Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Sadaļā "Likumā lietotie termini":

izslēgt terminu "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija" un tā skaidrojumu;

papildināt sadaļu pēc termina "Latvijas Republikas gaisa telpa" ar terminu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas militārā aviācija — Latvijas Republikā reģistrēto militāro gaisa kuģu, Latvijas Republikā reģistrēto Latvijas Nacionālo bruņoto spēku militārajām vajadzībām izmantoto civilo gaisa kuģu, militāro lidlauku un citu objektu kopums, kas paredzēts valsts aizsardzības funkciju veikšanai.";

papildināt sadaļu pēc termina "Meteoroloģisko pakalpojumu sniedzējs" ar terminiem un to skaidrojumu šādā redakcijā:

"Militārās aviācijas gaisa kuģis — Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis, kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto valsts aizsardzības funkciju veikšanai.

Militārais lidlauks — militārais objekts, kas ietver noteiktu zemes teritoriju vai ūdens akvatoriju, kā arī ēkas, objektus un iekārtas, kuras paredzētas, lai organizētu militāro gaisa kuģu pienākšanu un atiešanu, un kas tiek uzturēts un izmantots valsts aizsardzībai."

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Normatīvie akti, kas regulē Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās un militārās aviācijas darbību

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu, kā arī civilās un militārās aviācijas darbību Latvijas Republikā valsts un tās iedzīvotāju interesēs regulē šis likums, šā likuma noteiktās kompetences ietvaros izdotie normatīvie akti, Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi un Eiropas Savienības normatīvie akti."

3. 3.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārda "civilo" ar vārdiem "un militāro";

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "Latvijas Republikas civilās" ar vārdiem "un militārās";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Šā likuma 13., 14., 28. un 29.panta, 40.panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 41. un 42.panta, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas, 45., 47.panta, 49.panta otrās daļas, 56., 61., 63., 70., 97., 113., 114., 115., 116. un 117.panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas militāro aviāciju un ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģiem, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto valsts aizsardzības un drošības interesēs.

Šā likuma 40. un 41.panta noteikumi attiecas uz personām, kas veic šā likuma 40.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā un otrajā daļā paredzēto darbību vai šā likuma 41.pantā norādīto potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu, izvietošanu un apzīmēšanu."

4. Papildināt 10.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Pēc gaisa kuģa reģistrā­cijas" ar vārdiem "Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā".

5. Aizstāt 13.panta pirmās daļas 3.punktā un 14.panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku" ar vārdiem "Latvijas Republikas militārās aviācijas".

6. Aizstāt 23.pantā vārdu "Lidlauka" ar vārdiem "Civilās aviācijas lidlauka".

7. 24.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "Lidlauka" ar vārdiem "Civilās aviācijas lidlauka";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "apliecība par lidlauka" ar vārdiem "apliecība par civilās aviācijas lidlauka";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Lidlauka ekspluatācijas kārtību" ar vārdiem "Civilās aviācijas lidlauka ekspluatācijas kārtību".

8. Papildināt 24.1, 25. un 27.pantu pirms vārda "lidlauks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "civilās aviācijas".

9. 28.pantā:

izteikt otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Maksu par privātpersonas īpašumā esoša civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem nosaka civilās aviācijas lidlauka īpašnieks.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija" ar vārdiem "Latvijas Republikas militārā aviācija".

10. Aizstāt 29.pantā vārdus "Nacionālo bruņoto spēku aviācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "militārā aviācija" (attiecīgā locījumā).

11. 41.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"41.pants. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas, izvietošanas un apzīmēšanas kārtība";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot, izvietot un apzīmēt gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus, nosaka Ministru kabinets."

12. 42.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu civilajām un militārajām vajadzībām atbilstoši Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem, koordinē, kā arī gaisa kuģu lidojumus speciāli izveidotās gaisa satiksmes vadības zonās vada Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība sniedz aeronavigācijas pakal­pojumus militārās aviācijas gaisa kuģiem Latvijas Republikas gaisa telpā, nosaka Ministru kabinets."

13. Izslēgt 44.panta otrās daļas otro teikumu.

14. 48.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Valsts apdraudējuma gadījumā Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrības un Civilās aviācijas aģentūras funkciju un resursu nodošanu Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Kārtību, kādā valsts apdraudējuma gadījumā Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība un Civilās aviācijas aģentūra nodod funkcijas un resursus Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un šo funkciju un resursu apjomu nosaka Ministru kabinets.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

15. Aizstāt 56.panta otrajā daļā vārdus "Nacionālo bruņoto spēku aviācijas" ar vārdiem "militārās aviācijas".

16. Papildināt 57.panta otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Civilās aviācijas aģentūras administratīvie akti, kas izdoti Eiropas Kopienas aviācijas drošības prasību īstenošanai, ir pārsūdzami tiesā bez apstrīdēšanas augstākai iestādei. Šāda administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

17. Papildināt likumu ar vienpadsmito nodaļu šādā redakcijā:

"Vienpadsmitā nodaļa
MILITĀRĀ AVIĀCIJA

113.pants. Militārie lidlauki

Militāros lidlaukus izveido un izmanto saskaņā ar aizsardzības ministra izdotajos iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību. Aizsardzības ministrija uzrauga militāro lidlauku ekspluatāciju.

114.pants. Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistrs

Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izveido un uztur Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistru. Latvijas Nacionālie bruņotie spēki šajā reģistrā reģistrē militārās aviācijas gaisa kuģus, piešķir tiem nacionālo zīmi, kā arī nosaka to reģistrācijas zīmi.

Militārās aviācijas gaisa kuģu nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi apstiprina saskaņā ar aizsardzības ministra izdotajos iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

115.pants. Civilās aviācijas gaisa kuģu izmantošana militārajām vaja­dzībām

Civilās aviācijas gaisa kuģi, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām, ir pielīdzināmi militārās aviācijas gaisa kuģiem, ja Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi neparedz citādi. Uz šādiem gaisa kuģiem neattiecas šā likuma 114.pants.

Kārtību, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārajām vajadzībām, nosaka Ministru kabinets.

116.pants. Ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģu izmantošana

Valsts aizsardzības un drošības interesēs Latvijas Nacionālie bruņotie spēki var izmantot ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģus.

Ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģi, kurus izmanto Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, ir pielīdzināmi Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģiem, ja Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi neparedz citādi. Uz šādiem gaisa kuģiem neattiecas šā likuma 114.pants.

117.pants. Militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumi

Kārtību, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā, nosaka Ministru kabinets."

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.martam izdod šā likuma 41.panta trešajā daļā, 42.panta piektajā daļā, 48.panta otrajā daļā un 115.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.decembrim izdod šā likuma 117.pantā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 26.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 8.novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par aviāciju" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.10.2006.Stājas spēkā: 09.11.2006.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 179, 08.11.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 28.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
147478
09.11.2006
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)