parakstīt sadarbības līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un ministriju un pārstāvēt to visos ar projekta īstenošanu saistītajos darījumos.

3.Projekta iesniedzējam regulāri jākonsultējas ar sadarbības partneri un jāsniedz pilnīga informācija par projekta īstenošanas gaitu.

4.Sadarbības partnerim jāsaņem projekta iesniedzēja sastādīto progresa pārskatu kopijas.

5.Projekta iesniedzējam pirms priekšlikumu iesniegšanas par būtiskām izmaiņām projektā (piemēram, izmaiņas, kas saistītas ar aktivitātēm vai partneriem) jāpanāk vienošanās ar sadarbības partneri. Ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, projekta iesniedzējs par to informē līgumslēdzēju institūciju un iesniedz tai attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

Esmu izlasījis līgumslēdzējas institūcijas iesniegtā projekta iesniegumu un piekrītu tā saturam. Apņemos ievērot labas partnerības principus. Ja projekta iesniegums būs apstiprināts līdzfinansējuma saņemšanai no finanšu instrumentiem, garantēju finansējumu šādā apmērā: ______ eiro, tas ir, _____ % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Vārds, uzvārds ______________________________________________________________

Organizācija ________________________________________________________________

Amats _____________________________________________________________________

Paraksts ___________________________________________________________________

Datums un vieta _____________________________________________________________

Z.v.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.958

UNTITLED-1.JPG (70358 bytes)

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 958Pieņemts: 21.11.2006.Stājas spēkā: 01.12.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 30.11.2006.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
148770
01.12.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)