Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.878

Rīgā 2006.gada 24.oktobrī (prot. Nr.55 56.§)
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi sedz ar mācībām saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk - amatpersona) sedz ar amatpersonas kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus, ar profesionālās izglītības iegūšanu saistītos izdevumus, izmaksā mācību maksas kompensāciju par mācībām valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē (turpmāk - mācību maksas kompensācija), kā arī minēto izdevumu un mācību maksas kompensācijas atmaksāšanas kārtību.

2. Ja amatpersona saskaņā ar šiem noteikumiem atmaksā iestādes segtos ar mācībām saistītos izdevumus tajā saimnieciskajā gadā, kurā iestāde šos izdevumus ir segusi, atmaksāto naudas summu ieskaita attiecīgās iestādes budžetā. Citos gadījumos (izņemot no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem segtos izdevumus) atmaksāto naudas summu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

3. Ja amatpersona neatmaksā iestādes segtos ar mācībām saistītos izdevumus šajos noteikumos noteiktajos termiņos, iestāde attiecīgo summu piedzen tiesas ceļā.

4. Šajos noteikumos minētās amatpersonas saistības izbeidzas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma (turpmāk - likums) 47.panta pirmās daļas 3., 6., 9. un 10.punktā minētajos gadījumos.

5. Amatpersonas pārcelšana uz citu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādi vai Ieslodzījuma vietu pārvaldi neatbrīvo amatpersonu no līgumā noteikto saistību izpildes, ja līguma nosacījumi nav izpildīti. Līgumā noteiktās saistības pārņem iestāde, uz kuru amatpersonu pārceļ.

6. Šajos noteikumos paredzētā amatpersonas nosūtīšana uz izglītības iestādi, lai amatpersona iegūtu attiecīgu profesionālo izglītību, nav uzskatāma par komandējumu.

7. Ar kvalifikācijas paaugstināšanu mācību kursos saistītie izdevumi un ar profesionālās izglītības iegūšanu saistītie izdevumi šo noteikumu izpratnē ir mācību maksa, ko sedz iestāde (turpmāk - mācību maksa).

II. Ar kvalifikācijas paaugstināšanu mācību kursos saistīto izdevumu segšana un atmaksāšana

8. Paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos amatpersonu nosūta ar iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas rakstisku rīkojumu.

9. Pirms mācību uzsākšanas amatpersona un iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona noslēdz līgumu par kvalifikācijas paaugstināšanu, ja mācību maksa pārsniedz četras attiecīgajā saimnieciskajā gadā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

10. Līgumā obligāti paredz:

10.1. līdzējus un līguma priekšmetu;

10.2. līdzēju tiesības un pienākumus;

10.3. mācību maksas apmēru;

10.4. līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņu;

10.5. nosacījumu, ka amatpersona pēc kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursu beigām apņemas nodienēt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē divus gadus;

10.6. nosacījumu, ka naudas summu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu, amatpersona atmaksā sešu mēnešu laikā pēc amatpersonas atvaļināšanas no dienesta vai ja amatpersona bez attaisnojoša iemesla pārtraukusi kvalifikācijas paaugstināšanu mācību kursos.

11. Amatpersona, kuru atvaļina no dienesta (izņemot amatpersonu, kuru atvaļina saskaņā ar likuma 47.panta pirmās daļas 3., 6., 9. un 10.punktu) un kura pēc mācību kursu beigām nav nodienējusi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē šo noteikumu 10.5.apakšpunktā noteikto laiku, atmaksā iestādei mācību maksas summu, kas aprēķināta proporcionāli nenodienētajam laikam.

12. Ja amatpersona bez attaisnojoša iemesla pārtrauc paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos vai tos nepabeidz, tas neatbrīvo viņu no pienākuma izpildīt līgumā paredzētās saistības.

(Grozīts ar MK 02.06.2008. noteikumiem Nr.385)

III. Ar profesionālās izglītības iegūšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādēs saistīto izdevumu segšana un atmaksāšana

13. Ja amatpersona iegūst otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību Latvijas Policijas akadēmijā pilna laika studijās, ar izglītības iegūšanu saistītie izdevumi ir studiju vietas bāzes izmaksu kopsumma par visu profesionālās izglītības ieguves laiku, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 02.06.2008. noteikumiem Nr.385)

13.1 Ja amatpersona iegūst otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību Latvijas Policijas akadēmijā nepilna laika studijās, ar izglītības iegūšanu saistītie izdevumi ir studiju vietas bāzes izmaksu kopsumma par visu profesionālās izglītības ieguves laiku, kas noteikta, ņemot vērā nepilna laika studijām aprēķi­nātās studiju izmaksu koeficientu vērtības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.385 redakcijā)

14. Ja amatpersona iegūst pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību Iekšlietu ministrijas iestāžu padotībā esošajā koledžā (turpmāk - koledža), iegūst profesionālo izglītību koledžas struktūrvienībā, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādē, ar izglītības iegūšanu saistītie izdevumi ir attiecīgās izglītības iestādes aprēķinātā ar profesionālās izglītības ieguvi saistīto izdevumu kopsumma par visu profesionālās izglītības ieguves laiku.

15. Koledža un Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestāde aprēķina izdevumus par vienas amatpersonas apmācību, iekļaujot tajos izglītības iestādes pedagoģiskā personāla darba samaksu (ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), mācību programmas nodrošinājuma izmaksas, maksu par komunālajiem pakalpojumiem, infrastruktūras uzturēšanas izmaksas un ņemot vērā apmācāmo amatpersonu vidējo skaitu gadā.

16. Ja amatpersonu pārceļ uz Iekšlietu ministrijas sistēmas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādi vai ja amatpersona, nepārtraucot dienesta pienākumu pildīšanu, iegūst profesionālo izglītību Iekšlietu ministrijas sistēmas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādē par valsts budžeta līdzekļiem, izglītības iestādes vadītājs un attiecīgās iestādes vadītājs slēdz ar amatpersonu trīspusēju līgumu par profesionālās izglītības ieguvi un dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Ja amatpersona pirms mācību uzsākšanas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā esošajā koledžā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādē nav dienējusi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, līgumu ar viņu slēdz koledžas direktors vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādes vadītājs un tās iestādes vadītājs, kuras padotībā atrodas attiecīgā koledža, vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītājs.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.385 redakcijā)

17. Līgumā obligāti paredz:

17.1. līdzējus un līguma priekšmetu;

17.2. līdzēju tiesības un pienākumus;

17.3. ar amatpersonas profesionālās izglītības ieguvi saistīto izdevumu apmēru katram saimnieciskajam gadam, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 13., 13.1, 14. un 15.punktu, pievienojot līgumam attiecīgu vienošanos;

17.4. līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņu;

17.5. nosacījumu, ka amatpersona pēc izglītības iestādes beigšanas apņemas nodienēt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē piecus gadus;

17.6. nosacījumu, ka amatpersona atmaksā saskaņā ar šo noteikumu 18. un 19.punktu noteikto naudas summu divu gadu laikā pēc amatpersonas atvaļināšanas no dienesta vai izslēgšanas no izglītības iestādes.

(Grozīts ar MK 02.06.2008. noteikumiem Nr.385)

18. Amatpersona, kura profesionālo izglītību iegūst par valsts budžeta līdzekļiem un kuru atskaita no profesionālās izglītības iestādes nesekmības dēļ (izņemot gadījumu, ja nesekmība saistīta ar veselības traucējumiem), disciplīnas pārkāpumu dēļ vai pēc pašas vēlēšanās, pilnā apmērā atmaksā izglītības iestādei ar profesionālās izglītības iegūšanu saistītos faktiskos izdevumus.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.385 redakcijā)

19. Amatpersona, kuru atvaļina no dienesta (izņemot amatpersonu, kuru atvaļina saskaņā ar likuma 47.panta pirmās daļas 3., 6., 9. un 10.punktu) un kura pēc izglītības iestādes beigšanas ir nodienējusi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē mazāk par pieciem gadiem, atmaksā iestādei ar profesionālās izglītības iegūšanu saistīto izdevumu summu, kas aprēķināta proporcionāli nenodienētajam laikam.

(Grozīts ar MK 02.06.2008. noteikumiem Nr.385)

IV. Ar profesionālās izglītības iegūšanu citās valsts akreditētās augstākās izglītības iestādēs un ārvalstu izglītības iestādēs saistīto izdevumu segšana un atmaksāšana

20. Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, izvērtējusi dienesta nepieciešamību, var nosūtīt amatpersonu mācīties uz citu valsts akreditētu augstākās izglītības iestādi, kā arī izglītības iestādi ārvalstīs, lai amatpersona iegūtu specifisku dienesta (amata) pienākumu izpildei nepieciešamo profesionālo izglītību, kuru nevar iegūt Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādēs.

21. Iegūt profesionālo izglītību valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē ārvalstīs amatpersonu nosūta ar iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas rakstisku rīkojumu.

22. Pirms mācību uzsākšanas amatpersona un iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona noslēdz mācību līgumu par profesionālās izglītības ieguvi un dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

23. Līgumā obligāti paredz:

23.1. līdzējus un līguma priekšmetu;

23.2. līdzēju tiesības un pienākumus;

23.3. mācību maksas apmēru katram saimnieciskajam gadam;

23.4. līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņu;

23.5. nosacījumu, ka amatpersona pēc izglītības iestādes beigšanas apņemas nodienēt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē desmit gadus;

23.6. nosacījumu, ka amatpersona atmaksā saskaņā ar šo noteikumu 24. un 25.punktu noteikto naudas summu divu gadu laikā pēc amatpersonas atvaļināšanas no dienesta vai izslēgšanas no izglītības iestādes.

23.1 Amatpersona 10 darbdienu laikā iesniedz iestādē ar izglītības iestādi noslēgtā studiju līguma kopiju.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.385 redakcijā)

23.2 Iestāde, kas amatpersonu nosūtījusi profesionālās izglītības iegūšanai valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē ārvalstīs, apmaksā izglītības iestādes izsniegto mācību maksas rēķinu, mācību maksu pārskaitot uz rēķinā norādīto izglītības iestādes kontu kredītiestādē.

(MK 02.06.2008. noteikumu Nr.385 redakcijā)

24. Amatpersona, kas izslēgta no profesionālās izglītības iestādes, pilnā apmērā atmaksā mācību maksu.

25. Amatpersona, kuru atvaļina no dienesta (izņemot amatpersonu, kuru atvaļina saskaņā ar likuma 47.panta pirmās daļas 3., 6., 9. un 10.punktu) un kura pēc izglītības iestādes pabeigšanas ir nodienējusi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē mazāk par desmit gadiem, atmaksā iestādei mācību maksas summu, kas aprēķināta proporcionāli nenodienētajam laikam.

V. Mācību maksas kompensācijas izmaksa un atmaksāšana

26. Lai pretendētu uz mācību maksas kompensāciju, amatpersona, uzsākot mācības izglītības iestādē, iesniedz attiecīgās iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai amatpersonai šādus dokumentus:

26.1. iesniegumu ar lūgumu piešķirt mācību maksas kompensāciju;

26.2. valsts akreditētas augstākās izglītības iestādes izsniegtu izziņu, ka amatpersona mācās šajā izglītības iestādē, izziņā norādot arī akreditētas studiju programmas (apakšprogrammas) nosaukumu, mācību gada maksas apmēru, studiju sākuma laiku un studiju ilgumu.

27. Pēc šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas izveidota komisija izvērtē iesniegtos dokumentus un to, vai zināšanas, kuras amatpersona iegūst augstākās izglītības iestādē, ir nepieciešamas viņa dienesta (amata) pienākumu izpildei, un sniedz ieteikumu iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai amatpersonai par mācību maksas kompensācijas piešķiršanu.

28. Ņemot vērā šo noteikumu 27.punktā minētās komisijas ieteikumu, iestādes vadītājs pieņem lēmumu par mācību maksas kompensēšanu. Ja pieņemts lēmums piešķirt mācību maksas kompensāciju, ar amatpersonu slēdz attiecīgu līgumu.

29. Līgumā obligāti paredz:

29.1. līdzējus un līguma priekšmetu;

29.2. līdzēju tiesības un pienākumus;

29.3. nosacījumu, ka iestāde kompensē pusi no mācību gada maksas;

29.4. līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņu;

29.5. nosacījumu, ka amatpersona pēc mācību maksas kompensācijas saņemšanas apņemas nodienēt Iekšlietu ministrijas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē piecus gadus;

29.6. nosacījumu, ka amatpersona atmaksā iestādes izmaksātās mācību maksas kompensācijas summu pilnā apmērā viena gada laikā pēc izslēgšanas no augstākās izglītības iestādes vai atvaļināšanas no dienesta, ja tā nenodien šo noteikumu 29.5.apakšpunktā noteikto laiku (izņemot likuma 47.punkta pirmās daļas 3., 6., 9. un 10.punktā minētos gadījumus).

30. Lai saskaņā ar līgumu saņemtu mācību maksas kompensāciju, amatpersona iesniedz iestādes vadītājam šādus dokumentus:

30.1. iesniegumu par mācību maksas kompensācijas izmaksāšanu;

30.2. augstākās izglītības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka amatpersona ir sekmīgi nokārtojusi attiecīgā semestra pārbaudījumus un amatpersonai nav akadēmisko parādu, izņemot tos, kuri radušies mācību plānu atšķirības dēļ un kurus pieļauj augstākās izglītības iestādes noteiktais semestra pārbaudījumu kārtošanas termiņš;

30.3. samaksāto mācību maksu apliecinoša dokumenta kopiju;

30.4. augstākās izglītības iestādes izsniegtu izziņu par mācību gada maksas apmēru kārtējā gadā (izņemot pirmo mācību gadu).

31. Iestāde desmit darbdienu laikā pēc iestādes vadītāja rakstiska rīkojuma izdošanas pārskaita mācību maksas kompensācijas summu uz amatpersonas kontu kredītiestādē.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Noteikumu II nodaļa neattiecas uz kvalifikācijas paaugstināšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādēs.

33. Ja amatpersona saskaņā ar šiem noteikumiem atmaksā ar mācībām saistītos izdevumus, ko iestāde segusi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, atmaksāto naudas summu ieskaita attiecīgās iestādes budžetā. Iestāde šos līdzekļus izlieto citas amatpersonas apmācībai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 878Pieņemts: 24.10.2006.Stājas spēkā: 11.11.2006.Zaudē spēku: 01.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 10.11.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
147670
{"selected":{"value":"06.06.2008","content":"<font class='s-1'>06.06.2008.-31.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.06.2008","iso_value":"2008\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2008.-31.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2006","iso_value":"2006\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2006.-05.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.06.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)