Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"

Izdarīt likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2., 16./17., 20./21., 34.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Sabiedriskās organizācijas jēdziens

Lai savstarpēji koordinētu darbību un sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, vairākas fiziskās vai juridiskās personas uz brīvprātības un mērķu kopības pamata, šajā likumā noteiktajā kārtībā izveidojot kopīgu vadības institūciju, var nodibināt sabiedrisku organizāciju.

Sabiedriskās organizācijas mērķim nedrīkst būt peļņas gūšanas, kā arī saimnieciskās darbības nolūks un raksturs.

Valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības var apvienoties sabiedriskajās organizācijās tikai likumā paredzētajos gadījumos un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldību institūcijas var apvienoties sabiedriskajās organizācijās kārtībā, kādu nosaka attiecīgā pašvaldība."

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Sabiedrisko organizāciju apvienības jēdziens

Lai savstarpēji koordinētu darbību un sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, vairākas sabiedriskās organizācijas uz brīvprātības un mērķu kopības pamata, šajā likumā noteiktajā kārtībā izveidojot kopīgu vadības institūciju, var nodibināt sabiedrisko organizāciju apvienību."

3. 5.pantā:

papildināt pirmo daļu ar šādu tekstu:

"kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Latvija";

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Vismaz pusei šo institūciju locekļu dzīvesvietai jābūt reģistrētai Latvijā."

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Sabiedrisko organizāciju biedri

Sabiedriskās organizācijas biedri ir:

1) personas, kuras dibinājušas sabiedrisko organizāciju;

2) personas, kuras iestājušās sabiedriskajā organizācijā pēc tās dibināšanas.

Par sabiedriskās organizācijas biedru var būt 16 gadu vecumu sasniegusi persona. Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, var iestāties sabiedriskajā organizācijā, iesniedzot vecāku vai aizbildņa rakstveida atļauju.

Ja sabiedrisko organizāciju dibina vai par tās biedriem kļūst juridiskās personas, tās kārtībā, kāda noteikta šo juridisko personu statūtos vai citos to darbību reglamentējošos dokumentos, pilnvaro savus pārstāvjus - fiziskās personas - piedalīties attiecīgās sabiedriskās organizācijas dibināšanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē un - ievēlēšanas gadījumā - vadības, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijās.

Ikviena sabiedriskā organizācija kārto savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un adrese). Informācija par sabiedriskās organizācijas biedru dzīvesvietas adresi un personas kodu ir pieejama tikai attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām."

5. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Sabiedrisko organizāciju biedriem neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir dibinājuši attiecīgo sabiedrisko organizāciju vai kļuvuši par biedriem pēc tās dibināšanas, kā arī neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir fiziskās vai juridiskās personas, ir vienādas tiesības arī tad, ja tiem noteikta atšķirīga biedru nauda vai iestāšanās nauda."

6. Papildināt likumu ar 7.1 un 7.2 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Personas, kas var piedalīties sabiedrisko organizāciju darbā

Sabiedrisko organizāciju darbā var piedalīties arī personas, kas nav attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedri, - biedru kandidāti, goda biedri, asociētie biedri, vecbiedri un citas personas ar īpašu statusu, kuru tiesības un pienākumus nosaka attiecīgās sabiedriskās organizācijas statūti.

7.2 pants. Sabiedrisko organizāciju biedru civiltiesiskā atbildība

Sabiedrisko organizāciju biedri neatbild par attiecīgās sabiedriskās organizācijas civiltiesiskajām saistībām."

7. Izteikt 8.panta 2. un 9.punktu šādā redakcijā:

"2) nosaukums un tā saīsinājums, simbolika (tās apraksts vai attēls), ja tāda ir, darbības teritorija un pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas vai vadītāja atrašanās vieta (pilsēta vai pagasts);";

"9) pašlikvidēšanās un reorganizācijas kārtība;".

8. Izteikt 9.panta tekstu šādā redakcijā:

"Sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumam, nosaukuma saīsinājumam un simbolikai ir nepārprotami jāatšķiras no valsts un pašvaldību institūciju, masu saziņas līdzekļu, uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un Latvijā agrāk reģistrētu (neatkarīgi no darbības turpināšanas) sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukuma, nosaukuma saīsinājuma un simbolikas. Agrāk reģistrētas sabiedriskās organizācijas nosaukuma, tā saīsinājuma vai simbolikas izmantošana atļauta gadījumos, kas paredzēti šā likuma 32., 32.1 un 32.2 pantā.

Ir aizliegti sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumi, nosaukumu saīsinājumi un simbolika, kas:

1) sakrīt ar tādas organizācijas vai grupas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kura saskaņā ar Nirnbergas starptautiskā kara tribunāla spriedumu atzīta par noziedzīgu, vai kas atveido šādas organizācijas vai grupas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku;

2) sakrīt ar tādas ārvalsts organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuras mērķis vai darbība ir vērsta pret Latvijas neatkarību, suverenitāti vai drošību, vai kas atveido šādas organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku;

3) sakrīt ar citas valsts, arī vairs neeksistējošas valsts, militāro formējumu nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu, simboliku vai to raksturojošu elementu vai atveido šādu formējumu nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu, simboliku vai to raksturojošu elementu;

4) rada pozitīvu attieksmi pret vardarbību vai noziedzīgiem nodarījumiem;

5) sakrīt ar tādu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuru darbība atzīta par antikonstitucionālu vai apturēta, vai atveido šādu sabiedrisko organizāciju vai to apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku."

9. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Reģistrācijas pieteikums

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrēšanai jāiesniedz reģistrācijas pieteikums.

Reģistrācijas pieteikums iesniedzams ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē ir pieņemts lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu, apstiprināti statūti un ievēlētas vadības institūcijas, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas.

Reģistrācijas pieteikumam pievienojami:

1) pilnvarotās personas apliecināti statūti;

2) pilnvarotās personas apliecināts izraksts no kopsapulces, kongresa vai konferences protokola par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu, statūtu pieņemšanu, pastāvīgi funkcionējošās vadības un revīzijas institūciju ievēlēšanu un attiecīgās personas pilnvarošanu pārstāvēt sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrācijas procesā;

3) dokuments par valsts nodevas nomaksu;

4) sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijai - arī katras minētajā apvienībā ietilpstošās sabiedriskās organizācijas statūtos paredzētajā kārtībā pieņemts attiecīgās organizācijas lēmums par sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu.

Ārvalstīs dibinātu un funkcionējošu sabiedrisko organizāciju Latvijas nodaļas reģistrācijas pieteikumam pievieno arī attiecīgās sabiedriskās organizācijas statūtus un rakstveida pierādījumu tam, ka šī ārvalsts organizācija atzīst Latvijā izveidoto nodaļu par savu struktūrvienību."

10. Izteikt 11.panta tekstu šādā redakcijā:

"Sabiedriskās organizācijas, kā arī sabiedrisko organizāciju apvienības, izņemot politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības, reģistrē sabiedrisko organizāciju reģistrā. Politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības reģistrē politisko partiju reģistrā.

Ja sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrē, pilnvarotajai personai izsniedz vai nosūta pa pastu reģistrācijas apliecību."

11. 12.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) ja ir saņemtas fizisko vai juridisko personu sūdzības, valsts vai pašvaldību institūciju dokumenti par šajā likumā noteiktās sabiedrisko organizāciju un to apvienību dibināšanas kārtības pārkāpumiem;

2) ja, izstrādājot statūtus, nav ievērotas šā likuma un citu likumu prasības.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "vienam no sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotajiem vadības locekļiem" ar vārdiem "pilnvarotajai personai".

12. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Sabiedriskās organizācijas un to apvienības netiek reģistrētas, ja:

1) iesniegtie statūti vai programmas dokumenti liecina, ka sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības mērķi vai darbība ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem vai Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;

2) ir pārkāpta šajā likumā noteiktā sabiedrisko organizāciju vai to apvienību dibināšanas kārtība;

3) pēc reģistrācijas atlikšanas nav novērsti trūkumi (nepilnības) sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības statūtos, nosaukumā, nosaukuma saīsinājumā vai simbolikā.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "vienam no sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotajiem vadības locekļiem" ar vārdiem "pilnvarotajai personai".

13. Izteikt 14.panta tekstu šādā redakcijā:

"Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā.

Sūdzību paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarota persona . "

14. Papildināt 15.panta pirmo daļu pēc vārdiem "juridiskās personas tiesības" ar vārdiem "un kļūst par privāto tiesību subjektu".

15. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības statūtu grozījumi un adreses maiņa

Grozījumi sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības statūtos stājas spēkā to pieņemšanas brīdī, bet attiecībā uz trešajām personām - tikai pēc jaunās statūtu redakcijas (ar grozījumiem) reģistrēšanas attiecīgajā reģistrā. Grozījumiem statūtos nevar būt atpakaļejoša spēka.

Pieteikums par statūtu grozījumu reģistrāciju iesniedzams un izskatāms šā likuma 10.-14.pantā noteiktajā kārtībā. Pieteikumu un, ja nepieciešams, arī sūdzību paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vadības institūcijas pilnvarota persona vai vadītājs.

Papildus šā likuma 12. un 13.pantā noteiktajam statūtu grozījumu reģistrāciju var atlikt, ja lēmums par statūtu grozīšanu pieņemts, pārkāpjot statūtos noteikto kārtību, bet reģistrāciju atteikt, - ja statūtu pārkāpums netiek novērsts.

Par pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas vai vadītāja atrašanās vietas maiņu sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība 15 dienu laikā paziņo attiecīgajam reģistram."

16. Izteikt 16.panta tekstu šādā redakcijā:

"Sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām, lai sasniegtu statūtos paredzētos mērķus, ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Šajā nolūkā tās var:

1) brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

2) izveidot savus preses izdevumus un citus masu saziņas līdzekļus;

3) organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās;

4) uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām;

5) veidot sabiedrisko domu;

6) veikt citu publisko darbību.

Jautājumos, kas saistīti ar attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības mērķiem un uzdevumiem, tās var griezties valsts un pašvaldību institūcijās un, ja paredzēts statūtos, - arī tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos var kļūt par publisko tiesību subjektu un pildīt atsevišķas tām nodotās valsts funkcijas.

Ja sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība pilda valsts funkcijas, tai ir šādas tiesības:

1) saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām informāciju, kas nepieciešama, lai pildītu attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai nodotās valsts funkcijas;

2) būt klāt un izteikt savu viedokli valsts un pašvaldību institūciju sēdēs, kad tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai nodotajām valsts funkcijām.

Ja sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība pilda valsts funkcijas, tai ir šādi pienākumi:

1) pēc valsts un pašvaldību institūciju pieprasījuma sniegt atzinumus jautājumos, kas saistīti ar attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai nodotajām valsts funkcijām;

2) izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus kārtībā, kādu nosaka likums "Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās"."

17. Papildināt 17.panta otro daļu ar šādu tekstu:

"Par militāro formas tērpu uzskatāms tērps, kas:

1) sakrīt ar Latvijas vai citu valstu, arī vairs neeksistējošu valstu, militāro formējumu formas tērpiem vai ir līdzīgs šiem tērpiem;

2) sakrīt ar Latvijas valsts policijas vai pašvaldības policijas formas tērpiem vai ir līdzīgs šiem tērpiem."

18. 18.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"18.pants. Uzņēmējdarbība un saimnieciskā darbība

Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, sabiedriskās organizācijas un to apvienības likumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgas:

1) iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

2) dibināt uzņēmējsabiedrības, iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās;

3) veikt saimniecisko darbību sakarā ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību, kas nav sistemātiska un kam nav peļņas gūšanas mērķa un rakstura.";

izslēgt otro daļu un uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par otro daļu.

19. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Sabiedriskā organizācija un sabiedrisko organizāciju apvienība ir bezpeļņas organizācija, un tās saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi šajā likumā atļautie ienākumi izlietojami šīs sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības statūtos paredzētajiem mērķiem, un tos nedrīkst sadalīt sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības biedriem. Ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā, kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu, to neapliek ar ienākuma nodokli."

20. Izteikt 20.panta ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

"Sabiedrisko organizāciju un to apvienību finansu līdzekļus var veidot:

1) biedru nauda un iestāšanās nauda;".

21. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

"21.1 pants. Grāmatvedības uzskaites noteikumi

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības kārto grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem."

22. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā vārdus "likumdošanas aktos" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

23. Aizstāt 27.panta nosaukumā un tekstā vārdus "sabiedriskā organizācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība" (attiecīgā locījumā).

24. Izteikt 28.panta nosaukumu šādā redakcijā:

"28.pants. Lēmums par sabiedriskās organizācijas pašlikvidāciju vai reorganizāciju ".

25. Aizstāt 28., 35. un 41.pantā vārdus "attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai Tieslietu ministrijai" ar vārdiem "attiecīgā reģistra turētājam".

26. Aizstāt 29.panta pirmajā daļā vārdus "likvidētās sabiedriskās organizācijas" ar vārdiem "bijušās sabiedriskās organizācijas" un izslēgt vārdu "likvidācijas".

27. Aizstāt 29., 30., 31. un 32.pantā vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā" ar vārdiem "sabiedrisko organizāciju reģistrā vai politisko partiju reģistrā".

28. Izslēgt 32.panta pirmajā daļā vārdus "ar citu nosaukumu".

29. Izslēgt 33.pantu.

30. 34.pantā:

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) finansu ministram.";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Iesniegumā par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu norādāma likvidatora kandidatūra."

31. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. Darbības izbeigšana tiesas ceļā

Tiesa var izbeigt sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību, ja sabiedriskā organizācija vai tās teritoriālā struktūrvienība pieļauj šādus likumpārkāpumus:

1) neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, sakarā ar kuru tās darbība bija apturēta;

2) tīši pieļauj noziedzīgus nodarījumus;

3) aicina Latvijas iedzīvotājus vai savus biedrus nepildīt (pārkāpt) likumus un citus normatīvos aktus vai izdarīt noziedzīgus nodarījumus;

4) lieto šā likuma 9.pantā minētos nosaukumus, nosaukumu saīsinājumus vai simboliku;

5) sabiedriskajās vietās, presē vai citos izplatīšanai sabiedrībā paredzētos iespiedmateriālos, citos masu saziņas līdzekļos vai atklātās sapulcēs sludina rasu, nacionālā vai reliģiskā naida idejas, slavina, atbalsta noziedzīgus nodarījumus vai pauž pozitīvu attieksmi pret tiem.

Tiesa, pieņemot nolēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu, izlemj šādus jautājumus:

1) par likvidācijas procesa nepieciešamību, likvidatora (likvidācijas komisijas) iecelšanu;

2) par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības īpašuma atsavināšanu par labu valstij, ja likums vai statūti nenosaka citādi;

3) par kādiem līdzekļiem un kādā kārtībā tiek sakārtoti un nodoti valsts glabāšanā arhīviem sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dokumenti."

32. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. Tiesas nolēmuma izpildīšana

Sprieduma noraksts par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu nosūtāms sabiedrisko organizāciju reģistram, kurā izdarāma atzīme par likvidācijas uzsākšanu.

Ja kreditoru prasījumu apmierināšanai naudas līdzekļu nepietiek, likvidators sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības mantu pārdod izsolē atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem par tiesas sprieduma izpildi. Nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprina tiesa.

No likvidējamās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības līdzekļiem vispirms sedzami ar likvidāciju saistītie izdevumi. Likvidējamās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vadības institūcijas locekļu prasījumi par darba samaksu apmierināmi tikai pēc citu kreditoru prasījumu apmierināšanas, ja pietiek līdzekļu.

Likvidatora darbībai piemērojami noteikumi par administratora darbību uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas gadījumā.

Pēc likvidācijas pabeigšanas un dokumentu nodošanas valsts glabāšanā arhīviem tiesa pieņem lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības izslēgšanu no reģistra."

33. Izslēgt 39.panta otro daļu un uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par otro daļu.

34. Papildināt 42.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Ja sabiedriskās organizācijas teritoriālajai struktūrvienībai ir juridiskās personas tiesības, par tās saimniecisko un finansiālo darbību solidāri atbild attiecīgā sabiedriskā organizācija un teritoriālā struktūrvienība."

35. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Politisko organizāciju (partiju) jēdziens un darbības pamatmērķi

Politiskās organizācijas (partijas) ir organizācijas, kuras nodibina ne mazāk kā 200 Latvijas pilsoņi, lai uz politisko mērķu kopības pamata veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, vadītu deputātu darbību Saeimā un pašvaldībās un ar deputātu starpniecību īstenotu savu programmu, kā arī iesaistītos valsts pārvaldes institūciju izveidē."

36. Aizstāt 44.pantā skaitļus un vārdu "7.-19.pants" ar skaitļiem un vārdiem "7.-15.pants, 16.panta pirmā un otrā daļa, 17.-19.pants".

37. Izteikt 45.panta tekstu šādā redakcijā:

"Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem var būt tikai 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi un personas, kurām saskaņā ar likumu "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kurām nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi un kuras politiskajā organizācijā (partijā) iestājušās individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.

Par politiskās organizācijas (partijas) biedru kandidātiem var būt personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu.

Latvijā var reģistrēt un var darboties tikai tādas politiskās organizācijas (partijas), kurās ne mazāk kā puse no visiem biedriem ir Latvijas pilsoņi.

Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem nevar būt juridiskās personas."

38. Izteikt 47.panta tekstu šādā redakcijā:

"Reģistrācijas pieteikumam pievieno arī politiskās organizācijas (partijas) programmas dokumentus un ne mazāk kā 200 attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) dibinātāju sarakstu. Pretī katra sarakstā iekļautā politiskās organizācijas (partijas) dibinātāja vārdam, uzvārdam un personas kodam ir jābūt likumā noteiktajā uzrādījuma kārtībā zvērināta notāra apliecinātam attiecīgā dibinātāja parakstam.

Politiskās organizācijas (partijas) augstākā lēmējinstitūcija - kopsapulce, kongress vai konference - sasaucama ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.

Par politiskās organizācijas (partijas) kopsapulci, kongresu vai konferenci vadības institūcija (pirms reģistrācijas - dibinātāji) ne vēlāk kā 15 dienu laikā pirms tās sanākšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" maksas paziņojumu, minot tās norises vietu (adresi), laiku (gadu, mēnesi, datumu, stundu), darba kārtības projektu, kā arī atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtību reglamentē īpašs likums.

Ja politiskās organizācijas (partijas) biedru skaits kļuvis mazāks par likumā noteikto minimālo biedru skaitu, tieslietu ministrs pieņem lēmumu par šīs organizācijas (partijas) reģistrācijas anulēšanu. Lēmumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

39. Aizstāt 48.pantā vārdus "Tieslietu ministrija" ar vārdiem "Politisko partiju reģistra turētājs".

40. Izteikt 49.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ierobežojumus valsts amatpersonu darbībai politiskajās organizācijās (partijās) nosaka citi likumi."

41. Aizstāt 53.panta pirmajā daļā vārdus "spēkā esošajiem nodokļu likumdošanas aktiem" ar vārdiem "nodokļu likumiem".

42. Aizstāt 57.pantā vārdus "likumdošanas aktos" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

43. Aizstāt 57.5 pantā vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā" ar vārdiem "sabiedrisko organizāciju reģistrā".

44. Izslēgt 57.6 pantu.

45. Izteikt 58.panta tekstu šādā redakcijā:

"Sporta sabiedriskā organizācija ir organizācija, kas izveidota veselīgas atpūtas organizēšanai, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un palielināšanai, augstu rezultātu sasniegšanai sportā.

Sporta sabiedrisko organizāciju apvienību dibina divas vai vairākas sporta sabiedriskās organizācijas vai to apvienības.

Vadīt un koordinēt darbu attiecīgajos sporta veidos vai darbības jomās visā valstī un pārstāvēt Latviju starptautiskajās sporta organizācijās var tikai viena attiecīgā sporta veida sporta sabiedriskā organizācija vai sporta sabiedrisko organizāciju apvienība (sporta federācija, sporta savienība, sporta asociācija, sporta biedrība u.tml.). Minētās tiesības piešķir vadošā valsts sporta institūcija, ja attiecīgā sporta sabiedriskā organizācija vai sporta sabiedrisko organizāciju apvienība atbilst Nacionālās sporta padomes apstiprinātajiem kritērijiem.

Sporta sabiedrisko organizāciju apvienību sastāvā līdztekus sporta sabiedriskajām organizācijām vai to apvienībām var būt arī citas juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar sportu.

Viena sporta sabiedriskā organizācija var būt vairāku sporta sabiedrisko organizāciju apvienību sastāvā."

46. Aizstāt 60.pantā vārdus "Tieslietu ministrijā" ar vārdiem "sabiedrisko organizāciju reģistrā".

47. Izslēgt 61.pantu.

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets sagatavo un sešu mēnešu laikā iesniedz Saeimai likumprojektu, kas reglamentē publisko reģistru darbību. Līdz šāda likuma pieņemšanai sabiedrisko organizāciju reģistra turētājs ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, bet politisko organizāciju (partiju) reģistra turētājs - Tieslietu ministrija.

2. Grozījumi likuma 19.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 25.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada 15.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.11.1999.Stājas spēkā: 29.12.1999.Zaudē spēku: 01.01.2018.Tēma: Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumiPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 416/419, 15.12.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 30.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
14598
29.12.1999
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"