Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.948

Rīgā 2006.gada 21.novembrī (prot. Nr.61 20.§)
Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 14.panta pirmās daļas 5.punktu

1. Noteikumi nosaka pretepidēmijas pasākumus, kurus veic ārstniecības persona, ja pacientam ir konstatēta gripa vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos ar gripu.

2. Gripas pretepidēmijas pasākumi ietver:

2.1. ziņošanu par saslimšanas gadījumiem ar gripu;

2.2. saslimšanas gadījumu ar gripu epidemioloģisko izmeklēšanu;

2.3. paraugu ņemšanu no pacientiem šo noteikumu 4.punktā minētajos gadījumos;

2.4. gripas monitoringu (sistemātiska epidemioloģisko datu (indikatoru) vākšana, apkopošana un analīze par elpceļu infekciju, tai skaitā gripas izplatību un smagumu, kā arī minēto infekciju izraisošo vīrusu cirkulāciju gripas sezonas laikā – laikposmā no kārtējā gada 40.nedēļas līdz nākamā gada 20.nedēļai, kā arī Pasaules Veselības organizācijas izsludinātās pandēmijas laikā (sestā fāze) vai pandēmijas draudu gadījumā (ceturtā un piektā fāze));

2.5. pasākumus konkrētajā teritorijā, vietā vai objektā atbilstoši epide­mioloģiskajai situācijai, tai skaitā šo noteikumu 5.punktā norādītajos gadījumos.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1035; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.621)

3. Ja ārstniecības personai gripas starpepidēmiju laikā ir radušās profesionāli pamatotas aizdomas par grupveida saslimšanu ar gripu (pieci un vairāk epidemioloģiski saistīti akūtas saslimšanas gadījumi ar šādiem simpto­miem: pēkšņs slimības sākums, strauja ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 38°C, sāpes muskuļos, galvassāpes, klepus, sāpes kaklā), tā 24 stundu laikā telefoniski vai elektroniski ziņo Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1035; MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.245)

4. Ārstniecības persona nodrošina paraugu ņemšanu no pacienta un to nogādāšanu laboratorijā gripas virusoloģiskajai diagnostikai un gripas vīrusa cirkulācijas uzraudzībai šādos gadījumos:

4.1. ir profesionāli pamatotas aizdomas par grupveida saslimšanu ar gripu gripas starpepidēmiju laikā;

4.2. hospitalizētam pacientam ir smaga akūtas augšējo elpceļu infekcijas norise;

4.3. gripa noris ar komplikācijām personai, kura ir vakcinēta pret gripu ar Pasau­les veselības organizācijas rekomendēto vakcīnu konkrētajai epidēmiskajai sezonai;

4.4. nāve iestājusies pacientam ar akūtas augšējo elpceļu infekcijas simptomiem;

4.5. persona ar šo noteikumu 3.punktā minētajiem akūtas augšējo elpceļu infekcijas simptomiem gripas pandēmijas draudu gadījumā septiņu dienu laikā pirms saslimšanas:

4.5.1. uzturējusies teritorijā, kurā cilvēku vidū izplatās gripa, ko izraisa vīruss, kuru Pasaules Veselības organizācija atzinusi par iespējamo pandēmijas izraisītāju;

4.5.2. kontaktējusies ar personu, kura, iespējams, ir inficēta ar gripas vīrusu, ko Pasaules Veselības organizācija atzinusi par iespējamo pandēmijas izraisītāju.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1035; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.621)

4.1 Ārstniecības persona par katru nāves gadījumu, ja tā iestājusies pacientam, kuram diagnosticēta gripa vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos ar gripas vīrusu, 24 stundu laikā telefoniski un 48 stundu laikā rakstiski ziņo Slimību profilakses un kontroles centram, nosūtot pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski aizpildītu paziņojuma veidlapu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.621 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.245)

5. Ārstniecības iestāde izstrādā rīcības plānu darbam gripas epidēmijas laikā un gripas epidēmijas draudu gadījumā to īsteno (minēto plānu var iekļaut esošajā iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānā). Plānā ietver šādus jautājumus:

5.1. ārstniecības iestādes darbinieku individuālā gripas profilakse (personāla vakcinācija, specifisko pretgripas preparātu lietošana un aizsarglīdzekļu izmantošana);

5.2. ārstniecības iestādes darba režīms, tai skaitā gripu ierobežojošie pasākumi;

5.3. gripas slimnieku ārstēšanas un aprūpes taktika;

5.4. rezerves ārstniecības personāla nodrošinājums un papildu resursu iesaistīšana;

5.5. ārstniecības iestādes gultasvietu pārprofilēšana gripas epidēmijas laikā;

5.6. ārstniecības iestādes personāla apmācība, kā rīkoties gripas epidēmijas laikā;

5.7. pacientu un viņu ģimenes locekļu izglītošana gripas profilakses jautājumos.

6. Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgo reģionālo nodaļu epidemiologi:

6.1. nosaka gripas monitoringā iesaistītās ārstniecības iestādes (ārstniecības personas), tajā skaitā primārās veselības aprūpes iestādes un stacionārās ārstniecības iestādes (gripas monitoringā iesaistītās iestādes apkalpo ne mazāk par 5–10 % administratīvās teritorijas iedzīvotāju);

6.2. informē gripas monitoringā iesaistītās personas par datu atlases prasībām un sniegšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr. 1035; MK 10.04.2012. noteikumiem Nr. 245; MK 23.11.2021. noteikumiem Nr. 765)

6.1 Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto iestāžu vadītāji nodrošina iestādes dalību gripas monitoringā.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1035 redakcijā)

7. Gripas monitoringā iesaistītās ārstniecības personas reizi nedēļā šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajā laikposmā Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam sniedz datus par saslimšanas gadījumiem ar gripu (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1035; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.621; MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.245)

7.1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" nodrošina:

7.1 1. paraugu izmeklēšanu gripas vīrusa un specifisko antivielu klātbūtnes noteikšanai;

7.1 2. gripas vīrusa izolēšanu šūnu kultūrā;

7.1 3. gripas vīrusa izolātu raksturošanu (tipēšanu);

7.1 4. gripas vīrusa izolātu nosūtīšanu reģionālajam Pasaules Veselības organizācijas references centram;

7.1 5. datu sniegšanu par gripas un citu akūtu augšējo elpceļu vīrusu infekciju izraisītāju cirkulāciju Slimību profilakses un kontroles centram.

(MK 10.04.2012. noteikumu Nr.245 redakcijā)

8. Slimību profilakses un kontroles centrs nodrošina:

8.1. gripas monitoringa rezultātu apkopošanu, operatīvu datu epidemioloģisko analīzi un sabiedrības informēšanu;

8.2. datu sniegšanu par gripas vīrusa cirkulāciju un gripas monitoringu Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Savienības gripas epidemioloģiskās uzraudzības institūcijām atbilstoši Eiropas slimību profilakses un kontroles centra deleģējumam.

(MK 10.04.2012. noteikumu Nr.245 redakcijā)

8.1 Slimību profilakses un kontroles centrs, pamatojoties uz gripas monitoringa datiem, savā tīmekļa vietnē paziņo par gripas epidēmijas sākumu valstī, ja vismaz vienā no gripas monitoringā iesaistītajām teritorijām pacientu skaits, kuriem ir gripa vai pamatotas aizdomas par inficēšanos ar gripu un kuri vērsušies pēc medicīniskās palīdzības, nedēļas laikā pārsniedz 100 pacientu uz 100 000 iedzīvotāju, un gripas epidēmijas beigām valstī, ja vismaz divu nedēļu laikā nevienā no gripas monitoringā iesaistītajām teritorijām šis rādītājs nepārsniedz 100 pacientu uz 100 000 iedzīvotāju.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.621 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.245)

9. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1035)

10. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1035)

11. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1035)

12. Slimību profilakses un kontroles centrs nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 24.septembra Lēmumā 2119/98/EK par epidemioloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību kontroles tīkla izveidošanu Kopienā un Eiropas Komisijas 2009.gada 30.aprīļa Lēmumā 2009/363/EK, ar kuru groza Lēmumu 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2119/98/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3517), minētās epidemioloģiskās informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstu epidemioloģiskās uzraudzības institūcijām.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1035 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.245)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.948
Gripas monitoringa indikatori

(Pielikums MK 08.09.2009. noteikumu Nr. 1035 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.08.2011. noteikumiem Nr. 621)

Ārstniecības iestādes nosaukums 

Kods

     
(ārsta amats) (vārds, uzvārds) (tālruņa numurs)

20__./20__. gada sezona

______. nedēļa (no __.__. līdz __.__.)
Monitoringa indikatorsPacientu vecums (gados)
0‒45‒1415‒6465 un vairākKopā
A ‒ ambulatorām iestādēm     
Pie ārsta vērsušos pacientu skaits, t.sk.xxxx 
 ar gripu     
 ar citu akūtu augšējo elpceļu infekciju     
 ar pneimoniju     
B ‒ stacionāriem     
Stacionēto slimnieku skaits, t.sk.xxxx 
 ar gripu     
 ar gripas izraisītu pneimoniju     
Nāves gadījumu skaits gripas vai gripas izraisīto komplikāciju dēļ     

Piezīmes.

1. Ārstniecības iestāde aizpilda atbilstošo veidlapas sadaļu ‒ ambulatorā ārstniecības iestāde aizpilda A sadaļu, stacionārā ārstniecības iestāde ‒ B sadaļu.

2. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformāšanu.

20__. gada ___ . _____________

  
(paraksts) 

Z.v.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.948

(Pielikums MK 09.08.2011. noteikumu Nr.621 redakcijā)

Paziņojums par pacienta nāvi, kuram diagnosticēta gripa vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos ar gripas vīrusu

 

Ārstniecības iestādes nosaukums 

Kods

 
(ārsta vārds, uzvārds, tālruņa numurs) 
1. Pacienta vārds uzvārds 

2. Personas kods ‒ 

3.Dzimums:

sieviete

vīrietis

4. Vecums (gadi); bērniem līdz 2 gadu vecumam (mēneši)

5. Faktiskā dzīvesvieta 
6. Deklarētā dzīvesvieta 
7. Saslimšanas datums  . . . 
 (dd/mm/gggg) 
8. Vēršanās pēc medicīniskās palīdzības saistībā ar saslimšanu  . . .
 (dd/mm/gggg)

8.1. pacients vērsās:

pie ģimenes ārsta

neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā

stacionārā iestādē

9. Stacionēšanās datums  . . . 
 (dd/mm/gggg) 
9.1. stacionārās iestādes nosaukums 
9.2. diagnoze, iestājoties stacionārā 
10. Nāves iestāšanās datums  . . . 
 (dd/mm/gggg) 
11. Paraugu ņemšanas datums laboratoriskai izmeklēšanai  . . . 
 (dd/mm/gggg) 
11.1. testēšanas rezultāts 

12. Blakus slimības:

nav

nav zināms

ir (precizēt):

sirds asinsvadu slimības 
elpošanas ceļu slimības 
cukura diabēts 
onkoloģiskas slimības 
imūnsupresija 
hroniskas aknu, nieru slimības 
nervu sistēmas slimības 
grūtniecība (nedēļas) 
adipozitāte 
cita 

13. Riska faktori:

smēķēšana

alkohola lietošana

fiziska vai psihiska pārslodze

14. Pretvīrusu zāļu lietošana:

nav zināms

14.1. zāļu nosaukums 
14.2. zāļu lietošanas uzsākšanas datums  . . . 
 (dd/mm/gggg) 

15. Vakcinācijas statuss:

vakcinēts pret gripu šajā sezonā

nav vakcinēts

nav zināms

16. Izsniegtās medicīniskās apliecības par nāves cēloni numurs 
17. Papildu informācija 

 

20__ .gada  Ārsts 
 (aizpildīšanas datums*)  (paraksts, zīmogs*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 948Pieņemts: 21.11.2006.Stājas spēkā: 25.11.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 24.11.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
148626
{"selected":{"value":"25.11.2021","content":"<font class='s-1'>25.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.11.2021","iso_value":"2021\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2012","iso_value":"2012\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2012.-24.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2011","iso_value":"2011\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2011.-12.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2009","iso_value":"2009\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2009.-11.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2009","iso_value":"2009\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2009.-15.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.05.2007","iso_value":"2007\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2007.-10.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2006","iso_value":"2006\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2006.-05.05.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.11.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"