Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.875

Rīgā 2006.gada 24.oktobrī (prot. Nr.55 49.§)
Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām.

2. Neatbilstība šo noteikumu izpratnē ir:

2.1. Latvijas Republikas vai tieši piemērojamo Eiropas Savienības nor­matīvo aktu pārkāpums, kurš radies PHARE programmas un Pā­rejas programmas vadībā iesais­tīto insti­tūciju vai to darbinieku, vai līgumu izpildītāju darbības vai bezdarbības dēļ un kaitē vai varētu kaitēt Eiropas Kopienu vispārējam budžetam vai to pārvaldītajiem budžetiem, ja samazināti vai zaudēti ienākumi, kas uzkrāti no tieši Eiropas Kopienu vārdā iegūtiem pašu resursiem, vai izdarīti nepamatoti izdevumi;

2.2. jebkura ar nodomu veikta rīcība vai atturēšanās no tās, kas saistīta ar kļūdainu, nepareizu vai nepilnīgu apgalvojumu vai dokumentu izmantošanu vai informācijas neatklāšanu, ja pārkāptas normatīvajos aktos noteiktās prasības un nepareizi izmantoti un glabāti Eiropas Kopienu vispārējā budžeta vai to pārvaldīto budžetu līdzekļi, kā arī ja šie līdzekļi izmantoti citiem mērķiem.

3. Ja kļūda vai nolaidība ir atklāta un novērsta pirms konkrētā maksājuma veikšanas un par to nav piemērots administratīvais sods vai kriminālsods, to nekvalificē par neatbilstību un par to neziņo.

II. Iespējamās neatbilstības konstatēšana un izvērtēšana

4. Ja nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos, nacionālajam koordinatoram mērķsadarbības projektu jautājumos, programmas atbildīgajai amat­personai vai vecākajai nozares amatpersonai (turpmāk - atbildīgā amatpersona) ir pamatotas aizdomas vai konkrēti fakti par neatbilstībām, atbildīgā amatpersona nodrošina ziņošanu nacionālajai atbildīgajai amatpersonai par katru neatbilstību attiecīgās programmas vadībā, kas konstatēta līdz PHARE programmas vai Pārejas programmas slēgšanai.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1429)

5. Ja atbildīgā amatpersona saņem ziņas par faktiem vai apstākļiem, kas izraisa aizdomas vai dod pārliecību par iespējamo neatbilstību PHARE programmas un
Pā­r­­ejas programmas vadībā, lai pārbaudītu saņemtās ziņas par neatbilstību pamatotību, atbildīgā amatpersona nodrošina tūlītēju neatkarīgas un objektīvas sākotnējās izvērtēšanas sākšanu.

6. Ja pēc šo noteikumu 5.punktā veiktās sākotnējās izvērtēšanas atbildīgā amatpersona pārliecinās, ka ziņas par faktiem vai apstākļiem, kas izraisa aiz­domas vai dod pārliecību par iespējamo neatbilstību PHARE programmas un Pā­rejas programmas vadībā, ir:

6.1. nepamatotas, - atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par sākotnējās izvērtēšanas izbeigšanu un rakstiski par to informē ziņu sniedzēju, ja pārbaude sākta, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu;

6.2. pamatotas, - atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par nepiecie­šamajiem turpmākajiem vai pagaidu pasākumiem konstatētās neatbilstības novēršanā, sagatavo sākotnējo neatbilstību pārskatu atbilstoši šo noteikumu pielikumam un ievēro šo noteikumu 8.punktā minētās prasības.

7. Ja nacionālā atbildīgā amatpersona saņem ziņas par faktiem vai apstākļiem, kas izraisa aizdomas vai dod pārliecību par atbildīgās amatpersonas darbību vai bezdarbību, kas izraisījusi neatbilstību PHARE programmas un Pār­ejas programmas vadībā, vai ja tai ir pamatotas aizdomas vai konkrēti fakti par neatbilstību, kuru iepriekš nav konstatējusi atbildīgā amatpersona, sākotnējo izvērtēšanu nodrošina nacionālā atbildīgā amatpersona.

III. Ziņošana par konstatēto neatbilstību

8. Atbildīgā amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par nepieciešamajiem turpmākajiem vai pagaidu pasākumiem konstatētās neatbilstības novēršanā iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai sākotnējo neatbilstību pārskatu atbilstoši šo noteikumu pieli­kumam.

9. Atbildīgā amatpersona katru ceturksni līdz otrā mēneša pirmajai darbdienai iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai ceturkšņa pārskatu (papīra formā un elektroniski uz nacionālās atbildīgās amatpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi) par katru (laikposmā līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām) konstatēto neatbilstību, kas atzīta par pamatotu. Ceturkšņa pārskata sagatavošanai izmanto neatbilstību pārskata veidlapu atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

10. Atbildīgā amatpersona, iesniedzot nacionālajai atbildīgajai amatpersonai sākotnējo vai ceturkšņa pārskatu, pārskata kopiju iesniedz tām PHARE programmas un Pā­rejas programmas atbildīgajām amatpersonām, kuras nodrošina pārskatā minētā programmas projekta administratīvo, finanšu vai tehnisko vadību, izņemot gadījumu, ja pārskats ir sastādīts par minēto amatpersonu darbību vai bezdarbību.

11. Pēc sākotnējā vai ceturkšņa pārskata iesniegšanas atbildīgā amatpersona nodrošina šo pārskatu informācijas aktualizēšanu un iesniegšanu nacionālajai atbildīgajai amatpersonai nākamajos ceturkšņos.

12. Ja, sagatavojot sākotnējo vai ceturkšņa pārskatu, visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija nav pieejama, tad atbildīgā amatpersona nodrošina trūkstošās informācijas iesniegšanu nākamajos aktualizētajos ceturkšņa pārskatos.

13. Ja atbildīgā amatpersona, ņemot vērā iegūto papildu informāciju vai tiesībaizsardzības iestādes sniegto atzinumu (ja tāds ir iesniegts), vai veikto papildu pārbaužu rezultātus, vai citus PHARE programmas un Pā­rejas pro­grammas vadības pasākumus, uzskata attiecīgajā ceturkšņa pārskatā aprakstīto neatbilstības gadījumu par slēgtu, tad atbildīgā amatpersona par to informē nacionālo atbildīgo amatpersonu un sagatavotajā ceturkšņa pārskatā veic attiecīgu atzīmi un norāda pamatojumu, kāpēc neatbilstības gadījums ir uzskatāms par slēgtu.

14. Nacionālā atbildīgā amatpersona nodrošina visu no atbildīgajām amatpersonām saņemto pārskatu izvērtēšanu un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par tūlītēju ziņošanu Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam un Eiropas Komisijai, kā arī, ja nepieciešams, veic šādas darbības:

14.1. pieprasa no atbildīgās amatpersonas papildu informāciju par iesniegto pārskatu un šo noteikumu 5.punktā minētās sākotnējās izvērtēšanas materiālu kopijas;

14.2. veic finanšu kontroles un auditus, lai pārliecinātos par neatbilstības atklāšanā un novēršanā veikto pasākumu efektivitāti un pietiekamību;

14.3. ierosina papildu kontroles pasākumus atbildīgās amatpersonas funkciju nodrošināšanā.

15. Par sākotnējā un ceturkšņa pārskata izvērtēšanas rezultātiem nacionālā atbildīgā amatpersona informē atbildīgo amatpersonu, kura iesniegusi attiecīgo pārskatu.

16. Ja sākotnējo vai ceturkšņa pārskatu pirms nosūtīšanas Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam un Eiropas Komisijai ir nepieciešams precizēt, nacionālā atbildīgā amatpersona grozījumus pārskatā saskaņo ar atbildīgo amatpersonu, kura iesniegusi attiecīgo pārskatu. Par veiktajiem pārskata precizējumiem atbildīgā amatpersona informē tās PHARE programmas un Pār­ejas programmas atbildīgās amatpersonas, kuras nodrošina pārskatā minētā programmas projekta administratīvo, finanšu vai tehnisko vadību, izņemot gadījumu, ja pārskats ir sastādīts par minēto amatpersonu darbību vai bezdarbību.

17. Nacionālā atbildīgā amatpersona apkopo informāciju un informē Finanšu ministriju par neatbilstībām un pārskatiem, kas ir nosūtāmi Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam un Eiropas Komisijai.

17.1 Nacionālā atbildīgā amatpersona katru ceturksni līdz ceturkšņa otrā mēneša pēdējai darbdienai informē Eiropas krāpšanas apkarošanas biroju un Eiropas Komisiju par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām, kas konstatētas līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām, vai informē, ka neatbilstības programmu vadībā nav konstatētas, ja attiecīgajā pārskata periodā nav saņemti sākotnējie neatbilstību pārskati.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1429 redakcijā)

IV. Informācijas sniegšana, ja neatbilstības nav konstatētas

(Nodaļa svītrota ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1429)

V. Noslēguma jautājums

20. Noteikumi piemērojami ar 2006.gada 1.novembri.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 24.oktobra noteikumiem Nr.875
Neatbilstību pārskats

Piezīmes.

1. GG - divi pēdējie tā gada cipari, kad pārskats iesniegts; XXX - lietas trīsciparu numurs; Pr - programmas apzīmējums: TF - Pārejas programma, Ph - PHARE programma; V - ja sākotnējais paziņojums, tad lietot "0". Papildinot paziņojumu, pirmajam papildinātajam variantam lieto ciparu "1", otrajam papildinātajam variantam - "2" utt. (piemēram, LV/06/001/TF/1 vai LV/06/001/TF/2).

2. Divi pēdējie tā gada cipari un divi tā ceturkšņa pēdējā mēneša cipari, kad pārskats iesniegts (piemēram, 06/03, 06/06, 06/09, 06/12).

3. Pārkāpums - Latvijas Republikas vai tieši piemērojamo Eiropas Savienības normatīvo aktu pārkāpums, kurš radies PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā iesaistīto institūciju vai to darbinieku, vai līgumu izpildītāju darbības vai bezdarbības dēļ un kaitē vai varētu kaitēt Eiropas Kopienu vispārējam budžetam vai to pārvaldītajiem budžetiem, ja samazināti vai zaudēti ienākumi, kas uzkrāti no tieši Eiropas Kopienu vārdā iegūtiem pašu resursiem, vai izdarīti nepamatoti izdevumi.

4. Krāpšana - jebkura ar nodomu veikta rīcība vai atturēšanās no tās, kas saistīta ar kļūdainu, nepareizu vai nepilnīgu apgalvojumu vai dokumentu izmantošanu vai informācijas neatklāšanu, ja pārkāptas normatīvajos aktos noteiktās prasības un nepareizi izmantoti un glabāti Eiropas Kopienu vispārējā budžeta vai to pārvaldīto budžetu līdzekļi, kā arī ja šie līdzekļi izmantoti citiem mērķiem.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 875Pieņemts: 24.10.2006.Stājas spēkā: 08.11.2006.Piemērojams ar: 01.11.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 07.11.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
147274
{"selected":{"value":"22.12.2009","content":"<font class='s-1'>22.12.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.12.2009","iso_value":"2009\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2006","iso_value":"2006\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2006.-21.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.12.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)