Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.898

Rīgā 2006.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 30.§)
Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām
Izdoti saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 121.pantu

1. Noteikumi nosaka nostiprinājuma lūguma formas un nostiprinājuma lūguma veidlapu paraugus.

2. Nostiprinājuma lūdzējs nostiprinājuma lūgumu iesniedz rajonu (pilsētu) tiesā, lai ierakstītu zemesgrāmatā nekustamo īpašumu un apbūves tiesību un nostiprinātu, grozītu vai dzēstu ar to saistītās tiesības.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 820; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573)

3. Ir šādas nostiprinājuma lūguma formas:

3.1. nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrā­matā (1.pielikums);

3.1.1 nostiprinājuma lūgums ēku (būvju) kā patstāvīga būvju īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (1.pielikums);

3.2. nostiprinājuma lūgums tiesību pārgrozīšanai vai dzēšanai (2.pieli­kums);

3.3. nostiprinājuma lūgums jaunas tiesības nostiprināšanai (3.pielikums);

3.4. nostiprinājuma lūgums hipotēkas nostiprināšanai (4.pielikums);

3.5. nostiprinājuma lūgums nekustamo īpašumu savienošanai (5.pieli­kums);

3.6. nostiprinājuma lūgums kopīpašuma reālai sadalei vai nekustamā īpašuma atdalīšanai (6.pielikums);

3.6.1 nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma sadalīšanai vai nekustamā īpašuma izveidošanai no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem objektiem un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (6.pielikums);

3.7. nostiprinājuma lūgums īres vai nomas tiesības nostiprināšanai (7. pielikums);

3.8. nostiprinājuma lūgums atzīmes ierakstīšanai (8. pielikums);

3.9. nostiprinājuma lūgums apbūves tiesības ierakstīšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai (9. pielikums);

3.10. nostiprinājuma lūgums tiesības nostiprināšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai apbūves tiesības nodalījumā (10. pielikums);

3.11. nostiprinājuma lūgums ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta vai šīs tiesības nodrošinājuma nostiprināšanai vai grozīšanai un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (11. pielikums).

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 820; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573)

4. Ja nostiprināmajai tiesībai neatbilst neviena no šo noteikumu 3.punktā minētajām nostiprinājuma lūguma formām, izvēlas nostiprināmās tiesības saturam atbilstošāko nostiprinājuma lūguma formu un aizpilda attiecīgo nostiprinājuma lūguma veidlapu.

5. Nostiprinājuma lūguma veidlapu aizpilda datorrakstā. Ja nepieciešams, nostiprinājuma lūguma veidlapas atsevišķas daļas atkārtoti iekļauj nostiprinājuma lūguma veidlapā.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 820; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573)

6. Ja vairāki nostiprinājuma lūdzēji lūdz nostiprināt vienu un to pašu tiesību, pamatojoties uz vienu dokumentu, visus nostiprinājuma lūdzējus norāda vienā nostiprinājuma lūgumā.

7. Ja no viena nekustamā īpašuma atdalāmi vairāki nekustamie īpašumi, katra atdalāmā nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumā norāda arī pārējos atdalāmos nekustamos īpašumus.

8. Ja viens nostiprinājuma lūdzējs lūdz nostiprināt vairākas tiesības, pamatojoties uz vairākiem savstarpēji nesaistītiem dokumentiem, kas apliecina nostiprināmās tiesības, par katru nostiprināmo tiesību aizpilda attiecīgu nostiprinājuma lūguma veidlapu.

9. Nostiprinājuma lūgumā minētās ziņas pamato, nostiprinājuma lūgumam pievienojot attiecīgus dokumentus.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 25.maija noteikumus Nr.192 "Noteikumi par nostiprinājuma lūguma formām" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 174./176.nr.).

11. Grozījumi šo noteikumu 3. pielikuma 7. punktā un 6. pielikuma 10. punktā attiecībā uz atbrīvojumu no pienākuma nostiprinājuma lūgumam pievienot pašvaldības lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

(MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 573 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
1. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573; grozījumi pielikumā par vārdu “elektroniskā pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)” un vārdu “elektroniskā pasta adresi" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) stājas spēkā 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

__________________ tiesai

Nostiprinājuma lūgums
nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Kadastra numurs 
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)___________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits 
Ēku/būvju kadastra apzīmējumi 
Dzīvoklis

Neapdzīvojamā telpa

Mākslinieka darbnīca

numurs

platība (m2)

kopīpašuma domājamā daļa

(atzīmēt vajadzīgo)

_______________

_______________

____________/_____________

3. Īpašuma tiesību aprobežojumi un apgrūtinājumi

 

4. Papildu nosacījumi (piemēram, lietošanas kārtība, pilnvarojumi, laulāto mantisko attiecību regulējums, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru, apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka nodevu samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)

5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecību

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi), uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

6. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un (vai) zemes nodošanu īpašumā par samaksu)
 
 (līgums par zemes izpirkšanu)
 
 (dokuments par ēku (būvju) vai dzīvokļa īpašuma tiesisku iegūšanu
(ja fiziskā persona ieguvusi ēkas (būves) vai dzīvokļa īpašumu pēc 1993. gada 4. aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) vai dzīvokļa īpašuma īpašnieks))
Likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 10. pantā minētā uzziņa (tikai par valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
 
 (apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts)
 
 (apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
 
 (dokumenti, kas apstiprina uzziņā norādītos apstākļus (tikai par valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi))
Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
Maksājuma dokuments par valsts nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

 

__ __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Rajona (pilsētas) tiesas atzīmes

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra
noteikumiem Nr. 898

(Pielikums MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 573 redakcijā; grozījumi pielikumā par vārdu “elektroniskā pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)” un vārdu “elektroniskā pasta adresi" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) stājas spēkā 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

_______ tiesai
Valsts zemes dienestam

Nostiprinājuma lūgums
ēku (būvju) kā patstāvīga būvju īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums

 Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta
Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta
Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā
Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību
Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese*** 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese))*** 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Obligāti aizpildāms lauks.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Ēku/būvju skaits 
Ēku/būvju kadastra apzīmējumi 
 
Lūdzu nostiprinājumu izdarīt, ja ēku (būvi) kā patstāvīgu nekustamo īpašumu reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (aizpildāms obligāti)
Apliecinu, ka ēka (būve) kā patstāvīgs nekustamā īpašuma kadastra objekts ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ir kadastrāli uzmērīta un ka ēka (būve) nav ierakstīta cita nekustamā īpašuma sastāvā un ēka (būve) nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā būvju īpašums (aizpildāms obligāti)

3. Īpašuma tiesību aprobežojumi un apgrūtinājumi

 

4. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi un pilnvarotās personas kontaktinformācija, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru, apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka kancelejas nodevas samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)

5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):


apliecību

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski
 
 (norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi), uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās)
 
 (norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt)

6. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (dokuments par ēku (būvju) tiesisku iegūšanu
(ja fiziskā persona ieguvusi ēkas (būves) vai dzīvokļa īpašumu pēc 1993. gada 4. aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) vai dzīvokļa īpašuma īpašnieks))
 
 (dokuments, kas apliecina tiesības ēku (būvi) ierakstīt kā patstāvīgu nekustamo īpašumu)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
 
 (apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts)
 
 (apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
 
 (lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts)
Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts ____ ____.____ ____.____ ____ ____ ____.
 (diena) (mēnesis) (gads) 
 
Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

 

Rajona (pilsētas) tiesas atzīmes
2. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573; grozījumi pielikumā par vārdu “elektroniskā pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)” un vārdu “elektroniskā pasta adresi" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) stājas spēkā 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

__________________ tiesai

Nostiprinājuma lūgums
tiesību pārgrozīšanai vai dzēšanai

(pasvītrot vajadzīgo)

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks

Persona, kuras labā vai pret kuru taisāms nostiprinājums

Valsts iestāde vai amatpersona

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

3. Tiesību pārgrozīšanas/dzēšanas nosacījumi (Lūdzot tiesību pārgrozīšanu, tā atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 47. panta trešajai daļai jāizsaka jaunā redakcijā)

 

4. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru, apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka nodevu samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)

5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi), uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

6. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (dokuments, kas apliecina tiesību dzēšanu/pārgrozīšanu)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
 
 (apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts)
 
 (apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija (ja lūdz tiesību pārgrozīšanu)
Maksājuma dokuments par valsts nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija (ja lūdz tiesību pārgrozīšanu)
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

 

__ __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Rajona (pilsētas) tiesas atzīmes

3. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573; grozījumi pielikumā par vārdu “elektroniskā pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)” un vārdu “elektroniskā pasta adresi" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) stājas spēkā 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

__________________ tiesai

Nostiprinājuma lūgums
jaunas tiesības nostiprināšanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks

Valsts iestāde vai amatpersona

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Darījuma rezultātā iegūtā īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma pēc tiesību nostiprināšanas 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

4. Nostiprināmā tiesība

 

5. Papildu nosacījumi (piemēram, lietošanas kārtība, pilnvarojumi, laulāto mantisko attiecību regulējums, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru, apliecinājums par komercsabiedrības pamatkapitāla piederību, apliecinājums par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās lauksaimniecības zemes platību darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma, apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka nodevu samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)

6. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

***

apliecību

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi), uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

Piezīme.

3. *** Norāda, ja iegūst jaunu īpašuma tiesību.

7. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības)
 
 (pašvaldības izziņa par tiesībām iegūt zemi)
 
 (apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts)
 
 (apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
Maksājuma dokuments par valsts nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

 

__ __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes

4. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573; grozījumi pielikumā par vārdu “elektroniskā pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)” un vārdu “elektroniskā pasta adresi" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) stājas spēkā 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

__________________ tiesai

Nostiprinājuma lūgums
hipotēkas nostiprināšanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks

Persona, kuras labā vai pret kuru taisāms nostiprinājums

Valsts iestāde vai amatpersona

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

3. Hipotēkas nosacījumi

Nodrošināmais prasījums (summa euro) 

4. Īpašuma tiesību aprobežojumi un apgrūtinājumi

 

5. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi, tai skaitā apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka nodevu samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)

6. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi), uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

7. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (ķīlas līgums)
 
 (aizdevuma līgums, ja ķīlas līgums, kas pamato hipotēkas nostiprināšanu, nesatur būtiskus noteikumus par saistību, ko nodrošina hipotēka, un tās spēkā esību)
 
 (apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts)
 
 (apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
Maksājuma dokuments par valsts nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

 

__ __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Rajona (pilsētas) tiesas atzīmes

5. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573; grozījumi pielikumā par vārdu “elektroniskā pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)” un vārdu “elektroniskā pasta adresi" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) stājas spēkā 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

__________________ tiesai

Nostiprinājuma lūgums
nekustamo īpašumu savienošanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Kadastra numurs 
Nodalījuma numurs 
Pievienot:

zemesgrāmatai

nodalījumam Nr.

 

3. Nekustamais īpašums pēc savienošanas

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Kadastra numurs 
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)___________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits 
Ēku/būvju kadastra apzīmējumi 
Dzīvokļa īpašumam:

platība

kopīpašuma domājamā daļa

____________

____________/_____________

4. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi, tai skaitā apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka kancelejas nodevas samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)

5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi), uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

6. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (dokuments, kas apliecina īpašumu savienošanu)
 
 (lēmums par adreses piešķiršanu, ja adreses nav reģistrētas Valsts adrešu reģistrā)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
 
 (apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

 

__ __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Rajona (pilsētas) tiesas atzīmes

6. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573; grozījumi pielikumā par vārdu “elektroniskā pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)” un vārdu “elektroniskā pasta adresi" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) stājas spēkā 01.04.2021., sk. noteikumu 11. punktu un grozījumu 2. punktu)

__________________ tiesai

Nostiprinājuma lūgums
kopīpašuma reālai sadalei vai nekustamā īpašuma atdalīšanai

(pasvītrot vajadzīgo)

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai
oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese))
 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

4. Atdalāmā nekustamā īpašuma daļa

Atdalītās zemes platība 
Atdalītās zemes vienības kadastra apzīmējums, ja tāds ir piešķirts 
Ēku/būvju skaits 
Ēku/ būvju kadastra apzīmējumi 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 

5. No jauna izveidotais nekustamais īpašums (ja atdalītā daļa netiek pievienota citam īpašumam)

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Kadastra numurs 
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)________________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits 
Ēku (būvju) kadastra apzīmējumi 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 
Ieguvējs (vārds, uzvārds) 

6. Nekustamais īpašums pēc pievienošanas (ja atdalītā daļa tiek pievienota citam īpašumam)

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Kadastra numurs 
Nodalījuma numurs 
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība___________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits 
Ēku (būvju) kadastra apzīmējumi 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 
Ieguvējs (vārds, uzvārds) 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 

7. Nekustamais īpašums pēc atdalīšanas

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 
Kadastra numurs 
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)___________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits 
Ēku/ būvju kadastra apzīmējumi 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 
Ieguvējs (vārds, uzvārds) 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 

8. Papildu nosacījumi (piemēram, lietošanas kārtība, pilnvarojumi, laulāto mantisko attiecību regulējums, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru, apliecinājumi par komercsabiedrības pamatkapitāla piederību, apliecinājums par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās lauksaimniecības zemes platību darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma, apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka nodevu samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)

9. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecību

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi), uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

10. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības)
 
 (lēmums par adreses piešķiršanu, ja adreses nav reģistrētas Valsts adrešu reģistrā)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
 
 (apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
 
 (pašvaldības izziņa par tiesībām iegūt zemi)
Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
Maksājuma dokuments par valsts nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

 

__ __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Rajona (pilsētas) tiesas atzīmes

6.1 pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra
noteikumiem Nr. 898

(Pielikums MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 573 redakcijā; grozījumi pielikumā par vārdu “elektroniskā pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)” un vārdu “elektroniskā pasta adresi" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) stājas spēkā 01.04.2021. un iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

__________________ tiesai
Valsts zemes dienestam

Nostiprinājuma lūgums
nekustamā īpašuma sadalīšanai vai nekustamā īpašuma izveidošanai no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem objektiem un izmaiņu reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

(pasvītrot vajadzīgo)

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums

 Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta
Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta
Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā
Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību
 Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese*** 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese))*** 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Obligāti aizpildāms lauks.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums

 Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta
Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta
Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā
Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību
 Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese*** 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese))*** 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Obligāti aizpildāms lauks.

3. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 
Kadastra numurs 

4. Atdalāmā nekustamā īpašuma daļa

Atdalītās zemes platība 
Atdalītās zemes vienības kadastra apzīmējums 
Ēku/būvju skaits 
Ēku/būvju kadastra apzīmējumi 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 

5. No jauna izveidojamais nekustamais īpašums (ja atdalītā daļa veido patstāvīgu nekustamo īpašumu)

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)________________________ ____   _____ (ha)
Ēku/būvju skaits 
Ēku (būvju) kadastra apzīmējums 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 
Ieguvējs (vārds, uzvārds) 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 

6. Nekustamais īpašums pēc atdalīšanas*

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 
Kadastra numurs 
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)________________________ ____   _____ (ha)
Ēku/būvju skaits 
Ēku/būvju kadastra apzīmējums 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 
Ieguvējs (vārds, uzvārds) 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
 
Lūdzu nostiprinājumu izdarīt, ja patstāvīgu nekustamo īpašumu reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (aizpildāms obligāti)
Apliecinu, ka nekustamais īpašums tiek sadalīts vai tiek izveidots no ēkām (būvēm) un zemes vienībām, kas reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstītas zemesgrāmatā kā atsevišķi kadastra objekti, un katrai no zemes vienībām izgatavots atsevišķs zemes robežu plāns (aizpildāms obligāti)

7. Papildu nosacījumi (piemēram, lietošanas kārtība, pilnvarojumi un pilnvarotās personas kontaktinformācija, laulāto mantisko attiecību regulējums, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru, apliecinājumi par komercsabiedrības pamatkapitāla piederību, apliecinājums par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās lauksaimniecības zemes platību darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma, apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka nodevu samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)"

8. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):


apliecību

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski
 
 (norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi), uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās)
 
 (norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt)

9. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības)
 
 (lēmums par adreses piešķiršanu, ja adreses nav reģistrētas Valsts adrešu reģistrā)
 
 (lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
 
 (apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
 
 (pašvaldības izziņa par tiesībām iegūt zemi)
  Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
  Maksājuma dokuments par valsts nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts ____ ____.____ ____.____ ____ ____ ____.
 (diena) (mēnesis) (gads) 
 
Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

 

Rajona (pilsētas) tiesas atzīmes
7. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 820 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 783; MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 271)

__________________ tiesai

Nostiprinājuma lūgums
īres vai nomas tiesību nostiprināšanai

(pasvītrot vajadzīgo)

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks
Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

4. Nostiprināmā tiesība

Īre

Noma

Zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 
Platība, ja tiesība nostiprināma uz daļu no zemes vienības 
Ēku (būvju) vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
Platība, ja tiesība nostiprināma uz daļu no ēkas (būves) vai telpu grupas 
Līguma termiņš 

5. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi, tai skaitā apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka kancelejas nodevas samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)

5.1 Ieraksta dzēšana par īres tiesības nostiprināšanu

Lūdzu dzēst ierakstu par īres tiesības nostiprinājumu, iestājoties Dzīvojamo telpu īres likuma 41. pantā noteiktajiem gadījumiem.

6. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt

7. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības)
 
 (apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts)
 
 (apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts

__ __ .

 

__ __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Rajona (pilsētas) tiesas atzīmes

8. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.898

(Pielikums MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 783 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573; grozījumi pielikumā par vārdu “elektroniskā pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)” un vārdu “elektroniskā pasta adresi" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) stājas spēkā 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

__________________ tiesai

Nostiprinājuma lūgums
atzīmes ierakstīšanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks 
Persona, kuras labā vai pret kuru taisāms nostiprinājums 
Valsts iestāde vai amatpersona 
Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese*** 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc nostiprinājuma lūdzēja izvēles.

2. Nekustamais īpašums vai apbūves tiesība (pasvītrot vajadzīgo)

2.1. nekustamais īpašums (aizpilda, ja ieraksta atzīmi par nekustamo īpašumu)

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

2.2. apbūves tiesības nodalījums

Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

3. Atzīmes ierakstīšanas nosacījumi

 

4. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi, tai skaitā apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka kancelejas nodevas samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)

5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

 
apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski
   
(norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi), uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās)
   
(norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt)

6. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (dokuments, kas apliecina atzīmes ierakstīšanu)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
 
 (apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts, ja ieraksta Zemesgrāmatu likuma 45. panta 7. punktā minēto atzīmi)
Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts___ ___. ___ ___. ___ ___ ___ ___.
 (diena) (mēnesis) (gads)

 

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Rajona (pilsētas) tiesas atzīmes
9. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra
noteikumiem Nr. 898

(Pielikums MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 783 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573; grozījumi pielikumā par vārdu “elektroniskā pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)” un vārdu “elektroniskā pasta adresi" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) stājas spēkā 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

__________________ tiesai

Nostiprinājuma lūgums
apbūves tiesības ierakstīšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai

(pasvītrot vajadzīgo)

1. Īpašnieks

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese*** 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc apgrūtinātā zemes īpašuma īpašnieka izvēles.

2. Apbūves tiesīgais

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese*** 
Piederošā apbūves tiesības domājamā daļa**** 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc apbūves tiesīgā izvēles.

4. **** Ja ir kopīpašums, norāda katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu.

3. Apbūves tiesības ierakstīšanas nosacījumi

3.1. apgrūtinātais nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

3.2. nostiprināmās tiesības nosacījumi

Zemes vienības vai zemes vienības daļas, uz kuru attiecas apbūves tiesība, kadastra apzīmējums 
Zemes vienības vai zemes vienības daļas, uz kuru attiecas apbūves tiesība, platība 
Apbūves tiesības termiņš 
Apbūves tiesīgais 

4. Apbūves tiesības ierakstīšanai atvērt atsevišķu zemesgrāmatas nodalījumu.

Apbūves tiesības nosacījumi

Zemes vienības vai zemes vienības daļas, uz kuru attiecas apbūves tiesība, kadastra apzīmējums 
Zemes vienības vai zemes vienības daļas, uz kuru attiecas apbūves tiesība, platība 
Apbūves tiesības termiņš 
Apgrūtinātā zemes gabala īpašnieks 

5. Apbūves tiesības pārgrozīšana vai dzēšana

5.1. apbūves tiesības nodalījums

Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

5.2. apbūves tiesības pārgrozīšanas/dzēšanas nosacījumi (lūdzot tiesības pārgrozīšanu, tā atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 47. panta trešajai daļai jāizsaka jaunā redakcijā)

 

6. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi, tai skaitā apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka kancelejas nodevas samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)

7. Apbūves tiesības izbeigšana, notekot tās termiņam

Ievērojot Zemesgrāmatu likuma 55.3 panta otro daļu, saskaņā ar Civillikuma 1129.panta pirmo daļu notekot apbūves tiesības termiņam, lūdzu dzēst apbūves tiesību, uz tās pamata uzcelto ēku (būvi) pievienot apgrūtinātajam zemes gabalam un slēgt apbūves tiesības nodalījumu.

8. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

 
apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski
   
(norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi), uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās)
   
(norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt)

9. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, to pārgrozīšanu vai dzēšanu)
 
 (apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts)
 
 (apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts___ ___. ___ ___. ___ ___ ___ ___.
 (diena) (mēnesis) (gads)

 

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
Nostiprinājuma lūdzēja parakstsRajona (pilsētas) tiesas atzīmes

 

10. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra
noteikumiem Nr. 898

(Pielikums MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 783 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2019. noteikumiem Nr. 573; grozījumi pielikumā par vārdu “elektroniskā pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)” un vārdu “elektroniskā pasta adresi" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) stājas spēkā 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

__________________ tiesai

Nostiprinājuma lūgums
tiesības nostiprināšanai, pārgrozīšanai vai dzēšanai
apbūves tiesības nodalījumā

(pasvītrot vajadzīgo)

1. Apbūves tiesīgais

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese*** 
Piederošā apbūves tiesības domājamā daļa**** 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc apbūves tiesīgā izvēles.

4. **** Ja ir kopīpašums, norāda katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese*** 
Iegūtā apbūves tiesības domājamā daļa**** 
Piederošā apbūves tiesības domājamā daļa***** 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Deklarētā dzīvesvieta, faktiskā dzīvesvieta, juridiskā adrese vai cita adrese pēc personas izvēles.

4. **** Aizpilda, ja apbūves tiesību iegūst darījuma rezultātā, mantojot vai citādi.

5. ***** Ja ir kopīpašums, norāda katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu.

3. Apbūves tiesības nodalījums

Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

4. Nostiprināmās/pārgrozāmās/dzēšamās tiesības nosacījumi (pasvītrot vajadzīgo)

4.1. hipotēkas nostiprināšanas nosacījumi

Nodrošināmais prasījums (summa euro) 
Īpašuma tiesību aprobežojumi un apgrūtinājumi 

4.2. nostiprināmā tiesība

 
Termiņš, kas nedrīkst pārsniegt apbūves tiesības termiņu 

4.3. tiesību pārgrozīšanas/dzēšanas nosacījumi (lūdzot tiesību pārgrozīšanu, tā atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 47. panta trešajai daļai jāizsaka jaunā redakcijā)

 
Termiņš, kas nedrīkst pārsniegt apbūves tiesības termiņu 

5. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi, tai skaitā apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka kancelejas nodevas samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)

6. Nostiprinātās/pārgrozītās tiesības izbeigšanās, notekot apbūves tiesības termiņam

Ievērojot Zemesgrāmatu likuma 55.3 panta otro daļu, saskaņā ar Civillikuma 1129.panta pirmo daļu notekot apbūves tiesības termiņam, lūdzu dzēst uz apbūves tiesības nostiprināto lietu tiesību.

7. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):

 
apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski
   
(norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi), uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās)
   
(norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt)

8. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (dokuments(-i), kas apliecina nostiprināmās tiesības, to pārgrozīšanu vai dzēšanu)
 
 (apliecinājums par tās personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts)
 
 (apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
Maksājuma dokuments par valsts nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija (ja lūdz hipotēkas nostiprināšanu)
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts___ ___. ___ ___. ___ ___ ___ ___.
 (diena) (mēnesis) (gads)

 

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
Nostiprinājuma lūdzēja parakstsRajona (pilsētas) tiesas atzīmes
11. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 31. oktobra
noteikumiem Nr. 898

(Pielikums MK 03.12.2019. noteikumu Nr. 573 redakcijā; grozījumi pielikumā par vārdu “elektroniskā pasta adrese" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese)” un vārdu “elektroniskā pasta adresi" aizstāšanu ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi) stājas spēkā 01.04.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

______________ tiesai
Valsts zemes dienestam

Nostiprinājuma lūgums
ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta vai šīs tiesības nodrošinājuma nostiprināšanai vai grozīšanai un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

(pasvītrot vajadzīgo)

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums

 Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta
Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta
Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā
Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību
Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese*** 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese))*** 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Obligāti aizpildāms lauks.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese*** 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai oficiālā elektroniskā adrese (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adrese))*** 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. *** Obligāti aizpildāms lauks.

3. Kalpojošais nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 
Kadastra numurs 
Zemes vienības kadastra apzīmējumi un platība (ha), uz kuru nodibina servitūtu vai šīs tiesības nodrošinājumu________________________ ____   _____ (ha)
Platība (ha), uz kuru nodibina servitūtu vai šīs tiesības nodrošinājumu_____ (ha)
Kalpojošo zemes vienību skaits 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 

4. Valdošais nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Kadastra numurs 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 
 
Lūdzu nostiprinājumu izdarīt, ja ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritoriju reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (aizpildāms obligāti)

5. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi un pilnvarotās personas kontaktinformācija, apliecinājumi, piemēram, apliecinājums par maksājuma mērķī norādīto informāciju, informācija par rēķina numuru, ja samaksa veikta saskaņā ar rēķinu)

Apliecinu, ka kancelejas nodevas samaksa veikta, maksājuma mērķī norādot nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru un nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru (pasvītrot vajadzīgo)

6. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt (atzīmēt vajadzīgo):


apliecību

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski
 
 (norāda oficiālo elektronisko adresi (ja nostiprinājuma lūdzējs neizmanto oficiālo elektronisko adresi, – elektroniskā pasta adresi), uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās)
 
 (norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt)

7. Pievienotie dokumenti (tiesības apliecinošajiem dokumentiem norāda dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā rajona (pilsētas) tiesā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums, vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda rajona (pilsētas) tiesas darbinieks

 
 (dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības)
 
 (dokuments, kurā ēku, ūdens lietošanas un ceļa servitūta teritorija attēlota grafiski zemes vienībā)
 
 (dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības)
 
 (apliecinājums par trešās personas piekrišanu)
  Maksājuma dokuments par kancelejas nodevas samaksu, ja papildu nosacījumos nav ietverta maksājumu identificējošā informācija
 
 (cits dokuments)
Nostiprinājuma lūgums sastādīts ____ ____.____ ____.____ ____ ____ ____.
 (diena) (mēnesis) (gads) 
 
Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

 

Rajona (pilsētas) tiesas atzīmes
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 898Pieņemts: 31.10.2006.Stājas spēkā: 10.11.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 09.11.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
147523
{"selected":{"value":"01.05.2021","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2021","iso_value":"2021\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2021","iso_value":"2021\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2021.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2019","iso_value":"2019\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-05.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2006","iso_value":"2006\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2006.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)