Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumus Nr. 334 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.894

Rīgā 2006.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 36.§)
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma
5.panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem Eiropas Savienības tirgū un to valstu tirgū, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

2. Valsts un Eiropas Savienības atbalstu šo noteikumu 1.punktā minēto pasākumu programmām (turpmāk – programma) piešķir saskaņā ar Padomes 2007.gada 17.decembra Regulu (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (turpmāk – Padomes regula Nr. 3/2008) un Komisijas 2008.gada 5.jūnija Regulu (EK) Nr. 501/2008, ar ko nosaka kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (turpmāk – Komisijas regula Nr. 501/2008).

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.667 redakcijā)

3. Lauku atbalsta dienests administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu programmām, vērtē programmu, programmas iesniedzēja un pasākumu izpildītāja atbilstību administratīvajiem kritērijiem un lemj par programmas iesniegšanu Zemkopības ministrijā.

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.922 redakcijā)

4. Zemkopības ministrija vērtē programmas atbilstību kvalitātes kritērijiem un lemj par valsts atbalsta piešķiršanu un programmas tālāku virzību atbilstoši tai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.922 redakcijā)

5. Ja programmas īstenošanā ir iesaistītas vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis, Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija sadarbojas ar iesaistīto dalībvalstu atbildīgajām iestādēm.

II. Programmu sagatavošana un iesniegšana

6. Zemkopības ministrija vismaz sešus mēnešus pirms katra Komisijas regulas Nr. 501/2008 8.panta 1.punktā minētā termiņa pieņem lēmumu par programmu iesniegšanu, nosakot atbalstāmos produktus, tēmas un mērķa tirgus, un informē par to Lauku atbalsta dienestu. Lauku atbalsta dienests informāciju par atbalstāmajiem produktiem, tēmām un mērķa tirgiem publicē savā mājaslapā internetā un vismaz mēnesi pirms Komisijas regulas Nr. 501/2008 8.panta 1.punktā minētā termiņa laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par iespēju iesniegt programmu.

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.922 redakcijā)

6.1 Programmas iesniedzējs ir biedrība, nodibinājums, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ražotāju grupa vai ražotāju organizācija (turpmāk – programmas iesniedzējs).

(MK 15.02.2011. noteikumu Nr.128 redakcijā)

7. Programmas iesniedzējs programmu izstrādā saskaņā ar šo noteikumu 2.punktā minētajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un šo noteikumu 6.punktā minēto paziņojumu, noformē atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajai veidlapai (pieejama Lauku atbalsta dienestā) un šo noteikumu 6.punktā minētajā paziņojumā norādītajā termiņā programmu iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienests iesniegtās programmas kopiju piecu darbdienu laikā pēc tās saņemšanas iesniedz Zemkopības ministrijā.

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.922 redakcijā)

7.1 Par programmas iesniedzēja attaisnotiem izdevumiem tiek uzskatīts arī pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.667 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.128)

8. Ja programmas izplatāmajā informācijā ir norāde par attiecīgā produkta iedarbību uz patērētāju veselību, Veselības inspekcija pēc programmas iesniedzēja vai Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz rakstisku novērtējumu par minēto norāžu atbilstību Komisijas regulas Nr. 501/2008 4.pantam.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1120 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.667)

9. Programmas iesniedzējs nosaka programmā paredzēto pasākumu izpildītāju (turpmāk - pasākumu izpildītājs) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Eiropas Savienības tiesību aktos paredzēto kārtību par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem. Programmas iesniedzējs ir tiesīgs izpildīt daļu pasākumu, ievērojot Komisijas regulas Nr. 501/2008 13.pantā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.922)

9.1 Programmas iesniedzējs kopā ar programmu vai 60 dienu laikā pēc Komisijas regulas Nr. 501/2008 11.panta 3.punktā minētā Eiropas Komisijas lēmuma izziņošanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādu informāciju par pasākumu izpildītāju:

9.1 1. tādu dokumentu kopijas, kas apliecina, ka pasākumu izpildītājs noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību (piemēram, sarakste ar pasākumu izpildītāju, uzaicinājums sniegt piedāvājumu, konkursa nolikums, tehniskā specifikācija, piedāvājumu izvērtēšanas procedūra, piedāvājumu izvērtēšanas protokols, pretendentu saraksts, paziņojums par lēmuma pieņemšanu);

9.1 2. pasākumu izpildītāja programmas īstenošanas piedāvājuma kopiju;

9.1 3. pasākumu izpildītāja statūtu kopiju un gada pārskata kopiju par pēdējiem trijiem gadiem. Ja atbalsta pretendents minētos dokumentus neiesniedz, Lauku atbalsta dienests tos saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā no atbildīgajām institūcijām;

9.1 4. to speciālistu dzīves gaitas aprakstu (Curriculum vitae), kas īstenos programmu;

9.1 5. tās personas vārdu, uzvārdu vai apakšuzņēmuma nosaukumu, ar kuru pasākumu izpildītājs ir paredzējis slēgt apakšlīgumu par pasākumu izpildi.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1361 redakcijā)

9.2 Pasākumu izpildītājs nodrošina, ka:

9.2 1. ar apakšuzņēmējiem netiek slēgti tādi līgumi, kas palielina programmas izmaksas, bet nepievieno programmai vērtību;

9.2 2. visi apakšuzņēmēji, kas iesaistīti programmas īstenošanā, ir informēti par programmas finansējuma avotiem.

(MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1361 redakcijā)

10. Programmām, kas atbilst Padomes regulas Nr. 3/2008 9.pantam, Lauku atbalsta dienests nosaka pasākumu izpildītājus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto kārtību par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.667)

III. Programmu vērtēšana un atlase

11. Lauku atbalsta dienests iesniegto programmu, programmas iesniedzēju un pasākumu izpildītāju vērtē atbilstoši šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja programma, programmas iesniedzējs un pasākumu izpildītājs neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, Lauku atbalsta dienests programmu noraida un par pieņemto lēmumu paziņo programmas iesniedzējam un Zemkopības ministrijai.

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.922 redakcijā)

12. Pārtikas un veterinārais dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz rakstisku apstiprinājumu par programmā iekļauto produktu atbilstību obligātajām nekaitīguma prasībām.

12.1 Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par programmas iesniedzēja darījumu atbilstību šo noteikumu 7.1 punktam.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.667 redakcijā)

12.2 Lauku atbalsta dienests piecu darbdienu laikā pēc programmas saņemšanas to nosūta biedrībai "Latvijas Reklāmas asociācija". Minētā biedrība 10 darbdienu laikā sniedz atzinumu Lauku atbalsta dienestam par programmā minētajām izmaksām un to atbilstību tirgus situācijai, kā arī par prognozējamo programmas efektivitāti.

(MK 12.06.2012. noteikumu Nr.406 redakcijā)

13. Ja programma, programmas iesniedzējs, kā arī pasākumu izpildītājs (ja tas ir noteikts pirms programmas iesniegšanas) atbilst visiem administratīvajiem kritērijiem, Lauku atbalsta dienests programmas vērtējumu un šo noteikumu 12.2 punktā minēto atzinumu iesniedz Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrija pieņem lēmumu par programmas iesniegšanu Eiropas Komisijā, valsts atbalsta piešķiršanu un finansējuma nosacījumiem atbilstoši Zemkopības ministrijai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Zemkopības ministrija vērtē programmu atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

13.1. programmas vispārējie mērķi – atbilstība tirgus situācijai, mērķa grupām;

13.2. programmas kvalitāte un efektivitāte;

13.3. programmas nozīme Eiropas Savienībā;

13.4. programmas rentabilitāte.

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.922 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.406)

14. Zemkopības ministrija iesniedz Lauku atbalsta dienestā pieņemto lēmumu un rakstisku apliecinājumu par lēmumu finansēt programmu, kā arī finansējuma apmēru katrai programmai. Lauku atbalsta dienests piecu darbdienu laikā pēc Zemkopības ministrijas lēmuma un apliecinājuma saņemšanas rakstiski informē programmas iesniedzēju par Zemkopības ministrijas lēmumu.

(Grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.922)

15. Ja nepieciešams, Lauku atbalsta dienests vai Zemkopības ministrija no programmas iesniedzēja var pieprasīt papildu informāciju par programmu, programmas iesniedzēju un pasākumu izpildītāju. Programmas iesniedzējs papildu informāciju sniedz rakstiski divu nedēļu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta vai Zemkopības ministrijas pieprasījuma saņemšanas par papildu informācijas nepieciešamību.

16. Programmas iesniedzējs Lauku atbalsta dienesta vai Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

(Grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.922)

17. Lauku atbalsta dienests atbalstīto programmu sarakstu, programmu kopijas, Lauku atbalsta dienesta vērtējumus un šo noteikumu 14.punktā minētos dokumentus Komisijas regulas Nr. 501/2008 11.pantā noteiktajos termiņos nosūta apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.667)

18. Ja Eiropas Komisija iesniedz iebildumus vai priekšlikumus, Lauku atbalsta dienests kopīgi ar programmas iesniedzēju nodrošina programmas labojumus un precizēto programmu sarakstu un programmu kopijas atkārtoti nosūta apstiprināšanai Eiropas Komisijā Komisijas regulas Nr. 501/2008 11.pantā noteiktajos termiņos.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.667)

IV. Programmu īstenošana un uzraudzība

19. Lauku atbalsta dienests pēc Eiropas Komisijas programmas apstiprinājuma paziņojuma saņemšanas slēdz līgumu ar programmas iesniedzēju saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 501/2008 16.pantu.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.667)

20. Lauku atbalsta dienests veic programmas iesniedzēja un pasākumu izpildītāja, kā arī pasākumu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju administratīvo, tehnisko un grāmatvedības pārbaudi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 501/2008 25.pantu.

(MK 15.02.2011. noteikumu Nr.128 redakcijā)

21. Lauku atbalsta dienests, veicot grāmatvedības pārbaudi, sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienesta reģionālajām iestādēm un Galveno muitas pārvaldi un pieprasa informāciju par programmas iesniedzēja un pasākumu izpildītāja grāmatvedības uzskaites datu un iesniegto dokumentu atbilstību.

22. Zemkopības ministrija ne retāk kā reizi gadā organizē programmas uzraudzības sanāksmi, pieaicinot Lauku atbalsta dienesta, programmas iesniedzēja un pasākumu izpildītāja pārstāvjus. Pirms uzraudzības sanāksmes Lauku atbalsta dienests sagatavo pārskatu par programmā paredzēto pasākumu grafiku, informatīvajiem un reklāmas materiāliem, programmas iesniedzēja maksājumu pieteikumiem un pārskatiem, Lauku atbalsta dienesta veiktajiem maksājumiem un pārbaudēm. Programmas iesniedzējs sadarbībā ar pasākuma izpildītāju uzraudzības sanāksmei sagatavo pārskatu par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem.

23. Programmas iesniedzējs programmas īstenošanas gaitā iesniedz Lauku atbalsta dienestā Komisijas regulā Nr. 501/2008 noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.667)

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.667)

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumus Nr.262 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 64.nr.).

25. Šo noteikumu 7.1 punktā minēto nosacījumu piemēro arī jau īstenotām programmām. Programmas iesniedzējs līdz 2011.gada 31.decembrim var iesniegt Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu attaisnotajos izdevumos. Ja programmas iesniedzēja darījumi atbilst šo noteikumu 7.1 punktā minētajam nosacījumam, Lauku atbalsta dienests slēdz papildu vienošanos ar programmas iesniedzēju par finansējuma piešķiršanu.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.667 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.894
Programmas vērtēšanas administratīvie kritēriji iekšējā tirgus programmām

(Pielikums MK 29.11.2011. noteikumu Nr.922 redakcijā)

I. Iesniegšanas procedūras

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

1. Vai programmas iesniedzējs ir ievērojis programmas iesniegšanas termiņu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
2. Vai programma iesniegta Eiropas Komisijas noteiktajā veidā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 
3. Vai informēšanas un veicināšanas darbības nesaņem atbalstu atbilstoši Padomes Regulai Nr. 1698/2005?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 15.panta 2.punkts)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 

II. Programma, kurā iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts

 Nepiemēro

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

4. Vai iesaistītās dalībvalstis programmu izvēlējās kopīgi?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 9.pants)

 Jā

 Nē

Vai visas iesaistītās dalībvalstis vienojās kopīgi ieteikt programmu ES līdzfinansējumam?
5. Vai ir iecelta dalībvalsts, kas veiks koordinācijas darbu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 9.pants)

 Jā

 Nē

Koordinējošā dalībvalsts
6. Vai visas iesaistītās dalībvalstis akceptēja savu programmas daļu un piekrita piedalīties programmas finansēšanā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 501/2008 14.panta 501.punktu? Jā

 Nē

Koordinējošā dalībvalsts pārliecinās, vai visas pārējās dalībvalstis ir piekritušas piedalīties programmā
7. Vai dalībvalstis piekrita programmas īstenošanas un pārbaudes administratīvajām sadarbības procedūrām?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 9.pants)

 Jā

 Nē

 

III. Programmas iesniedzējs un finansējums

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

8. Vai programmas iesniedzējs ir profesionāla un (vai) starpnozaru profesionāla organizācija, kas pārstāv nozari vienā vai vairākās dalībvalstīs vai Eiropas Savienības mērogā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

Pārstāvības kritēriji
9. Vai ierosinātajā budžetā ir paredzēts programmas iesniedzēja finansējums vismaz 20 % apmērā?

(Padomes Regulas Nr. 3/2008 13.panta 3.punkts)

 Jā

 Nē

 
10. Vai programmas iesniedzējs spēj nodrošināt vajadzīgo finansējumu? Jā

 Nē

Lauku atbalsta dienests pieprasa dokumentus, ko tas uzskata par vajadzīgiem, piemēram, bilances un finanšu pārskatus par pēdējiem diviem gadiem
11. Vai programmas iesniedzējs ir iesniedzis parakstītu līdzfinansēšanas saistību dokumentu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 14.pants)

 Jā

 Nē

 
12. Ja finansēšanā izmanto obligātos nodokļus vai citas obligātās iemaksas, vai programmas iesniedzējs ir iesniedzis parakstītu dokumentu par saistībām segt savu daļu no programmas budžeta? Jā

 Nē

 Nepiemēro

 

IV. Programmas daļa, kas attiecas uz īstenošanu, kuru veic programmas iesniedzējs

 Nepiemēro

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

13. Vai programmas iesniedzējam ir efektīvai īstenošanai vajadzīgās speciālistu zināšanas un resursi?

(Regulas (EK) Nr. 3/2008 11.pants)

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 
14. Vai programmas iesniedzējam ir vismaz piecu gadu pieredze šāda veida pasākumu īstenošanā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 
15. Vai programmas daļai, ko īsteno programmas iesniedzējs, atbilst vairāk nekā 50 % programmas kopējo izmaksu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 
16. Vai programmas iesniedzējs ir iesniedzis pietiekamu dokumentāciju, lai nodrošinātu, ka pasākumu izmaksas, ko tas plāno īstenot pats, nepārsniedz ierasto tirgus cenu līmeni?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

Šāda apliecinājuma pamatojumam sniegtās informācijas skaidrojums (piemēram, piedāvājumu salīdzinājums, informācija par līdzvērtīgu pakalpojumu cenām)

V. Pasākumu izpildītājs

Pasākumu izpildītājs ir iecelts

 Nepiemēro

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

17. Vai programmas iesniedzējs, kura darbu reglamentē valsts tiesību akti, pasākumu izpildītāju izvēlējās, publicējot uzaicinājumu piedalīties atklātā konkursā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
18. Ja programmas iesniedzējs nav struktūra, kuras darbu reglamentē valsts tiesību akti, vai pasākumu izpildītāju izvēlējās konkursa kārtībā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
19. Vai dalībvalsts pārbaudīja atlases procedūras spēkā esību?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 
20. Vai pasākumu izpildītājam ir vajadzīgie finanšu un tehniskie resursi, lai nodrošinātu, ka pasākumus īsteno, cik vien iespējams, efektīvi?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 12.pants)

 Jā

 Nē

Lauku atbalsta dienests pieprasa dokumentus, ko tas uzskata par vajadzīgiem, piemēram, bilances un finanšu pārskatus par pēdējiem diviem gadiem
21. Vai pasākumu izpildītājam ir vajadzīgās ekspertu zināšanas par atbilstošajiem produktiem un tirgiem?

(Padomes Regulas Nr. 3/2008 11.pants)

 Jā

 Nē

 

VI. Programma

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

22. Vai programma ir paredzēta vismaz vienam gadam, bet ne vairāk kā trijiem gadiem?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 3.pants)

 Jā

 Nē

 
23. Vai programma ir saistīta ar informāciju un to tematu un produktu veicināšanu, kas minēti Regulas Nr. 501/2008 I pielikumā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 6.panta 1.punkts)

 Jā

 Nē

 
24. Vai programma ir izstrādāta pietiekami detalizēti, lai varētu novērtēt atbilstību piemērojamajiem noteikumiem un tās rentabilitāti? Jā

 Nē

 
24.1. Vai ir norādītas pasākuma izmaksas, tai skaitā vienību cena un to skaits? Jā

 Nē

24.2. Vai ir norādīts informēšanas un veicināšanas materiālu izmērs vai citi parametri, kas var ietekmēt šo materiālu izmaksas?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

25. Vai ierosinātās darbības ir orientētas uz zīmoliem?

(Regulas Nr. 3/2008 1.panta 2.punkts)

 Jā

 Nē

 
26. Vai norādēm uz produktu izcelsmi ir sekundāra nozīme attiecībā pret kampaņas galveno vēstījumu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 4.panta 2.punkts)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
27. Ja produkta izcelsme ir norādīta, vai tas attiecas uz tipiska produkta apzīmējumu atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem vai arī uz tipisku produktu, kas vajadzīgs kā uzskates līdzeklis informēšanas vai veicināšanas pasākumos?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 4.panta 2.punkts) (Regulas Nr. 3/2008 1.panta 2.punkts)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
28. Vai programma atbilst attiecīgajai pamatnostādnei par veicināšanu iekšējā tirgū? (Regulas (EK) Nr. 501/2008 I pielikums) Jā

 Nē

 
29. Vai programma atbilst citiem kritērijiem, ko noteikusi dalībvalsts?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
29.1. Vai programma atbilst tā paziņojuma nosacījumiem, kuru Lauku atbalsta dienests publicējis laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"? Jā

 Nē

 
29.2. Vai programmas iesniedzējs ir biedrība, nodibinājums, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ražotāju grupa vai ražotāju organizācija? Jā

 Nē

 
29.3. Vai programmas pasākumu izmaksas ir atbilstošas vidējām mērķa tirgus cenām? Jā

 Nē

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.894
Programmas vērtēšanas administratīvie kritēriji programmām trešajās valstīs

(Pielikums MK 29.11.2011. noteikumu Nr.922 redakcijā)

I. Iesniegšanas procedūras

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

1. Vai programmas iesniedzējs ir ievērojis programmas iesniegšanas termiņu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 
2. Vai programma iesniegta Eiropas Komisijas noteiktajā veidā?

(Regulas (EK) Nr.  501/2008 8. pants)

 Jā

 Nē

 

II. Programma, kurā iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts

 Nepiemēro

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

3. Vai iesaistītās dalībvalstis programmu izvēlējās kopīgi?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 9.pants)

 Jā

 Nē

Vai visas iesaistītās dalībvalstis vienojās kopīgi ieteikt programmu ES līdzfinansējumam?
4. Vai ir iecelta dalībvalsts, kas veiks koordinācijas darbu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 9.pants)

 Jā

 Nē

Koordinējošā dalībvalsts
5. Vai visas iesaistītās dalībvalstis akceptēja savu programmas daļu un piekrita piedalīties programmas finansēšanā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 501/2008 14.pantu? Jā

 Nē

Koordinējošā dalībvalsts pārliecinās, vai visas pārējās dalībvalstis ir piekritušas piedalīties programmā
6. Vai dalībvalstis piekrita programmas īstenošanas un pārbaudes administratīvajām sadarbības procedūrām?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 9.pants)

 Jā

 Nē

 

III. Programmas iesniedzējs un finansējums

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

7. Vai programmas iesniedzējs ir profesionāla un (vai) starpnozaru profesionāla organizācija, kas pārstāv nozari vienā vai vairākās dalībvalstīs vai Eiropas Savienības mērogā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 4.pants)

 Jā

 Nē

Pārstāvības skaidrojums
8. Vai ierosinātajā budžetā ir paredzēts programmas iesniedzēja finansējums vismaz 20 % apmērā?

(Padomes Regulas Nr. 3/2008 13.panta 3.punkts)

 Jā

 Nē

 
9. Vai programmas iesniedzējs spēj nodrošināt vajadzīgo finansējumu? Jā

 Nē

Lauku atbalsta dienests pieprasa dokumentus, ko tas uzskata par vajadzīgiem, piemēram, bilances un finanšu pārskatus par pēdējiem diviem gadiem
10. Vai programmas iesniedzējs ir iesniedzis parakstītu līdzfinansēšanas saistību dokumentu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 14.pants)

 Jā

 Nē

 
11. Ja finansēšanā izmanto obligātos nodokļus vai citas obligātās iemaksas, vai programmas iesniedzējs ir iesniedzis parakstītu dokumentu par saistībām segt savu daļu no programmas budžeta? Jā

 Nē

 Nepiemēro

 

IV. Programmas daļa, kas attiecas uz īstenošanu, kuru veic programmas iesniedzējs

 Nepiemēro

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

12. Vai programmas iesniedzējam ir efektīvai īstenošanai vajadzīgās speciālistu zināšanas un resursi?

(Regulas (EK) Nr. 3/2008 11.pants)

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 
13. Vai programmas iesniedzējam ir vismaz piecu gadu pieredze šāda veida pasākumu īstenošanā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 
14. Vai programmas daļai, ko īsteno programmas iesniedzējs, atbilst vairāk nekā 50 % programmas kopējo izmaksu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 
15. Vai programmas iesniedzējs ir iesniedzis pietiekamu dokumentāciju, lai nodrošinātu, ka pasākumu izmaksas, ko tas plāno īstenot pats, nepārsniedz ierasto tirgus cenu līmeni?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

Šāda apliecinājuma pamatojumam sniegtās informācijas skaidrojums (piemēram, piedāvājumu salīdzinājums, informācija par līdzvērtīgu pakalpojumu cenām)

V. Pasākumu izpildītājs

Pasākumu izpildītājs ir iecelts

 Nepiemēro

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

16. Vai programmas iesniedzējs, kura darbu reglamentē valsts tiesību akti, pasākumu izpildītāju izvēlējās, publicējot uzaicinājumu piedalīties atklātā konkursā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 13.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
17. Ja programmas iesniedzējs nav struktūra, kuras darbu reglamentē valsts tiesību akti, vai pasākumu izpildītājs tika izvēlēts konkursa kārtībā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
18. Vai dalībvalsts pārbaudīja atlases procedūras spēkā esību?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 
19. Vai pasākumu izpildītājam ir vajadzīgie finanšu un tehniskie resursi, lai nodrošinātu, ka pasākumus īsteno, cik vien iespējams, efektīvi?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 12.pants)

 Jā

 Nē

Lauku atbalsta dienests pieprasa dokumentus, ko tas uzskata par vajadzīgiem, piemēram, bilances un finanšu pārskatus par pēdējiem diviem gadiem
20. Vai pasākumu izpildītājam ir vajadzīgās ekspertu zināšanas par atbilstošajiem produktiem un tirgiem?

(Padomes Regulas Nr. 3/2008 11.pants)

 Jā

 Nē

 

VI. Programma

Jautājumi

Atbildes

Piezīmes

21. Vai programma ir paredzēta vismaz vienam gadam, bet ne vairāk kā trijiem gadiem?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 3.pants)

 Jā

 Nē

 
22. Vai programma ir pietiekami detalizēti izstrādāta, lai varētu novērtēt atbilstību piemērojamajiem noteikumiem un tās rentabilitāti? Jā

 Nē

 
22.1. Vai ir norādītas pasākuma izmaksas, tai skaitā vienību cena un to skaits? Jā

 Nē

22.2. Vai ir norādīts informēšanas un veicināšanas materiālu izmērs vai citi parametri, kas var ietekmēt šo materiālu izmaksas?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

23. Vai programma attiecas uz produktiem un tirgiem, kas minēti Regulas Nr. 501/2008 II pielikumā?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 6.pants)

 Jā

 Nē

 
24. Vai programmas iesniedzējs var apstiprināt, ka vēstījumi atbildīs to tiesību aktu prasībām, ko piemēro mērķa valstīs?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 5.pants)

 Jā

 Nē

 
25. Vai ierosinātās darbības ir orientētas uz zīmoliem?

(Padomes Regulas Nr. 3/2008 1.panta 2.punkts)

 Jā

 Nē

 
26. Vai norādēm uz produktu izcelsmi ir sekundāra nozīme attiecībā pret kampaņas galveno vēstījumu?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 4.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
27. Ja produkta izcelsme ir norādīta, vai tas attiecas uz tipiska produkta apzīmējumu atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem vai arī uz tipisku produktu, kas vajadzīgs kā uzskates līdzeklis informēšanas vai veicināšanas pasākumos?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 5.pants)

(Padomes Regulas Nr. 3/2008 1.panta 2.punkts)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
28. Vai programma atbilst citiem kritērijiem, ko noteikusi dalībvalsts?

(Regulas (EK) Nr. 501/2008 8.pants)

 Jā

 Nē

 Nepiemēro

 
28.1. Vai programma atbilst tā paziņojuma nosacījumiem, kuru Lauku atbalsta dienests publicējis laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"? Jā

 Nē

 
28.2. Vai programmas iesniedzējs ir biedrība, nodibinājums, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ražotāju grupa vai ražotāju organizācija? Jā

 Nē

 
28.3. Vai programmas pasākumu izmaksas ir atbilstošas vidējām mērķa tirgus cenām? Jā

 Nē

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 894Pieņemts: 31.10.2006.Stājas spēkā: 04.11.2006.Zaudē spēku: 04.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 176, 03.11.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
147118
{"selected":{"value":"29.11.2013","content":"<font class='s-1'>29.11.2013.-03.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.11.2013","iso_value":"2013\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2013.-03.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2012","iso_value":"2012\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2012.-28.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2011","iso_value":"2011\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2011.-14.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2011","iso_value":"2011\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2011.-08.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.07.2010","iso_value":"2010\/07\/30","content":"<font class='s-1'>30.07.2010.-17.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2009","iso_value":"2009\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2009.-29.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2006","iso_value":"2006\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2006.-02.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.11.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)